NŽT 2/2024

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2024 • Ročník 32

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

obsah

AKTUALITY

Michal Sirovátka – VELETRH RAIL BUSINESS DAYS 2024:

Letošní ročník provází nebývalý zájem vystavovatelů z různých zemí Evropy   

Trade Fair Rail Business Days 2024: This Year is Characterized by an Extraordinary Attendance of Exhibitors from various European Countries

MODERNÍ ŽELEZNICE

Jiří Ješeta

Obnova vozidel v podmínkách Českých drah              

Rolling Stock Renewal in Conditions of the Czech Railways

Daniela Houdková

Vysokorychlostní tratě – realita budoucnosti     

High-speed Lines – Reality of the Future

Josef Schrötter

Jak dál s ETCS v Evropě?

What´s Next with ETCS in Europe?

KNIŽNÍ NOVINKY

Josef Schrötter

Toulky nejen železniční minulostí                                   

 Wandering not only through Railway History

VĚDA A VÝZKUM

Pavel Anselmi

Využití telekomunikační techniky na železnici                                   

Application of Telecommunications on Rails

Seminář v Děčíně po jedenadvacáté            

The 21st Seminary in Děčín

  

 DRÁŽNÍ VOZIDLA

Moderní lokomotiva domácí produkce EffiShunter 1000         

Modern Locomotive of Home Production EffiShunter 1000

DIGITALIZACE DOPRAVY

Vlastimil Polach

Regionální dispečerské pracoviště Teplice v Čechách         

Regional Dispatching Centre in Teplice v Čechách

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Josef Schrötter

AŽD Praha – 70 let                

AŽD Praha – 70 Years

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme                    

Why – or You Asked and We Answer

ŽELEZNIČNÍ UMĚNÍ

Malující železničáři    

O železnici s humorem

Anotace

LETOŠNÍ ROČNÍK PROVÁZÍ NEBÝVALÝ ZÁJEM VYSTAVOVATELŮ Z RŮZNÝCH ZEMÍ EVROPY

TRADE FAIR RAIL BUSINESS DAYS 2024: THIS YEAR IS CHARACTERIZED BY AN EXTRAORDINARY ATTENDANCE OF EXHIBITORS FROM VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES

OBNOVA VOZIDEL V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH DRAH

ROLLING STOCK RENEWAL IN CONDITIONS OF THE CZECH RAILWAYS

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ – REALITA BUDOUCNOSTI

HIGH-SPEED LINES – REALITY OF THE FUTURE

JAK DÁL S ETCS V EVROPĚ?

WHAT´S NEXT WITH ETCS IN EUROPE?

TOULKY NEJEN ŽELEZNIČNÍ MINULOSTÍ

WANDERING NOT ONLY THROUGH RAILWAY HISTORY

VYUŽITÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI

APPLICATION OF TELECOMMUNICATIONS ON RAILS

SEMINÁŘ V DĚČÍNĚ PO JEDENADVACÁTÉ

THE 21ST SEMINARY IN DĚČÍN

MODERNÍ LOKOMOTIVA DOMÁCÍ PRODUKCE EFFISHUNTER 1000

MODERN LOCOMOTIVE OF HOME PRODUCTION EFFISHUNTER 1000

REGIONÁLNÍ DISPEČERSKÉ PRACOVIŠTĚ TEPLICE V ČECHÁCH

REGIONAL DISPATCHING CENTRE IN TEPLICE V ČECHÁCH

AŽD PRAHA – 70 LET

AŽD PRAHA – 70 YEARS

PROČ?… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

NŽT 1/2024

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • únor 2024 • Ročník 32

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

obsah

ÚVODEM

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele                      

Publishing Board Chairman´s Introduction

AKTUALITY

Elektrizace a konverze trakční soustavy je nezbytnost             

Electrification and Traction System Conversion are Necessary

Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici 2023          

Conference on Railway Telecommunications and Safety Installations 2023

Kolektiv zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Správy železnic

Drony ve službách drážních hasičů      

Drons in Railway Fire Fighters Service

Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Správy železnic

Bilance drážních hasičů za loňský rok: přes 7 700 zásahů na železnici i mimo ni  

 Score in the last Year: more than 7 700 Interventions on Rails and Outside Railway

Nela Eberl Friebová, Správa železnic

Kamery na koridorovém přejezdu ve Vendryni zachytily loni téměř 300 přestupků                     

Almost 300 Driving Offences on the Corridor Railway Crossing in Vendryně Spotted by Cameras

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Eva Krautová, David Svrček, Adam Podolník, Ivan Vukušič, Oldřich Jirků

Jak na výstavbu bezbariérových WC                               

About the Design of the Barrier-free Toilets

VĚDA A VÝZKUM

Petr Zakopal 

Prvopočátky vyšších rychlostí na české železnici

The Very Beginnings of the Higher Speed on the Czech Railway

OSOBNOSTI

Poslední rozloučení s Ing. Josefem Krejčířem   

  

MODERNÍ ŽELEZNICE

Dušan Gavenda, Správa železnic

Smlouva o studii proveditelnosti PPP projektu posiluje přípravu prvních vysokorychlostních tratí  

Contract for the PPP Project Feasibility Study Reinforces Preparation of the First High Speed Lines

Radek Joklík, Aleš Ondrůj, Asociace podniků českého železničního průmyslu

Český železniční průmysl ročně vytvoří stovky míst pro absolventy      

Czech Railway Industry Creates Hundreds of Jobs for Graduates each Year

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme   

Why – or You asked and we Answer

EKOLOGIE

Josef Ferenc

Ohlédnutí za mezinárodní soutěží kresleného humoru o životním prostředí EKOFÓR 50

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Jiří PelcDalší vlakové putování po Švýcarsku   

Further Rail Travelling through Switzerland

O železnici s humorem                  

Anotace

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY RADY VYDAVATELE

PUBLISHING BOARD CHAIRMAN´S INTRODUCTION

ELEKTRIZACE A KONVERZE TRAKČNÍ SOUSTAVY JE NEZBYTNOS

TELECTRIFICATION AND TRACTION SYSTEM CONVERSION ARE NECESSARY

KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI 2023

CONFERENCE ON RAILWAY TELECOMMUNICATIONS AND SAFETY INSTALLATIONS 2023

DRONY VE SLUŽBÁCH DRÁŽNÍCH HASIČŮ 

DRONS IN RAILWAY FIRE FIGHTERS SERVICE

BILANCE DRÁŽNÍCH HASIČŮ ZA LOŇSKÝ ROK: PŘES 7 700 ZÁSAHŮ NA ŽELEZNICI I MIMO NI

RAILWAY FIRE FIGHTERS´SCORE IN THE LAST YEAR: MORE THAN 7 700 INTERVENTIONS ON RAILS AND OUTSIDE RAILWAY

KAMERY NA KORIDOROVÉM PŘEJEZDU VE VENDRYNI ZACHYTILY LONI TÉMĚŘ 300 PŘESTUPKŮ

ALMOST 300 DRIVING OFFENCES ON THE CORRIDOR RAILWAY CROSSING IN VENDRYNĚ SPOTTED BY CAMERAS

JAK NA VÝSTAVBU BEZBARIÉROVÝCH WC

Článek vyzdvihuje význam bezbariérových toalet v železniční infrastruktuře a zdůrazňuje jejich úlohu při poskytování rovných příležitostí a zlepšování kvality života různých uživatelů. Shrnuje technické požadavky pro jejich návrh i výstavbu, které jdou nad rámec pouhého souladu s právními předpisy tak, aby bylo dosaženo skutečné přístupnosti a uživatelského komfortu. Česká legislativa, zejména Vyhláška č. 398/2009 Sb., rozsáhle upravuje navrhování a uspořádání bezbariérových toalet. Při posuzování shody s TSI pro interoperabilitu však stále dochází k chybám. Článek se zabývá aspekty, jako je design, umístění, barevné řešení a další důležité faktory při návrhu a realizaci bezbariérových toalet.

ABOUT THE DESIGN OF THE BARRIER-FREE TOILETS

This article highlights the importance of barrier-free toilets in rail infrastructure and emphasises their role in providing equal opportunities and improving the quality of life for different users. It summarises the technical requirements for their design and construction, which go beyond mere compliance with legislation to achieve real accessibility and user comfort. Czech legislation, in particular Decree No 398/2009 Coll., extensively regulates the design and layout of barrier-free toilets. However, errors still occur in the assessment of compliance with TSIs for interoperability. The article deals with aspects such as design, location, colour scheme and other important factors in the design and implementation of barrier-free toilets.

PRVOPOČÁTKY VYŠŠÍCH RYCHLOSTÍ NA ČESKÉ ŽELEZNICI

Československé státní dráhy uvažovaly koncem 60. let minulého století o zavádění vyšších rychlostí 160–200 km/h v osobní dopravě. Byl proveden výzkum na trati Brno–Břeclav včetně rychlostních zkoušek. K zavedení vyšších rychlostí však tehdy nedošlo. Postupné zvyšování rychlosti na uvedené trati a ověřování nových prvků železničního svršku se uskutečnilo až od r. 1988. Série rychlostních zkoušek rychlostí 200–237 km/h zde byla provedena v letech 2002–2022.

THE VERY BEGINNINGS OF THE HIGHER SPEED ON THE CZECH RAILWAY

The first considerations of introduction of higher speeds 160–200 km/h in passenger transport undertook the Czechoslovak State Railways at the end of the 1960s. The investigation including the speed tests was carried out on the railway line Brno–Břeclav, but without result. Continuous increase of speed on the mentioned line and verification of the new track elements started in 1988. Series of the speed tests ranging from 200 to 237 km/h was carried out here in the years 2002–2022.

