NŽT 5/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Moravská brána otevírá cestu k vysokorychlostním tratím v České republice         

Moravian Gate Opens the Way to the High-speed Lines in Czech Republic

Das Mährische Tor öffnet den Weg zu Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Tschechischen Republik

Моравские ворота открывают путь к высокоскоростным линиям в Чехии

První tuzemská 5G síť výhradně pro železnici bude zprovozněna na Kopidlnce     

The First Czech 5G Network solely for the Railway Use will be put in Operation on the Kopildno Line

In Kopidlnka wird das erste inländische 5G-Netz ausschließlich für die Bahn in Betrieb genommen

Первую одомашненную сеть 5G исключительно для железных дорог запустят в Копидлинке

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Realizace a provoz ETCS vyžaduje spolupráci všech    

ECTS Realization and Operation Requires Cooperation of All

Die Implementierung und der Betrieb von ETCS erfordern die Zusammenarbeit aller

Внедрение и эксплуатация ETCS требует сотрудничества всех

Stavební práce v ŽST Havířov zahájeny 

Start of the Construction Works in the Railway Station Havířov

Die Bauarbeiten am Bhf Havířov haben begonnen

Начались строительные работы на ж.с. Гавиржов

Elektrizace trati, vč. předelektrizační úpravy, Brno–Zastávka u Brna, 2. etapa   

Electrification Including the Adjustment to the Electrification Gauge of the Line Brno–Zastávka u Brna, Stage 2

Elektrifizierung der Strecke inkl. Umbauten vor der Elektrifizierung, Brünn–Zastávka u Brna, 2. Etappe 

Электрификация пути, в т.ч. предэлектрификационные модификации, Брно–Заставка у Брнa, 2-й этап

Kompozitní polymerové pražce – perspektivní alternativa k dřevěným pražcům 

Composite Polymere Sleepers – Promising Alternative to the Wooden Sleepers

Verbundpolymerschwellen – eine perspektivische Alternative zu Holzschwellen

Композитные полимерные шпалы – перспективная альтернатива деревянным шпалам   

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč? … aneb Ptali jste se a my odpovídáme

Why – or You asked and we Answer

Warum… oder Sie haben gefragt und wir antworten

Почему… или Вы спросили и мы отвечаем

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pravidla pro chování řidičů a chodců na úrovňových přejezdech         

Rules for Behaviour of Drivers and Pedestrians on the Railway Level Crossings

Verhaltensregeln für Autofahrer und Fußgänger an Bahnübergängen

Правила поведения водителей и пешеходов на железнодорожных переездах

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2022             

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Mnichov bude mít nejmodernější vlaky S-Bahn v Německu                    

The Germany most Modern S-Bahn Trains will be in Munich

München wird über die modernsten S-Bahnen Deutschlands verfügen

В Мюнхене будут самые современные поезда скоростной железной дороги в Германии

ZAJÍMAVOSTI · UDÁLOSTI · KONFERENCE · SEMINÁŘE · INFORMACE

Nové elektronické tabule na nádražích zlepšují informovanost cestujících          

Vlaky projedou po Vrskmaňské estakádě rychleji než dosud                                                     

Nad Orlickou přehradou vzniká unikátní obloukový most                                           

XXVI. medzinárodná konferencia „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – PRORAIL 2023“                                  

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Ostrov Mallorca nejsou jen pláže…                         

Mallorca Island has not only Beaches…

Auf der Insel Mallorca geht es nicht nur um Strände…

Остров Майорка – это не только пляжи…

O železnici s humorem                                                                                                                                                 

Anotace

MORAVSKÁ BRÁNA OTEVÍRÁ CESTU K VYSOKORYCHLOSTNÍM TRATÍM V ČESKÉ REPUBLICE

MORAVIAN GATE OPENS THE WAY TO THE HIGH-SPEED LINES IN CZECH REPUBLIC

DAS MÄHRISCHE TOR ÖFFNET DEN WEG ZU HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

