NŽT 5/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Stavba, která mění trakční soustavu na střídavé napětí v traťovém úseku Nedakonice–Říkovice

A Project Changing the Traction System for AC Traction on the Section Nedakonice–Říkovice

Der Bau, der das Traktionssystem auf Wechselspannung auf der Strecke Nedakonice–Říkovice umstellt

Стройка, переводящая систему тяги на переменное напряжение на участке линии Недаконице–Ржиковице

Postupující modernizace 4. koridoru umožní od prosince zkrátit cestování do jižních Čech 

Proceeding Modernization of the 4th Railway Corridor Enables Shorter Travel Time to South Bohemia since December

Weitgehende Modernisierung des 4. Korridors ermöglicht ab Dezember Verkürzung des Reisens nach Südböhmen

Поэтапная модернизация 4-го коридора позволит с декабря сократить путешествие в Южную Богемию

Milan Sedlák, foto Daniela Houdková

Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno OHLA ŽS, a.s., společnost s bohatou minulostí i perspektivní budoucností

The 70th Anniversary of the Company Železniční stavitelství Brno. – OHLA ŽS, a. s., a Company with Rich History and Perspective Future

70.-Jahrestag der Gründung von Železniční stavitelství Brno – OHLA ŽS, a.s., eine Gesellschaft mit reicher Vergangenheit und perspektiver Zukunft

Семидесятилетие основания общества «Železniční stavitelství Brno» – OHLA ŽS, a.s., общество с богатым прошлым и многообещающим будущим

Miroslav Zikmund, foto Daniela Houdková

Blanenské tunely a jejich rekonstrukce  

Reconstruction of Tunnels Blansko

Die Tunnels in Blansko und ihre Rekonstruktion

Бланенские тоннели и их реконструкция

Po více než 70 letech vzniká v Praze nová vozovna pro tramvaje DPP ji začal stavět v Hloubětíně 

A new Car Shed Comes into Existence in Prague after more than 70 Years

The Prague Transport Authority Has Started to Build a Tramcar Shed in Hloubětín

Nach über 70 Jahren entsteht in Prag ein neues – Depot für Straßenbahnen DPP begann mit dem Bau in Hloubětín

Спустя более 70 лет в Праге строится новое трамвайное депо – DPP начал строительство в Глоубетине

Daniela Houdková

Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení                         

70th Anniversary of the University in Žilina

Die Universität Žilina feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Жилинский университет отмечает 70-летие со дня основания

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Petr Sychrovský

Nové diagnostické prostředky železniční dopravní cesty

New Railway Infrastructure Diagnostic Tools

Neue Diagnosemittel für Schienenverkehrswege

Новые средства диагностики путей железнодорожного транспорта

VIDEO

Filmové dokumenty – videopořady ze seriálu Historie a provoz železnic

Film Documents – Video Programmes from the Series Railway History and Operation

Filmdokumente – Videoprogramme aus der Reihe Geschichte und Betrieb der Eisenbahnen

Документальные фильмы – видеопрограммы из цикла История и эксплуатация железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vít Lojda

Pražce z polymerů – charakteristika, typy a výhody  z jejich aplikace

Polymer Sleepers – Characteristics, Types and Benefits

Polymerschwellen – Eigenschaften, Typen und Vorteile ihrer Anwendung

Полимерные шпалы – характеристики, виды и преимущества от их применения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo                  

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

OSOBNOSTI

Významné životní jubileum docenta Jaroslava Müllera

KNIŽNÍ NOVINKY

Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě

A Walk Among the Prague Railway Stations – Connecting Prague to the Rail Network 

Besichtigung der Prager Bahnhöfe – Anschluss an das Eisenbahnnetz von Prag

Прогулка по железнодорожным вокзалам Праги – подключение Праги к железнодорожной сети

Česká nádraží – Architektura a stavební vývoj; V. díl, první část           

Czech Railway Stations – Architecture and Development; Volume V First Part

Tschechische Bahnhöfe – Architektur und Baugeschichte; Band V erster Teil

Чешские вокзалы – архитектура и строительство; Часть V, первая часть

Anotace

STAVBA, KTERÁ MĚNÍ TRAKČNÍ SOUSTAVU NA STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ V TRAŤOVÉM ÚSEKU NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

A PROJECT CHANGING THE TRACTION SYSTEM FOR AC TRACTION ON THE SECTION NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

