NŽT 1/2024

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • únor 2024 • Ročník 32

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

obsah

ÚVODEM

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele                      

Publishing Board Chairman´s Introduction

AKTUALITY

Elektrizace a konverze trakční soustavy je nezbytnost             

Electrification and Traction System Conversion are Necessary

Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici 2023          

Conference on Railway Telecommunications and Safety Installations 2023

Kolektiv zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Správy železnic

Drony ve službách drážních hasičů      

Drons in Railway Fire Fighters Service

Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Správy železnic

Bilance drážních hasičů za loňský rok: přes 7 700 zásahů na železnici i mimo ni  

 Score in the last Year: more than 7 700 Interventions on Rails and Outside Railway

Nela Eberl Friebová, Správa železnic

Kamery na koridorovém přejezdu ve Vendryni zachytily loni téměř 300 přestupků                     

Almost 300 Driving Offences on the Corridor Railway Crossing in Vendryně Spotted by Cameras

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Eva Krautová, David Svrček, Adam Podolník, Ivan Vukušič, Oldřich Jirků

Jak na výstavbu bezbariérových WC                               

About the Design of the Barrier-free Toilets

VĚDA A VÝZKUM

Petr Zakopal 

Prvopočátky vyšších rychlostí na české železnici

The Very Beginnings of the Higher Speed on the Czech Railway

OSOBNOSTI

Poslední rozloučení s Ing. Josefem Krejčířem   

  

MODERNÍ ŽELEZNICE

Dušan Gavenda, Správa železnic

Smlouva o studii proveditelnosti PPP projektu posiluje přípravu prvních vysokorychlostních tratí  

Contract for the PPP Project Feasibility Study Reinforces Preparation of the First High Speed Lines

Radek Joklík, Aleš Ondrůj, Asociace podniků českého železničního průmyslu

Český železniční průmysl ročně vytvoří stovky míst pro absolventy      

Czech Railway Industry Creates Hundreds of Jobs for Graduates each Year

OTÁZKY ČTENÁŘŮ

Proč?… aneb Ptali jste se a my odpovídáme   

Why – or You asked and we Answer

EKOLOGIE

Josef Ferenc

Ohlédnutí za mezinárodní soutěží kresleného humoru o životním prostředí EKOFÓR 50

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Jiří PelcDalší vlakové putování po Švýcarsku   

Further Rail Travelling through Switzerland

O železnici s humorem                  

Anotace

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY RADY VYDAVATELE

PUBLISHING BOARD CHAIRMAN´S INTRODUCTION

ELEKTRIZACE A KONVERZE TRAKČNÍ SOUSTAVY JE NEZBYTNOS

TELECTRIFICATION AND TRACTION SYSTEM CONVERSION ARE NECESSARY

KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI 2023

CONFERENCE ON RAILWAY TELECOMMUNICATIONS AND SAFETY INSTALLATIONS 2023

DRONY VE SLUŽBÁCH DRÁŽNÍCH HASIČŮ 

DRONS IN RAILWAY FIRE FIGHTERS SERVICE

BILANCE DRÁŽNÍCH HASIČŮ ZA LOŇSKÝ ROK: PŘES 7 700 ZÁSAHŮ NA ŽELEZNICI I MIMO NI

RAILWAY FIRE FIGHTERS´SCORE IN THE LAST YEAR: MORE THAN 7 700 INTERVENTIONS ON RAILS AND OUTSIDE RAILWAY

KAMERY NA KORIDOROVÉM PŘEJEZDU VE VENDRYNI ZACHYTILY LONI TÉMĚŘ 300 PŘESTUPKŮ

ALMOST 300 DRIVING OFFENCES ON THE CORRIDOR RAILWAY CROSSING IN VENDRYNĚ SPOTTED BY CAMERAS

JAK NA VÝSTAVBU BEZBARIÉROVÝCH WC

Článek vyzdvihuje význam bezbariérových toalet v železniční infrastruktuře a zdůrazňuje jejich úlohu při poskytování rovných příležitostí a zlepšování kvality života různých uživatelů. Shrnuje technické požadavky pro jejich návrh i výstavbu, které jdou nad rámec pouhého souladu s právními předpisy tak, aby bylo dosaženo skutečné přístupnosti a uživatelského komfortu. Česká legislativa, zejména Vyhláška č. 398/2009 Sb., rozsáhle upravuje navrhování a uspořádání bezbariérových toalet. Při posuzování shody s TSI pro interoperabilitu však stále dochází k chybám. Článek se zabývá aspekty, jako je design, umístění, barevné řešení a další důležité faktory při návrhu a realizaci bezbariérových toalet.

ABOUT THE DESIGN OF THE BARRIER-FREE TOILETS

This article highlights the importance of barrier-free toilets in rail infrastructure and emphasises their role in providing equal opportunities and improving the quality of life for different users. It summarises the technical requirements for their design and construction, which go beyond mere compliance with legislation to achieve real accessibility and user comfort. Czech legislation, in particular Decree No 398/2009 Coll., extensively regulates the design and layout of barrier-free toilets. However, errors still occur in the assessment of compliance with TSIs for interoperability. The article deals with aspects such as design, location, colour scheme and other important factors in the design and implementation of barrier-free toilets.

PRVOPOČÁTKY VYŠŠÍCH RYCHLOSTÍ NA ČESKÉ ŽELEZNICI

Československé státní dráhy uvažovaly koncem 60. let minulého století o zavádění vyšších rychlostí 160–200 km/h v osobní dopravě. Byl proveden výzkum na trati Brno–Břeclav včetně rychlostních zkoušek. K zavedení vyšších rychlostí však tehdy nedošlo. Postupné zvyšování rychlosti na uvedené trati a ověřování nových prvků železničního svršku se uskutečnilo až od r. 1988. Série rychlostních zkoušek rychlostí 200–237 km/h zde byla provedena v letech 2002–2022.

THE VERY BEGINNINGS OF THE HIGHER SPEED ON THE CZECH RAILWAY

The first considerations of introduction of higher speeds 160–200 km/h in passenger transport undertook the Czechoslovak State Railways at the end of the 1960s. The investigation including the speed tests was carried out on the railway line Brno–Břeclav, but without result. Continuous increase of speed on the mentioned line and verification of the new track elements started in 1988. Series of the speed tests ranging from 200 to 237 km/h was carried out here in the years 2002–2022.

SMLOUVA O STUDII PROVEDITELNOSTI PPP PROJEKTU POSILUJE PŘÍPRAVU PRVNÍCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

CONTRACT FOR THE PPP PROJECT FEASIBILITY STUDY REINFORCES PREPARATION OF THE FIRST HIGH SPEED LINES

ČESKÝ ŽELEZNIČNÍ PRŮMYSL ROČNĚ VYTVOŘÍ STOVKY MÍST PRO ABSOLVENTY

CZECH RAILWAY INDUSTRY CREATES HUNDREDS OF JOBS FOR GRADUATES EACH YEAR

PROČ?… ANEB PTALI JSTE SE A MY ODPOVÍDÁME

WHY – OR YOU ASKED AND WE ANSWER

DALŠÍ VLAKOVÉ PUTOVÁNÍ PO ŠVÝCARSKU

FURTHER RAIL TRAVELLING THROUGH SWITZERLAND