NŽT 1/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • Únor 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Po roce čekání se cestující mezi Brnem a Blanskem v prosinci opět svezli vlakem   

After a One Year Waiting the Passengers between Brno and Blansko Travelled by the Stopping Train in December

Passagiere zwischen Brno und Blansko nahmen im Dezember nach einem Jahr des Wartens einen Personenzug

Пассажиры между Брно и Бланско в декабре сели на пассажирский поезд после года ожидания

Začíná modernizace dalšího úseku trati na letiště, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm   

Start of Modernization of the Next Section of the Airport Line between Praha-Bubny and Exhibition Grounds

Die Modernisierung des nächsten Abschnitts der Strecke zum Flughafen zwischen Prag-Bubny und dem Messegelände beginnt

Начинается модернизация следующего участка пути до аэропорта, между Прагой-Бубны и Выставочным центром

VĚDA A VÝZKUM

Bezpečně – spolehlivě – plynule

Konference železniční dopravní cesta 2022  

Safely – Reliable – Fluently/The Conference Railway Infrastructure 2022

Sicher – zuverlässig – fließend/Konferenz Schienenverkehrsweg 2022

Безопасно – надежно – плавно/Конференция Железнодорожный транспортный маршрут 2022                                                            

ROZHOVOR

Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb    

The Railway Administration is Financially Secured in the Present Year and Tries Hard to Speed Up the Preparation of Further Projects

Für dieses Jahr hat die Eisenbahnverwaltung die Finanzierung gesichert und versucht, die Vorbereitung weiterer Gebäude so schnell wie möglich zu beschleunigen

На этот год Управление железных дорог обеспечило финансирование и старается максимально ускорить подготовку дальнейших построек

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Na modernizovanou regionální trať z Olomouce do Šumperka se vrátily vlaky Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS   

The Trains are Back on the Regional Line from Olomouc to Šumperk. The Czech Republic has the First Line with an Exclusive Train Operation under the ETCS System

Die Züge kehrten auf die modernisierte Regionalbahn von Olomouc nach Šumperk zurück. Tschechien verfügt über die erste Strecke mit ausschließlichem Zugbetrieb auf Basis des ETCS-Systems

Поезда вернулись на модернизированную региональную линию из Оломоуца в Шумперк. В Чехии есть первая линия с эксклюзивным движением поездов по системе ETCS

Rekonstrukci železničního úseku Velim–Poříčany v České republice se našim kolegům ze SWIETELSKY Rail CZ podařilo zkrátit o mimořádných osm měsíců

The Company SWIETELSKY Rail Reduced the Time Limit for the Reconstruction of the Line Section Velim – Poříčany by the Outstanding Eight Months

SWIETELSKY Rail CZ konnte den Umbau der Bahnstrecke Velim–Poříčany um außergewöhnliche acht Monate verkürzen

SWIETELSKY Rail CZ удалось сократ

DRÁŽNÍ TECHNIKA

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS

se stěhuje do Ostravy, nový areál nabídne další možnosti rozvoje! 

The Trade Show RAIL BUSINESS DAYS is Moving to Ostrava, the New Site Offers a Further Possibilities of Expansion!

Die Messe RAIL BUSINESS DAYS zieht nach Ostrava um, neues Messegelände bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten!

Выставка RAIL BUSINESS DAYS переезжает в Остраву, новые помещения предложат дополнительные возможности для развития!

ELEKTRIZACE

Elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna zahájena!          

Electrification of the Line from Střelice to Zastávka u Brna Starts!

Elektrifizierung der Strecke von Střelice nach Zastávka u Brna eröffnet!

Началась электрификация линии от Стржелице до Заставки у Брна!

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy v Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

DRÁŽNÍ STROJE

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент в Управлении железных дорог

Anotace

CESTUJÍCÍ MEZI BRNEM A BLANSKEM SE V PROSINCI SVEZLI PO ROCE ČEKÁNÍ OSOBNÍM VLAKEM

AFTER A ONE YEAR WAITING THE PASSENGERS BETWEEN BRNO AND BLANSKO TRAVELLED BY THE STOPPING TRAIN IN DECEMBER

PASSAGIERE ZWISCHEN BRNO UND BLANSKO NAHMEN IM DEZEMBER NACH EINEM JAHR DES WARTENS EINEN PERSONENZUG

ПАССАЖИРЫ МЕЖДУ БРНО И БЛАНСКО В ДЕКАБРЕ СЕЛИ НА ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД ПОСЛЕ ГОДА ОЖИДАНИЯ

ZAČÍNÁ MODERNIZACE DALŠÍHO ÚSEKU TRATI NA LETIŠTĚ, MEZI PRAHOU-BUBNY A VÝSTAVIŠTĚM  

START OF MODERNIZATION OF THE NEXT SECTION OF THE AIRPORT LINE BETWEEN PRAHA-BUBNY AND EXHIBITION GROUNDS

DIE MODERNISIERUNG DES NÄCHSTEN ABSCHNITTS DER STRECKE ZUM FLUGHAFEN ZWISCHEN PRAG-BUBNY UND DEM MESSEGELÄNDE BEGINNT

НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО УЧАСТКА ПУТИ ДО АЭРОПОРТА, МЕЖДУ ПРАГОЙ-БУБНЫ И ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ

BEZPEČNĚ – SPOLEHLIVĚ – PLYNULE  KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022 

