NŽT 6/2020

Obsah

Aktuality

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного пакета

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Železniční infrastruktura

Stanislav Srb, Vladimíra Kuprová

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Jan Kovanda, Zdeněk Malkovský, Vojtěch Rulc

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта

Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl, Václav Souček

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM

Ondřej Göpfert

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора

Osobnosti

Odešel Ing. Josef Němec

To byl Ing. Ivo Malina, CSc., gentleman se šibalským úsměvem

Za panem prof. Ing. Janem Daňkem, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

Anotace

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Článek se zabývá současným trendem zvyšování aktivní a pasivní bezpečnosti dopravy a je zaměřen do oblasti kolejových vozidel, konkrétně tramvají. Příspěvek vychází z výsledků projektu zaměřeného na vývoj bezpečného čela tramvaje v rámci programu TRIO.

Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
The paper deals with the present trend of increasing of the active and passive traffic safety, especially for the electric tramcars. The paper is based upon the results of the project focused on the development of the safe tramcar front part within the programme TRIO.

Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Der Artikel widmet sich dem heutigen Trend der Erhöhung von aktiver und passiver Transportsicherheit und ist an das Gebiet der Gleisfahrzeuge, konkret der Straßenbahnen, gerichtet. Der Beitrag geht von den Resultaten des Projektes aus, das an die Entwicklung der sicheren Straßenbahnstirn im Rahmen des Projektes TRIO gerichtet ist.

Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта
Статья занимается современным трендом повышения активной и пассивной безопасности транспорта, и она нацелена на область рельсовых транспортных средств, конкретно трамваев. Статья содержит результаты проекта, нацеленного на развитие безопасной лобовой части трамвая в рамках проекта TRIO.

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
V článku je řešena problematika centrálních přechodů. U některých malých stanic jsou centrální přechody jedinou možností, jak lze zajistit přístup na nástupiště, protože nadchody, nebo podchody jsou investičně příliš náročné a někdy ani není možné je využít (není dostatečný prostor pro změnu uspořádání kolejiště). Článek je zaměřen na požadavky technických specifikací interoperability i vnitrostátní legislativy. Detailněji jsou řešeny centrální přechody bez zabezpečovacího zařízení a bez možnosti střežení zaměstnancem Správy železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“). Je rozebrán příklad centrálního přechodu, kde je bezpečnost cestujících zajištěna provozními pravidly stanovenými vnitřní legislativou provozovatele dráhy.

The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
The paper is focused on level track crossings. In some small stations, level track crossings are the only one possible way how to provide access to the platform, because subway or overpass is too expensive and sometimes it is impossible to use them due to the spatial limitations (no additional space around the station to change track configuration). The paper describes requirements from the technical specifications for interoperability and requirements from national rules. The level track crossings without control command and signalling system and level track crossings without the supervision by the infrastructure manager (Správa železnic) employee are addressed in detail. The example of the level track crossing which is operated as safe (according internal rules of the infrastructure manager) is discussed in the article as well.

Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Im Artikel löst man die Problematik der zentralen Übergänge. In einigen kleinen Stationen sind zentrale Übergänge die einzige Möglichkeit, wie man den Zutritt zum Bahnsteig sichern kann, weil die Über- und Unterführungen finanziell zu aufwendig sind und manchmal ist es sogar nicht möglich, sie auszunutzen (es gibt ungenügenden Raum für die Änderung von der Platzierung der Gleisanlage). Der Artikel ist an die Ansprüche technischer Spezifikation der Interoperabilität und innerstaatlichen Legislative gerichtet. Mehr detailliert sind die zentralen Übergänge der Sicherungsanlage gelöst und zwar ohne die Möglichkeit der Überwachung von einem Mitarbeiter der Eisenbahnverwaltung, der staatlichen Organisation. Im Artikel wird das Beispiel des zentralen Überganges analysiert, wo die Sicherheit der Reisenden durch die mit der inneren Legislative des Bahnbetreibers festgelegten Betriebsregeln gesichert wird.

Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM
В статье рассматривается проблематика центральных переходов. На некоторых маленьких станциях центральные переходы являются единственной возможностью обеспечения подхода к платформе, так как надземные и подземные переходы являются слишком дорогими и иногда их даже нельзя использовать (не хватает пространства для изменения размещения рельсов). В статье рассматриваются требования интероперабельности и национального законодательства к техническим спецификациям. Более детально представлены центральные переходы без аварийного устройства и без возможности надзора железнодорожным работником. На примере центрального перехода в статье приводится случай, когда безопасность пассажиров обеспечена при помощи внутренних эксплуатационных правил и нормативов оператора железной дороги.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Negrelliho viadukt nebyl po dobu své existence nikdy komplexně rekonstruován. Co bylo cílem jeho rekonstrukce, s jakými úskalími se musel tým investora, zhotovitele a projektanta vypořádat a jestli se vše nakonec podařilo, to vše se dočtete v následujících řádcích.

Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
During its existence the Negrelli Viaduct has never underwent a complex overhaul. The paper informs about the goal of present reconstruction, the problems solved by the team of investor, contractor and designer and about the result of the complicated investment project.

Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Negrelli-Viadukt wurde im Laufe seiner Existenz nie komplett rekonstruiert. Was war das Ziel seiner Rekonstruktion, mit welchen Schwierigkeiten musste das Team vom Investor, Hersteller und Projektanten zurechtkommen und ob alles zum Schluss geliehen ist, das alles erfahren Sie in diesem Artikel.

Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора
Полная реконструкция виадука Негрелли не проводилась на протяжении всего его существования. В этой статье вы узнаете, что было целью реконструкции, с какими затруднениями должны были справиться инвестор, изготовитель и проектант этой постройки и насколько всё это, наконец, удалось.

NŽT 5/2020

Obsah

Aktuality

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Železniční infrastruktura

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný


Monitorování výhybek autonomním dataloggerem
Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Мониторинг стрелок автономным даталоггером

Martin Táborský


Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách
Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

Pavel Doubek, Karel Višnovský


Výstražné zařízení pro přechod kolejí
Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
Warneinrichtung für Gleisübergang
Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

Historie a současnost

Jiří Kotrman


150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň
150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

Osobnosti

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Co nevíte o železnici
Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Anotace

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je popsána aplikace takového měřicího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí článku jsou také doporučení a závěry pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
The paper deals with the autonomous monitoring of selected dynamic parameters of the test track sections in the Czech Republic, including the data collection together with suggested instruments and software. Application of such measuring system at comparison of the selected dynamic parameters of two switch and crossing types – standard design and with elastic fastening – has been described. The paper contains also recommendations for the railway infrastructure manufacturers and track managers.

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Der Artikel widmet sich der Problematik der autonomen Monitoring ausgewählter dynamischen Parameter von Probestrecken der Eisenbahnstrecken in den Bedingungen Tschechiens. Der Bestandteil dieses Beitrages ist die Beschreibung der Möglichkeiten von solcher Datensammlung einschließlich der Geräts- und Softwareausrüstung. Zugleich wird die Applikation solches Mess-Systems beim Vergleich  ausgewählter dynamischer Parameter von zwei Typen der Eisenbahnweichen, erster klassischen Konstruktion und zweiter mit  Federbefestigung, beschrieben. Ein Bestandteil des Artikels sind auch Empfehlungen und  Abschlüsse für die Hersteller der Eisenbahninfrastruktur und Verwalter der Eisenbahnstrecken.

Мониторинг стрелок автономным даталоггером
Статья занимается проблематикой автономного мониторинга избранных динамических параметров пробных участков железнодорожных путей в условиях Чешской Республики. Составной частью статьи является описание возможностей такого сбора данных, включая предложенную аппаратуру и софтвер аппаратуры. Одновременно тут описана аппликация такой измерительной системы при сравнении избранных динамических параметров двух типов железнодорожных стрелок, первой классической конструкции и второй с пружинным закреплением. Составной частью статьи являются также рекомендации и заключения для изготовителя железнодорожной инфраструктуры и управителя железнодорожным путем

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

V příspěvku uvedená kvalitativní kritéria pro reprofilaci odráží trend u Správy železnic na železniční síti v České republice.

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
The qualitative criteria for re-profiling reflect the trend settled by the Railway Administration for the railway network in the Czech Republic.

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Im Beitrag angeführte Qualitätskriterien für Reprofilation reflektieren den Trend bei der Eisenbahnverwaltung im Eisenbahnnetz Tschechiens.

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках
В этой статье приведены качественные критерии для репрофиляции, используемые  в железнодорожной сети в Чешской Республике при поддержке Управления железнодорожной дорогой.

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Předmětem článku je popis technického řešení pro zajištění přístupnosti poloostrovních, případně také vnějších nástupišť zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to formou použití Výstražného zařízení pro přechody kolejí (VZPK) včetně popisu jednotlivých úrovní VZPK, jeho součástí a základních funkcí. VZPK naplňuje jak požadavky na interoperabilitu železničního systému, tak i závazné právní předpisy a přitom umožňuje zvýšit maximální povolenou rychlost v oblasti přechodů kolejí a současně vytváří potenciál pro dálkové ovládání stanic s poloostrovními nástupišti při současném zajištění bezpečnosti cestujících v nástupním prostoru.

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
The paper deals with description of the technical solution of the safe access to the half-island and outside platforms especially for the mobility-impaired persons by means of the Pedestrian Level Crossing Warning Equipment, including description of its particular levels, its parts and main functions. The Equipment complies with the railway system interoperability requirements as well as with legal regulations. Moreover it enables to increase the allowable speed in areas of the pedestrian level crossings and makes possible the remote control of the stations with half-island platforms at ensuring passengers´ safety in the loa­ding area.

WARNeinrichtung für Gleisübergang
Das Thema des Artikels ist Beschreibung von der technischen Lösung für die Sicherung der Zugänglichkeit von Halbinsel-, bzw. auch Außenbahnsteigen vor allem für die Personen mit beschränkter Fähigkeit der Bewegung und Orientierung, und das in Form von Benutzung der Warneinrichtung für den Gleisübergang (VZPK) einschließlich Beschreibung einzelner Niveaus VZPK, ihrer Bestandteile und Grundfunktionen. VZPK erfüllt sowohl die Anforderungen an Interoperabilität des Eisenbahnsystems, als auch verbindliche Rechtsvorschriften und dabei ermöglicht maximal erlaubte Geschwindigkeit im Bereich der Gleisübergänge und zugleich bildet das Potential für Fernbedienung von den Stationen mit Halbinsel-Bahnsteigen bei gegenwärtiger Sicherheitssicherung der Reisenden im Einstiegsraum.

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода
Предметом статьи является описание технического решения доступности полуостровных, а также внешних платформ, прежде всего для пассажиров с ограниченной способностью движения и ориентации, и то формой использования сигнального оборудования для железнодорожного перехода (VZPK) включая описания отдельных уровней VZPK их составных частей и основных функций. VZPK исполняет как требования к интероперабильности железнодорожной системы, так и обязательные юридические предписания и при этом позволяет повысить максимальную допустимую скорость в области железнодорожного перехода и одновременно создаёт потенциал для дистанционного управления станциями с полуостровными платформами, при этом обеспечивая безопасность  пассажиров на посадочной платформе.

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

NŽT 4/2020

Obsah

Aktuality

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic
National Implementing Plans ETCS of European Railways
Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů
New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Новые решения против обледенений воздушной контактной сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře
Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách
Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově

Osobnosti

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku

Anotace

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 
Národní implementační plány ETCS evropských železnic

Evropské železnice se rozhodly pro společnou cestu, jejímž cílem je umožnit průjezd vlaků jednotlivými zeměmi bez nutnosti přepřahání hnacích vozidel. To samozřejmě není možné u elektrických a motorových jednotek. V minulosti tomu bránily rozdílné typy vlakových zabezpečovačů a národní signalizace v jednotlivých zemích. Pro sjednocení systému byly určeny zejména mezinárodní železniční koridory, označované jako tratě TEN-T (Trans-European Transport Networks).

National Implementing Plans ETCS of European Railways
European railways lead up to a common approach enabling the trains to travel through the countries without changing of locomotives. In the past this was not possible due to different types of automatic train control and national signalling systems in the particular countries. For the unified system especially international railway corridors has been chosen, so called Trans-European Transport Networks (TEN-T).

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Europäische Eisenbahnen haben sich für gemeinsamen Weg entschieden, dessen Ziel ist es, die Durchfahrt der Züge durch einzelne Länder ohne Notwendigkeit vom Anschließen der Treibfahrzeuge zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben dabei verschiedene Typs von der Zugbeeinflussung und Nationalsignalisierung in einzelnen Ländern gehindert. Für die Einigung über das System waren vor allem internationale Eisenbahnkorridore bestimmt, die als TEN-T (Trans-European Transport Networks) bezeichnet wurden.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог
Европейские железные дороги вместе соединились и решили позволить проезд поездов в отдельных странах, без необходимости подключения транспортных средств. В прошлом этому мешали различные типы автостопов и национальная сигнализация в отдельных странах. В объединении систем помогли, прежде всего, международные железнодорожные коридоры, обозначаемые как пути TEN-T (Trans-European Transport Networks).

