NŽT 2/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

OBSAH

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge

Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí 

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy 

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury 

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS             

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení  

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

Anotace

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE SE ZAMĚŘENÍM NA VYSOKÉ ŠKOLY

Nedostatek kvalifikovaných odborníků na všech stupních je nepřehlédnutelným problémem železnice a s přibližujícím se termínem zahájení výstavby prvních úseků vysokorychlostních tratí na území České republiky se bude stávat čím dál palčivějším s mnoha negativními důsledky pro samotné budování systému vysokorychlostní železnice v ČR. Informace obsažené v článku kvalifikovaně a výstižně popisují stav v této oblastí, cílí na největší problémy a ukazují možné cesty zlepšení tohoto stavu i s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem z této oblasti.

Education in the Field of the High Speed Railway Focusedon the Universities

Shortage of qualified professionals at all levels becomes a serious problem of the railway. Oncoming start of the construction of the first high speed railway sections in the Czech republic will make this shortage more pressing with many negative consequences for the Czech high-speed railway system project. The article describes the present situation in this field, focuses at the largest problems and shows the possible ways of improvement, also with regard to the foreign experience.

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahnmit der Orientierung auf die Hochschulen

Der Mangel an qualifizierten Fachleuten auf allen Niveaus ist ein unübersehbares Problem der Eisenbahn. Mit dem nahenden Termin der Eröffnung von dem Ausbau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken auf dem Territorium der Tschechischen Republik wird dieses Problem immer aktueller und hat viele negative Auswirkungen auf eigene Bildung des Systems von der Hochgeschwindigkeitseisenbahn in Tschechien. Informationen, die in diesem Artikel beinhaltet sind, beschreiben qualifiziert und pünktlich die Situation in diesem Bereich, sind an größte Probleme gezielt und zeigen mögliche Wege zur Verbesserung dieser Situation mit Bezug auf ausländische Erfahrungen in diesem Bereich.

Образование в области сверхскоростной железной дорогис ориентацией на вузы

Недостаток квалифицированных специалистов на всех уровнях является очевидной проблемой железной дороги. С приближающимся сроком начала строительства первых участков сверхскоростных путей на территории Чешской Республики проблема становится все более острой и оказывает негативные последствия на само строительство системы сверхскоростной железной дороги в ЧР. Информация, содержащаяся в статье, квалифицированно и точно описывает положение в этой области, обращает внимание на наибольшие проблемы и показывает возможные пути их решения с учетом зарубежного опыта в этой области

AERODYNAMIKA V ŽELEZNIČNÍ APLIKACI NA ROZHRANÍ VOZIDEL A INFRASTRUKTURY

Článek stručně představuje aerodynamické efekty, které vznikají při vzájemné interakci vozidel a infrastruktury a které se postupně stávají běžnou součástí analýz při jejich návrhu. Text vychází ze zkušeností akciové společnosti VÚKV, která se dlouhodobě věnuje oblasti aerodynamiky v železniční aplikaci a realizuje v té souvislosti činnosti od úvodních studií až po měření ve skutečném měřítku.

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

The paper presents aerodynamic effects arising at the vehicle/infrastructure interface which become a standard part of their design analyses. The text is based upon knowledge of the VÚKV company which has been pursuing the railway applications of aerodynamics for a long time. The scope of activities comprises preparatory studies as well as real scale measurements.

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Der Artikel beschreibt aerodynamische Effekte, die bei der gegenseitigen Interaktion der Fahrzeuge und Infrastruktur entstehen, und die allmählich zu einem üblichen Bestandteil der vorgeschlagen Analysen werden. Der Text geht von der Erfahrung der Aktiengesellschaft VÚKV aus, die sich längere Zeit der Aerodynamik in der Eisenbahnapplikation widmet, und die in diesem Zusammenhang die Tätigkeiten von Einleitungsstudien bis zum Messen im realen Maßstab realisiert.

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

В статье рассматриваются аэродинамические эффекты, которые возникают при взаимодействии транспортных средств и инфраструктуры и которые постепенно становятся обычной составной частью анализа при его предложении. Текст написан на основе практического опыта акционерного общества VÚKV, которое длительное время занимается аэродинамикой в области железных дорог и реализует, в связи с этим работы от первоначальных проектов до измерений в реальном масштабе.

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE ŽELEZNICE V ČR SE NEOBEJDE BEZ ETCS

Výstavba ERTMS (GSM-R i ETCS) na železniční síti v České republice byla v minulosti vyvolána zejména jako plnění povinností vůči EU, zakotvených ve směrnici o interoperabilitě a dalších souvisejících právních předpisech, k čemuž se ČR vstupem do EU zavázala. Dnes už se vnímání ERTMS posunulo do jiné roviny a je zřejmé, že zavedením ETCS získává ČR novou generaci vlakového zabezpečovacího systému, kvalitativně a funkčně a hlavně bezpečnostně zcela odlišnou od původního národního systému třídy B, zavedením GSM-R pak digitální rádiový komunikační systém pro potřeby železnice.

