NŽT 3/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Člen rady vydavatele NŽT Antonín Blažek slaví 60. narozeniny                                

Zdeněk Chrdle, dvacet let generálním ředitelem AŽD      

AKTUALITY

Švestková dráha má svou první MISS!     

The „Plum Railway“ has its first MISS!

„Die Pflaumenbahn“ hat ihre erste MISS!

У „Сливовой дороги“ появилась своя первая МИСС!

Představujeme nové členy rady vydavatele NŽT    

Prosté elektrizace připravit a realizovat umíme!       

We are good at the Preparation and Realization of the Simple Electification!

Wir können eine einfache Elektrifizierung vorbereiten und umsetzen!

Мы способны подготовить и реализовать простую электрификацию! 

Stavební sezona Správy železnic se naplno rozběhla    

Railway Administration´s Building Season Runs at Full Speed

Die Bausaison der Eisenbahnverwaltung ist in vollem Gange

Строительный сезон Управления железных дорог открыт!

xxvi. medzinárodná konferencia „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – prorail 2023“

Očekávaná modernizace stanice Brno-Královo Pole se blíží   

Anticipated Modernization of theStation Brno-Královo Pole is Coming Soon

Die erwartete Modernisierung der Bahnstation Brno-Královo Pole rückt näher

Приближается ожидаемая модернизация станции Brno-Královo Pole       

ETCS – výhradní provoz  

Vyšla již osmá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Ministr dopravy Martin Kupka otevřel budovu ministerstva veřejnosti

Minister of Transportation Martin Kupka opened  the Office Building for the Public

Verkehrsminister Martin Kupka eröffnete das Gebäude des Ministeriums für die Öffentlichkeit Министр транспорта Мартин Купка открыл для общественности здание министерства

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Monitoring mělkých tramvajových srdcovek  

Monitoring of The Shallow Crossings for the Tramcar Tracks

Überwachung von flachen Strassenbahnherzstücken 

Мониторинг мелких трамвайных сердечников

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?  

DRÁŽNÍ VOZIDLA          

Moderní vozidla pro regionální železnice 

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für regionale Eisenbahnen

Современные транспортные средства для региональных железных дорог

MODERNÍ ŽELEZNICE

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS 2023 

Trade Show RAIL BUSINESS DAYS 2023

Messe RAIL BUSINESS DAYS 2023

Ярмарка RAIL BUSINESS DAYS 2023

Anotace

ŠVESTKOVÁ DRÁHA MÁ SVOU PRVNÍ MISS!

THE „PLUM RAILWAY“ HAS ITS FIRST MISS!

„DIE PFLAUMENBAHN“ HAT IHRE ERSTE MISS!

У „СЛИВОВОЙ ДОРОГИ“ ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ПЕРВАЯ МИСС!

PROSTÉ ELEKTRIZACE PŘIPRAVIT A REALIZOVAT UMÍME!

WE ARE GOOD AT THE PREPARATION AND REALIZATION OF THE SIMPLE ELECTIFICATION!

WIR KÖNNEN EINE EINFACHE ELEKTRIFIZIERUNG VORBEREITEN UND UMSETZEN!

МЫ СПОСОБНЫ ПОДГОТОВИТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОСТУЮ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ! 

STAVEBNÍ SEZONA SPRÁVY ŽELEZNIC SE NAPLNO ROZBĚHLA

RAILWAY ADMINISTRATION´S BUILDING SEASON RUNS AT FULL SPEED

DIE BAUSAISON DER EISENBAHNVERWALTUNG IST IN VOLLEM GANGE

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫТ!

