NŽT 6/2019

Číslo 6 | prosinec 2019 | Ročník 27

Obsah

Aktuality

Představujeme nové členy redakční rady – Ing. Danuše Marusičová a Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
We Introduce the New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder des Redaktionsrates vor
Мы представляем новых членов редакционного совета

Dny nové techniky EŽP 2019
New Technology Days of EŽP 2019
Tage neuer Technik EŽP 2019
Дни новой техники EŽP 2019

65 let Elektrizace železnic Praha
65the Anniversary of the Company Elektrizace železnic
65 Jahre von Elektrizace železnic Praha
65 лет общества Электризация железных дорог Прага

Legiovlak
Legiotrain
Legiozug
Легиопоезд

Národní technické muzeum – Technika v diktaturách
National Technical Museum – Technology in Dictatorships
Nationaltechnisches Museum – Technik in den Diktaturen
Национальный технический музей – Техника в диктатурах

Železniční infrastruktura

Jiří Molák

Švýcarské vysokohorské železnice – technický skvost
Swiss Mountain Railways – a Technical Jewel
Schweizerische Hochgebirge-Eisenbahnen – technischer Schmuck
Швейцарская высокогорная железная дорога – чудо техники

Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Jaromír Zelenka, Martin Kohout, Lukáš Raif, Tomáš Marek, Ivan Vukušič, Daniela Vukušičová

Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE
New Switch and Crossing Generation – European Project S-CODE
Neue Generation der Weichen und Weichenkonstruktionen – europäisches Projekt S-CODE
Новое поколение стрелок и стрелочных конструкций – европейский проект S-CODE

Věda a výzkum

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal

Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy –
náklady, tržby, kompenzace

Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Transport Line – Costs, Sales, Compensations
Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom Ferneisenbahntransport – Aufwände, Einnahmen , Kompensation
Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспорта – расходы, выручка, компенсация

Stanislav Srb

Detekce, případně kompenzace konduktivních proudů,
které generují hnací vozidla elektrické trakce

Detection or Compensation of the Conductive Currents Generated by the Electric Traction Vehicles
Detektion, bzw. Kompensation der konduktiven Ströme, die die Triebfahrzeugwerke der elektrischen Traktion generieren
Детектирование или компенсация кондуктивных токов, которые генерируют транспортные средства электротяги

Osobnosti

Památce prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Zajímavosti, události, konference, semináře, informace

STRAHOS 2020 23
Nové lokomotivy TRAXX pro ČD Cargo 33


Anotace

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY REDAKČNÍ RADY – ING. DANUŠE MARUSIČOVÁ A ING. TOMÁŠ JAVOŘÍK, PH.D.
WE INTRODUCE THE NEW MEMBERS OF THE EDITOR´S BOARD
WIR STELLEN NEUE MITGLIEDER DES REDAKTIONSRATES VOR
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

DNY NOVÉ TECHNIKY EŽP 2019
NEW TECHNOLOGY DAYS OF EŽP 2019
TAGE NEUER TECHNIK EŽP 2019
ДНИ НОВОЙ ТЕХНИКИ EŽP 2019

65 LET ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65THE ANNIVERSARY OF THE COMPANY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
65 JAHRE VON ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65 ЛЕТ ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРАГА

LEGIOVLAK
LEGIOTRAIN
LEGIOZUG
ЛЕГИОПОЕЗД

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM – TECHNIKA V DIKTATURÁCH
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM – TECHNOLOGY IN DICTATORSHIPS
NATIONALTECHNISCHES MUSEUM – TECHNIK IN DEN DIKTATUREN
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – ТЕХНИКА В ДИКТАТУРАХ

ŠVÝCARSKÉ VYSOKOHORSKÉ ŽELEZNICE – TECHNICKÝ SKVOST
SWISS MOUNTAIN RAILWAYS – A TECHNICAL JEWEL
SCHWEIZERISCHE HOCHGEBIRGE-EISENBAHNEN – TECHNISCHER SCHMUCK
ШВЕЙЦАРСКАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЧУДО ТЕХНИКИ

NOVÁ GENERACE VÝHYBEK A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ EVROPSKÝ PROJEKT S-CODE
V článku je prezentováno řešení projektu „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Optimální návrh a hodnocení výhybek a výhybkových konstrukcí, S-CODE), s finanční podporou společného podniku Shift2Rail. Výzkum je zaměřen na radikálně nové způsoby, jakými vlaky přecházejí z koleje na kolej, a jeho cílem je přispět k vývoji výhybky a výhybkových konstrukcí nové generace. Řešení projektu S-CODE je zaměřeno na technologické vize použitelné v budoucí konstrukci výhybek a výhybkových konstrukcí, a to jak s ohledem na celkovou architekturu konstrukce výhybek, tak na zařízení v oblasti diagnostiky, ovládání a zabezpečení, samotné konstrukce kolejové jízdní dráhy i souvisejících technologických postupů. Výsledky řešení projektu významně přispějí k naplňování MAAP (Víceletého plánu činnosti) společného podniku Shift2Rail.