SMLOUVA O STUDII PROVEDITELNOSTI PPP PROJEKTU POSILUJE PŘÍPRAVU PRVNÍCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

CONTRACT FOR THE PPP PROJECT FEASIBILITY STUDY REINFORCES PREPARATION OF THE FIRST HIGH SPEED LINES

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL ROČNĚ VYTVOŘÍ STOVKY MÍST PRO ABSOLVENTY

CZECH RAILWAY INDUSTRY CREATES HUNDREDS OF JOBS FOR GRADUATES EACH YEAR

PROČ?… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

DALŠÍ VLAKOVÉ PUTOVÁNÍ PO ŠVÝCARSKU

FURTHER RAIL TRAVELLING THROUGH SWITZERLAND

NŽT 6/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • prosinec 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Nela Eberl Friebová Nejen Masaryčka, Smíchov a Královo Pole. Stavební boom na české železnici pokračuje

Tisková zpráva Správy železnic a informace z časopisu REPORTÉR – Sbíráme zkušenosti s ETCS pro budoucí provoz na koridorech

We are Gathering Experience with ETCS for the Future Operation on Corridors

Wir sammeln Erfahrungen mit ETCS für den künftigen Betrieb auf den Korridoren

Мы собираем опыт работы с ETCS для будущей эксплуатации на коридорах

Pavlína Straková – Účastníci setkání k ETCS svolaného Drážním úřadem se dohodli na společném postupu

The Participants of the Meeting Concerning ETCS Organized by the State Railway Authority Agreed on Common Steps

Die Teilnehmer der von der Eisenbahnverwaltung einberufenen ETCS-Sitzung einigten sich auf ein gemeinsames Vorgehen

Участники заседания ETCS, созванного Управлением железной дороги, согласовали совместное продвижение

Josef Hendrych:

„Na zavádění železničního zabezpečovacího systému by Česko mohlo ušetřit miliardy“

Czechia could save Billions at Introduction of the Railway Safety System“

„Die Tschechische Republik könnte bei der Einführung eines Eisenbahnsicherheitssystems Milliarden sparen“

„Чехия могла бы сэкономить на внедрении системы железнодорожной безопасности миллиарды“

Tisková zpráva Správy železnic

Správa železnic představila aktuální podobu architektonické studie nového trojkolejného mostu na Výtoni   

Railway Administration Presents the Actual Image of the Architectural Study of the new Three-track Bridge at Výtoň

Die Eisenbahnverwaltung präsentierte die aktuelle Form der Architekturstudie der neuen dreigleisigen Brücke in Výton 

Управление железной дороги представило актуальную форму архитектурной проработки нового трехпутного моста на Вытоне

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Pavel Šprdlík – Rekonstrukce ŽST Brno-Královo Pole je vstupenkou do 21. století                                                         

Reconstruction of the Railway Station Brno-Královo Pole is an Entrance Ticket for the 21st Century

Der Wiederaufbau des ŽST Brno-Královo Pole ist eine Eintrittskarte in das 21. Jahrhundert

Реконструкция ЖСТ Брно-Кралово Поле – билет в 21 век

DRÁŽNÍ STROJE

Petr Sychrovský, Štěpán Chmelař – Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100      

Track Diagnostic Car EM100

Oberbaumesswagen zur Diagnose des EM100 Oberbaumesswagen Путeизмерительная дрезина для диагностики верхнего строения пути ЭМ100

REKONSTRUKCE

Zdeněk Tomšíček – Rekonstrukce železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm                                     

MODERNÍ ŽELEZNICE

Petr Zakopal – Prvopočátky vyšších rychlostí na české železnici                    

The Very Beginnings of the Higher Speed on the Czech Railway

Erste Anfänge höherer Geschwindigkeiten auf tschechischen Eisenbahnen

Первые шаги по повышению скорости на чешских железных дорогах

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme   

Why – or You asked and we Answer

Warum… oder Sie haben gefragt und wir antworten

Почему… или Вы спросили и мы отвечаем

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Marie Strašilová – Švýcarské železniční dobrodružství                                                                                                                                   

Railway Adventure in Switzerland

Ein Schweizer Bahnabenteuer

Швейцарское железнодорожное приключение

KNIŽNÍ NOVINKY

Josef Schrötter, Bohuslav Fultner –  Lokomotivy a vlaky celého světa                                                                         

Locomotives and Trains of the whole World

Lokomotiven und Züge der ganzen Welt

Локомотивы и поезда всего мира

O železnici s humorem                  

Anotace

SBÍRÁME ZKUŠENOSTI S ETCS PRO BUDOUCÍ PROVOZ NA KORIDORECH

WE ARE GATHERING EXPERIENCE WITH ETCS FOR THE FUTURE OPERATION ON CORRIDORS

WIR SAMMELN ERFAHRUNGEN MIT ETCS FÜR DEN KÜNFTIGEN BETRIEB AUF DEN KORRIDOREN

МЫ СОБИРАЕМ ОПЫТ РАБОТЫ С ETCS ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА КОРИДОРАХ

ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ K ETCS SVOLANÉHO DRÁŽNÍM ÚŘADEM SE DOHODLI NA SPOLEČNÉM POSTUPU

THE PARTICIPANTS OF THE MEETING CONCERNING ETCS ORGANIZED BY THE STATE RAILWAY AUTHORITY AGREED ON COMMON STEPS

DIE TEILNEHMER DER VON DER EISENBAHNVERWALTUNG EINBERUFENEN ETCS-SITZUNG EINIGTEN SICH AUF EIN GEMEINSAMES VORGEHEN

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ ETCS, СОЗВАННОГО УПРАВЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, СОГЛАСОВАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

„NA ZAVÁDĚNÍ ŽELEZNIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU BY ČESKO MOHLO UŠETŘIT MILIARDY“

„CZECHIA COULD SAVE BILLIONS AT INTRODUCTION OF THE RAILWAY SAFETY SYSTEM“

„DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK KÖNNTE BEI DER EINFÜHRUNG EINES EISENBAHNSICHERHEITSSYSTEMS MILLIARDEN SPAREN“

„ЧЕХИЯ МОГЛА БЫ СЭКОНОМИТЬ НА ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛЛИАРДЫ“

SPRÁVA ŽELEZNIC PŘEDSTAVILA AKTUÁLNÍ PODOBU ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

NOVÉHO TROJKOLEJNÉHO MOSTU NA VÝTONI

RAILWAY ADMINISTRATION PRESENTS THE ACTUAL IMAGE OF THE ARCHITECTURAL STUDY OF THE NEW THREE-TRACK BRIDGE AT VÝTOŇ

DIE EISENBAHNVERWALTUNG PRÄSENTIERTE DIE AKTUELLE FORM DER ARCHITEKTURSTUDIE DER NEUEN DREIGLEISIGEN BRÜCKE IN VÝTON

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДСТАВИЛО АКТУАЛЬНУЮ ФОРМУ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОРАБОТКИ НОВОГО ТРЕХПУТНОГО МОСТА НА ВЫТОНЕ

REKONSTRUKCE ŽST BRNO-KRÁLOVO POLE JE VSTUPENKOU DO 21. STOLETÍ

RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION BRNO-KRÁLOVO POLE IS AN ENTRANCE TICKET FOR THE 21ST CENTURY

DER WIEDERAUFBAU DES ŽST BRNO-KRÁLOVO POLE IST EINE EINTRITTSKARTE IN DAS 21. JAHRHUNDERT

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖСТ БРНО-КРАЛОВО ПОЛЕ – БИЛЕТ В 21 ВЕК

MĚŘICÍ DREZÍNA PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU EM100

Správa železnic, státní organizace, zahájila v letošním roce pravidelná měření novou měřicí drezínou EM100. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie Správy železnic v oblasti obnovy a modernizace diagnostických vozidel a systémů pro diagnostiku železniční dopravní cesty.

TRACK DIAGNOSTIC CAR EM100

Railway Administration, state organization, has started the regular measurement with the new track measuring car EM100 in this year. This step is a part of the Railway Administration´s long-term strategy of the renewal and modernization of the diagnostic vehicles and systems for diagnostic of the railway infrastructure.

OBERBAUMESSWAGEN ZUR DIAGNOSE DES EM100 OBERBAUES

Die Eisenbahnverwaltung, eine staatliche Organisation, hat in diesem Jahr mit regelmäßigen Messungen mit dem neuen Oberbaumesswagen EM100 begonnen. Dieser Schritt ist Teil der langfristigen Strategie der Eisenbahnverwaltung im Bereich der Erneuerung und Modernisierung von Diagnosefahrzeugen und Systemen zur Diagnose von Eisenbahnverkehrsstrecken. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ДРЕЗИНА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ЭМ100

Государственная организация Железнодорожное управление в этом году приступила к регулярным измерениям с помощью новой измерительной дрезины ЭМ100. Этот шаг является частью долгосрочной стратегии Железнодорожного управления в области обновления и модернизации диагностических транспортных средств и систем диагностики маршрутов железнодорожного транспорта.