МОРАВСКИЕ ВОРОТА ОТКРЫВАЮТ ПУТЬ К ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ЛИНИЯМ В ЧЕХИИ

PRVNÍ TUZEMSKÁ 5G SÍŤ VÝHRADNĚ PRO ŽELEZNICI BUDE ZPROVOZNĚNA NA KOPIDLNCE

THE FIRST CZECH 5G NETWORK SOLELY FOR THE RAILWAY USE WILL BE PUT IN OPERATION ON THE KOPILDNO LINE

IN KOPIDLNKA WIRD DAS ERSTE INLÄNDISCHE 5G-NETZ AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE BAHN IN BETRIEB GENOMMEN

ПЕРВУЮ ОДОМАШНЕННУЮ СЕТЬ 5G ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ЗАПУСТЯТ В КОПИДЛИНКЕ

REALIZACE A PROVOZ ETCS VYŽADUJE SPOLUPRÁCI VŠECH

ECTS REALIZATION AND OPERATION REQUIRES COOPERATION OF ALL

DIE IMPLEMENTIERUNG UND DER BETRIEB VON ETCS ERFORDERN DIE ZUSAMMENARBEIT ALLER

ВНЕДРЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ETCS ТРЕБУЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА ВСЕХ

STAVEBNÍ PRÁCE V ŽST HAVÍŘOV ZAHÁJENY

START OF THE CONSTRUCTION WORKS IN THE RAILWAY STATION HAVÍŘOV

DIE BAUARBEITEN AM BHF HAVÍŘOV HABEN BEGONNEN

НАЧАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА Ж.С. ГАВИРЖОВ

ELEKTRIZACE TRATI, VČ. PŘEDELEKTRIZAČNÍ ÚPRAVY, BRNO – ZASTÁVKA U BRNA, 2. ETAPA

Stavba, kterou přibližuje tento článek, navazuje na první etapu, která byla dokončena v roce 2021 a znamenala elektrizaci a rekonstrukci železniční tratě z Horních Heršpic do železniční stanice Střelice včetně.

ELECTRIFICATION INCLUDING THE ADJUSTMENT TO THE ELECTRIFICATION GAUGE OF THE LINE BRNO – ZASTÁVKA U BRNA, STAGE 2

The described construction work follows the first stage finished in 2021 and included electrification and reconstruction of the railway line between the stations Horní Heršpice nad Střelice.

ELEKTRIFIZIERUNG DER STRECKE INKL. UMBAUTEN VOR DER ELEKTRIFIZIERUNG, BRÜNN – ZASTÁVKA U BRNA, 2. ETAPPE

Der in diesem Artikel beschriebene Bau knüpft an die erste Etappe an, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurde und die Elektrifizierung und Rekonstruktion der Bahnstrecke von Horní Heršpice bis zum Bahnhof Střelice beinhaltete.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПУТИ, В Т.Ч. ПРЕДЭЛЕКТРИФИКАЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ, БРНО – ЗАСТАВКА У БРНA, 2-Й ЭТАП

Описанное в этой статье строительство является продолжением первого этапа, который был завершен в 2021 году и подразумевал электрификацию и реконструкцию железнодорожной линии от Горни Гершпице до железнодорожной станции Стржелице включительно.

KOMPOZITNÍ POLYMEROVÉ PRAŽCE – PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA K DŘEVĚNÝM PRAŽCŮM 

Článek navazuje na příspěvek Ing. Víta Lojdy, Ph.D. uveřejněný NŽT číslo 5/2022, v němž je uvedený popis vývoje, charakteristik a typů polymerových pražců, jejich výhody a nevýhody a možnosti využití v současné železniční infrastruktuře. Z tohoto článku je zřejmé, že existuje mnoho variant polymerových pražců, jejichž vlastnosti i ceny se navzájem odlišují podle použitých konkrétních materiálů a použité výztuže. Nyní zde zveřejňovaný článek podrobně seznamuje čtenáře s polymerovými pražci vyvinutými a vyráběnými společností Vossloh Fastening Systems GmbH.