NEW SWITCH AND CROSSING GENERATION – EUROPEAN PROJECT S-CODE
The paper presents the project Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, with the financial support of the common enterprise Shift2Rail. The research searches the radically new ways of train transfer from one track to another. Its goal is to help to design the new switch and crossing generation with regard to the overall architecture of the structure as well as to the diagnostic equipment, control and protection, the proper roadway construction and connected technological procedures. The results of the project will help to fill up the MAAP of the common enterprise Shift2Rail.

NEUE GENERATION DER WEICHEN UND WEICHENKONSTRUKTIONEN – EUROPÄISCHES PROJEKT S-CODE
Im Artikel wird neue Lösung des Projektes “Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation” (Optimaler Vorschlag und Bewertung der Weichen und Weichenkonstruktionen, S-CODE), mit der finanziellen Unterstützung des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail präsentiert. Die Forschung ist an die radikal neuen Methoden gerichtet, mit denen die Züge von einem auf ein anderes Gleis übergehen, und derer Ziel ist es vor allem, zur Entwicklung der Weichen und Weichenkonstruktionen neuer Generation beizutragen. Die Lösung des Projektes S-CODE ist auf technologische Visionen gerichtet, die in zukünftiger Weichenkonstruktion benutzt werden und zwar mit dem Bezug auf gesamte Architektur der Weichenkonstruktion sowie auch mit Bezug auf die Anlage im Bereich der Diagnostik, Bedienung und Sicherung, eigene Konstruktion der Gleisfahrbahn und zusammenhängende technologische Verfahren. Die Resultate der Projektlösung tragen deutlich zur Erfüllung von MAAP (mehrjähriger Tätigkeitsplan) des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail bei.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРЕЛОК И СТРЕЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ S-CODE
В статье представлено решение проекта „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Оптимальное предложение и оценка стрелок и стрелочных конструкций, S-CODE), реализованного с финансовой поддержкой совместного предприятия Shift2Rail. Исследование нацелено на разработку радикально новых способов, благодаря которым поезда переходят с одной колеи на другую, и его целью является поддержка развития стрелок и стрелочных конструкций нового поколения. Проект S-CODE разрабатывает инновативные решения для конструкции стрелок и стрелочных конструкций, при этом учитывая с одной стороны общую архитектуру конструкции стрелок и использование необходимого оборудования для диагностики, управления и обеспечения, а с другой стороны собственно конструкцию рельсового проездного пути и связанные технологические процессы. Результаты решения проекта вносят большой вклад в исполнение MAAP (многолетний план деятельности) совместного предприятия Shift2Rail.

NABÍDKA PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB NA LINCE DÁLKOVÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY – NÁKLADY, TRŽBY, KOMPENZACE
Článek navazuje na text v předchozím vydání NŽT, kde byla řešena problematika výběru soupravy, její kapacity, oběhů souprav a také návrhy na obsazení pokladen ve stanicích. Pro druhou část byly studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice zpracovány náklady, tržby a kompenzace pro projekt modelové linky Plzeň–České Budějovice.

OFFER OF CARRIAGE SERVICES ON THE LONG DISTANCE RAILWAY TRANSPORT LINE – COSTS, SALES, COMPENSATIONS
The paper is a continuation of the text in the previous NŽT issue concerning the choice of a trainset, its capacity, trainset running and also proposition of a station ticket office staffing. For the second part the students of Jan Perner Transport Faculty of Pardubice University processed the costs, sales and compensations for the model line Plzeň – České Budějovice.

ANGEBOT DER TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN AUF DER LINIE VOM FERNEISENBAHNTRANSPORT – AUFWÄNDE, EINNAHMEN , KOMPENSATION
Der Artikel knüpft an den Text in der letzten Ausgabe NŽT an, wo die Problematik der Auswahl der Zuggarnitur, ihre Kapazität, Umlaufpläne der Zuggarnituren und auch die Vorschläge auf Besetzung der Kassen in den Stationen gelöst wurde. In dem zweiten Teil wurden von den Studenten der Jan Perner-Transportfakultät der Universität Pardubice Aufwände, Einnahmen und Kompensation für das Projekt auf Modellinie Pilsen-Budweis bearbeitet.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ЛИНИИ ДАЛЬНЕГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – РАСХОДЫ, ВЫРУЧКА, КОМПЕНСАЦИЯ
Статья навязывает на текст, предыдущего выпуска NŽT, где мы занимались проблематикой выбора подвижного состава, его ёмкости, оборотов подвижных составов и также предложениями по работе касс на станциях. Во второй части студенты Транспортного факультета Яна Пернера в Университете Пардубице разработали расходы, выручку и компенсацию для проекта модельной линии Пльзень – Ческе-Будеёвице.

DETEKCE, PŘÍPADNĚ KOMPENZACE KONDUKTIVNÍCH PROUDŮ, KTERÉ GENERUJÍ HNACÍ VOZIDLA ELEKTRICKÉ TRAKCE
V rámci projektu TAČR – CKDV/WP09 byl navržen „Detektor konduktivních proudů hnacích vozidel elektrické trakce“ (DKP), který bezpečně detekuje stanovenou nebezpečnou mez jejich asymetrie, vyhodnocuje a poskytuje bezpečnostně relevantní informaci pro bezpečné vedení vlaku při jízdě na kolejových úsecích s dvoupásovými kolejovými obvody. Návrh DKP je proveden v několika variantách s využitím dvou původních řešení. Návrhu DKP předcházelo měření mezní asymetrie konduktivních proudů na zkušební koleji Eurosignal, přičemž byly stanoveny trendy a meze asymetrie konduktivních proudů, kdy u obsazeného kolejového obvodu dochází k falešnému vybuzení kolejového přijímače. Navíc byla soustředěna pozornost i na návrh koncového stupně DKP s využitím toroidního transformátoru materiálu PY50H, jehož jádro má pravoúhlou hysterezní křivku. V kombinaci se dvěma relé 2. třídy bezpečnosti lze tento návrh využít i při vývoji jiných zařízení v oboru železničních elektronických zabezpečovacích zařízení.

DETECTION OR COMPENSATION OF THE CONDUCTIVE CURRENTS GENERATED BY THE ELECTRIC TRACTION VEHICLES
„The Conductive Current Detector forTraction Vehicles of the Electric Traction “ (DKP) has been proposed within the project TACR – CKDV/WP09, which provides safety evaluation of danger current asymmetry of a track circuit and provides safety relevant information for train control system when operated on a track equipped with the double rail track circuits. Design of DKP has been carried out in several versions applying two patents (original solutions) and was based upon measurements of the limit asymmetry of conductive currents on the test track of the company Eurosignal, a. s. The trends and limits of the conductive current asymmetry have been stated in a situation when the track circuit receiver is falsely actuated at the occupied status of the track circuit. In addition, attention was also paid to the design of the DKP output stage using a PY50H toroidal transformer whose core has a rectangular hysteresis curve. In combination with two safety class 2 relays, this design can also be used in the development of other railway electronic signalling equipment.

DETEKTION, BZW. KOMPENSATION DER KONDUKTIVEN STRÖME, DIE DIE TRIEBFAHRZEUGWERKE DER ELEKTRISCHEN TRAKTION GENERIEREN
Im Rahmen des Projektes TAČR – CKDV/WP09 wurde “Detektor der konduktiven Ströme von Triebfahrzeugwerken elektrischer Traktion“ (DKP) vorgeschlagen, der sicherlich festgelegte gefährliche Grenze ihrer Asymmetrie detektiert und sicher-relevante Information für die sichere Leitung des Zuges während der Fahrt auf den Gleisstrecken mit den Zweiband- Gleisstromkreisen auswertet und gewährleistet. Der Vorschlag von DKP ist in mehreren Varianten mit Benutzung der ursprünglichen Lösungen durchgeführt. Dem Vorschlag ist die Messung von der Grenzasymmetrie der konduktiven Ströme auf dem Probegleis Eurosignal, a. s. vorangegangen, wobei die Trends und Grenzen der Asymmetrie von konduktiven Strömen festgestellt wurden, wann es beim besetzten Gleisstromkreis zur falschen Aussteuerung des Gleisempfängers kommt. Dabei wurde auch die Aufmerksamkeit dem Vorschlag der Endstufe DKP mit Benutzung des Toroid-Transformatormaterials PY50H gewidmet, dessen Kern eine rechtwinkelige Hysteresekurve hat. In der Kombination mit zwei Relais zweiter Sicherheitsklasse kann man diesen Vorschlag auch bei der Entwicklung anderer Einrichtungen im Bereich von elektronischen Sicherheitsanlagen benutzen.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ КОНДУКТИВНЫХ ТОКОВ, КОТОРЫЕ ГЕНЕРИРУЮТ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОТЯГИ
В рамках проекта TAČR – CKDV/WP09 был предложен „Детектор кондуктивных токов транспортных средств электротяги“ (DKP), который безопасно детектирует определённый безопасный предел их асимметрии, оценивает и предоставляет безопасно релевантную информацию для безопасного управления поездом во время езды на рельсовых участках с двух поясными рельсовыми цепями. Предложение DKP проведено в нескольких вариантах с применением двух исходных решений. Перед предложением DKP произошло измерение крайней ассиметрии кондуктивных токов на тестирующей колеи Eurosignal, a.s., причём были установлены тренды и пределы асимметрии кондуктивных токов, когда у занятой рельсовой цепи приходит к лжевозбуждению рельсового приёмника. Внимание было нацелено на концевую степень DKP с применением тороидального трансформатора материала PY50H, у сердечника которого прямоугольный гистерезисный цикл. В комбинации с двумя реле 2-ого класса безопасности можно это предложение использовать также в развитии других оборудований в области железнодорожных электрических аварийных устройств.