PROČ… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

WARUM… ODER SIE HABEN GEFRAGT UND WIR ANTWORTEN

ПОЧЕМУ… ИЛИ ВЫ СПРОСИЛИ И МЫ ОТВЕЧАЕМ

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

RAILWAY ADVENTURE IN SWITZERLAND

EIN SCHWEIZER BAHNABENTEUER

ШВЕЙЦАРСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

LOKOMOTIVY A VLAKY CELÉHO SVĚTA

LOCOMOTIVES AND TRAINS OF THE WHOLE WORLD

LOKOMOTIVEN UND ZÜGE DER GANZEN WELT

ЛОКОМОТИВЫ И ПОЕЗДА ВСЕГО МИРА

                         

NŽT 5/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Moravská brána otevírá cestu k vysokorychlostním tratím v České republice         

Moravian Gate Opens the Way to the High-speed Lines in Czech Republic

Das Mährische Tor öffnet den Weg zu Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Tschechischen Republik

Моравские ворота открывают путь к высокоскоростным линиям в Чехии

První tuzemská 5G síť výhradně pro železnici bude zprovozněna na Kopidlnce     

The First Czech 5G Network solely for the Railway Use will be put in Operation on the Kopildno Line

In Kopidlnka wird das erste inländische 5G-Netz ausschließlich für die Bahn in Betrieb genommen

Первую одомашненную сеть 5G исключительно для железных дорог запустят в Копидлинке

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Realizace a provoz ETCS vyžaduje spolupráci všech    

ECTS Realization and Operation Requires Cooperation of All

Die Implementierung und der Betrieb von ETCS erfordern die Zusammenarbeit aller

Внедрение и эксплуатация ETCS требует сотрудничества всех

Stavební práce v ŽST Havířov zahájeny 

Start of the Construction Works in the Railway Station Havířov

Die Bauarbeiten am Bhf Havířov haben begonnen

Начались строительные работы на ж.с. Гавиржов

Elektrizace trati, vč. předelektrizační úpravy, Brno–Zastávka u Brna, 2. etapa   

Electrification Including the Adjustment to the Electrification Gauge of the Line Brno–Zastávka u Brna, Stage 2

Elektrifizierung der Strecke inkl. Umbauten vor der Elektrifizierung, Brünn–Zastávka u Brna, 2. Etappe 

Электрификация пути, в т.ч. предэлектрификационные модификации, Брно–Заставка у Брнa, 2-й этап

Kompozitní polymerové pražce – perspektivní alternativa k dřevěným pražcům 

Composite Polymere Sleepers – Promising Alternative to the Wooden Sleepers

Verbundpolymerschwellen – eine perspektivische Alternative zu Holzschwellen

Композитные полимерные шпалы – перспективная альтернатива деревянным шпалам   

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč? … aneb Ptali jste se a my odpovídáme

Why – or You asked and we Answer

Warum… oder Sie haben gefragt und wir antworten

Почему… или Вы спросили и мы отвечаем

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pravidla pro chování řidičů a chodců na úrovňových přejezdech         

Rules for Behaviour of Drivers and Pedestrians on the Railway Level Crossings

Verhaltensregeln für Autofahrer und Fußgänger an Bahnübergängen

Правила поведения водителей и пешеходов на железнодорожных переездах

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2022             

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Mnichov bude mít nejmodernější vlaky S-Bahn v Německu                    

The Germany most Modern S-Bahn Trains will be in Munich

München wird über die modernsten S-Bahnen Deutschlands verfügen

В Мюнхене будут самые современные поезда скоростной железной дороги в Германии

ZAJÍMAVOSTI · UDÁLOSTI · KONFERENCE · SEMINÁŘE · INFORMACE

Nové elektronické tabule na nádražích zlepšují informovanost cestujících          

Vlaky projedou po Vrskmaňské estakádě rychleji než dosud                                                     

Nad Orlickou přehradou vzniká unikátní obloukový most                                           

XXVI. medzinárodná konferencia „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2023“                                  

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Ostrov Mallorca nejsou jen pláže…                         

Mallorca Island has not only Beaches…

Auf der Insel Mallorca geht es nicht nur um Strände…

Остров Майорка – это не только пляжи…

O železnici s humorem                                                                                                                                                 

Anotace

MORAVSKÁ BRÁNA OTEVÍRÁ CESTU K VYSOKORYCHLOSTNÍM TRATÍM V ČESKÉ REPUBLICE

MORAVIAN GATE OPENS THE WAY TO THE HIGH-SPEED LINES IN CZECH REPUBLIC

DAS MÄHRISCHE TOR ÖFFNET DEN WEG ZU HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

МОРАВСКИЕ ВОРОТА ОТКРЫВАЮТ ПУТЬ К ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ЛИНИЯМ В ЧЕХИИ

PRVNÍ TUZEMSKÁ 5G SÍŤ VÝHRADNĚ PRO ŽELEZNICI BUDE ZPROVOZNĚNA NA KOPIDLNCE

THE FIRST CZECH 5G NETWORK SOLELY FOR THE RAILWAY USE WILL BE PUT IN OPERATION ON THE KOPILDNO LINE

IN KOPIDLNKA WIRD DAS ERSTE INLÄNDISCHE 5G-NETZ AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE BAHN IN BETRIEB GENOMMEN

ПЕРВУЮ ОДОМАШНЕННУЮ СЕТЬ 5G ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗАПУСТЯТ В КОПИДЛИНКЕ

REALIZACE A PROVOZ ETCS VYŽADUJE SPOLUPRÁCI VŠECH

ECTS REALIZATION AND OPERATION REQUIRES COOPERATION OF ALL

DIE IMPLEMENTIERUNG UND DER BETRIEB VON ETCS ERFORDERN DIE ZUSAMMENARBEIT ALLER

ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ETCS ТРЕБУЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕХ

STAVEBNÍ PRÁCE V ŽST HAVÍŘOV ZAHÁJENY

START OF THE CONSTRUCTION WORKS IN THE RAILWAY STATION HAVÍŘOV

DIE BAUARBEITEN AM BHF HAVÍŘOV HABEN BEGONNEN

НАЧАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА Ж.С. ГАВИРЖОВ

ELEKTRIZACE TRATI, VČ. PŘEDELEKTRIZAČNÍ ÚPRAVY, BRNO – ZASTÁVKA U BRNA, 2. ETAPA

Stavba, kterou přibližuje tento článek, navazuje na první etapu, která byla dokončena v roce 2021 a znamenala elektrizaci a rekonstrukci železniční tratě z Horních Heršpic do železniční stanice Střelice včetně.

ELECTRIFICATION INCLUDING THE ADJUSTMENT TO THE ELECTRIFICATION GAUGE OF THE LINE BRNO – ZASTÁVKA U BRNA, STAGE 2

The described construction work follows the first stage finished in 2021 and included electrification and reconstruction of the railway line between the stations Horní Heršpice nad Střelice.

ELEKTRIFIZIERUNG DER STRECKE INKL. UMBAUTEN VOR DER ELEKTRIFIZIERUNG, BRÜNN – ZASTÁVKA U BRNA, 2. ETAPPE

Der in diesem Artikel beschriebene Bau knüpft an die erste Etappe an, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurde und die Elektrifizierung und Rekonstruktion der Bahnstrecke von Horní Heršpice bis zum Bahnhof Střelice beinhaltete.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПУТИ, В Т.Ч. ПРЕДЭЛЕКТРИФИКАЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ, БРНО – ЗАСТАВКА У БРНA, 2-Й ЭТАП

Описанное в этой статье строительство является продолжением первого этапа, который был завершен в 2021 году и подразумевал электрификацию и реконструкцию железнодорожной линии от Горни Гершпице до железнодорожной станции Стржелице включительно.

KOMPOZITNÍ POLYMEROVÉ PRAŽCE – PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA K DŘEVĚNÝM PRAŽCŮM 

Článek navazuje na příspěvek Ing. Víta Lojdy, Ph.D. uveřejněný NŽT číslo 5/2022, v němž je uvedený popis vývoje, charakteristik a typů polymerových pražců, jejich výhody a nevýhody a možnosti využití v současné železniční infrastruktuře. Z tohoto článku je zřejmé, že existuje mnoho variant polymerových pražců, jejichž vlastnosti i ceny se navzájem odlišují podle použitých konkrétních materiálů a použité výztuže. Nyní zde zveřejňovaný článek podrobně seznamuje čtenáře s polymerovými pražci vyvinutými a vyráběnými společností Vossloh Fastening Systems GmbH.

COMPOSITE POLYMERE SLEEPERS – PROMISING ALTERNATIVE TO THE WOODEN SLEEPERS

The paper follows the contribution of Ing. Vít Lojda, Ph.D. in NŽT 5/2022, containing the description of development, properties and types of polymere sleepers, their advantages and drawbacks and possible use in the present railway infrastructure. According this contribution there are many polymer sleepers variations with different properties and prices according used materials and reinforcement. The actual paper informs in detail about polymere sleepers developed and manufactured by the company Vossloh Fastening Systems GmbH.

VERBUNDPOLYMERSCHWELLEN – EINE PERSPEKTIVISCHE ALTERNATIVE ZU HOLZSCHWELLEN

Der Artikel knüpft an den Beitrag von Ing. Vít Lojda, Ph.D. veröffentlichte NŽT Nr. 5/2022, in der die Entwicklung, Eigenschaften und Typen von Polymerschwellen, ihre Vor- und Nachteile sowie die Einsatzmöglichkeiten in der aktuellen Eisenbahninfrastruktur beschrieben werden. Aus diesem Artikel wird deutlich, dass es viele Varianten von Polymerschwellen gibt, deren Eigenschaften und Preise sich je nach den konkret verwendeten Materialien und der verwendeten Bewehrung unterscheiden. Der hier veröffentlichte Artikel führt den Leser nun ausführlich in die von der Vossloh Fastening Systems GmbH entwickelten und hergestellten Polymerschwellen ein.

КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ

Статья является продолжением вклада Ing. Вита Лойди, доктор философии, опубликован НЖТ № 5/2022, в котором есть описание разработки, характеристик и типов полимерных шпал, их преимуществ и недостатков, а также возможностей использования в существующей железнодорожной инфраструктуре. Из этой статьи понятно, что существует множество вариантов полимерных шпал, свойства и цены которых отличаются друг от друга в зависимости от конкретных используемых материалов и применяемой арматуры. Опубликованная здесь статья подробно знакомит читателя с полимерными шпалами, разработанными и производимыми компанией Vossloh Fastening Systems GmbH.

FYZIKÁLNÍ PRINCIP USMĚRNĚNÍ ROTAČNÍCH NEVYVÁŽENÝCH HMOT A JEHO VYUŽITÍ KE STABILIZACI KOLEJOVÉHO LOŽE

V článku je shrnut smysl a důležitost hutnění štěrkového lože dynamickou stabilizací a ukázán fyzikální princip tzv. usměrněných kmitů rotačních nevyvážených hmot, které působí spolu se svislou silou na kolejový rošt. Usměrněním se myslí řízené ovlivnění výsledné trajektorie kmitání vzájemným úhlovým pootočením dvou nevyvážených rotačních hmot. Tím se cíleně dosahuje kružnicové, elipsoidní nebo přímočaré kmitání, vzájemným rušením jednotlivých složek vektorů odstředivých sil. Tento fyzikální princip má využití u dynamických stabilizátorů štěrkového lože. Technologií dynamické stabilizace koleje se simuluje zátěž, která projede po daném úseku a čas konsolidace koleje, kdy se vytváří vysoká homogenita štěrkového lože, se významně zkrátí.

PHYSICAL PRINCIPLE OF THE ROTATING UNBALANCED MASSES RECTIFICATION AND ITS USE FOR BALLAST BED STABILIZATION

The article sums up the purpose and importance of the ballast compaction by the dynamic stabilization and shows the principle of the rectified oscillation of the unbalanced rotating mass acting together with vertical force on the track skeleton. The rectification is a controlled affection of the resulting oscillation trajectory through the relative angular displacement of two unbalanced masses. In this way a circular, elliptical or rectilinear oscillation is obtained due to mutual interference of the particular vector components of the centrifugal forces. This physical principle is used with the ballast dynamic stabilizers. The dynamic track stabilization technology simulates the loading of the particular track section and track consolidation time, when the highest ballast homogeneity is reached, could be significantly shortened.

PHYSIKALISCHES PRINZIP DER GLEICHRICHTUNG ROTIERENDER NICHT AUSGEGLICHENER MASSEN UND SEINE NUTZUNG ZUR STABILISIERUNG DES GLEISBETTES

Der Artikel fasst die Bedeutung und Wichtigkeit der Schotterbettverdichtung durch dynamische Stabilisierung zusammen und zeigt das physikalische Prinzip der sogenannten gleichgerichteten Schwingungen rotierender nicht ausgeglichener Massen, die zusammen mit einer vertikalen Kraft auf das Gleisrost wirken. Unter Gleichrichtung versteht man die kontrollierte Beeinflussung der resultierenden Schwingungsbahn durch die gegenseitige Winkeldrehung zweier unausgeglichener rotierender Massen. Auf diese Weise werden durch gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten der Zentrifugalkraftvektoren gezielt kreisförmige, ellipsoide oder geradlinige Schwingungen erzielt. Dieses physikalische Prinzip wird bei dynamischen Gleisbettstabilisatoren genutzt. Die dynamische Gleisstabilisierungstechnologie simuliert die Last, die durch den gegebenen Abschnitt geht, und die Gleisverfestigungszeit, bei der eine hohe Homogenität des Gleisbetts entsteht, wird erheblich verkürzt.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ НЕУРАВНОВЕШЕННЫХ МАСС И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОТНА ПУТИ

В статье обобщается смысл и важность уплотнения гравийной подушки динамической стабилизацией и показывается физический принцип так называемых выпрямленных колебаний вращающихся неуравновешенных масс, действующих вместе с вертикальной силой на рельсовую решетку. Выпрямление относится к контролируемому влиянию результирующей траектории колебаний за счет взаимного углового вращения двух неуравновешенных вращающихся масс. Таким образом целенаправленно достигаются круговые, эллипсоидальные или прямолинейные колебания за счет взаимной интерференции отдельных составляющих векторов центробежной силы. Этот физический принцип используется в динамических стабилизаторах железнодорожного полотна. Технология динамической стабилизации пути имитирует нагрузку, проходящую через данный участок, а время консолидации пути, когда создается высокая однородность гравийной подушки, значительно сокращается.

PROČ… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

WARUM… ODER SIE HABEN GEFRAGT UND WIR ANTWORTEN

ПОЧЕМУ… ИЛИ ВЫ СПРОСИЛИ И МЫ ОТВЕЧАЕМ

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ A CHODCŮ NA ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDECH

RULES FOR BEHAVIOUR OF DRIVERS AND PEDESTRIANS ON THE RAILWAY LEVEL CROSSINGS

VERHALTENSREGELN FÜR AUTOFAHRER UND FUßGÄNGER AN BAHNÜBERGÄNGEN

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

MNICHOV BUDE MÍT NEJMODERNĚJŠÍ VLAKY S-BAHN V NĚMECKU

THE GERMANY MOST MODERN S-BAHN TRAINS WILL BE IN MUNICH

MÜNCHEN WIRD ÜBER DIE MODERNSTEN S-BAHNEN DEUTSCHLANDS VERFÜGEN

В МЮНХЕНЕ БУДУТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОЕЗДА СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ГЕРМАНИИ

OSTROV MALLORCA NEJSOU JEN PLÁŽE …

MALLORCA ISLAND HAS NOT ONLY BEACHES….

AUF DER INSEL MALLORCA GEHT ES NICHT NUR UM STRÄNDE…

ОСТРОВ МАЙОРКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ…

NŽT 4/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Hlavní část nového dvoukolejného mostu se posunula nad Labe   

The Main Part of the new Double Track Bridge was Shifted over Labe

Der Hauptteil der neuen zweigleisigen Brücke ist über die Elbe verlegt

Основная часть нового двухколейного моста переехала через Эльбу

Skončila modernizace 1. koridoru v údolí Tiché Orlice  

Modernization of the 1st Corridor in the Tichá Orlice Valley is Finished

Modernisierung vom 1. Korridor im Tal von Tichá Orlice wurde abgeschlossen

Завершена модернизация 1-го коридора в долине Тиха-Орлице

Hlavní trať podél Cidliny přestane být jednokolejkou   

Doubling of the The Main Line along Cidlina River

Die Hauptstrecke entlang der Cidlina wird keine Einschienenbahn mehr sein

Магистраль Цидлины перестанет быть однорельсовой

Začínají projekční práce  na vysokorychlostní trati  u Ústí nad Labem   

Design Works for the High Speed Line at Ústí nad Labem have Started

Die Planungsarbeiten für die Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Ústí nad Labem beginnen

Начинаются проектные работы на высокоскоростной линии возле Усти-над-Лабем

DRÁŽNÍ VOZIDLA 

Moderní vozidla pro regionální železnice    

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für Regionalbahnen

Современные вагоны для региональных железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Asfaltový beton pro vysokorychlostní tratě v České republice aneb Jaký vlastně mají ve Francii?       

Bituminous Concrete for the High-Speed Railways in Czech Republic or What Kind is Used in France?

Asphaltbeton für Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien oder was gibt es eigentlich in Frankreich?

Асфальтобетон для скоростных магистралей в Чехии или что на самом деле есть во Франции?

Fyzikální princip usměrnění rotačních nevyvážených hmot a jeho využití ke stabilizaci kolejového lože    

Physical Principle of the Rotating Unbalanced Masses Rectification and its Use for Ballast Bed Stabilization

Physikalisches Prinzip der Gleichrichtung rotierender nicht ausgeglichener Massen und seine Nutzung zur Stabilisierung des Gleisbettes

Физический принцип выпрямления вращающихся неуравновешенных масс и его использование для стабилизации полотна пути

OSOBNOSTI 

M Poslední rozloučení  s Ing. Josefem Bělíkem 

ZAJÍMAVOSTI · UDÁLOSTI · KONFERENCE · SEMINÁŘE · INFORMACE

Obhájili své funkce 

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Cesta po slunné Itálii

Travelling in the Sunny Italy

Eine Reise ins sonnige Italien

Поездка в солнечную Италию

VIDEO

Seriál filmových dokumentů „Historie a provoz železnic“

O železnici s humorem 

Anotace

HLAVNÍ ČÁST NOVÉHO DVOUKOLEJNÉHO MOSTU SE POSUNULA NAD LABE

THE MAIN PART OF THE NEW DOUBLE TRACK BRIDGE WAS SHIFTED OVER LABE

DER HAUPTTEIL DER NEUEN ZWEIGLEISIGEN BRÜCKE IST ÜBER DIE ELBE VERLEGT

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОВОГО ДВУХКОЛЕЙНОГО МОСТА ПЕРЕЕХАЛА ЧЕРЕЗ ЭЛЬБУ

SKONČILA MODERNIZACE 1. KORIDORU V ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE

MODERNIZATION OF THE 1ST CORRIDOR IN THE TICHÁ ORLICE VALLEY IS FINISHED

MODERNISIERUNG VOM 1. KORRIDOR IM TAL VON TICHÁ ORLICE WURDE ABGESCHLOSSEN

ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 1-ГО КОРИДОРА В ДОЛИНЕ ТИХА-ОРЛИЦЕ

STAVEBNÍ SEZONA SPRÁVY ŽELEZNIC SE NAPLNO ROZBĚHLA

RAILWAY ADMINISTRATION´S BUILDING SEASON RUNS AT FULL SPEED

DIE BAUSAISON DER EISENBAHNVERWALTUNG IST IN VOLLEM GANGE

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫТ!