COMPOSITE POLYMERE SLEEPERS – PROMISING ALTERNATIVE TO THE WOODEN SLEEPERS

The paper follows the contribution of Ing. Vít Lojda, Ph.D. in NŽT 5/2022, containing the description of development, properties and types of polymere sleepers, their advantages and drawbacks and possible use in the present railway infrastructure. According this contribution there are many polymer sleepers variations with different properties and prices according used materials and reinforcement. The actual paper informs in detail about polymere sleepers developed and manufactured by the company Vossloh Fastening Systems GmbH.

VERBUNDPOLYMERSCHWELLEN – EINE PERSPEKTIVISCHE ALTERNATIVE ZU HOLZSCHWELLEN

Der Artikel knüpft an den Beitrag von Ing. Vít Lojda, Ph.D. veröffentlichte NŽT Nr. 5/2022, in der die Entwicklung, Eigenschaften und Typen von Polymerschwellen, ihre Vor- und Nachteile sowie die Einsatzmöglichkeiten in der aktuellen Eisenbahninfrastruktur beschrieben werden. Aus diesem Artikel wird deutlich, dass es viele Varianten von Polymerschwellen gibt, deren Eigenschaften und Preise sich je nach den konkret verwendeten Materialien und der verwendeten Bewehrung unterscheiden. Der hier veröffentlichte Artikel führt den Leser nun ausführlich in die von der Vossloh Fastening Systems GmbH entwickelten und hergestellten Polymerschwellen ein.

КОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЕВЯННЫМ ШПАЛАМ

Статья является продолжением вклада Ing. Вита Лойди, доктор философии, опубликован НЖТ № 5/2022, в котором есть описание разработки, характеристик и типов полимерных шпал, их преимуществ и недостатков, а также возможностей использования в существующей железнодорожной инфраструктуре. Из этой статьи понятно, что существует множество вариантов полимерных шпал, свойства и цены которых отличаются друг от друга в зависимости от конкретных используемых материалов и применяемой арматуры. Опубликованная здесь статья подробно знакомит читателя с полимерными шпалами, разработанными и производимыми компанией Vossloh Fastening Systems GmbH.

FYZIKÁLNÍ PRINCIP USMĚRNĚNÍ ROTAČNÍCH NEVYVÁŽENÝCH HMOT A JEHO VYUŽITÍ KE STABILIZACI KOLEJOVÉHO LOŽE

V článku je shrnut smysl a důležitost hutnění štěrkového lože dynamickou stabilizací a ukázán fyzikální princip tzv. usměrněných kmitů rotačních nevyvážených hmot, které působí spolu se svislou silou na kolejový rošt. Usměrněním se myslí řízené ovlivnění výsledné trajektorie kmitání vzájemným úhlovým pootočením dvou nevyvážených rotačních hmot. Tím se cíleně dosahuje kružnicové, elipsoidní nebo přímočaré kmitání, vzájemným rušením jednotlivých složek vektorů odstředivých sil. Tento fyzikální princip má využití u dynamických stabilizátorů štěrkového lože. Technologií dynamické stabilizace koleje se simuluje zátěž, která projede po daném úseku a čas konsolidace koleje, kdy se vytváří vysoká homogenita štěrkového lože, se významně zkrátí.

PHYSICAL PRINCIPLE OF THE ROTATING UNBALANCED MASSES RECTIFICATION AND ITS USE FOR BALLAST BED STABILIZATION

The article sums up the purpose and importance of the ballast compaction by the dynamic stabilization and shows the principle of the rectified oscillation of the unbalanced rotating mass acting together with vertical force on the track skeleton. The rectification is a controlled affection of the resulting oscillation trajectory through the relative angular displacement of two unbalanced masses. In this way a circular, elliptical or rectilinear oscillation is obtained due to mutual interference of the particular vector components of the centrifugal forces. This physical principle is used with the ballast dynamic stabilizers. The dynamic track stabilization technology simulates the loading of the particular track section and track consolidation time, when the highest ballast homogeneity is reached, could be significantly shortened.