SAFELY – RELIABLE – FLUENTLY THE CONFERENCE RAILWAY INFRASTRUCTURE 2022

SICHER – ZUVERLÄSSIG – FLIEßEND KONFERENZ SCHIENENVERKEHRSWEG 2022

БЕЗОПАСНО – НАДЕЖНО – ПЛАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ 2022

NA LETOŠNÍ ROK MÁ SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠTĚNÉ FINANCOVÁNÍ A SNAŽÍ SE MAXIMÁLNĚ URYCHLIT PŘÍPRAVU DALŠÍCH STAVEB

THE RAILWAY ADMINISTRATION IS FINANCIALLY SECURED IN THE PRESENT YEAR AND TRIES HARD TO SPEED UP THE PREPARATION OF FURTHER PROJECTS

FÜR DIESES JAHR HAT DIE EISENBAHNVERWALTUNG DIE FINANZIERUNG GESICHERT UND VERSUCHT, DIE VORBEREITUNG WEITERER GEBÄUDE SO SCHNELL WIE MÖGLICH ZU BESCHLEUNIGEN

НА ЭТОТ ГОД УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОБЕСПЕЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ ПОДГОТОВКУ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОСТРОЕК

NA MODERNIZOVANOU REGIONÁLNÍ TRAŤ Z OLOMOUCE DO ŠUMPERKA SE VRÁTILY VLAKY. ČESKO MÁ PRVNÍ TRAŤ S VÝHRADNÍM PROVOZEM VLAKŮ POD SYSTÉMEM ETCS

THE TRAINS ARE BACK ON THE REGIONAL LINE FROM OLOMOUC TO ŠUMPERK. THE CZECH REPUBLIC HAS THE FIRST LINE WITH AN EXCLUSIVE TRAIN OPERATION UNDER THE ETCS SYSTEM

DIE ZÜGE KEHRTEN AUF DIE MODERNISIERTE REGIONALBAHN VON OLOMOUC NACH ŠUMPERK ZURÜCK. TSCHECHIEN VERFÜGT  ÜBER DIE ERSTE STRECKE MIT AUSSCHLIEßLICHEM ZUGBETRIEB AUF BASIS DES ETCS-SYSTEMS

ПОЕЗДА ВЕРНУЛИСЬ НА МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ИЗ ОЛОМОУЦА В ШУМПЕРК. В ЧЕХИИ ЕСТЬ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ ПО СИСТЕМЕ ETCS

REKONSTRUKCI ŽELEZNIČNÍHO ÚSEKU VELIM–POŘÍČANY V ČESKÉ REPUBLICE SE NAŠIM KOLEGŮM ZE SWIETELSKY RAIL CZ PODAŘILO ZKRÁTIT O MIMOŘÁDNÝCH OSM MĚSÍCŮ

THE COMPANY SWIETELSKY RAIL REDUCED THE TIME LIMIT FOR THE RECONSTRUCTION OF THE LINE SECTION VELIM – POŘÍČANY BY THE OUTSTANDING EIGHT MONTHS

SWIETELSKY RAIL CZ KONNTE DEN UMBAU DER BAHNSTRECKE VELIM–POŘÍČANY UM AUßERGEWÖHNLICHE ACHT MONATE VERKÜRZEN

SWIETELSKY RAIL CZ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА ВЕЛИМ – ПОРЖИЧАНЫ НА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS  SE STĚHUJE DO OSTRAVY, NOVÝ AREÁL NABÍDNE DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE!

THE TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS IS MOVING TO OSTRAVA, THE NEW SITE OFFERS A FURTHER POSSIBILITIES OF EXPANSION!

DIE MESSE RAIL BUSINESS DAYS ZIEHT NACH OSTRAVA UM, NEUES MESSEGELÄNDE BIETET WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN!

ВЫСТАВКА RAIL BUSINESS DAYS ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ОСТРАВУ, НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!

VINDOBONA SE VRACÍ MOTOROVÁ JEDNOTKA BÝVALÉ ŘADY VT 18.16 DR ZÍSKALA POVOLENÍ K PROVOZU V ČESKÉ REPUBLICE

VINDOBONA IS BACK MOTOR UNIT EX VT 18.16 DR OBTAINED PERMISSION FOR OPERATION IN THE CZECH REPUBLIC

VINDOBONA KEHRT ZURÜCK DIE MOTOREINHEIT DER EHEMALIGEN BAUREIHE VT 18.16 DR HAT DIE ZULASSUNG ZUM BETRIEB IN TSCHECHIEN ERHALTEN

ВИНДОБОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ БЫВШЕЙ СЕРИИ VT 18.16 DR ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЧЕХИИ

ELEKTRIZACE TRATI ZE STŘELIC DO ZASTÁVKY U BRNA ZAHÁJENA!

ELECTRIFICATION OF THE LINE FROM STŘELICE TO ZASTÁVKA U BRNA STARTS!

ELEKTRIFIZIERUNG DER STRECKE VON STŘELICE NACH ZASTÁVKA U BRNA ERÖFFNET!

НАЧАЛАСЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ОТ СТРЖЕЛИЦЕ ДО ЗАСТАВКИ У БРНА!

VYŠLA JIŽ SEDMÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE SEVENTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC AND TECHNICAL MAGAZINE COMES OUT

DIE SIEBTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЕЛ В СВЕТ СЕДЬМОЙ ВЫПУСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗВЕСТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné

 vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.