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Implementation of ERTMS (GSM-R and ETCS) on the Czech railway network has been mainly in the consequence of fulfilment of the obligations toward the EU according to the Directive for the Interoperability and other related regulations, which became obligatory for the Czech Republic as an EU member. Today, however, the ERTMS is considered at the other level, while due to ETCS introduction the Czech Republic gains a new ATC generation. It´s quality, functions and especially safety is fully different from the original national system B, due to GSM-R on the other hand the Czech republic becomes the digital radio communication system for the railway usage.

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechienkann nicht auf ETCS verzichten

Der ERTMS-Ausbau (GSM-R und ETCS) im Eisenbahnnetz in der Tschechischen Republik wurde in der Vergangenheit vor allem durch die Erfüllung der Pflichten gegenüber der EU initiiert, die in den Richtlinien über die Interoperabilität und über weitere zusammenhängende Rechtsvorschriften festgesetzt sind, wozu sich Tschechien mit dem Eintritt in die EU verpflichtet hat. Heute versteht man ERTMS von anderer Sicht und es ist ganz deutlich, dass Tschechien durch die Einführung von ETCS eine neue Generation von dem Zugsicherungssystem gewinnt, qualitativ und funktionell, welches vor allem völlig unterschiedlich vom ursprünglichen System Klasse B ist; weiterhin gewinnt es durch die Einführung von GSM-R digitales Radiokommunikationssystem für Bedürfnisse der Eisenbahn.

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехиине обойдутся без ETCS

Строительство ERTMS (GSM-R и ETCS) на железнодорожной сети Чешской Республики в прошлом было вызвано главным образом необходимостью исполнения обязанностей по отношению к Евросоюзу, закрепленных в указании о интероперабельности и дальнейших связанных с этим правовых предписаниях, обязательства об исполнении которых Чешская республика взяла на себя перед вступлением в Евросоюз. Сегодня ERTMS воспринимается уже с другой точки зрения и вполне очевидно, что с введением ETCS Чешская Республика приобретает новое поколение системы обеспечения безопасности движения поездов, которое качественно и функционально, но прежде всего по своей безопасности полностью отличается от первоначальной национальной системы класса B; c введением GSM-R она также приобретает цифровую радио-коммуникационную систему для нужд железной дороги.

ALTERNATIVNÍ POHONY V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ A MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE V ČR

Článek shrnuje dosavadní poznání v oblasti možností využití alternativních pohonů v osobní železniční dopravě. Toto téma je na počátku dvacátých let nanejvýš aktuální, pakliže se má železnice přibližně v polovině století stát plně bezemisním dopravním módem. Příspěvek kromě vlastního shrnutí popisuje okrajové podmínky jednotlivých alternativ, neopomíná jejich srovnání s možností „konvenční“ elektrizace a předkládá i některá klíčová doporučení do budoucna.

Alternative Powering in the Rail Passenger Transportand its Possible Application in the Czech Republic

The paper sums up the present knowledge of usage of the alternative powering in the rail passenger transport. At the start of 2020s´ it is a highly actual theme with regard to the requirement of the railway as a fully emissionfree transport mode towards the half of the century. The paper also describes random conditions of the particular alternatives including their comparison with „conventional“ electrification and presents also some key recommendations for the future development

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehrund Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

In dem Artikel werden bisherige Kenntnisse im Bereich der Benutzung von Möglichkeiten der alternativen Antriebe im Personeneisenbahnverkehr zusammengefasst. Dieses Thema ist am Anfang von den zwanziger Jahren höchst aktuell, wenn die Eisenbahn ca. in der Hälfte des Jahrhunderts völlig emissionsfrei werden soll. Der Beitrag beschreibt außer eigener Zusammenfassung die Randbedingungen einzelner Alternativen, vergisst nicht den Vergleich mit der Möglichkeit der „konventionellen“ Elektrifizierung und zukünftig rechnet auch mit einigen Schlüsselempfehlungen.

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Статья обобщает уже существующие знания в области возможностей применения альтернативных приводов в пассажирском железнодорожном транспорте. В начале двадцатых годов эта тема является в высшей степени актуальной, так как железная дорога в середине нынешнего столетия должна будет функционировать полностью без выбросов. Статья кроме собственного обобщения описывает дополнительные условия отдельных возможностей, не пропуская их сравнения с возможностью „конвенционной“ электрификации и дает также некоторые ключевые рекомендации на будущее.