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů

Článek popisuje technické řešení vynálezů sběračů proudu pro napájení elektricky poháněného kolejového vozidla a napájení trolejbusu. Patenty byly autorovi článku uděleny pod číslem 307 230 (5. 4. 2018) a č. 307 937 (2. 9. 2019). Stručně jsou zmíněny i současně používané způsoby odstraňování námrazy na trakčním vedení zejména MHD s cílem seznámit odbornou veřejnost s originálním řešením, jak lze eliminovat nepříznivý vliv námrazy, která ve svém důsledku znamená stresové situace v dopravě a značné hospodářské škody.

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
The paper describes a technical concept of inventions concerning current collectors for feeding of electric rail vehicles and trolleybuses. The patents Nos 307 230 (5. 4. 2018) and 307 937 (2. 9. 2019) were granted to the author of the paper. Also currently used methods of rime removal from the overhead contact systems especially in mass urban traffic are mentioned to explain the principle of the original method of elimination of the rime adverse effects which lead to the traffic stress situations and enormous economic losses.

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Der Artikel beschreibt technische Lösung bzw. die Erscheinungen der Stromabnehmervorrichtung für die Speisung des elektrisch angetriebenen Gleisfahrzeuges und für die Speisung eines Trolleybusses. Die Patente wurden dem Autor unter der Nummer 307 230 (5. 4. 2018) und  Nr. 307 937 (2. 9. 2019) erteilt. Es wird hier kurz erneut angewendeter Prozess der Glatteisbeseitigung an der Fahrleitung vor allem im Stadtmassentransport angeführt und zwar mit dem Ziel, die ganze Fachöffentlichkeit  mit origineller Lösung bekannt zu machen, wie man negativen Glatteis Einfluss minimalisieren kann, der die stressigen Situationen sowie deutlichen Wirtschaftsschaden im Transport verursacht.

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов
Статья описывает техническое решение изобретений пантографов для питания электрически приводного рельсового транспортного средства, как и питание троллейбуса. Номера патентов: Nos 307 230 (5. 4. 2018) и 307 937 (2. 9. 2019). В статье также кратко описаны современные способы удаления обледенений контактной сети, прежде всего городского общественного транспорта, с целью ознакомления специалистов в данной области с оригинальным решением, каким способом можно устранить неблагоприятное влияние обледенения, в результате которого в транспорте возникают стрессовые ситуации и значимый экономический ущерб.

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře

Digitalizace průmyslu a stavebnictví jsou oblasti, které v posledních letech nabývají konkrétních rozměrů i na projektech staveb dopravní infrastruktury. Pro rozvoj české železniční sítě, její modernizaci a údržbu je v současné době digitalizace klíčovou výzvou. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je promotérem této změny nesoucí sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách – metody BIM (Building Information Management) vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných na projektech Správy železnic, ŘSD a ŘVC. Z těchto metodik čerpá i celá řada organizací věnujících se stavebním projektům. Článek popisuje současný stav a další plánované kroky SFDI v oblasti digitalizace a řízení informací o dopravních stavbách.

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Industry and construction digitization are areas that have been taking specific dimensions in recent years also in transport infrastructure construction projects. Digitization is currently a key opportunity and at the same time challenge for the development, modernization and maintenance of the Czech railway network. The State Transport Infrastructure Fund has been a promoter for this change, bringing both process and technical innovations since 2017 in the sector. A systematic approach led to promotion of the digital methods and the introduction of Building Information Management – BIM methods and resulted into preparation of pilot methodologies. These methodologies are being tested on projects of the Railway Administration, Road and Motorway Directorate and Waterways Directorate of the Czech Republic. Several other organizations dealing with construction projects are using these methodologies as well. Information on the status and further planned steps of the State Transport Infrastructure Fund in the area of digitization and management of information on traffic structures are provided in this article.

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Digitalisierung der Industrie und des Maschinenbaus sind Bereiche, die in den letzten Jahren in den Bauprojekten der Transportinfrastruktur immer aktueller werden. Für die Entwicklung des tschechischen Eisenbahnnetzes, seine Modernisierung und Instandhaltung ist momentan die Digitalisierung eine Schlüsselanforderung. Staatlicher Fond der Transportinfrastruktur (SFDI) ist der Promoter dieser Änderung, die mit sich viele Prozess- sowie technische Innovationen schon seit dem Jahre 2017 mitbringt. Systematischer Zutritt zur Realisierung  der zur Unterstützung von Anwendung digitaler Methoden und Einführung von Verwaltung der Informationen über die Bauten – Methode BIM (Building Information Management) führenden Schritte hat zur Vorbereitung einer Reihe von Methodiken geführt, die momentan an den Projekten von der Eisenbahnverwaltung (Správa železnic), Straßen- und Autobahn-Direktion (ŘSD) und ŘVC beglaubigt werden. Aus diesen Methodiken schöpft die ganze Reihe von den Organisationen, die sich den Bauprojekten  widmen. Der Artikel beschreibt den momentanen Zustand und weitere geplante Schritte SFDI im Bereich der Digitalisierung und Informationssteuerung über die Transportbauten.

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре
Дигитализация в промышленности и строительстве являются областями, которые все больше проявляются и в конкретных проектах ­построек транспортной инфраструктуры. На сегодня дигитализация является ключевым аспектом для развития чешской ­железнодорожной сети и ее модернизации. Государственный фонд транспортной инфраструктуры (SFDI) является мотором этих изменений, инициируя уже с 2017-ого года процессные и технические инновации. Систематическая поддержка использования цифровых методов и введения ­управления информацией о стройках – методы BIM (Building Information Management) сделала возможным подготовку целого ряда методик, которые апробируются в проектах Управления железнодорожной дорогой (Správa železnic), ŘSD и ŘVC. Эти методики используются также целым рядом организаций, которые занимаются строительными проектами. Статья описывает современное состояние и дальнейшие запланированные шаги SFDI в области оцифровки и управления информацией о транспортном строительстве.

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách

Článek se zabývá problematikou rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách. V první části je charakterizován rozvoj intermodální přepravy a rozvoj terminálů intermodální přepravy v České republice. Druhá část článku se zaměřuje na terminál intermodální přepravy Nemanice, který v minulosti sloužil jako terminál pro oblast jižních Čech. Článek obsahuje krátkou historii a popis terminálu, jakož i návrh možného řešení modernizace terminálu Nemanice.