DER BAU, DER DAS TRAKTIONSSYSTEM AUF WECHSELSPANNUNG AUF DER STRECKE NEDAKONICE–ŘÍKOVICE UMSTELLT

СТРОЙКА, ПЕРЕВОДЯЩАЯ СИСТЕМУ ТЯГИ НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ ЛИНИИ НЕДАКОНИЦЕ–РЖИКОВИЦЕ

POSTUPUJÍCÍ MODERNIZACE 4. KORIDORU UMOŽNÍ OD PROSINCE ZKRÁTIT CESTOVÁNÍ DO JIŽNÍCH ČECH

PROCEEDING MODERNIZATION OF THE 4TH RAILWAY CORRIDOR ENABLES SHORTER TRAVEL TIME TO SOUTH BOHEMIA SINCE DECEMBER

WEITGEHENDE MODERNISIERUNG DES 4. KORRIDORS ERMÖGLICHT AB DEZEMBER VERKÜRZUNG DES REISENS NACH SÜDBÖHMEN

ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 4-ГО КОРИДОРА ПОЗВОЛИТ С ДЕКАБРЯ СОКРАТИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ БОГЕМИЮ

SEDMDESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ BRNO OHLA ŽS, A.S., SPOLEČNOST S BOHATOU MINULOSTÍ I PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOSTÍ

THE 70TH ANNIVERSARY OF THE COMPANY ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO. – OHLA ŽS, A. S., A COMPANY WITH RICH HISTORY AND PERSPECTIVE FUTURE

70.-JAHRESTAG DER GRÜNDUNG VON ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO – OHLA ŽS, A.S., EINE GESELLSCHAFT MIT REICHER VERGANGENHEIT UND PERSPEKTIVER ZUKUNFT

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO» – OHLA ŽS, A.S.,

BLANENSKÉ TUNELY A JEJICH REKONSTRUKCE

RECONSTRUCTION OF TUNNELS BLANSKO

DIE TUNNELS IN BLANSKO UND IHRE REKONSTRUKTION

БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

PO VÍCE NEŽ 70 LETECH VZNIKÁ V PRAZE NOVÁ VOZOVNA PRO TRAMVAJE DPP JI ZAČAL STAVĚT V HLOUBĚTÍNĚ

A NEW CAR SHED COMES INTO EXISTENCE IN PRAGUE AFTER MORE THAN 70 YEARS THE PRAGUE TRANSPORT AUTHORITY HAS STARTED TO BUILD A TRAMCAR SHED IN HLOUBĚTÍN

NACH ÜBER 70 JAHREN ENTSTEHT IN PRAG EIN NEUES – DEPOT FÜR STRAßENBAHNEN DPP BEGANN MIT DEM BAU IN HLOUBĚTÍN

СПУСТЯ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ В ПРАГЕ СТРОИТСЯ НОВОЕ ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО – DPP НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГЛОУБЕТИНЕ БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ŽILINSKÁ UNIVERZITA SLAVÍ 70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

70TH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY IN ŽILINA

DIE UNIVERSITÄT ŽILINA FEIERT IHR 70-JÄHRIGES BESTEHEN

ЖИЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ СО

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Správa železnic v současné době rozšiřuje svoji flotilu speciálních vozidel pro diagnostiku železniční dopravní cesty o nová diagnostická vozidla a nové typy měřicích systémů. Systém diagnostiky železniční dopravní cesty je tak nadále posilován s cílem zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, plynulosti drážní dopravy a efektivního hospodaření s finančními prostředky, určenými na tuto činnost.

NEW RAILWAY INFRASTRUCTURE DIAGNOSTIC TOOLS

At present, the Railway Administration expands its fleet of special vehicles for the diagnostics of the railway infrastructure by the new diagnostic cars and new types of the measuring systems. Thus the railway infrastructure diagnostic system will be able to provide more safety, serviceability, railway operation regularity and efficiency of management of the financial means designated for this activity.

NEUE DIAGNOSEMITTEL FÜR SCHIENENVERKEHRSWEGE

Die Eisenbahnverwaltung erweitert derzeit ihren Fuhrpark an Spezialfahrzeugen für die Eisenbahndiagnostik um neue Diagnosefahrzeuge und neuartige Messsysteme. Das Diagnosesystem der Eisenbahnverkehrsstrecke wird somit weiter gestärkt mit dem Ziel, die Sicherheit, Betriebsfähigkeit, Betriebskontinuität des Eisenbahnverkehrs und eine effektive Wirtschaftsführung der für diese Tätigkeit vorgesehenen Finanzmittel zu gewährleisten.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В настоящее время Správa železnic (Администрация железных дорог) расширяет свой парк спецтехники для диагностики железных дорог новыми диагностическими машинами и новыми типами измерительных систем. Таким образом, система диагностики железнодорожного транспорта продолжает укрепляться с целью обеспечения безопасности, работоспособности, непрерывности железнодорожного транспорта и эффективного управления финансовыми ресурсами, предназначенными для этой деятельности.