HLAVNÍ TRAŤ PODÉL CIDLINY PŘESTANE BÝT JEDNOKOLEJKOU

DOUBLING OF THE THE MAIN LINE ALONG CIDLINA RIVER

DIE HAUPTSTRECKE ENTLANG DER CIDLINA WIRD KEINE EINSCHIENENBAHN MEHR SEIN

МАГИСТРАЛЬ ЦИДЛИНЫ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ОДНОРЕЛЬСОВОЙ

ZAČÍNAJÍ PROJEKČNÍ PRÁCE NA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI  U ÚSTÍ NAD LABEM

DESIGN WORKS FOR THE HIGH SPEED LINE AT ÚSTÍ NAD LABEM HAVE STARTED

DIE PLANUNGSARBEITEN FÜR DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKE BEI ÚSTÍ NAD LABEM BEGINNEN

НАЧИНАЮТСЯ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛИНИИ ВОЗЛЕ УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

MODERNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE  

Článek se zabývá problematikou možného zefektivnění provozu na málo vytížených regionálních železničních tratích pomocí využití lehkých kolejových vozidel za současného dosažení bezemisnosti. Příspěvek uvádí významná fakta týkající se jejich historie, současnosti i možného budoucího vývoje. Shrnuty jsou vzájemné souvislosti aktuálního stavu techniky, norem a legislativy a naplnění očekávaných potřeb zajištění ekonomicky efektivního a přitom bezemisního provozu regionálních tratí.   

MODERN VEHICLES FOR THE REGIONAL RAILWAYS

The paper deals with the possible efficiency increase of the operation on the low capacity regional railway lines using light rail vehicles alongside with achieving of the emission-less operation. The paper presents important facts concerning their history, present technical state and possible future development. It also sums up links between the actual state, standards and legislation and accomplishing of prospective needs for economical and emission-less operation on the regional lines.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В статье рассматривается проблематика рационализации движения на несильно загруженных региональных железнодорожных путях с помощью использования легкорельсовых транспортных средств при соблюдении нулевого уровня выбросов. Статья приводит важные факты, касающиеся их прошлого, настоящего времени  и возможного будущего развития. Обобщены взаимосвязи актуального состояния техники, норм и законодательства и наполнения ожидаемых потребностей  обеспечения экономически эффективного и безвыбросового движения транспорта на региональных путях.

ASFALTOVÝ BETON PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ V ČESKÉ REPUBLICE ANEB JAKÝ VLASTNĚ MAJÍ VE FRANCII?

V České republice se aktuálně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí podle principů převzatých z Francie. Konstrukce jejich pražcového podloží má být kromě jiného tvořena také vrstvou z asfaltového betonu. Požadavky na vlastnosti asfaltové směsi však nemohou být z francouzských norem jednoduše převzaty, neboť se v ČR používá jiný postup pro hutnění zkušebních těles, která se používají pro mechanické a funkční zkoušky. Tento příspěvek prezentuje výsledky experimentální studie, která porovnává vliv metod hutnění zkušebních těles používaných v ČR a ve Francii na vybrané vlastnosti asfaltového betonu. V rámci vyhodnocení studie je posouzena vzájemná korelace výsledků mezi jednotlivými metodami hutnění.

BITUMINOUS CONCRETE FOR THE HIGH-SPEED RAILWAYS IN CZECH REPUBLIC OR WHAT KIND IS USED IN FRANCE?

Actually, the preparation of the high-speed railways according to the principles taken over from France is carried out in the Czech Republic. For the track bed should be also used a bituminous concrete layer. However, it is not possible to take over the requirements for the bituminous mixtures from the French standards, since there are used different procedures for testing samples compaction used for mechanic and functional tests in the Czech Republic. The paper presents the results of the experimental study comparing the influence of compaction procedures used in France and Czech Republic on the chosen properties of the bituminous concrete and the mutual correlation between particular compaction procedures.

ASPHALTBETON FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKEN IN TSCHECHIEN ODER WAS GIBT ES EIGENTLICH IN FRANKREICH?

In der Tschechischen Republik wird es aktuell an der Vorbereitung der Hochgeschwindigkeitsstrecken nach den aus Frankreich übernommenen Prinzipien gearbeitet. Die Konstruktion ihrer Schwellenunterlage soll unter anderem aus einer Asphaltbetonschicht gebildet werden. Allerdings lassen sich die Anforderungen an die Eigenschaften der Asphaltmischung nicht einfach den französischen Normen entnehmen, da in Tschechien für die Verdichtung von Probekörpern, die für mechanische und funktionelle Prüfungen verwendet werden, ein anderes Verfahren angewendet wird. An diesem Artikel werden die Ergebnisse einer experimentellen Studie vorgestellt, die den Einfluss der in der Tschechischen Republik und in Frankreich verwendeten Methoden zur Verdichtung von Probekörpern auf ausgewählte Eigenschaften von Asphaltbeton vergleicht. Im Rahmen der Auswertung der Studie wird die gegenseitige Korrelation der Ergebnisse zwischen einzelnen Verdichtungsverfahren beurteilt.

М АСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В ЧЕХИИ ИЛИ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ ВО ФРАНЦИИ?

В Чехии в настоящее время ведутся работы по подготовке строительства высокоскоростных линий согласно принципы заимствованы из Франции. Среди прочего, конструкция их шпального основания должна быть выполнена из слоя асфальтобетона. Однако требования к свойствам асфальтобетонной смеси нельзя просто взять из французских стандартов, так как в Чешской Республике используется другой процесс уплотнения испытательных образцов, которые используются для механических и функциональных испытаний. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования, в котором сравнивается влияние методов уплотнения опытных образцов, используемых в Чешской Республике и во Франции, на отдельные свойства асфальтобетона. В рамках оценки исследования оценивается взаимная корреляция результатов между отдельными методами уплотнения.

FYZIKÁLNÍ PRINCIP USMĚRNĚNÍ ROTAČNÍCH NEVYVÁŽENÝCH HMOT A JEHO VYUŽITÍ KE STABILIZACI KOLEJOVÉHO LOŽE

V článku je shrnut smysl a důležitost hutnění štěrkového lože dynamickou stabilizací a ukázán fyzikální princip tzv. usměrněných kmitů rotačních nevyvážených hmot, které působí spolu se svislou silou na kolejový rošt. Usměrněním se myslí řízené ovlivnění výsledné trajektorie kmitání vzájemným úhlovým pootočením dvou nevyvážených rotačních hmot. Tím se cíleně dosahuje kružnicové, elipsoidní nebo přímočaré kmitání, vzájemným rušením jednotlivých složek vektorů odstředivých sil. Tento fyzikální princip má využití u dynamických stabilizátorů štěrkového lože. Technologií dynamické stabilizace koleje se simuluje zátěž, která projede po daném úseku a čas konsolidace koleje, kdy se vytváří vysoká homogenita štěrkového lože, se významně zkrátí.

PHYSICAL PRINCIPLE OF THE ROTATING UNBALANCED MASSES RECTIFICATION AND ITS USE FOR BALLAST BED STABILIZATION

The article sums up the purpose and importance of the ballast compaction by the dynamic stabilization and shows the principle of the rectified oscillation of the unbalanced rotating mass acting together with vertical force on the track skeleton. The rectification is a controlled affection of the resulting oscillation trajectory through the relative angular displacement of two unbalanced masses. In this way a circular, elliptical or rectilinear oscillation is obtained due to mutual interference of the particular vector components of the centrifugal forces. This physical principle is used with the ballast dynamic stabilizers. The dynamic track stabilization technology simulates the loading of the particular track section and track consolidation time, when the highest ballast homogeneity is reached, could be significantly shortened.

