NŽT 5/2020

Obsah

Aktuality

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Železniční infrastruktura

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný


Monitorování výhybek autonomním dataloggerem
Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Мониторинг стрелок автономным даталоггером

Martin Táborský


Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách
Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

Pavel Doubek, Karel Višnovský


Výstražné zařízení pro přechod kolejí
Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
Warneinrichtung für Gleisübergang
Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

Historie a současnost

Jiří Kotrman


150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň
150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

Osobnosti

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Co nevíte o železnici
Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Anotace

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je popsána aplikace takového měřicího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí článku jsou také doporučení a závěry pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
The paper deals with the autonomous monitoring of selected dynamic parameters of the test track sections in the Czech Republic, including the data collection together with suggested instruments and software. Application of such measuring system at comparison of the selected dynamic parameters of two switch and crossing types – standard design and with elastic fastening – has been described. The paper contains also recommendations for the railway infrastructure manufacturers and track managers.

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Der Artikel widmet sich der Problematik der autonomen Monitoring ausgewählter dynamischen Parameter von Probestrecken der Eisenbahnstrecken in den Bedingungen Tschechiens. Der Bestandteil dieses Beitrages ist die Beschreibung der Möglichkeiten von solcher Datensammlung einschließlich der Geräts- und Softwareausrüstung. Zugleich wird die Applikation solches Mess-Systems beim Vergleich  ausgewählter dynamischer Parameter von zwei Typen der Eisenbahnweichen, erster klassischen Konstruktion und zweiter mit  Federbefestigung, beschrieben. Ein Bestandteil des Artikels sind auch Empfehlungen und  Abschlüsse für die Hersteller der Eisenbahninfrastruktur und Verwalter der Eisenbahnstrecken.

Мониторинг стрелок автономным даталоггером
Статья занимается проблематикой автономного мониторинга избранных динамических параметров пробных участков железнодорожных путей в условиях Чешской Республики. Составной частью статьи является описание возможностей такого сбора данных, включая предложенную аппаратуру и софтвер аппаратуры. Одновременно тут описана аппликация такой измерительной системы при сравнении избранных динамических параметров двух типов железнодорожных стрелок, первой классической конструкции и второй с пружинным закреплением. Составной частью статьи являются также рекомендации и заключения для изготовителя железнодорожной инфраструктуры и управителя железнодорожным путем

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

V příspěvku uvedená kvalitativní kritéria pro reprofilaci odráží trend u Správy železnic na železniční síti v České republice.

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
The qualitative criteria for re-profiling reflect the trend settled by the Railway Administration for the railway network in the Czech Republic.

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Im Beitrag angeführte Qualitätskriterien für Reprofilation reflektieren den Trend bei der Eisenbahnverwaltung im Eisenbahnnetz Tschechiens.

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках
В этой статье приведены качественные критерии для репрофиляции, используемые  в железнодорожной сети в Чешской Республике при поддержке Управления железнодорожной дорогой.

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Předmětem článku je popis technického řešení pro zajištění přístupnosti poloostrovních, případně také vnějších nástupišť zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to formou použití Výstražného zařízení pro přechody kolejí (VZPK) včetně popisu jednotlivých úrovní VZPK, jeho součástí a základních funkcí. VZPK naplňuje jak požadavky na interoperabilitu železničního systému, tak i závazné právní předpisy a přitom umožňuje zvýšit maximální povolenou rychlost v oblasti přechodů kolejí a současně vytváří potenciál pro dálkové ovládání stanic s poloostrovními nástupišti při současném zajištění bezpečnosti cestujících v nástupním prostoru.

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
The paper deals with description of the technical solution of the safe access to the half-island and outside platforms especially for the mobility-impaired persons by means of the Pedestrian Level Crossing Warning Equipment, including description of its particular levels, its parts and main functions. The Equipment complies with the railway system interoperability requirements as well as with legal regulations. Moreover it enables to increase the allowable speed in areas of the pedestrian level crossings and makes possible the remote control of the stations with half-island platforms at ensuring passengers´ safety in the loa­ding area.

WARNeinrichtung für Gleisübergang
Das Thema des Artikels ist Beschreibung von der technischen Lösung für die Sicherung der Zugänglichkeit von Halbinsel-, bzw. auch Außenbahnsteigen vor allem für die Personen mit beschränkter Fähigkeit der Bewegung und Orientierung, und das in Form von Benutzung der Warneinrichtung für den Gleisübergang (VZPK) einschließlich Beschreibung einzelner Niveaus VZPK, ihrer Bestandteile und Grundfunktionen. VZPK erfüllt sowohl die Anforderungen an Interoperabilität des Eisenbahnsystems, als auch verbindliche Rechtsvorschriften und dabei ermöglicht maximal erlaubte Geschwindigkeit im Bereich der Gleisübergänge und zugleich bildet das Potential für Fernbedienung von den Stationen mit Halbinsel-Bahnsteigen bei gegenwärtiger Sicherheitssicherung der Reisenden im Einstiegsraum.

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода
Предметом статьи является описание технического решения доступности полуостровных, а также внешних платформ, прежде всего для пассажиров с ограниченной способностью движения и ориентации, и то формой использования сигнального оборудования для железнодорожного перехода (VZPK) включая описания отдельных уровней VZPK их составных частей и основных функций. VZPK исполняет как требования к интероперабильности железнодорожной системы, так и обязательные юридические предписания и при этом позволяет повысить максимальную допустимую скорость в области железнодорожного перехода и одновременно создаёт потенциал для дистанционного управления станциями с полуостровными платформами, при этом обеспечивая безопасность  пассажиров на посадочной платформе.

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена