NŽT 6/2020

Obsah

Aktuality

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного пакета

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Železniční infrastruktura

Stanislav Srb, Vladimíra Kuprová

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Jan Kovanda, Zdeněk Malkovský, Vojtěch Rulc

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта

Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl, Václav Souček

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM

Ondřej Göpfert

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора

Osobnosti

Odešel Ing. Josef Němec

To byl Ing. Ivo Malina, CSc., gentleman se šibalským úsměvem

Za panem prof. Ing. Janem Daňkem, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

Anotace

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Článek se zabývá současným trendem zvyšování aktivní a pasivní bezpečnosti dopravy a je zaměřen do oblasti kolejových vozidel, konkrétně tramvají. Příspěvek vychází z výsledků projektu zaměřeného na vývoj bezpečného čela tramvaje v rámci programu TRIO.

Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
The paper deals with the present trend of increasing of the active and passive traffic safety, especially for the electric tramcars. The paper is based upon the results of the project focused on the development of the safe tramcar front part within the programme TRIO.

Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Der Artikel widmet sich dem heutigen Trend der Erhöhung von aktiver und passiver Transportsicherheit und ist an das Gebiet der Gleisfahrzeuge, konkret der Straßenbahnen, gerichtet. Der Beitrag geht von den Resultaten des Projektes aus, das an die Entwicklung der sicheren Straßenbahnstirn im Rahmen des Projektes TRIO gerichtet ist.

Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта
Статья занимается современным трендом повышения активной и пассивной безопасности транспорта, и она нацелена на область рельсовых транспортных средств, конкретно трамваев. Статья содержит результаты проекта, нацеленного на развитие безопасной лобовой части трамвая в рамках проекта TRIO.

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
V článku je řešena problematika centrálních přechodů. U některých malých stanic jsou centrální přechody jedinou možností, jak lze zajistit přístup na nástupiště, protože nadchody, nebo podchody jsou investičně příliš náročné a někdy ani není možné je využít (není dostatečný prostor pro změnu uspořádání kolejiště). Článek je zaměřen na požadavky technických specifikací interoperability i vnitrostátní legislativy. Detailněji jsou řešeny centrální přechody bez zabezpečovacího zařízení a bez možnosti střežení zaměstnancem Správy železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“). Je rozebrán příklad centrálního přechodu, kde je bezpečnost cestujících zajištěna provozními pravidly stanovenými vnitřní legislativou provozovatele dráhy.

The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
The paper is focused on level track crossings. In some small stations, level track crossings are the only one possible way how to provide access to the platform, because subway or overpass is too expensive and sometimes it is impossible to use them due to the spatial limitations (no additional space around the station to change track configuration). The paper describes requirements from the technical specifications for interoperability and requirements from national rules. The level track crossings without control command and signalling system and level track crossings without the supervision by the infrastructure manager (Správa železnic) employee are addressed in detail. The example of the level track crossing which is operated as safe (according internal rules of the infrastructure manager) is discussed in the article as well.

Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Im Artikel löst man die Problematik der zentralen Übergänge. In einigen kleinen Stationen sind zentrale Übergänge die einzige Möglichkeit, wie man den Zutritt zum Bahnsteig sichern kann, weil die Über- und Unterführungen finanziell zu aufwendig sind und manchmal ist es sogar nicht möglich, sie auszunutzen (es gibt ungenügenden Raum für die Änderung von der Platzierung der Gleisanlage). Der Artikel ist an die Ansprüche technischer Spezifikation der Interoperabilität und innerstaatlichen Legislative gerichtet. Mehr detailliert sind die zentralen Übergänge der Sicherungsanlage gelöst und zwar ohne die Möglichkeit der Überwachung von einem Mitarbeiter der Eisenbahnverwaltung, der staatlichen Organisation. Im Artikel wird das Beispiel des zentralen Überganges analysiert, wo die Sicherheit der Reisenden durch die mit der inneren Legislative des Bahnbetreibers festgelegten Betriebsregeln gesichert wird.

Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM
В статье рассматривается проблематика центральных переходов. На некоторых маленьких станциях центральные переходы являются единственной возможностью обеспечения подхода к платформе, так как надземные и подземные переходы являются слишком дорогими и иногда их даже нельзя использовать (не хватает пространства для изменения размещения рельсов). В статье рассматриваются требования интероперабельности и национального законодательства к техническим спецификациям. Более детально представлены центральные переходы без аварийного устройства и без возможности надзора железнодорожным работником. На примере центрального перехода в статье приводится случай, когда безопасность пассажиров обеспечена при помощи внутренних эксплуатационных правил и нормативов оператора железной дороги.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Negrelliho viadukt nebyl po dobu své existence nikdy komplexně rekonstruován. Co bylo cílem jeho rekonstrukce, s jakými úskalími se musel tým investora, zhotovitele a projektanta vypořádat a jestli se vše nakonec podařilo, to vše se dočtete v následujících řádcích.

Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
During its existence the Negrelli Viaduct has never underwent a complex overhaul. The paper informs about the goal of present reconstruction, the problems solved by the team of investor, contractor and designer and about the result of the complicated investment project.

Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Negrelli-Viadukt wurde im Laufe seiner Existenz nie komplett rekonstruiert. Was war das Ziel seiner Rekonstruktion, mit welchen Schwierigkeiten musste das Team vom Investor, Hersteller und Projektanten zurechtkommen und ob alles zum Schluss geliehen ist, das alles erfahren Sie in diesem Artikel.

Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора
Полная реконструкция виадука Негрелли не проводилась на протяжении всего его существования. В этой статье вы узнаете, что было целью реконструкции, с какими затруднениями должны были справиться инвестор, изготовитель и проектант этой постройки и насколько всё это, наконец, удалось.