NŽT 1/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • únor 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele

Po trati zasažené tornádem od prosince 2021 již elektricky!

Electric Operation on the Tornado Destroyed Line Restored Since December 2021!

Auf der vom Tornado betroffenen Strecke seit Dezember 2021 bereits elektrisch!

На участке пути, где прошел торнадо, ездят поезда уже с декабря 2021-ого года на электротяге!

Jiří Dlabaja

Autonomní vlaky společnosti AŽD vyjíždějí na českou železnici 

Autonomous Trains of the Company AŽD Draw Out on the Czech Tracks

Die autonomen Züge von AŽD fahren auf Tschechische Eisenbahn aus

Автономные поезда AŽD отправляются по Чешским железным дорогам

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Zabezpečení vedlejších tratí v Německu a v ČR

Protection of Secondary Lines in Germany in Czech Republic

Sicherung der Nebenstrecken in Deutschland und in Tschechien

Обеспечение второстепенных путей в Германии и в Чехии

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Lukáš Raif, Bohuslav Puda

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

Vladimír Verzich

Řešení vazby elektromechanického traťového zařízení

s elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením u MÁV

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

MODERNÍ ŽELEZNICE

Lukáš Týfa, Ondřej Tomaschko

Pevná jízdní dráha v kolejích vysokorychlostních tratí

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Развитие железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

DRÁŽNÍ STROJE

Daniela Černá

Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS

Locomotive Siemens Vectron Successfully Went Through ETCS Compatibility Tests as First in Czech Republic

Die Siemens Vectron-Lokomotive war die erste in der Tschechischen Republik, die die ETCS-Kompatibilitätstests

erfolgreich bestanden hat

Локомотив Siemens Vectron первым в Чешской Республике успешно прошел испытания на совместимость с ETCS

Anotace

PO TRATI ZASAŽENÉ TORNÁDEM OD PROSINCE 2021 JIŽ ELEKTRICKY!

ELECTRIC OPERATION ON THE TORNADO DESTROYED LINE RESTORED SINCE DECEMBER 2021!

AUF DER VOM TORNADO BETROFFENEN STRECKE SEIT DEZEMBER 2021 BEREITS ELEKTRISCH!

НА УЧАСТКЕ ПУТИ, ГДЕ ПРОШЕЛ ТОРНАДО, ЕЗДЯТ ПОЕЗДА УЖЕ С ДЕКАБРЯ 2021-ОГО ГОДА НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ!

AUTONOMNÍ VLAKY SPOLEČNOSTI AŽD VYJÍŽDĚJÍ NA ČESKOU ŽELEZNICI

AUTONOMOUS TRAINS OF THE COMPANY AŽD DRAW OUT ON THE CZECH TRACKS

DIE AUTONOMEN ZÜGE VON AŽD FAHREN AUF TSCHECHISCHE EISENBAHN AUS

АВТОНОМНЫЕ ПОЕЗДА AŽD ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО ЧЕШСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

ZABEZPEČENÍ VEDLEJŠÍCH TRATÍ V NĚMECKU A V ČR

PROTECTION OF SECONDARY LINES IN GERMANY IN CZECH REPUBLIC

SICHERUNG DER NEBENSTRECKEN IN DEUTSCHLAND UND IN TSCHECHIEN

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПУТЕЙ В ГЕРМАНИИ И В ЧЕХИИ

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Článek podrobněji přibližuje geometrie vysokorychlostních výhybek a jejich využití při projektování.

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

The paper brings a detailed information on the geometrical layout of the high-speed switch and crossings and their application in planning.

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Der Artikel beschreibt detaillierter die Geometrie von Hochgeschwindigkeitsweichen und ihre Verwendung im Design.

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

В статье более подробно описывается геометрия сверхскоростных стрелок и их использование при проектировании.

ŘEŠENÍ VAZBY ELEKTROMECHANICKÉHO TRAŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKÝM STANIČNÍM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM U MÁV

Na hlavní trati z Budapešti přes železniční stanici (ŽST) Vác do pohraniční přechodové ŽST Szob je provozován automatický blok s kódovanými kolejovými obvody s nosnou frekvencí 75 Hz. V ŽST Vác bylo aktivováno elektronické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ). Vedlejší trať odbočující z této stanice do sousední ŽST Vácrátot je vybavena klasickým poloautomatickým blokem s hradlovými závěry. Celý mezistaniční úsek je hradlem Máriaudvar rozdělen na dva prostorové oddíly. Pro danou situaci muselo být vyvinuto individuální zapojení. Článek z časopisu Signal + Draht (č. 3/2016) popisuje část řešení, tj. připojení traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) na elektronické a elektromechanické SZZ. Zabývá se hlavně elektronickými hradlovými závěry a popisuje funkčně-bezpečnostní požadavky, postup vývoje a elektrické vlastnosti a jejich funkce. Vedle nich byl vyvinut také elektronický hradlový induktor. Ten nedisponuje bezpečnostními funkcemi, jelikož generované signály řídí obvody Fail-Safe.

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

The article (according the magazine Signal + Draht No 3/2016) describes the connection of the block signalling system to the solid-state and electromechanical interlocking. It focuses mainly on the electronic block lockings and describes functional and safety requirements, development, electrical properties and their functions. Beside them also electronic block apparatus inductor has been developed, which has no safety functions, since the generated signals are controlled by Fail-Safe circuits.

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Ein Artikel aus der Zeitschrift Signal + Draht (Nr. 3/2016) beschreibt die Anbindung von streckenseitigen Signalanlagen (TZZ) an elektronische und elektromechanische SZZ. Es befasst sich hauptsächlich mit elektronischen Torschließungen und beschreibt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit, den Entwicklungsprozess und die elektrischen Eigenschaften und deren Funktionen. Darüber hinaus wurde auch eine elektronische Gate-Induktivität entwickelt. Es hat keine Sicherheitsfunktionen, da die erzeugten Signale von Fail-Safe-Schaltungen gesteuert werden.

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

В статье из журнала «Signal + Draht» (№3/2016) описано подключение аппаратуры путевой сигнализации (TZZ) к электронным и электромеханическим SZZ. Она рассматривает в основном электронные блокировки электромеханических систем и описывает требования функциональной безопасности, процесс разработки, электрические свойства и их функции. В дополнение к ним также был разработан дроссель с электронным затвором. Он не имеет функций безопасности, так как генерируемые сигналы контролируются схемами Fail-Safe.

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V KOLEJÍCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

Příspěvek věnuje pozornost pevné jízdní dráze v kolejích vysokorychlostních tratí, uvádí její výhody či případné nevýhody a zmiňuje i další faktory ovlivňující rozhodování o výběru typu konstrukce železniční koleje.

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

The paper focuses at the solid track-bed in the high speed tracks, mentions their advantages and drawbacks together with further factors influencing the choice of the particular construction track form.

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Der Artikel geht auf die Feste Fahrbahn in Hochgeschwindigkeitsstrecken ein, listet seine Vor- oder möglichen Nachteile auf und nennt weitere Faktoren, die die Entscheidung über die Art der Eisenbahnstruktur beeinflussen.

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

В статье уделяется внимание безбалластному пути на высокоскоростных магистралях, перечисляются его преимущества или возможные недостатки, а также упоминаются другие факторы, влияющие на решение о типе железнодорожного полотна.

VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ PRAHA–DRÁŽĎANY

HISTORY OF THE RAIL CONNECTION PRAHA–DRESDEN

AUSBAU DER EISENBAHNVERBINDUNG PRAG–DRESDEN

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ПРАГА–ДРЕЗДЕН

LOKOMOTIVA SIEMENS VECTRON JAKO PRVNÍ V ČR ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALA TESTY KOMPATIBILITY S ETCS

LOCOMOTIVE SIEMENS VECTRON SUCCESSFULLY WENT THROUGH ETCS COMPATIBILITY TESTS AS FIRST IN CZECH REPUBLIC

DIE SIEMENS VECTRON-LOKOMOTIVE WAR DIE ERSTE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, DIE DIE ETCS-KOMPATIBILITÄTSTESTS ERFOLGREICH BESTANDEN HAT

ЛОКОМОТИВ SIEMENS VECTRON ПЕРВЫМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ET