PHYSIKALISCHES PRINZIP DER GLEICHRICHTUNG ROTIERENDER NICHT AUSGEGLICHENER MASSEN UND SEINE NUTZUNG ZUR STABILISIERUNG DES GLEISBETTES

Der Artikel fasst die Bedeutung und Wichtigkeit der Schotterbettverdichtung durch dynamische Stabilisierung zusammen und zeigt das physikalische Prinzip der sogenannten gleichgerichteten Schwingungen rotierender nicht ausgeglichener Massen, die zusammen mit einer vertikalen Kraft auf das Gleisrost wirken. Unter Gleichrichtung versteht man die kontrollierte Beeinflussung der resultierenden Schwingungsbahn durch die gegenseitige Winkeldrehung zweier unausgeglichener rotierender Massen. Auf diese Weise werden durch gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten der Zentrifugalkraftvektoren gezielt kreisförmige, ellipsoide oder geradlinige Schwingungen erzielt. Dieses physikalische Prinzip wird bei dynamischen Gleisbettstabilisatoren genutzt. Die dynamische Gleisstabilisierungstechnologie simuliert die Last, die durch den gegebenen Abschnitt geht, und die Gleisverfestigungszeit, bei der eine hohe Homogenität des Gleisbetts entsteht, wird erheblich verkürzt.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ НЕУРАВНОВЕШЕННЫХ МАСС И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОТНА ПУТИ

В статье обобщается смысл и важность уплотнения гравийной подушки динамической стабилизацией и показывается физический принцип так называемых выпрямленных колебаний вращающихся неуравновешенных масс, действующих вместе с вертикальной силой на рельсовую решетку. Выпрямление относится к контролируемому влиянию результирующей траектории колебаний за счет взаимного углового вращения двух неуравновешенных вращающихся масс. Таким образом целенаправленно достигаются круговые, эллипсоидальные или прямолинейные колебания за счет взаимной интерференции отдельных составляющих векторов центробежной силы. Этот физический принцип используется в динамических стабилизаторах железнодорожного полотна. Технология динамической стабилизации пути имитирует нагрузку, проходящую через данный участок, а время консолидации пути, когда создается высокая однородность гравийной подушки, значительно сокращается.

CESTA PO SLUNNÉ ITÁLII

TRAVELLING IN THE SUNNY ITALY

EINE REISE INS SONNIGE ITALIEN

ПОЕЗДКА В СОЛНЕЧНУЮ ИТАЛИЮ

NŽT 3/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Člen rady vydavatele NŽT Antonín Blažek slaví 60. narozeniny                                

Zdeněk Chrdle, dvacet let generálním ředitelem AŽD      

AKTUALITY

Švestková dráha má svou první MISS!     

The „Plum Railway“ has its first MISS!

„Die Pflaumenbahn“ hat ihre erste MISS!

У „Сливовой дороги“ появилась своя первая МИСС!

Představujeme nové členy rady vydavatele NŽT    

Prosté elektrizace připravit a realizovat umíme!       

We are good at the Preparation and Realization of the Simple Electification!

Wir können eine einfache Elektrifizierung vorbereiten und umsetzen!

Мы способны подготовить и реализовать простую электрификацию! 

Stavební sezona Správy železnic se naplno rozběhla    

Railway Administration´s Building Season Runs at Full Speed

Die Bausaison der Eisenbahnverwaltung ist in vollem Gange

Строительный сезон Управления железных дорог открыт!

xxvi. medzinárodná konferencia „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – prorail 2023“

Očekávaná modernizace stanice Brno-Královo Pole se blíží   

Anticipated Modernization of theStation Brno-Královo Pole is Coming Soon

Die erwartete Modernisierung der Bahnstation Brno-Královo Pole rückt näher

Приближается ожидаемая модернизация станции Brno-Královo Pole       

ETCS – výhradní provoz  

Vyšla již osmá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Ministr dopravy Martin Kupka otevřel budovu ministerstva veřejnosti

Minister of Transportation Martin Kupka opened  the Office Building for the Public

Verkehrsminister Martin Kupka eröffnete das Gebäude des Ministeriums für die Öffentlichkeit Министр транспорта Мартин Купка открыл для общественности здание министерства

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Monitoring mělkých tramvajových srdcovek  

Monitoring of The Shallow Crossings for the Tramcar Tracks

Überwachung von flachen Strassenbahnherzstücken 

Мониторинг мелких трамвайных сердечников

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?  

DRÁŽNÍ VOZIDLA          

Moderní vozidla pro regionální železnice 

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für regionale Eisenbahnen

Современные транспортные средства для региональных железных дорог

MODERNÍ ŽELEZNICE

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS 2023 

Trade Show RAIL BUSINESS DAYS 2023

Messe RAIL BUSINESS DAYS 2023

Ярмарка RAIL BUSINESS DAYS 2023

Anotace

ŠVESTKOVÁ DRÁHA MÁ SVOU PRVNÍ MISS!

THE „PLUM RAILWAY“ HAS ITS FIRST MISS!

„DIE PFLAUMENBAHN“ HAT IHRE ERSTE MISS!

У „СЛИВОВОЙ ДОРОГИ“ ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ПЕРВАЯ МИСС!

PROSTÉ ELEKTRIZACE PŘIPRAVIT A REALIZOVAT UMÍME!

WE ARE GOOD AT THE PREPARATION AND REALIZATION OF THE SIMPLE ELECTIFICATION!

WIR KÖNNEN EINE EINFACHE ELEKTRIFIZIERUNG VORBEREITEN UND UMSETZEN!

МЫ СПОСОБНЫ ПОДГОТОВИТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОСТУЮ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ! 

STAVEBNÍ SEZONA SPRÁVY ŽELEZNIC SE NAPLNO ROZBĚHLA

RAILWAY ADMINISTRATION´S BUILDING SEASON RUNS AT FULL SPEED

DIE BAUSAISON DER EISENBAHNVERWALTUNG IST IN VOLLEM GANGE

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫТ!

OČEKÁVANÁ MODERNIZACE STANICE BRNO-KRÁLOVO POLE SE BLÍŽÍ

ANTICIPATED MODERNIZATION OF THESTATION BRNO-KRÁLOVO POLE IS COMING SOON

DIE ERWARTETE MODERNISIERUNG DER BAHNSTATION BRNO-KRÁLOVO POLE RÜCKT NÄHER

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОЖИДАЕМАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ BRNO-KRÁLOVO POLE  

MINISTR DOPRAVY MARTIN KUPKA OTEVŘEL BUDOVU MINISTERSTVA VEŘEJNOSTI

MINISTER OF TRANSPORTATION MARTIN KUPKA OPENED  THE OFFICE BUILDING FOR THE PUBLIC

VERKEHRSMINISTER MARTIN KUPKA ERÖFFNETE DAS GEBÄUDE DES MINISTERIUMS FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

МИНИСТР ТРАНСПОРТА МАРТИН КУПКА ОТКРЫЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА

MONITORING MĚLKÝCH TRAMVAJOVÝCH SRDCOVEK 

V článku jsou prezentovány vybrané výsledky a průběh řešení projektu „Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky za účelem optimalizace jejich údržby a snížení hluku“, který byl v letech 2020–2022 řešen za podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu Zéta (reg. č. projektu TJ04000257). Projekt byl řešen se společností Pražská strojírna v kooperaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Cílem projektu bylo optimalizovat údržbu tramvajových tratí se zaměřením na mělké srdcovky v kolejových konstrukcích a s ohledem na hladinu emitovaného hluku v průběhu životního cyklu srdcovek

MONITORING OF THE SHALLOW CROSSINGS FOR THE TRAMCAR TRACKS

The paper presents results of the project „Long-term monitoring of the tramcar track assemblies, especially of the shallow crossings for the purpose of optimization of their maintenance and noise reduction“. The project was realized by the company Pražská strojírna in cooperation with the Prague Transport Authority and supported by the Czech Republic Technological Agency in the framework of the programme Zéta (No. TJ04000257). The goal of the project was the maintenance optimization of tramcar tracks and especially of the shallow crossings with regard to the emitted noise level during the crossing life cycle.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

МОНИТОРИНГ МЕЛКИХ ТРАМВАЙНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ

В статье рассматриваются выбранные результаты и процесс реализации проекта „Долгосрочный мониторинг рельсовых конструкций и трамвайных перекрестков с упором на мелкие сердечники (крестовины) с целью оптимизации их содержания и снижения шума “, который был реализован в 2020 – 2022 гг. при поддержке Технологического агенства Чешской республики в рамках программы Zéta (регистрационный номер проекта TJ04000257). Проект был реализован совместно с компанией Пражский машиностроительный завод при сотрудничестве c Пражской транспортной компанией. Целью проекта была оптимизация содержания трамвайных путей с направленностью на мелкие сердечники в рельсовых конструкциях с учетом уровня излучаемого шума в течении жизненного цикла сердечников.

MODERNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE  

Článek se zabývá problematikou možného zefektivnění provozu na málo vytížených regionálních železničních tratích pomocí využití lehkých kolejových vozidel za současného dosažení bezemisnosti. Příspěvek uvádí významná fakta týkající se jejich historie, současnosti i možného budoucího vývoje. Shrnuty jsou vzájemné souvislosti aktuálního stavu techniky, norem a legislativy a naplnění očekávaných potřeb zajištění ekonomicky efektivního a přitom bezemisního provozu regionálních tratí.   

MODERN VEHICLES FOR THE REGIONAL RAILWAYS

The paper deals with the possible efficiency increase of the operation on the low capacity regional railway lines using light rail vehicles alongside with achieving of the emission-less operation. The paper presents important facts concerning their history, present technical state and possible future development. It also sums up links between the actual state, standards and legislation and accomplishing of prospective needs for economical and emission-less operation on the regional lines.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В статье рассматривается проблематика рационализации движения на несильно загруженных региональных железнодорожных путях с помощью использования легкорельсовых транспортных средств при соблюдении нулевого уровня выбросов. Статья приводит важные факты, касающиеся их прошлого, настоящего времени  и возможного будущего развития. Обобщены взаимосвязи актуального состояния техники, норм и законодательства и наполнения ожидаемых потребностей  обеспечения экономически эффективного и безвыбросового движения транспорта на региональных путях.

