NŽT 2/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Poděkování profesoru Vlastislavu Mojžíšovi

KNIŽNÍ NOVINKY

Pamětní desky jihomoravských železničářů – vzpomínka na ty, kdo položili své životy za svobodu naší vlasti    

AKTUALITY

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce – VOŠ a SPŠ v děčíně  

Jubilee 20th Seminary at the Děčín Technical School – VOŠ and SPŠ in Děčín

20. Jubiläumsseminar in Fachmittelschule Voš und SPŠ in Děčín

20-ый юбилейный семинар в техникуме Voš и SPŠ в Дечине

Fantově budově se díky péči Správy železnic vrací dávný lesk        

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)–Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Konference Železnice 2023 

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko  

ŽELEZNIČNÍ STROJE              

Divize svařování a broušení bude nově pod Hrochostrojem Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic II. část                          

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool – 2. Part

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung – 2. Teil

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент – 2-ая часть в Управлении железных дорог

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravyv Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

Anotace

JUBILEJNÍ 20. SEMINÁŘ NA DĚČÍNSKÉ PRŮMYSLOVCE – VOŠ A SPŠ V DĚČÍNĚ

JUBILEE 20TH SEMINARY AT THE DĚČÍN TECHNICAL SCHOOL – VOŠ AND SPŠ IN DĚČÍN

20. JUBILÄUMSSEMINAR IN VOŠ UND SPŠ IN DĚČÍN

20-ЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР В VOŠ И SPŠ В ДЕЧИНЕ

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko

Reconstruction of the Railway Line Brno – Blansko

Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke Brünn–Blansko

Реконструкция железнодорожной линии Брно–Бланско

Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.