OČEKÁVANÁ MODERNIZACE STANICE BRNO-KRÁLOVO POLE SE BLÍŽÍ

ANTICIPATED MODERNIZATION OF THESTATION BRNO-KRÁLOVO POLE IS COMING SOON

DIE ERWARTETE MODERNISIERUNG DER BAHNSTATION BRNO-KRÁLOVO POLE RÜCKT NÄHER

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОЖИДАЕМАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ BRNO-KRÁLOVO POLE  

MINISTR DOPRAVY MARTIN KUPKA OTEVŘEL BUDOVU MINISTERSTVA VEŘEJNOSTI

MINISTER OF TRANSPORTATION MARTIN KUPKA OPENED  THE OFFICE BUILDING FOR THE PUBLIC

VERKEHRSMINISTER MARTIN KUPKA ERÖFFNETE DAS GEBÄUDE DES MINISTERIUMS FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

МИНИСТР ТРАНСПОРТА МАРТИН КУПКА ОТКРЫЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА

MONITORING MĚLKÝCH TRAMVAJOVÝCH SRDCOVEK 

V článku jsou prezentovány vybrané výsledky a průběh řešení projektu „Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky za účelem optimalizace jejich údržby a snížení hluku“, který byl v letech 2020–2022 řešen za podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu Zéta (reg. č. projektu TJ04000257). Projekt byl řešen se společností Pražská strojírna v kooperaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Cílem projektu bylo optimalizovat údržbu tramvajových tratí se zaměřením na mělké srdcovky v kolejových konstrukcích a s ohledem na hladinu emitovaného hluku v průběhu životního cyklu srdcovek

MONITORING OF THE SHALLOW CROSSINGS FOR THE TRAMCAR TRACKS

The paper presents results of the project „Long-term monitoring of the tramcar track assemblies, especially of the shallow crossings for the purpose of optimization of their maintenance and noise reduction“. The project was realized by the company Pražská strojírna in cooperation with the Prague Transport Authority and supported by the Czech Republic Technological Agency in the framework of the programme Zéta (No. TJ04000257). The goal of the project was the maintenance optimization of tramcar tracks and especially of the shallow crossings with regard to the emitted noise level during the crossing life cycle.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

МОНИТОРИНГ МЕЛКИХ ТРАМВАЙНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ

В статье рассматриваются выбранные результаты и процесс реализации проекта „Долгосрочный мониторинг рельсовых конструкций и трамвайных перекрестков с упором на мелкие сердечники (крестовины) с целью оптимизации их содержания и снижения шума “, который был реализован в 2020 – 2022 гг. при поддержке Технологического агенства Чешской республики в рамках программы Zéta (регистрационный номер проекта TJ04000257). Проект был реализован совместно с компанией Пражский машиностроительный завод при сотрудничестве c Пражской транспортной компанией. Целью проекта была оптимизация содержания трамвайных путей с направленностью на мелкие сердечники в рельсовых конструкциях с учетом уровня излучаемого шума в течении жизненного цикла сердечников.

MODERNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE  

Článek se zabývá problematikou možného zefektivnění provozu na málo vytížených regionálních železničních tratích pomocí využití lehkých kolejových vozidel za současného dosažení bezemisnosti. Příspěvek uvádí významná fakta týkající se jejich historie, současnosti i možného budoucího vývoje. Shrnuty jsou vzájemné souvislosti aktuálního stavu techniky, norem a legislativy a naplnění očekávaných potřeb zajištění ekonomicky efektivního a přitom bezemisního provozu regionálních tratí.   

MODERN VEHICLES FOR THE REGIONAL RAILWAYS

The paper deals with the possible efficiency increase of the operation on the low capacity regional railway lines using light rail vehicles alongside with achieving of the emission-less operation. The paper presents important facts concerning their history, present technical state and possible future development. It also sums up links between the actual state, standards and legislation and accomplishing of prospective needs for economical and emission-less operation on the regional lines.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В статье рассматривается проблематика рационализации движения на несильно загруженных региональных железнодорожных путях с помощью использования легкорельсовых транспортных средств при соблюдении нулевого уровня выбросов. Статья приводит важные факты, касающиеся их прошлого, настоящего времени  и возможного будущего развития. Обобщены взаимосвязи актуального состояния техники, норм и законодательства и наполнения ожидаемых потребностей  обеспечения экономически эффективного и безвыбросового движения транспорта на региональных путях.

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS 2023

TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS 2023

MESSE RAIL BUSINESS DAYS 2023

ЯРМАРКА RAIL BUSINESS DAYS 2023