NŽT 6/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • prosinec 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Rychle a bezpečně – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

Fast and Safely – Railway Telecommunications and Safety Conference

Schnell und sicher – Konferenz der Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf der Eisenbahn

Быстро и безопасно – Конференция по технологиям связи и безопасности на железной дороге

Connecting Europe Express – jedinečný vlak, unikátní evropský projekt

Connecting Europe Express – an Unique Train, an Unique European Project

Connecting Europe Express – einzigartiger Zug, unikales europäisches Projekt

Connecting Europe Express – единичный поезд, уникальный европейский проект

Česká Třebová hostila konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2021

Česká Třebová Hosted the Conference Actual Problems of Rail Vehicles 2021

Česká Třebová veranstaltete die Konferenz „Gegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2021“

В городе Ческа Тршебова прошла конференция «Актуальные проблемы подвижного состава 2021»

Vyšla již pátá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic  

The Fifth Edition of the Railway Administration´s Scientific Journal Came Out

Die fünfte Ausgabe des Wissenschaftlich-Technischen Sammelwerkes der Eisenbahnverwaltung ist bereits erschienen

Вышло уже пятое издание Научно-технического сборника Управления железных дорог

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Spolek „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) a „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB) 

Associations „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) and „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Verein Furka Bergstrecke (VFBS) und Dampfbahn Furka Bergstrecke AG (DFB)

Ассоциации „Furka Bergstrecke“ (VFBS) и „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Švýcarské železnice dvakrát jinak

Two Different Looks at the Swiss Railways

Schweizer Bahnen zweimal anders

Schweizer Bahnen zweimal anders

Швейцарские железные дороги дважды по-другому

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Tým firmy STARMON s.r.o

Modernizace trati Havlíčkův Brod–Humpolec      

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Модернизация линии Гавличкув Брод–Гумполец

Martin Mráz

Rekonstrukce železniční stanice Adamov    

Reconstruction of the Railway Station Adamov

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Lenka Linhartová

Přechod na jednotnou napájecí soustavu v ČR        

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

MODERNÍ ŽELEZNICE

Pavel Drdla

Vysokorychlostní železnice v Maroku

High Speed Railway in Morocco

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko Высокоскоростная железная дорога в Марокко

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Petr Šramota

Projekt zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno–Česká Třebová

a výstavba podchodu v zastávce Blansko

Elimination of the Level Crossing P6081 in km 179,826 in the Line Brno–Česká Třebová

and Construction of the Pedestrian Tunnel in the Halt Blansko

Projekt der Aufhebung des Bahnüberganges P6801 bei Km 179.826 der Strecke Brünn–Česká Třebová

und Bau einer Unterführung an der Haltestelle Blansko

Проект отмены прoезда P6801 на 179 826 км линии Брно–Ческа Тршебова

и строительство подземного перехода на станции Бланско

VĚDA A VÝZKUM

VUZ obdržel evropský certifikát ECM   

VUZ Received the European ECM Cerificate

VUZ hat das europäische ECM-Zertifikat erhalten

«VUZ» получил европейский сертификат ECM

DRÁŽNÍ STROJE

Společnost Hrochostroj připravila exkurzi pro studenty

The Company Hrochostroj Organitzed the Tour for Students

Gesellschaft Hrochostroj hat eine Exkursion für Studenten vorbereitet

Общество «Hrochostroj» подготовилo экскурсию для студентов

Anotace

RYCHLE A BEZPEČNĚ – KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI

FAST AND SAFELY – RAILWAY TELECOMMUNICATIONS AND SAFETY CONFERENCE

SCHNELL UND SICHER – KONFERENZ DER KOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSTECHNIK AUF DER EISENBAHN

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО – КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

CONNECTING EUROPE EXPRESS – JEDINEČNÝ VLAK, UNIKÁTNÍ EVROPSKÝ PROJEKT  

CONNECTING EUROPE EXPRESS – AN UNIQUE TRAIN, AN UNIQUE EUROPEAN PROJECT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – EINZIGARTIGER ZUG, UNIKALES EUROPÄISCHES PROJEKT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – ЕДИНИЧНЫЙ ПОЕЗД, УНИКАЛЬНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTILA KONFERENCI SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021 