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
The first part of the paper describes the development of intermodal transport in the Czech Republic and the development of intermodal transport terminals in the Czech Republic. The second part of the paper focuses on the intermodal transport terminal Nemanice, which in the past has served as a terminal for South Bohemia. The paper contains a brief history and description of the terminal as well as a proposal of a possible solution for the modernization of the terminal Nemanice.

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Im ersten Teil des Artikels wird die Entwicklung von intermodalem Transport in Tschechien sowie die Entwicklung der Terminale von intermodalem Transport in Tschechien charakterisiert. Zweiter Teil des Artikels konzentriert sich aufs Terminal von intermodalem Transport Nemanice, das in der Vergangenheit al ein Terminal für das Gebiet Südböhmen gedient hat. Der Artikel beinhaltet eine kurze Geschichte und Beschreibung des Terminals sowie den Vorschlag der möglichen Lösung von der Modernisierung des Terminals  Nemanice.

NŽT 3/2020

Obsah

Aktuality

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR
Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel
Maintenance of Railway Vehicles
Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Уход за железнодорожными транспортными средствами

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.


 

Anotace

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Článek přináší porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím železničních stanic v obou zemích, srovnání souvisejících technických norem a znázornění rozdílů v návrzích fiktivních železničních stanic. Cílem je vyzdvižení kladných stránek obou systémů norem z hlediska návrhu, provozu a z pohledu cestujících.

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
The paper compares the general approach to the design and reconstruction of the railway stations in both countries, especially the design of the passenger platforms. It also compares the connected technical standards and shows the differences in the design of the fictive railway stations. The goal of the papers is to highlight the positive aspects of both normative systems from the point of view of the design, operation and passengers.

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Der Artikel bringt den Vergleich des allgemeinen Zutritts zum Vorschlagen und zu den Rekonstruktionen von Eisenbahnstationen in beiden Ländern, und das vor allem mit dem Schwerpunkt auf die Eisenbahnplattformlösung, weiterhin auf den Vergleich zusammenhängender technischer Normen und auf die Darstellung der Unterschiede in den Vorschlägen von fiktiven Eisenbahnstationen. Es werden Vorteile beider Normensysteme aus der Sicht des Vorschlags, Betriebs und aus der Sicht der Reisenden betont.

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии
В статье сравнивается общий подход к проектированию и реконструкции железнодорожных станций в обеих странах, особенно обращая внимание на решения для платформ, сравнение соответствующих технических норм и на сравнительный анализ проектируемых железнодорожных станций. Акцент ставится на позитивные стороны двух систем с точки зрения проекта, эксплуатации и мнения пассажиров.

Udržování drážních vozidel

Článek je věnován především problematice udržování železničních kolejových vozidel z pohledu historie, terminologie i technologie. Neváže se přitom na žádného konkrétního dopravce ani řady kolejových vozidel. Autor upozorňuje na vazby mezi různými subjekty, které spolupracují během životního cyklu kolejového vozidla. Důsledně se věnuje i vnějším okolnostem, které udržování vozidel ovlivňují. Není opomenuta ani ekonomická či legislativní stránka udržování kolejových vozidel. V závěru se zamýšlí nad dalším směřováním údržby kolejových vozidel v rámci očekávaných změn legislativy na národní i unijní úrovni, včetně přínosu využití diagnostických systémů. Článek není pouhým shrnutím poznatků o udržování kolejových vozidel, ale poukázáním na řadu sporných míst by mohl být vhodným podnětem k širší odborné diskuzi o této problematice.

Maintenance of Railway Vehicles
The paper focuses at the maintenance of the railway vehicles from the point of view of history, terminology and technology. The author gives notice of connections between different subjects cooperating during the railway vehicles´ life cycle. He pursues consistently also external circumstances influencing the vehicle maintenance as well as the economical and legislative aspects of the maintenance. At the end the author mediates about the future trends in railway vehicle maintenance in the framework of the anticipated legislative changes at the national and union level, including the benefits of the diagnostic systems. The paper also points out some problematic items as an impulse to the broader professional discussion.

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Der Artikel widmet sich der Problematik von der Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge von der Sicht der Geschichte, Terminologie und Technologie. Der Autor zeigt die Verhältnisse unter verschiedenen Subjekten, die während des Lebenszyklus eines Eisenbahnfahrzeuges zusammenarbeiten. Er widmet sich tüchtig auch den äußeren Umständen, die die Instandhaltung beeinflussen. Man vergisst weder ökonomische noch legislative Seite der Instandhaltung von den Eisenbahnfahrzeugen. Zum Schluss beschäftigt er sich mit der weiteren Entwicklung der Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen im Rahmen erwarteter legislativen Änderungen auf der National- sowie europäischen Ebene, einschließlich des Beitrages von Benutzung der diagnostischen Systeme.

Уход за железнодорожными транспортными средствами
Статья посвящена проблематике ухода за железнодорожными транспортными средствами с точки зрения истории, терминологии и технологии. Автор обращает внимание на отношения между разными субъектами, которые взаимодействуют на протяжении всего жизненного цикла железнодорожного транспортного средства. Он также тщательно занимается внешними обстоятельствами, которые влияют на уход за этими средствами. Далее также рассматриваются экономические и законодательные аспекты ухода за железнодорожными транспортными средствами. В заключение, он размышляет над дальнейшим развитием этой темы, учитывая ожидающиеся изменения законодательства на национальном и европейском уровнях, а также результат использования диагностических систем. Статья также указывает на некоторые спорные места, которые будут предметом дальнейшей широкой дискуссии.

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника

NŽT 2/2020

Obsah

Aktuality

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Železniční infrastruktura

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova
Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek
Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

Věda a výzkum

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE
From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming
Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE
Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming
Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic
Characteristic of the Railway Passenger Stations
Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen
Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

Železniční zajímavosti – modelářství

Jan Vočka – Můj LEGO příběh


Anotace

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova

Článek přibližuje projektovou přípravu a stav trati před zahájením stavebních prací, jejich realizaci a uveden je také investiční rozbor a přínos pro cestující veřejnost.

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
The paper informs about planning, line condition before the start of the construction works and about their realization. The investment analysis and benefits for the passengers are also mentioned.

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Der Artikel beschreibt die Projektvorbereitung und den Bahnzustand vor der Eröffnung der Bauarbeiten, ihre Realisierung und es wird hier auch die Investitionsanalyse angeführt sowie der Beitrag für die reisende Öffentlichkeit.

Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова
Статья описывает проектную подготовку и состояние путей перед началом строительных работ, их реализацию и тут также приведен инвестиционный анализ и описаны преимущества для пассажиров.

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek

Článek popisuje výzkum a vývoj trakčního, otočného podvozku pro nízkopodlažní tramvaj. Ukazuje řešení některých stavebních struktur a problémy, které bylo nutno vyřešit během vývoje.

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
The article describes research and development of the traction pivoting bogie for a low-floor tram. It shows the design of some building structures that had to be solved during the development.

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Der Artikel beschreibt die Forschung und Entwicklung des Traktionsdrehfahrgestelles für die Niederflurstraßenbahn. Es werden hier einige Baustrukturen und ­Probleme gezeigt, die man während der Entwicklung lösen musste.

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка
Статья описывает исследование и развитие тяговой нижней вращающейся тележки для низкопольного трамвая. Предлагаются усовершенствование некоторых строительных конструкций и решение возникших в ходе эксплуатации проблем.

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE

Článek nabízí aktuální pohled na vývoj přípravy nového institucionálního partnerství ve výzkumu a inovacích pro železniční sektor z pohledu možností zapojení železničního sektoru České republiky do procesu jeho obsahové i legislativní přípravy. Příspěvek má za cíl populárnější formou vysvětlit potřeby a nutnost širšího a aktivního zapojení celého českého železničního sektoru do vytvoření železnice nové generace. Stručně je popsán vývoj současného Shift2Rail (PPP programu výzkumu a inovací v železničním sektoru) a výsledky jeho činnosti, především s ohledem na možnosti a míru zapojení českých subjektů v tomto společném podniku. V průběhu zakládání Shift2Rail a následně během činnosti proběhlo několik dílčích hodnocení v oblasti projektů, ale i v oblasti celkového pohledu na jeho činnost (Interim Evaluation). Výsledky lze hodnotit velmi pozitivně z pohledu evropského, ale z pohledu aktivit a činnosti českých subjektů je třeba říci, že bychom mohli vykázat výsledky mnohem lepší. To vede nyní k tomu, že je potřeba se aktivněji, a jinými formami než dosud, zapojit do procesů, které povedou k tomu, že v roce 2021 zahájí činnost partnerství nazvané v programu HORIZON EUROPE „Transforming Europe´s Rail System“ (ale je známo pod označením Shift2Rail2) s významnější účastí ČR. V článku je naznačeno, jakou cestou by bylo vhodné postupovat, aby účast subjektů z ČR byla reprezentativní, přínosná, ale hlavně, aby vedla k tomu, že ČR bude hrát významnou, nikoli druhořadou, roli v řízení a činnosti Partnerství.

From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON ­EUROPE
The paper brings an actual view at the development of the new institutional partnership in research and innovations for the railway sector with regard to the possible involvement of the Czech railway sector in the process of its contentual and legal preparation. The goal of the paper is to explain need of broader and active involvement of the Czech railway sector in the building of the new generation railway.

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
Der Artikel bietet eine aktuelle Ansicht an die Vorbereitungsentwicklung der neuen institutionellen Partnerschaft in der Forschung und Innovationen für den Eisenbahnsektor aus der Sicht der Möglichkeiten an, wie man den Eisenbahnsektor der Tschechischen Republik in den Prozess seiner Inhalt- und Legislativvorbereitung einführen kann. Das Ziel dieses Artikels ist es, mit einer mehr populären Form die Notwendigkeit von breiterer und mehr aktiver Einführung des ganzen tschechischen ­Eisenbahnsektors ins Eisenbahnsystem neuer Generation zu erklären.

От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE
Статья предлагает актуальный взгляд на развитие подготовки нового институционального партнёрства в сфере инновационного развития железнодорожного сектора с точки зрения возможности включения железнодорожного сектора Чешской Республики в процесс его содержательного и законодательного оформления. Целью статьи является объяснить в доступной форме необходимость более широкого и ­активного включения всего чешского железнодорожного сектора в процесс создания железных дорог нового поколения.

Charakteristika osobních železničních stanic

Článek je zaměřen na problematiku osobních železničních stanic (OŽS) jako speciálního prvku pro osobní železniční dopravu. Nejen v rámci České republiky, ale především ve světě, se lze velmi často setkat s důležitým prvkem železniční dopravní infrastruktury, využívaným pro přepravu cestujících, kterými jsou osobní železniční stanice. Tento prvek je naprosto zásadní součástí železniční dopravní infrastruktury, a to zejména pro důležité uzly s velkým přepravním potenciálem a tím i velkými přepravními objemy v rámci železniční osobní dopravy. Příspěvek má za cíl popsat OŽS z hlediska různých parametrů a charakteristik. I když je zřejmé, že část uvedených informací je pro jednotlivé čtenáře známá, je úkolem rozšířit znalosti a informace i do dalších oblastí pro komplexní pohled na problematiku.

Characteristic of the Railway Passenger Stations
The paper focuses at the problems concerning railway passenger stations as a special element of the rail passenger transport. The description of the stations has been carried out with regard to the different parameters and characteristics.

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstatione
Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der personalen Eisenbahnstationen als mit dem speziellen Element für personalen Eisenbahntransport. Das Ziel ist es, ihn aus der Sicht verschiedener Parameter und Charakteristiken zu beschreiben.

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций
Статья рассматривает проблематику личных отдельных железнодорожных станций (OŽS) являющихся особым элементом личного железнодорожного транспорта. Целью является описание OŽS с точки зрения разнообразных параметров и характеристик.

NŽT 1/2020

Obsah

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra „A“ v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

Daniela Černá

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4
Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS
anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Локомотивы Vectron получили одобрение с автостопом ETCS по основной спецификации Baseline 3.4

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS
Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Рельсовые цепи и счётники осей в условиях ETCS

Jan Matouš, Martin Bojko

Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích
Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
Problematik des Messens des Gleichstromrückwegs auf den elektrifizierten Strecken
Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях

Ivo Laníček

Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy
Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог

Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS


Anotace

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra „A“ v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4

Německý federální úřad pro železnici (EBA) schválil lokomotivu Vectron pro provoz v Německu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace 3.4 (Baseline 3.4). Schválení pro Švédsko je již také k dispozici. Schválení provozu s ETCS základní specifikace 3.4 je důležitým milníkem pro obor lokomotiv.

Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
The German Federal Railway Authority (EBA) approved the locomotive Vectron for operation in Germany with the European automatic train control ETCS according to the Baseline 3.4. The approval for Sweden is also at disposal. Operation approval with ETCS Baseline 3.4 is an important milestone for the locomotive branch.

Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Deutsches föderatives Amt für die Eisenbahn (EBA) hat in Deutschland die Lokomotive Vectron mit europäischer Zugbeeinflussung ETCS anhand der Grundspezifikation 3.4 (Baseline 3.4) in den Betrieb genehmigt. Es gibt auch die Genehmigung für Schweden. Die Betriebsgenehmigung mit ETCS Grundspezifikation 3.4 ist ein wichtiger Moment für die ganze Lokomotivebranche.

Локомотивы Vectron получили одобрение с локомотивным устройством безопасности ETCS по основной спецификации Baseline 3.4
Немецкий федеральный орган для железной дороги (EBA) принял по основной спецификации Baseline 3.4 в эксплуатацию в Германии локомотив Vectron с европейским локомотивным устройством безопасности ETCS. Одобрение для Швеции уже также есть. Одобрение эксплуатации с ETCS Baseline 3.4 является очень важным моментом для всех локомотивов.

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS

Příspěvek hodnotí prostředky pro zjišťování volnosti a obsazenosti kolejových úseků v podmínkách ETCS. V současné době podle Národního implementačního plánu ETCS převažuje rozhodnutí ve větší míře využívat počítače náprav namísto kolejových obvodů. Kolejové obvody oproti počítačům náprav poskytují více provozních funkcí.

Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
The paper evaluates the means for detection of track sections occupation at ETCS conditions. At present, according to the National ETCS Implementing Plan it has been decided to use the axle counters instead of track circuits to a greater degree. The track circuits, however, feature more operational functions.

Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Der Artikel bewertet die Maßnahmen für die Versicherung der Freiheit und Belegungsdichte von den Gleisabschnitten in den Bedingungen ETCS. In der Gegenwart ist man zur Entscheidung gekommen, dass man nach dem Nationalen Implementationsplan ETCS im großen Masse die Achsenzähleinrichtungen anstatt der Gleisstromkreise benützen sollte. Die Gleisstromkreise gewährleisten jedoch den Achsenzähleinrichtungen gegenüber mehrere Betriebsfunktionen.

Рельсовые цепи и устройства счёта колёсных пар в условиях ETCS
Статья оценивает средства для определения освобождения и занятости рельсовых участков в условиях ETCS. В современности на основе Народного имплементирующего плана ETCS пришли к выводу в большей мере использовать устройства счёта колёсных пар вместо рельсовых цепей. Однако рельсовые цепи по сравнению с устройствами счёта колёсных пар предоставляют более производственных функций.

Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích

Článek seznamuje se zkušenostmi specializovaného diagnostického střediska korozních vlivu TÚDC z oblasti korozního průzkumu a měření elektrických parametrů zpětné trakční cesty. V příspěvku jsou uvedena konkrétní měření na stejnosměrně i střídavě elektrizovaných tratích, včetně některých aktuálních závad.

Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
The paper informs about experience gained by the TÚDC special corrosion effects diagnostic centre in corrosion investigation and measurement of the electric parameters of the overhead return circuits. The measurement carried out on DC and AC electrified lines is described including some very actual failures.

Problematik des Messens des Gleichstromrückweges auf den elektrifizierten Strecken
Der Artikel macht uns mit den Erfahrungen des spezialisierten diagnostischen Zentrums der Korrosionseinflüsse TÚDC bekannt, und zwar aus dem Bereich der Korrosionsforschung und des Messens von elektrischen Parametern des Gleichstromrückweges. Im Artikel sind konkrete Messungen auf den gleichmäßigen und wechselnden elektrifizierten Strecken angeführt, einschließlich einiger aktueller Mängel.

Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях
Статья знакомит нас с опытом специализированного диагностического центра коррозионных влияний TÚDC из области коррозионного исследования и измерений электрических параметров обратного тягового тока. В статье приведены конкретные измерения на равномерно и попеременно электрифицированных путях, включая некоторые актуальные дефекты.

Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy

V České republice koncem minulého století začíná provozní využití elektronických systémů staničních zabezpečovacích zařízení. Komentář popisuje další vývoj těchto zařízení až po typ ESA 44.

Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
At the end of the last century the solid-state interlocking systems have been put in operation in the Czech Republic. The article describes a further development of these systems up to the ESA 44.

Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
In der Tschechischen Republik hat Ende des letzten Jahrhunderts Betriebsausnützung der elektronischen Systeme von den Stationssicherheitseinrichtungen begonnen. Der Kommentar widmet sich der weiteren Entwicklung dieser Einrichtungen bis zum Typ ESA 44.

Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог
В Чешской Республике в конце прошлого века эксплуатационное началось применение электронных систем на станционных аварийных устройствах. Комментарий описывает дальнейшее развитие этого оборудования до типа ESA 44.

NŽT 6/2019

Obsah

Aktuality

Představujeme nové členy redakční rady – Ing. Danuše Marusičová a Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
We Introduce the New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder des Redaktionsrates vor
Мы представляем новых членов редакционного совета

Dny nové techniky EŽP 2019
New Technology Days of EŽP 2019
Tage neuer Technik EŽP 2019
Дни новой техники EŽP 2019

65 let Elektrizace železnic Praha
65the Anniversary of the Company Elektrizace železnic
65 Jahre von Elektrizace železnic Praha
65 лет общества Электризация железных дорог Прага

Legiovlak
Legiotrain
Legiozug
Легиопоезд

Národní technické muzeum – Technika v diktaturách
National Technical Museum – Technology in Dictatorships
Nationaltechnisches Museum – Technik in den Diktaturen
Национальный технический музей – Техника в диктатурах

Železniční infrastruktura

Jiří Molák

Švýcarské vysokohorské železnice – technický skvost
Swiss Mountain Railways – a Technical Jewel
Schweizerische Hochgebirge-Eisenbahnen – technischer Schmuck
Швейцарская высокогорная железная дорога – чудо техники

Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Jaromír Zelenka, Martin Kohout, Lukáš Raif, Tomáš Marek, Ivan Vukušič, Daniela Vukušičová

Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE
New Switch and Crossing Generation – European Project S-CODE
Neue Generation der Weichen und Weichenkonstruktionen – europäisches Projekt S-CODE
Новое поколение стрелок и стрелочных конструкций – европейский проект S-CODE

Věda a výzkum

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal

Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy –
náklady, tržby, kompenzace

Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Transport Line – Costs, Sales, Compensations
Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom Ferneisenbahntransport – Aufwände, Einnahmen , Kompensation
Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспорта – расходы, выручка, компенсация

