NŽT 3/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jednala rada vydavatele a redakční rada Nové železniční techniky                                                                                                                        

Diagnostika ložísk – inteligentný pomocník                                    

Jan Nevola

Moderní terminály jako symbol vysokorychlostní železnice v Česku

Jan Nevola

Projekční práce na vysokorychlostních tratích jsou v plném proudu                                                                                                                             

Francouzský rychlovlak TGV projel centrem Brna  

Více než veletrh, více než konference                                              

Na veletrhu Rail Business Days v Brně vystavovala také společnost Enteria                                                                        

Konference Rail Business Days (RBD 2022)                                   

Mezinárodní železniční veletrh RAIL BUSINESS DAYS přilákal za tři dny téměř 11 000 návštěvníků

Nová železniční technika byla mediálním partnerem a mezi návštěvníky bylo možno zahlédnout členy jejích odborných rad

Ve dnech 17.–25. května 2022 se konala Coradia iLint Railshow  

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Schrötter

Bateriové nebo vodíkové vlaky? 

Battery or Hydrogen Driven Trains?

Batterie- oder Wasserstoffzüge?

Батарейные или водородные поезда?

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave                                                            20

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

DRÁŽNÍ STROJE

Lukáš Vostrý

Nasazení unikátních strojů SWIETELSKY Rail CZ na úseku
Velim–Poříčany

INTEROPERABILITA

Danuše Marusičová

Železniční interoperabilita a zákon o dráhách 

Railway Interoperability and the Railway Act

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Anotace

BATERIOVÉ NEBO VODÍKOVÉ VLAKY?

BATTERY OR HYDROGEN DRIVEN TRAINS?

BATTERIE- ODER WASSERSTOFFZÜGE?

БАТАРЕЙНЫЕ ИЛИ ВОДОРОДНЫЕ ПОЕЗДА?

VPLYV VOZŇOVEJ RIADIACEJ JEDNOTKY NA PREPRAVNÉ PROCESY V MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

Doprava je neoddeliteľným prvkom každej spoločnosti. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na využívanie ekologických druhov dopravy. Železničná doprava, okrem toho že patrí medzi ekologickejšie druhy dopravy, vie prepraviť veľké množstvá rozličných tovarov na dlhé vzdialenosti. Aby železničná doprava mohla byť konkurentom voči iným druhom dopravy, je dôležité, aby prvky priemyslu 4.0. Boli aplikované do technologických postupov v železničných staniciach. Cieľom tohto článku je technologicky porovnať zavedenie prvku priemyslu 4.0 vozňovej riadiacej jednotky do prepravného procesu v železničnej doprave. Predpoklad výskumnej úlohy vychádza zo skúsenosti implementácie inteligentných snímačov v železničnej doprave v niektorých krajinách európskej únie. Na základe analýzy využívania informačných a komunikačných technológii v železničnej doprave je v článku vykonané technologické zhodnotenie využitia vozňovej riadiacej jednotky v prepravnom procese.

INFLUENCE OF THE CAR CONTROL UNIT UPON THE CARRIAGE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORT

An ability of the railway transport to compete with other transport modes requires the application of the elements of priemysel 4.0 into the technological procedures in the railway stations. The goal of the article is a technological comparison of implementation of the car control unit element priemysel 4.0 into the carriage process of railway transport. Assumption of the research project has been based upon experience with implementation of the intelligent sensors in railway transport gained in some eu countries. Based on the analysis of information and communication technologies in railway transport the evaluation of employment of the car control unit in the carriage process has been carried out.

EINFLUSS DER WAGENSTEUEREINHEIT AUF DIE TRANSPORTPROZESSE IM INTERNATIONALEN SCHIENENVERKEHR

Damit der Schienenverkehr im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern stehen kann, ist es wichtig, dass die Elemente der Industrie 4.0. auf technologische Prozesse in Bahnhöfen angewendet werden. Das Ziel dieses Artikels ist es, die Einführung der Industrie 4.0-Elements des Waggonsteuergerätes in den Transportprozess im Schienenverkehr technologisch zu vergleichen. Die Übernahme der Forschungsaufgabe basiert auf den Erfahrungen des Einsatzes intelligenter Sensoren im Schienenverkehr in einigen Ländern der Europäischen Union. Basierend auf der Analyse des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien im Schienenverkehr liefert der Artikel eine technologische Bewertung des Einsatzes der Wagensteuereinheit im Transportprozess.

ВЛИЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Для того чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с другими видами транспорта, важно, чтобы элементы Индустрии 4.0. применялись в технологических процессах на железнодорожных станциях. Целью данной статьи является технологическое сравнение внедрения элемента Индустрии 4.0 блока управления поездами в транспортный процесс на железнодорожном транспорте. Постановка исследовательской задачи основана на опыте внедрения интеллектуальных датчиков на железнодорожном транспорте в некоторых странах Евросоюза. На основе анализа использования информационно-коммуникационных технологий на железнодорожном транспорте в статье дается технологическая оценка использования блока управления поездами в перевозочном процессе.

ŽELEZNIČNÍ INTEROPERABILITA A ZÁKON O DRÁHÁCH

Železniční doprava v České republice se v poslední době opět dostává do popředí systému dopravy. Cílem Evropské unie je optimalizace výkonnosti dopravního systému a sladění intermodální dopravy. Významnou úlohu bude mít železniční doprava, která nejlépe může naplnit požadavky na dostupnou dopravu pro přesun cestujících i zboží při požadovaném nároku na plnění klimatických cílů. V článku je tento výhled popsán se zaměřením na předpokládané míře zapojení České republiky do evropského železničního systému. 

Railway Interoperability and the Railway Act

Railway transport becomes an important part of the transport system in the Czech Republic again. The goal of the European Union is the performance optimization of the transport system and harmonization of the intermodal transport. An important role should play the railway transport which is able in the best way to fulfil the requirements for the accessible transport of passengers and goods regarding the climatic goals. The paper shows the anticipated integration of the Czech Republic in the European railway system.

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Der Schienenverkehr in der Tschechischen Republik ist in letzter Zeit an die Spitze des Verkehrssystems getreten. Ziel der Europäischen Union ist es, die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems zu optimieren und den intermodalen Verkehr zu harmonisieren. Der Schienenverkehr wird eine wichtige Rolle spielen, um die Anforderungen an verfügbare Verkehrsmittel für den Personen- und Güterverkehr bestmöglich zu erfüllen und gleichzeitig die geforderten Klimaziele zu erreichen. Der Artikel beschreibt diese Perspektive mit Fokus auf das erwartete Maß an Beteiligung der Tschechischen Republik am europäischen Eisenbahnsystem.

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Железнодорожный транспорт в Чешской Республике недавно вышел на передний план транспортной системы. Европейский Союз стремится оптимизировать работу транспортной системы и гармонизировать интермодальные перевозки. Железнодорожный транспорт будет играть важную роль в обеспечении наилучшего удовлетворения потребностей в имеющемся транспорте для перевозки пассажиров и грузов при одновременном выполнении необходимых климатических задач. В статье описывается этот прогноз с акцентом на ожидаемый уровень вовлечения Чешской Республики в европейскую железнодорожную систему.

MOSTAŘI DIVIZE ŽELEZNICE SPOLEČNOSTI OHLA ŽS PROVÁDĚJÍ PŘESTAVBU MOSTU PŘES ŘEKU SVITAVU U ADAMOVA

RECONSTRUCTION OF THE BRIDGE OVER SVITAVA RIVER AT ADAMOV CARRIED OUT BY THE BRIDGE DIVISION OF THE COMPANY OHLA ŽS

DIE EISENBAHNABTEILUNG VON OHLA ŽS BAUT DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS SVITAVA BEI ADAMOV WIEDER AUF

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ OHLA ŽS ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИТАВА ВОЗЛЕ АДАМОВА

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE VSETÍN

COMPLEX RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION VSETÍN

Vollständige Rekonstruktion des Bahnhofs Vsetín

Полная реконструкция железнодорожного вокзала Всетин