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTED THE CONFERENCE ACTUAL PROBLEMS OF RAIL VEHICLES 2021

ČESKÁ TŘEBOVÁ VERANSTALTETE DIE KONFERENZ „GEGENWÄRTIGE PROBLEME DER SCHIENENFAHRZEUGE 2021“

В ГОРОДЕ ЧЕСКА ТРШЕБОВА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 2021»

VYŠLA JIŽ PÁTÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE FIFTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC JOURNAL CAME OUT

DIE FÜNFTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЛО УЖЕ ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СБОРНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

SPOLEK „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) A „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ASSOCIATIONS „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) AND „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

VEREIN FURKA BERGSTRECKE (VFBS) UND DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE AG (DFB)

АССОЦИАЦИИ „FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) И „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNICE DVAKRÁT JINAK

TWO DIFFERENT LOOKS AT THE SWISS RAILWAYS

SCHWEIZER BAHNEN ZWEIMAL ANDERS

ШВЕЙЦАРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДВАЖДЫ ПО-ДРУГОМУ

MODERNIZACE TRATI HAVLÍČKŮV BROD–HUMPOLEC

Článek věnuje pozornost zásadní a rozsáhlé opravě zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Havlíčkův Brod-Humpolec, jejíž hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a změna organizace řízení dopravy dle předpisu Správy železnic, státní organizace, SŽ D1. Součástí stavby je také příprava kabelizace a vybraných prvků pro budoucí výstavbu sítě GSM-R a zabezpečení ETCS.

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

The paper focuses at the essential and extensive repair of the safety and telecommunication installations on the line Havlíčkův Brod – Humpolec. The main goal of the project is an increase of railway operation safety and change in the traffic control according to the Railway Administration Regulation SŽ D1. A part of the project is also preparation of the cabling and some elements for building of the GSM-R network and safety system ETCS in the future.

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Der Artikel befasst sich mit der grundlegenden und umfassenden Reparatur von dem Sicherungs- und Kommunikationssystem auf der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec, deren Hauptziel die Erhöhung von der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und Änderung der Organisierung von der Transportsteuerung gemäß der Vorschrift der Eisenbahnverwaltung, Staatsorganisation SŽ D1, ist. Der Bau beinhaltet auch die Vorbereitung der Verkabelung und ausgewählter Elemente für den zukünftigen Bau GSM-R-Netze und ETCS-Sicherheit.

Модернизация линии Гавличкув БродГумполец

В статье уделяется внимание масштабному и капитальному ремонту охранных устройств и средств связи на линии Гавличкув-Брод–Гумполец, основной целью которого является повышение безопасности железнодорожного движения и изменение организации управления движением в соответствии с предписаниями Управления железной дорогой, государственной организации, SŽ D1. Строительство также включает в себя подготовку кабельной разводки и выбранных элементов для будущего строительства сети GSM-R и обеспечения ETCS.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE ADAMOV

Příspěvek informuje o nyní probíhající rekonstrukci železniční stanice Adamov, která je významnou součástí celostátní železniční sítě, 1. tranzitního koridoru v rámci České republiky a IV. Panevropského koridoru.

Reconstruction of the Railway Station Adamov

The paper informs about the current reconstruction of the railway station Adamov situated on the important railway line, 1st transit corridor in the framework of the Czech Republic and 4th Paneuropean corridor.

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Der Artikel informiert über die laufende Rekonstruktion des Bahnhofs Adamov, der ein wichtiger Bestandteil des nationalen Eisenbahnnetzes ist, des 1. Transitkorridors in der Tschechischen Republik und des IV. Paneuropäischen Korridors.

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Статья информирует о текущей реконструкции железнодорожной станции Адамов, которая является важной частью общегосударственной железнодорожной сети, 1-ого транзитного коридора на территории Чешской Республики и IV-ого панъевропейского коридора.

PŘECHOD NA JEDNOTNOU NAPÁJECÍ SOUSTAVU V ČR

Přechod na jednotnou napájecí soustavu je jednou z prioritních oblastí, kterými se zabývá Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“, dalšími prioritními oblastmi jsou „Podpora urychlení výstavby tratí rychlých spojení a přípravy jejich provozování v ČR“, „Realizace systému ERTMS na tratích v ČR“ a „Management železniční infrastruktury“. Všechny tyto prioritní oblasti jsou důležité pro správné, bezpečné a konkurenceschopné fungování železničního systému.