Stanislav Srb

Detekce, případně kompenzace konduktivních proudů,
které generují hnací vozidla elektrické trakce

Detection or Compensation of the Conductive Currents Generated by the Electric Traction Vehicles
Detektion, bzw. Kompensation der konduktiven Ströme, die die Triebfahrzeugwerke der elektrischen Traktion generieren
Детектирование или компенсация кондуктивных токов, которые генерируют транспортные средства электротяги

Osobnosti

Památce prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Zajímavosti, události, konference, semináře, informace

STRAHOS 2020 23
Nové lokomotivy TRAXX pro ČD Cargo 33


Anotace

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY REDAKČNÍ RADY – ING. DANUŠE MARUSIČOVÁ A ING. TOMÁŠ JAVOŘÍK, PH.D.
WE INTRODUCE THE NEW MEMBERS OF THE EDITOR´S BOARD
WIR STELLEN NEUE MITGLIEDER DES REDAKTIONSRATES VOR
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

DNY NOVÉ TECHNIKY EŽP 2019
NEW TECHNOLOGY DAYS OF EŽP 2019
TAGE NEUER TECHNIK EŽP 2019
ДНИ НОВОЙ ТЕХНИКИ EŽP 2019

65 LET ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65THE ANNIVERSARY OF THE COMPANY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
65 JAHRE VON ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65 ЛЕТ ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРАГА

LEGIOVLAK
LEGIOTRAIN
LEGIOZUG
ЛЕГИОПОЕЗД

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM – TECHNIKA V DIKTATURÁCH
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM – TECHNOLOGY IN DICTATORSHIPS
NATIONALTECHNISCHES MUSEUM – TECHNIK IN DEN DIKTATUREN
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – ТЕХНИКА В ДИКТАТУРАХ

ŠVÝCARSKÉ VYSOKOHORSKÉ ŽELEZNICE – TECHNICKÝ SKVOST
SWISS MOUNTAIN RAILWAYS – A TECHNICAL JEWEL
SCHWEIZERISCHE HOCHGEBIRGE-EISENBAHNEN – TECHNISCHER SCHMUCK
ШВЕЙЦАРСКАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЧУДО ТЕХНИКИ

NOVÁ GENERACE VÝHYBEK A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ EVROPSKÝ PROJEKT S-CODE
V článku je prezentováno řešení projektu „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Optimální návrh a hodnocení výhybek a výhybkových konstrukcí, S-CODE), s finanční podporou společného podniku Shift2Rail. Výzkum je zaměřen na radikálně nové způsoby, jakými vlaky přecházejí z koleje na kolej, a jeho cílem je přispět k vývoji výhybky a výhybkových konstrukcí nové generace. Řešení projektu S-CODE je zaměřeno na technologické vize použitelné v budoucí konstrukci výhybek a výhybkových konstrukcí, a to jak s ohledem na celkovou architekturu konstrukce výhybek, tak na zařízení v oblasti diagnostiky, ovládání a zabezpečení, samotné konstrukce kolejové jízdní dráhy i souvisejících technologických postupů. Výsledky řešení projektu významně přispějí k naplňování MAAP (Víceletého plánu činnosti) společného podniku Shift2Rail.

NEW SWITCH AND CROSSING GENERATION – EUROPEAN PROJECT S-CODE
The paper presents the project Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, with the financial support of the common enterprise Shift2Rail. The research searches the radically new ways of train transfer from one track to another. Its goal is to help to design the new switch and crossing generation with regard to the overall architecture of the structure as well as to the diagnostic equipment, control and protection, the proper roadway construction and connected technological procedures. The results of the project will help to fill up the MAAP of the common enterprise Shift2Rail.

NEUE GENERATION DER WEICHEN UND WEICHENKONSTRUKTIONEN – EUROPÄISCHES PROJEKT S-CODE
Im Artikel wird neue Lösung des Projektes “Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation” (Optimaler Vorschlag und Bewertung der Weichen und Weichenkonstruktionen, S-CODE), mit der finanziellen Unterstützung des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail präsentiert. Die Forschung ist an die radikal neuen Methoden gerichtet, mit denen die Züge von einem auf ein anderes Gleis übergehen, und derer Ziel ist es vor allem, zur Entwicklung der Weichen und Weichenkonstruktionen neuer Generation beizutragen. Die Lösung des Projektes S-CODE ist auf technologische Visionen gerichtet, die in zukünftiger Weichenkonstruktion benutzt werden und zwar mit dem Bezug auf gesamte Architektur der Weichenkonstruktion sowie auch mit Bezug auf die Anlage im Bereich der Diagnostik, Bedienung und Sicherung, eigene Konstruktion der Gleisfahrbahn und zusammenhängende technologische Verfahren. Die Resultate der Projektlösung tragen deutlich zur Erfüllung von MAAP (mehrjähriger Tätigkeitsplan) des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail bei.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРЕЛОК И СТРЕЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ S-CODE
В статье представлено решение проекта „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Оптимальное предложение и оценка стрелок и стрелочных конструкций, S-CODE), реализованного с финансовой поддержкой совместного предприятия Shift2Rail. Исследование нацелено на разработку радикально новых способов, благодаря которым поезда переходят с одной колеи на другую, и его целью является поддержка развития стрелок и стрелочных конструкций нового поколения. Проект S-CODE разрабатывает инновативные решения для конструкции стрелок и стрелочных конструкций, при этом учитывая с одной стороны общую архитектуру конструкции стрелок и использование необходимого оборудования для диагностики, управления и обеспечения, а с другой стороны собственно конструкцию рельсового проездного пути и связанные технологические процессы. Результаты решения проекта вносят большой вклад в исполнение MAAP (многолетний план деятельности) совместного предприятия Shift2Rail.

NABÍDKA PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB NA LINCE DÁLKOVÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY – NÁKLADY, TRŽBY, KOMPENZACE
Článek navazuje na text v předchozím vydání NŽT, kde byla řešena problematika výběru soupravy, její kapacity, oběhů souprav a také návrhy na obsazení pokladen ve stanicích. Pro druhou část byly studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice zpracovány náklady, tržby a kompenzace pro projekt modelové linky Plzeň–České Budějovice.

OFFER OF CARRIAGE SERVICES ON THE LONG DISTANCE RAILWAY TRANSPORT LINE – COSTS, SALES, COMPENSATIONS
The paper is a continuation of the text in the previous NŽT issue concerning the choice of a trainset, its capacity, trainset running and also proposition of a station ticket office staffing. For the second part the students of Jan Perner Transport Faculty of Pardubice University processed the costs, sales and compensations for the model line Plzeň – České Budějovice.