FILMOVÉ DOKUMENTY – VIDEOPOŘADY ZE SERIÁLU HISTORIE A PROVOZ ŽELEZNIC

FILM DOCUMENTS – VIDEO PROGRAMMES FROM THE SERIES RAILWAY HISTORY AND OPERATION

FILMDOKUMENTE – VIDEOPROGRAMME AUS DER REIHE GESCHICHTE UND BETRIEB DER EISENBAHNEN

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ – ВИДЕОПРОГРАММЫ ИЗ ЦИКЛА ИСТОРИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PRAŽCE Z POLYMERŮ – CHARAKTERISTIKA, TYPY A VÝHODY Z JEJICH APLIKACE

Na základě získaných poznatků je při vývoji pražců vhodné použít materiál, který je trvanlivý jako beton a pružný jako dřevo. Proto se jako vhodné jeví syntetické polymery. Polymery a kompozity s polymerní matricí představují ve vývoji pražců nejnovější stupeň stavu techniky a jejich integrace do železniční infrastruktury v EU je ve fázi provozního ověřování v koleji. Požadavky na jejich vlastnosti a design vedly k vývoji rozmanitých typů dle konstrukce, tvaru, materiálu a způsobu vyztužení.

POLYMER SLEEPERS – CHARACTERISTICS, TYPES AND BENEFITS

According to the experience gained at sleeper development the sleepers have to be made of a material durable as concrete and elastic as wood, such as synthetic polymers. Polymers and composite materials with a polymer matrix present the highest level in the sleeper development. Their integration in the railway infrastructure in EU is in the stage of trial operation. Requirements for their properties and design lead to the development of various types according to their construction, shape, material and reinforcement.

POLYMERSCHWELLEN – EIGENSCHAFTEN, TYPEN UND VORTEILE IHRER ANWENDUNG

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist es ratsam, bei der Entwicklung von Schwellen ein Material zu verwenden, das haltbar wie Beton und flexibel wie Holz ist. Daher scheinen synthetische Polymere geeignet. Polymere und Verbundwerkstoffe mit Polymermatrix stellen den neuesten Stand der Technik in der Entwicklung von Schwellen dar und ihre Integration in die Bahninfrastruktur in der EU befindet sich in der Phase der Betriebserprobung im Gleis. Die Anforderungen an ihre Eigenschaften und Gestaltung führten zur Entwicklung verschiedener Typen nach Konstruktion, Form, Material und Bewehrungsart.

ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ На основе полученных знаний, при разработке шпал целесообразно использовать материал прочный, как бетон, и гибкий, как дерево. Поэтому синтетические полимеры кажутся подходящими. Полимеры и композиты с полимерной матрицей представляют собой последнее достижение в области разработки шпал, и их интеграция в железнодорожную инфраструктуру в ЕС находится на стадии эксплуатационной проверки на пути. Требования к их свойствам и конструкции привели к разработке различных типов по конструкции, форме, материалу и способу армирования.

JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZEK PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO

Článek věnuje pozornost problematice nekonvenčního řešení jednonápravového podvozku, respektive jeho funkčního vzorku, potenciálně vhodného pro využití na železničních vozidlech pro regionální tratě.

SINGLE-AXLE BOGIE FOR THE REGIONAL RAILWAY VEHICLE

The paper focuses at the problems connected with an unconventional design of the single-axle bogie or its functional model respectively which may be suitable with the railway vehicles for the regional lines.

EINACHSIGES DREHGESTELL FÜR EIN REGIONALBAHNFAHRZEUG

Der Artikel befasst sich mit der Frage der unkonventionellen Lösung eines einachsigen Drehgestells oder seines Funktionsmusters, das möglicherweise für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Regionallinien geeignet ist.

ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В статье уделено внимание вопросу нетрадиционного решения одноосной тележки или ее функционального образца, потенциально пригодного для использования на железнодорожных транспортных средствах региональных линий.

PUTOVÁNÍ PO PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍCH – NAPOJOVÁNÍ PRAHY DO ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ

A WALK AMONG THE PRAGUE RAILWAY STATIONS – CONNECTING PRAGUE TO THE RAIL NETWORK 

BESICHTIGUNG DER PRAGER BAHNHÖFE – ANSCHLUSS AN DAS EISENBAHNNETZ VON PRAG

ПРОГУЛКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВОКЗАЛАМ ПРАГИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРАГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ

ČESKÁ NÁDRAŽÍ – ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ VÝVOJ; V. DÍL, PRVNÍ ČÁST

CZECH RAILWAY STATIONS – ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT; VOLUME V FIRST PART

TSCHECHISCHE BAHNHÖFE – ARCHITEKTUR UND BAUGESCHICHTE; BAND V ERSTER TEIL

ЧЕШСКИЕ ВОКЗАЛЫ – АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО; ЧАСТЬ V, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