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Transition to the unified power supply system is one of priority sections followed by the Technological Platform „Railway Infrastructure Interoperability“. Further sections are „Support of Speed-up of Building High Speed Railway Tracks and Preparation for their Operation in the Czech Republic“, „Realization of ERTMS on the railway lines in the Czech Republic“ and „Railway Infrastructure Management“. All these priority sections are important for the correct, safe and competitive rail system functioning.

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Der Übergang zu einem einheitlichen Versorgungssystem ist einer der Schwerpunkte der Technologieplattform „Interoperabilität der Eisenbahninfrastruktur“, weitere Schwerpunkte sind „Unterstützung bei der Beschleunigung des Baus von Hochgeschwindigkeitsstrecken und Vorbereitung ihres Betriebs in der Tschechischen Republik“, „Einführung von ERTMS auf Strecken in der Tschechischen Republik“ und „Eisenbahninfrastrukturmanagement“. Alle diese vorrangigen Bereiche sind wichtig für das ordnungsgemäße, sichere und wettbewerbsfähige Funktionieren des Eisenbahnsystems.

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

Переход к единой системе электроснабжения является одним из приоритетных направлений, решаемых Технологической платформой «Интероперабельность железнодорожной инфраструктуры», другими приоритетными направлениями являются «Поддержка ускоренного строительства высокоскоростных линий и подготовка к их эксплуатации в Чешской Республике», «Внедрение ERTMS на линиях в Чешской Республике» и «Управление железнодорожной инфраструктурой». Все эти приоритетные направления важны для надлежащего безопасного и конкурентоспособного функционирования железнодорожной системы.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V MAROKU

Příspěvek přináší základní informace o nedávno zprovozněné první vysokorychlostní železniční trati v Maroku, současně i první takové trati v Africe.

High Speed Railway in Morocco

The paper brings the basic information on the recently opened first high speed railway line in Morocco, being also the first of this kind in Africa.

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko

Der Artikel bringt grundlegende Informationen über die vor kurzem in Betrieb genommene erste Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Marokko sowie die erste derartige Strecke in Afrika.

Высокоскоростная железная дорога в Марокко

В документе представлена основная информация о недавно запущенной первой высокоскоростной железнодорожной линии в Марокко, которая является одновременно и первой такой линией в Африке.

PROJEKT ZRUŠENÍ PŘEJEZDU P6801 V KM 179,826 TRATI BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ

A VÝSTAVBA PODCHODU V ZASTÁVCE BLANSKO

ELIMINATION OF THE LEVEL CROSSING P6081 IN KM 179,826 IN THE LINE BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ AND CONSTRUCTION OF THE PEDESTRIAN TUNNEL IN THE HALT BLANSKO

PROJEKT DER AUFHEBUNG DES BAHNÜBERGANGES P6801 BEI KM 179.826 DER STRECKE BRÜNN–ČESKÁ TŘEBOVÁ UND BAU EINER UNTERFÜHRUNG AN DER HALTESTELLE BLANSKO

ПРОЕКТ ОТМЕНЫ ПРOЕЗДА P6801 НА 179 826 КМ ЛИНИИ БРНО–ЧЕСКА ТРШЕБОВА И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА НА СТАНЦИИ БЛАНСКО

VUZ OBDRŽEL EVROPSKÝ CERTIFIKÁT ECM

VUZ RECEIVED THE EUROPEAN ECM CERIFICATE

VUZ HAT DAS EUROPÄISCHE ECM-ZERTIFIKAT ERHALTEN

«VUZ» ПОЛУЧИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ECM

SPOLEČNOST HROCHOSTROJ PŘIPRAVILA EXKURZI PRO STUDENTY     

THE COMPANY HROCHOSTROJ ORGANITZED THE TOUR FOR STUDENTS

GESELLSCHAFT HROCHOSTROJ HAT EINE EXKURSION FÜR STUDENTEN VORBEREITET

ОБЩЕСТВО «HROCHOSTROJ» ПОДГОТОВИЛO ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1