ANGEBOT DER TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN AUF DER LINIE VOM FERNEISENBAHNTRANSPORT – AUFWÄNDE, EINNAHMEN , KOMPENSATION
Der Artikel knüpft an den Text in der letzten Ausgabe NŽT an, wo die Problematik der Auswahl der Zuggarnitur, ihre Kapazität, Umlaufpläne der Zuggarnituren und auch die Vorschläge auf Besetzung der Kassen in den Stationen gelöst wurde. In dem zweiten Teil wurden von den Studenten der Jan Perner-Transportfakultät der Universität Pardubice Aufwände, Einnahmen und Kompensation für das Projekt auf Modellinie Pilsen-Budweis bearbeitet.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ЛИНИИ ДАЛЬНЕГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – РАСХОДЫ, ВЫРУЧКА, КОМПЕНСАЦИЯ
Статья навязывает на текст, предыдущего выпуска NŽT, где мы занимались проблематикой выбора подвижного состава, его ёмкости, оборотов подвижных составов и также предложениями по работе касс на станциях. Во второй части студенты Транспортного факультета Яна Пернера в Университете Пардубице разработали расходы, выручку и компенсацию для проекта модельной линии Пльзень – Ческе-Будеёвице.

DETEKCE, PŘÍPADNĚ KOMPENZACE KONDUKTIVNÍCH PROUDŮ, KTERÉ GENERUJÍ HNACÍ VOZIDLA ELEKTRICKÉ TRAKCE
V rámci projektu TAČR – CKDV/WP09 byl navržen „Detektor konduktivních proudů hnacích vozidel elektrické trakce“ (DKP), který bezpečně detekuje stanovenou nebezpečnou mez jejich asymetrie, vyhodnocuje a poskytuje bezpečnostně relevantní informaci pro bezpečné vedení vlaku při jízdě na kolejových úsecích s dvoupásovými kolejovými obvody. Návrh DKP je proveden v několika variantách s využitím dvou původních řešení. Návrhu DKP předcházelo měření mezní asymetrie konduktivních proudů na zkušební koleji Eurosignal, přičemž byly stanoveny trendy a meze asymetrie konduktivních proudů, kdy u obsazeného kolejového obvodu dochází k falešnému vybuzení kolejového přijímače. Navíc byla soustředěna pozornost i na návrh koncového stupně DKP s využitím toroidního transformátoru materiálu PY50H, jehož jádro má pravoúhlou hysterezní křivku. V kombinaci se dvěma relé 2. třídy bezpečnosti lze tento návrh využít i při vývoji jiných zařízení v oboru železničních elektronických zabezpečovacích zařízení.

DETECTION OR COMPENSATION OF THE CONDUCTIVE CURRENTS GENERATED BY THE ELECTRIC TRACTION VEHICLES
„The Conductive Current Detector forTraction Vehicles of the Electric Traction “ (DKP) has been proposed within the project TACR – CKDV/WP09, which provides safety evaluation of danger current asymmetry of a track circuit and provides safety relevant information for train control system when operated on a track equipped with the double rail track circuits. Design of DKP has been carried out in several versions applying two patents (original solutions) and was based upon measurements of the limit asymmetry of conductive currents on the test track of the company Eurosignal, a. s. The trends and limits of the conductive current asymmetry have been stated in a situation when the track circuit receiver is falsely actuated at the occupied status of the track circuit. In addition, attention was also paid to the design of the DKP output stage using a PY50H toroidal transformer whose core has a rectangular hysteresis curve. In combination with two safety class 2 relays, this design can also be used in the development of other railway electronic signalling equipment.

DETEKTION, BZW. KOMPENSATION DER KONDUKTIVEN STRÖME, DIE DIE TRIEBFAHRZEUGWERKE DER ELEKTRISCHEN TRAKTION GENERIEREN
Im Rahmen des Projektes TAČR – CKDV/WP09 wurde “Detektor der konduktiven Ströme von Triebfahrzeugwerken elektrischer Traktion“ (DKP) vorgeschlagen, der sicherlich festgelegte gefährliche Grenze ihrer Asymmetrie detektiert und sicher-relevante Information für die sichere Leitung des Zuges während der Fahrt auf den Gleisstrecken mit den Zweiband- Gleisstromkreisen auswertet und gewährleistet. Der Vorschlag von DKP ist in mehreren Varianten mit Benutzung der ursprünglichen Lösungen durchgeführt. Dem Vorschlag ist die Messung von der Grenzasymmetrie der konduktiven Ströme auf dem Probegleis Eurosignal, a. s. vorangegangen, wobei die Trends und Grenzen der Asymmetrie von konduktiven Strömen festgestellt wurden, wann es beim besetzten Gleisstromkreis zur falschen Aussteuerung des Gleisempfängers kommt. Dabei wurde auch die Aufmerksamkeit dem Vorschlag der Endstufe DKP mit Benutzung des Toroid-Transformatormaterials PY50H gewidmet, dessen Kern eine rechtwinkelige Hysteresekurve hat. In der Kombination mit zwei Relais zweiter Sicherheitsklasse kann man diesen Vorschlag auch bei der Entwicklung anderer Einrichtungen im Bereich von elektronischen Sicherheitsanlagen benutzen.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ КОНДУКТИВНЫХ ТОКОВ, КОТОРЫЕ ГЕНЕРИРУЮТ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОТЯГИ
В рамках проекта TAČR – CKDV/WP09 был предложен „Детектор кондуктивных токов транспортных средств электротяги“ (DKP), который безопасно детектирует определённый безопасный предел их асимметрии, оценивает и предоставляет безопасно релевантную информацию для безопасного управления поездом во время езды на рельсовых участках с двух поясными рельсовыми цепями. Предложение DKP проведено в нескольких вариантах с применением двух исходных решений. Перед предложением DKP произошло измерение крайней ассиметрии кондуктивных токов на тестирующей колеи Eurosignal, a.s., причём были установлены тренды и пределы асимметрии кондуктивных токов, когда у занятой рельсовой цепи приходит к лжевозбуждению рельсового приёмника. Внимание было нацелено на концевую степень DKP с применением тороидального трансформатора материала PY50H, у сердечника которого прямоугольный гистерезисный цикл. В комбинации с двумя реле 2-ого класса безопасности можно это предложение использовать также в развитии других оборудований в области железнодорожных электрических аварийных устройств.