PHYSIKALISCHES PRINZIP DER GLEICHRICHTUNG ROTIERENDER NICHT AUSGEGLICHENER MASSEN UND SEINE NUTZUNG ZUR STABILISIERUNG DES GLEISBETTES

Der Artikel fasst die Bedeutung und Wichtigkeit der Schotterbettverdichtung durch dynamische Stabilisierung zusammen und zeigt das physikalische Prinzip der sogenannten gleichgerichteten Schwingungen rotierender nicht ausgeglichener Massen, die zusammen mit einer vertikalen Kraft auf das Gleisrost wirken. Unter Gleichrichtung versteht man die kontrollierte Beeinflussung der resultierenden Schwingungsbahn durch die gegenseitige Winkeldrehung zweier unausgeglichener rotierender Massen. Auf diese Weise werden durch gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten der Zentrifugalkraftvektoren gezielt kreisförmige, ellipsoide oder geradlinige Schwingungen erzielt. Dieses physikalische Prinzip wird bei dynamischen Gleisbettstabilisatoren genutzt. Die dynamische Gleisstabilisierungstechnologie simuliert die Last, die durch den gegebenen Abschnitt geht, und die Gleisverfestigungszeit, bei der eine hohe Homogenität des Gleisbetts entsteht, wird erheblich verkürzt.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ НЕУРАВНОВЕШЕННЫХ МАСС И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОТНА ПУТИ

В статье обобщается смысл и важность уплотнения гравийной подушки динамической стабилизацией и показывается физический принцип так называемых выпрямленных колебаний вращающихся неуравновешенных масс, действующих вместе с вертикальной силой на рельсовую решетку. Выпрямление относится к контролируемому влиянию результирующей траектории колебаний за счет взаимного углового вращения двух неуравновешенных вращающихся масс. Таким образом целенаправленно достигаются круговые, эллипсоидальные или прямолинейные колебания за счет взаимной интерференции отдельных составляющих векторов центробежной силы. Этот физический принцип используется в динамических стабилизаторах железнодорожного полотна. Технология динамической стабилизации пути имитирует нагрузку, проходящую через данный участок, а время консолидации пути, когда создается высокая однородность гравийной подушки, значительно сокращается.

PROČ… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

WARUM… ODER SIE HABEN GEFRAGT UND WIR ANTWORTEN

ПОЧЕМУ… ИЛИ ВЫ СПРОСИЛИ И МЫ ОТВЕЧАЕМ

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ A CHODCŮ NA ÚROVŇOVÝCH PŘEJEZDECH

RULES FOR BEHAVIOUR OF DRIVERS AND PEDESTRIANS ON THE RAILWAY LEVEL CROSSINGS

VERHALTENSREGELN FÜR AUTOFAHRER UND FUßGÄNGER AN BAHNÜBERGÄNGEN

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

MNICHOV BUDE MÍT NEJMODERNĚJŠÍ VLAKY S-BAHN V NĚMECKU

THE GERMANY MOST MODERN S-BAHN TRAINS WILL BE IN MUNICH

MÜNCHEN WIRD ÜBER DIE MODERNSTEN S-BAHNEN DEUTSCHLANDS VERFÜGEN

В МЮНХЕНЕ БУДУТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОЕЗДА СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ГЕРМАНИИ

OSTROV MALLORCA NEJSOU JEN PLÁŽE …

MALLORCA ISLAND HAS NOT ONLY BEACHES….

AUF DER INSEL MALLORCA GEHT ES NICHT NUR UM STRÄNDE…

ОСТРОВ МАЙОРКА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ…