NŽT 4/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Technický den cechu trakčního vedení Plná elektrizace, plná elektrizace, plná elektrizace

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy, Bratislava 10.–11. máj 2022

International Expert Conference Rail Transport Forum, Bratislava, May 10–11, 2022

Internationale Fachkonferenz Schienenverkehrsforum, Bratislava 10.–11. Mai 2022

Международная специальная конференция Железнодорожный транспортный форум, Братислава 10–11-ое мая 2022 г

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Pavel Šprdlík

Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích  

Experience in Introduction of 200 km/h Speed on Existing Lines

Erfahrungen mit der Einführung der Geschwindigkeit von 200 km/h auf bestehenden Strecken

Опыт введения скорости 200 км/ч на существующих линиях

Karel Višnovský, Lubomír Macháček, Pavel Doubek

Staniční zabezpečovací zařízení typu StationSWing ESA 55/51                  

Station Interlocking Plant Mk StationSWing ESA 55/51

Sicherheitsvorrichtung vom Typ StationSWing ESA 55/51

Станционное устройство типа StationSWing ESA 55/51

Martin Dostál, Jiří Pelc

Specifika návrhu trakčního vedení ozubnicové železnice Štrba–Štrbské Pleso

Specifics of the design of the contact system of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel

Besonderheiten des Entwurfs der Oberleitung der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso

Особенности проектирования тяговой линии зубчатой железной дороги Штрба–Штрбске Плесо

ZAJÍMAVOSTI  – UDÁLOSTI  – KONFERENCE  –  SEMINÁŘE  – INFORMACE

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Kolář, Jan Vrba

Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech

Possibilities of Application of Active Elements in Rolling Stock

Überwachung von flachen Straßenbahnherzstücken

Мониторинг мелких трамвайных крестовин

OSOBNOSTI

K životnímu jubileu doc. Ing. Petra Hellera, CSc.

Vzpomínka na Ing. Bohumila Fořta

Anotace

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY, BRATISLAVA 10.–11. MÁJ 2022

INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE RAIL TRANSPORT FORUM, BRATISLAVA, MAY 10–11, 2022

INTERNATIONALE FACHKONFERENZ SCHIENENVERKEHRSFORUM, BRATISLAVA 10.–11. MAI 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, БРАТИСЛАВА 10–11-ОЕ МАЯ 2022 Г

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM RYCHLOSTI 200 KM/H NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF 200 KM/H SPEED ON EXISTING LINES

ERFAHRUNGEN MIT DER EINFÜHRUNG DER GESCHWINDIGKEIT VON 200 KM/H AUF BESTEHENDEN STRECKEN

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ СКОРОСТИ 200 КМ/Ч НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНИЯХ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TYPU STATIONSWING ESA 55/51

STATION INTERLOCKING PLANT MK STATIONSWING ESA 55/51

SICHERHEITSVORRICHTUNG VOM TYP STATIONSWING ESA 55/51

СТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА STATIONSWING ESA 55/51

SPECIFIKA NÁVRHU TRAKČNÍHO VEDENÍ OZUBNICOVÉ ŽELEZNICE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO 

V rámci komplexní rekonstrukce ozubnicové železnice (zubačky) Štrba–Štrbské Pleso, která se projekčně připravovala v letech 2017 a 2018, bylo nutné provést návrh nového trakčního vedení, které bude splňovat krom normových parametrů také odolnost proti náročným klimatickým podmínkám tatranské přírody.

SPECIFICS OF THE DESIGN OF THE CONTACT SYSTEM OF THE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO COGWHEEL

As part of the comprehensive reconstruction of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel, which was being designed in year 2017 and 2018, it was necessary to design a new contact system that will meet standard parameters, but also resistance to the harsh climatic conditions of Tatra nature.

BESONDERHEITEN DES ENTWURFS DER OBERLEITUNG DER ZAHNRADBAHN ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO

Im Rahmen der umfassenden Rekonstruktion der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso, die in den Jahren 2017 und 2018 geplant wurde, war es notwendig, eine neue Traktionslinie zu entwerfen, die neben den Standardparametern auch resistent gegen anspruchsvolle klimatische Bedingungen der Tatra-Natur ist.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВОЙ ЛИНИИ ЗУБЧАТОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШТРБА–ШТРБСКЕ ПЛЕСО

В рамках комплексной реконструкции зубчатой железной дороги Штрба – Штрбске Плесо, запланированной в 2017-2018-ых годах, необходимо было спроектировать новую тяговую линию, которая, помимо стандартных параметров, была бы также устойчива к сложным климатическим условиям татранской природы.

MOŽNOSTI APLIKACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH

Článek představuje příklady použití aktivních prvků v pojezdu kolejových vozidel a výsledky výzkumu prezentované v minulých letech v této oblasti. Uvedeny jsou jednotlivé způsoby zlepšení chodových vlastností kolejových vozidel pomocí aktivně řízených prvků. Autoři se dále zamýšlejí nad budoucím rozvojem aktivních prvků v pojezdech kolejových vozidel v souvislosti se současnými trendy v železničním průmyslu.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF ACTIVE ELEMENTS IN ROLLING STOCK

This article presents examples of the use of active elements in the rolling stock and research results about this topic presented in recent years. The contribution outlines different ways to improve running characteristics of rail vehicles by application actively controlled elements. The authors also reflect on the future development of active elements in rolling stock running gear in connection with current trends in the railway industry.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN AKTIVER ELEMENTE IN SCHIENENFAHRZEUGEN

Der Artikel stellt Beispiele für den Einsatz aktiver Elemente in Schienenfahrzeugen und Forschungsergebnisse der letzten Jahre auf diesem Gebiet vor. Es werden einzelne Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahreigenschaften von Schienenfahrzeugen durch aktiv geregelte Elemente vorgestellt. Die Autoren reflektieren auch die zukünftige Entwicklung aktiver Elemente in Fahrgestellen der Schienenfahrzeuge im Zusammenhang mit aktuellen Trends in der Bahnindustrie.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

В статье представлены примеры использования активных элементов в ходовой части рельсовых транспортных средств и результаты исследований последних лет в этой области. Показаны отдельные способы улучшения ходовых качеств рельсовых транспортных средств с помощью активно управляемых элементов. Авторы также размышляют о дальнейшем развитии активных элементов в ходовой части подвижного состава в связи с современными тенденциями в железнодорожной отрасли.