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS 2023

TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS 2023

MESSE RAIL BUSINESS DAYS 2023

ЯРМАРКА RAIL BUSINESS DAYS 2023

NŽT 2/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Poděkování profesoru Vlastislavu Mojžíšovi

KNIŽNÍ NOVINKY

Pamětní desky jihomoravských železničářů – vzpomínka na ty, kdo položili své životy za svobodu naší vlasti    

AKTUALITY

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce – VOŠ a SPŠ v děčíně  

Jubilee 20th Seminary at the Děčín Technical School – VOŠ and SPŠ in Děčín

20. Jubiläumsseminar in Fachmittelschule Voš und SPŠ in Děčín

20-ый юбилейный семинар в техникуме Voš и SPŠ в Дечине

Fantově budově se díky péči Správy železnic vrací dávný lesk        

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)–Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Konference Železnice 2023 

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko  

ŽELEZNIČNÍ STROJE              

Divize svařování a broušení bude nově pod Hrochostrojem Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic II. část                          

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool – 2. Part

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung – 2. Teil

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент – 2-ая часть в Управлении железных дорог

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravyv Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

Anotace

JUBILEJNÍ 20. SEMINÁŘ NA DĚČÍNSKÉ PRŮMYSLOVCE – VOŠ A SPŠ V DĚČÍNĚ

JUBILEE 20TH SEMINARY AT THE DĚČÍN TECHNICAL SCHOOL – VOŠ AND SPŠ IN DĚČÍN

20. JUBILÄUMSSEMINAR IN VOŠ UND SPŠ IN DĚČÍN

20-ЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР В VOŠ И SPŠ В ДЕЧИНЕ

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko

Reconstruction of the Railway Line Brno – Blansko

Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke Brünn–Blansko

Реконструкция железнодорожной линии Брно–Бланско

Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.

NŽT 1/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • Únor 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Po roce čekání se cestující mezi Brnem a Blanskem v prosinci opět svezli vlakem   

After a One Year Waiting the Passengers between Brno and Blansko Travelled by the Stopping Train in December

Passagiere zwischen Brno und Blansko nahmen im Dezember nach einem Jahr des Wartens einen Personenzug

Пассажиры между Брно и Бланско в декабре сели на пассажирский поезд после года ожидания

Začíná modernizace dalšího úseku trati na letiště, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm   

Start of Modernization of the Next Section of the Airport Line between Praha-Bubny and Exhibition Grounds

Die Modernisierung des nächsten Abschnitts der Strecke zum Flughafen zwischen Prag-Bubny und dem Messegelände beginnt

Начинается модернизация следующего участка пути до аэропорта, между Прагой-Бубны и Выставочным центром

VĚDA A VÝZKUM

Bezpečně – spolehlivě – plynule

Konference železniční dopravní cesta 2022  

Safely – Reliable – Fluently/The Conference Railway Infrastructure 2022

Sicher – zuverlässig – fließend/Konferenz Schienenverkehrsweg 2022

Безопасно – надежно – плавно/Конференция Железнодорожный транспортный маршрут 2022                                                            

ROZHOVOR

Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb    

The Railway Administration is Financially Secured in the Present Year and Tries Hard to Speed Up the Preparation of Further Projects

Für dieses Jahr hat die Eisenbahnverwaltung die Finanzierung gesichert und versucht, die Vorbereitung weiterer Gebäude so schnell wie möglich zu beschleunigen

На этот год Управление железных дорог обеспечило финансирование и старается максимально ускорить подготовку дальнейших построек

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Na modernizovanou regionální trať z Olomouce do Šumperka se vrátily vlaky Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS   

The Trains are Back on the Regional Line from Olomouc to Šumperk. The Czech Republic has the First Line with an Exclusive Train Operation under the ETCS System

Die Züge kehrten auf die modernisierte Regionalbahn von Olomouc nach Šumperk zurück. Tschechien verfügt über die erste Strecke mit ausschließlichem Zugbetrieb auf Basis des ETCS-Systems

Поезда вернулись на модернизированную региональную линию из Оломоуца в Шумперк. В Чехии есть первая линия с эксклюзивным движением поездов по системе ETCS

Rekonstrukci železničního úseku Velim–Poříčany v České republice se našim kolegům ze SWIETELSKY Rail CZ podařilo zkrátit o mimořádných osm měsíců

The Company SWIETELSKY Rail Reduced the Time Limit for the Reconstruction of the Line Section Velim – Poříčany by the Outstanding Eight Months

SWIETELSKY Rail CZ konnte den Umbau der Bahnstrecke Velim–Poříčany um außergewöhnliche acht Monate verkürzen

SWIETELSKY Rail CZ удалось сократ

DRÁŽNÍ TECHNIKA

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS

se stěhuje do Ostravy, nový areál nabídne další možnosti rozvoje! 

The Trade Show RAIL BUSINESS DAYS is Moving to Ostrava, the New Site Offers a Further Possibilities of Expansion!

Die Messe RAIL BUSINESS DAYS zieht nach Ostrava um, neues Messegelände bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten!

Выставка RAIL BUSINESS DAYS переезжает в Остраву, новые помещения предложат дополнительные возможности для развития!

ELEKTRIZACE

Elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna zahájena!          

Electrification of the Line from Střelice to Zastávka u Brna Starts!

Elektrifizierung der Strecke von Střelice nach Zastávka u Brna eröffnet!

Началась электрификация линии от Стржелице до Заставки у Брна!

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy v Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

DRÁŽNÍ STROJE

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент в Управлении железных дорог

Anotace

CESTUJÍCÍ MEZI BRNEM A BLANSKEM SE V PROSINCI SVEZLI PO ROCE ČEKÁNÍ OSOBNÍM VLAKEM

AFTER A ONE YEAR WAITING THE PASSENGERS BETWEEN BRNO AND BLANSKO TRAVELLED BY THE STOPPING TRAIN IN DECEMBER

PASSAGIERE ZWISCHEN BRNO UND BLANSKO NAHMEN IM DEZEMBER NACH EINEM JAHR DES WARTENS EINEN PERSONENZUG

ПАССАЖИРЫ МЕЖДУ БРНО И БЛАНСКО В ДЕКАБРЕ СЕЛИ НА ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД ПОСЛЕ ГОДА ОЖИДАНИЯ

ZAČÍNÁ MODERNIZACE DALŠÍHO ÚSEKU TRATI NA LETIŠTĚ, MEZI PRAHOU-BUBNY A VÝSTAVIŠTĚM  

START OF MODERNIZATION OF THE NEXT SECTION OF THE AIRPORT LINE BETWEEN PRAHA-BUBNY AND EXHIBITION GROUNDS

DIE MODERNISIERUNG DES NÄCHSTEN ABSCHNITTS DER STRECKE ZUM FLUGHAFEN ZWISCHEN PRAG-BUBNY UND DEM MESSEGELÄNDE BEGINNT

НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО УЧАСТКА ПУТИ ДО АЭРОПОРТА, МЕЖДУ ПРАГОЙ-БУБНЫ И ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ

BEZPEČNĚ – SPOLEHLIVĚ – PLYNULE  KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022 

SAFELY – RELIABLE – FLUENTLY THE CONFERENCE RAILWAY INFRASTRUCTURE 2022

SICHER – ZUVERLÄSSIG – FLIEßEND KONFERENZ SCHIENENVERKEHRSWEG 2022

БЕЗОПАСНО – НАДЕЖНО – ПЛАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ 2022

NA LETOŠNÍ ROK MÁ SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠTĚNÉ FINANCOVÁNÍ A SNAŽÍ SE MAXIMÁLNĚ URYCHLIT PŘÍPRAVU DALŠÍCH STAVEB

THE RAILWAY ADMINISTRATION IS FINANCIALLY SECURED IN THE PRESENT YEAR AND TRIES HARD TO SPEED UP THE PREPARATION OF FURTHER PROJECTS

FÜR DIESES JAHR HAT DIE EISENBAHNVERWALTUNG DIE FINANZIERUNG GESICHERT UND VERSUCHT, DIE VORBEREITUNG WEITERER GEBÄUDE SO SCHNELL WIE MÖGLICH ZU BESCHLEUNIGEN

НА ЭТОТ ГОД УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОБЕСПЕЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ ПОДГОТОВКУ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОСТРОЕК

NA MODERNIZOVANOU REGIONÁLNÍ TRAŤ Z OLOMOUCE DO ŠUMPERKA SE VRÁTILY VLAKY. ČESKO MÁ PRVNÍ TRAŤ S VÝHRADNÍM PROVOZEM VLAKŮ POD SYSTÉMEM ETCS

THE TRAINS ARE BACK ON THE REGIONAL LINE FROM OLOMOUC TO ŠUMPERK. THE CZECH REPUBLIC HAS THE FIRST LINE WITH AN EXCLUSIVE TRAIN OPERATION UNDER THE ETCS SYSTEM

DIE ZÜGE KEHRTEN AUF DIE MODERNISIERTE REGIONALBAHN VON OLOMOUC NACH ŠUMPERK ZURÜCK. TSCHECHIEN VERFÜGT  ÜBER DIE ERSTE STRECKE MIT AUSSCHLIEßLICHEM ZUGBETRIEB AUF BASIS DES ETCS-SYSTEMS

ПОЕЗДА ВЕРНУЛИСЬ НА МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ИЗ ОЛОМОУЦА В ШУМПЕРК. В ЧЕХИИ ЕСТЬ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ ПО СИСТЕМЕ ETCS

REKONSTRUKCI ŽELEZNIČNÍHO ÚSEKU VELIM–POŘÍČANY V ČESKÉ REPUBLICE SE NAŠIM KOLEGŮM ZE SWIETELSKY RAIL CZ PODAŘILO ZKRÁTIT O MIMOŘÁDNÝCH OSM MĚSÍCŮ

THE COMPANY SWIETELSKY RAIL REDUCED THE TIME LIMIT FOR THE RECONSTRUCTION OF THE LINE SECTION VELIM – POŘÍČANY BY THE OUTSTANDING EIGHT MONTHS

SWIETELSKY RAIL CZ KONNTE DEN UMBAU DER BAHNSTRECKE VELIM–POŘÍČANY UM AUßERGEWÖHNLICHE ACHT MONATE VERKÜRZEN

SWIETELSKY RAIL CZ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА ВЕЛИМ – ПОРЖИЧАНЫ НА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS  SE STĚHUJE DO OSTRAVY, NOVÝ AREÁL NABÍDNE DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE!

THE TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS IS MOVING TO OSTRAVA, THE NEW SITE OFFERS A FURTHER POSSIBILITIES OF EXPANSION!

DIE MESSE RAIL BUSINESS DAYS ZIEHT NACH OSTRAVA UM, NEUES MESSEGELÄNDE BIETET WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN!

ВЫСТАВКА RAIL BUSINESS DAYS ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ОСТРАВУ, НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!

VINDOBONA SE VRACÍ MOTOROVÁ JEDNOTKA BÝVALÉ ŘADY VT 18.16 DR ZÍSKALA POVOLENÍ K PROVOZU V ČESKÉ REPUBLICE

VINDOBONA IS BACK MOTOR UNIT EX VT 18.16 DR OBTAINED PERMISSION FOR OPERATION IN THE CZECH REPUBLIC

VINDOBONA KEHRT ZURÜCK DIE MOTOREINHEIT DER EHEMALIGEN BAUREIHE VT 18.16 DR HAT DIE ZULASSUNG ZUM BETRIEB IN TSCHECHIEN ERHALTEN

ВИНДОБОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ БЫВШЕЙ СЕРИИ VT 18.16 DR ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЧЕХИИ

ELEKTRIZACE TRATI ZE STŘELIC DO ZASTÁVKY U BRNA ZAHÁJENA!

ELECTRIFICATION OF THE LINE FROM STŘELICE TO ZASTÁVKA U BRNA STARTS!

ELEKTRIFIZIERUNG DER STRECKE VON STŘELICE NACH ZASTÁVKA U BRNA ERÖFFNET!

НАЧАЛАСЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ОТ СТРЖЕЛИЦЕ ДО ЗАСТАВКИ У БРНА!

VYŠLA JIŽ SEDMÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE SEVENTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC AND TECHNICAL MAGAZINE COMES OUT

DIE SIEBTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЕЛ В СВЕТ СЕДЬМОЙ ВЫПУСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗВЕСТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné

 vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.

NŽT 6/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • říjen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Vize Alstomu o budoucnosti českých železnic     

Alsthom´s Vision of the Czech Railways Future

Alstoms Vision von der Zukunft der Tschechischen Eisenbahnen

Представление Алстома о будущем Чешских железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Libor Ižvolt, Vladimír Samek, Zbyněk Nečas

Modernizácia traťového úseku Púchov (mimo)–Považská Teplá (vrátane)

Modernization of the Line Section Púchov (beyond) – Považská Teplá (including)

Modernisierung des Streckenabschnitts Púchov (ausgenommen) – Považská Teplá (einschließlich)

Модернизация участка пути Пухов (исключая) – Поважска Тепла (включая)

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo                                                                                                                                   22

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

OSOBNOSTI

Ing. František Palík, CSc. se dožívá 90 let

Jubileum nestora české zabezpečovací techniky – Ing. Vladimír Kellner oslavil 95. narozeniny

DRÁŽNÍ STROJE

Představujeme strojní čističku RM 95 RT

Anotace

VIZE ALSTOMU O BUDOUCNOSTI ČESKÝCH ŽELEZNIC

ALSTHOM´S VISION OF THE CZECH RAILWAYS FUTURE

ALSTOMS VISION VON DER ZUKUNFT DER TSCHECHISCHEN EISENBAHNEN

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛСТОМА О БУДУЩЕМ ЧЕШСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

MODERNIZÁCIA TRAŤOVÉHO ÚSEKU PÚCHOV (MIMO) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (VRÁTANE)

Predkladaný článok sa venuje časti koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Púchov (mimo) – Považská Teplá (vrátane), ktorý bol modernizovaný v rokoch 2017 až 2022 na rýchlosť do 160 km/h. Tento traťový úsek bol technicky, organizačne a investične veľmi náročnou stavbou, ktorá obsahovala modernizáciu železničných staníc Považská Bystrica, Považská Teplá, novostavbu zastávky Nosice a medzistaničných úsekov Púchov – Považská Bystrica a Považská Bystrica – Považská Teplá. Trať sa po modernizácii skrátila z pôvodných 18,742 km na 15,921 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase. V rámci stavby sa vybudovali dva nové tunely (Milochov a Diel) a nové náročné mostné objekty železničného premostenia Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice (celkom 14 nových železničných mostov), 6 nových cestných mostov a 4 podchody pre cestujúcich.

MODERNIZATION OF THE LINE SECTION PÚCHOV (BEYOND) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (INCLUDING)

The paper deals with a part of the railway corridor Va, namely with a line section Púchov – Považská Teplá, which was modernized for the speed 160 km/h between 2017-2022. The modernization presented a very demanding project from the technical, organizational and investment point of view and it included the modernization of the railway stations Považská Bystrica and Považská Tepla, new construction of the halt Nosice and the track sections between the stations Púchov – Považská Bystrica and Považská Bystrica – Považská Teplá. The original length of the line 18,742 km was shortened to 15,921 km, while almost the whole section Púchov – Považská Bystrica follows a new track route. The part of the project was a construction of two new tunnels (Milochov and Diel) and bridges over the river Váh, derivation canal and the dam Nosice (14 new bridges), 6 new road bridges and 4 pedestrian underpasses.

MODERNISIERUNG DES STRECKENABSCHNITTS PÚCHOV (AUSGENOMMEN) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (EINSCHLIEßLICH)

Der vorgestellte Artikel widmet sich den Teil des Korridors Nr. Va, genauer gesagt dem Streckenabschnitt Púchov (außen) – Považská Teplá (einschließlich), der zwischen den Jahren 2017 und 2022 auf die Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h modernisiert wurde. Dieser Streckenabschnitt war ein technisch, organisatorisch und investitionsintensiver Bau, der die Modernisierung der Bahnhöfe Považská Bystrica, Považská Teplá, den Neubau der Haltestelle Nosice und die Zwischenbahnhofsabschnitte Púchov – Považská Bystrica und Považská Bystrica – Považská Teplá umfasste. Nach der Modernisierung wurde die Strecke von ursprünglich 18.742 km auf 15.921 km verkürzt, während fast der gesamte Interstationsabschnitt Púchov – Považská Bystrica auf der neuen Strecke gefahren wird. Im Rahmen des Baus wurden zwei neue Tunnel (Milochov und Diel) und neue anspruchsvolle Brückenkonstruktionen der Eisenbahnbrücke Váh, des Ableitungskanals und des Wasserwerks Nosice gebaut (insgesamt 14 neue Eisenbahnbrücken), 6 neue Straßenbrücken und 4 Personenunterführungen.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ПУТИ ПУХОВ (ИСКЛЮЧАЯ) – ПОВАЖСКА ТЕПЛА (ВКЛЮЧАЯ)

Представленная статья посвящена части коридора №. Ва, в частности, участок пути Пухов (снаружи) – Поважска Тепла (в том числе), который был модернизирован в период с 2017 по 2022 год до скорости до 160 км/ч. Этот участок пути представлял собой технически, организационно и капиталоемкое строительство, которое включало модернизацию железнодорожных станций Поважска Быстрица, Поважска Тепла, новое строительство остановки Ношице и промежуточных участков Пухов – Поважска Быстрица и Поважска Быстрица – Поважска Тепла. После модернизации путь был сокращен с первоначальных 18 742 км до 15 921 км, а почти весь межстанционный участок Пухов – Поважска Быстрица проходит по новому маршруту. В рамках строительства были построены два новых туннеля (Милохов и Диель) и новые сложные мостовые конструкции железнодорожного моста Ваг, деривационный канал и гидротехнические сооружения Ношице (всего 14 новых железнодорожных мостов), 6 новых автодорожных мостов и 4 пассажирские подземные переходы.

JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZEK PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO

Článek věnuje pozornost problematice nekonvenčního řešení jednonápravového podvozku, respektive jeho funkčního vzorku, potenciálně vhodného pro využití na železničních vozidlech pro regionální tratě.

SINGLE-AXLE BOGIE FOR THE REGIONAL RAILWAY VEHICLE

The paper focuses at the problems connected with an unconventional design of the single-axle bogie or its functional model respectively which may be suitable with the railway vehicles for the regional lines.

EINACHSIGES DREHGESTELL FÜR EIN REGIONALBAHNFAHRZEUG

Der Artikel befasst sich mit der Frage der unkonventionellen Lösung eines einachsigen Drehgestells oder seines Funktionsmusters, das möglicherweise für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Regionallinien geeignet ist.

ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В статье уделено внимание вопросу нетрадиционного решения одноосной тележки или ее функционального образца, потенциально пригодного для использования на железнодорожных транспортных средствах региональных линий.