NŽT 2/2020

Obsah

Aktuality

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Železniční infrastruktura

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova
Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek
Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

Věda a výzkum

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE
From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming
Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE
Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming
Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic
Characteristic of the Railway Passenger Stations
Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen
Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

Železniční zajímavosti – modelářství

Jan Vočka – Můj LEGO příběh


Anotace

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova

Článek přibližuje projektovou přípravu a stav trati před zahájením stavebních prací, jejich realizaci a uveden je také investiční rozbor a přínos pro cestující veřejnost.

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
The paper informs about planning, line condition before the start of the construction works and about their realization. The investment analysis and benefits for the passengers are also mentioned.

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Der Artikel beschreibt die Projektvorbereitung und den Bahnzustand vor der Eröffnung der Bauarbeiten, ihre Realisierung und es wird hier auch die Investitionsanalyse angeführt sowie der Beitrag für die reisende Öffentlichkeit.

Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова
Статья описывает проектную подготовку и состояние путей перед началом строительных работ, их реализацию и тут также приведен инвестиционный анализ и описаны преимущества для пассажиров.

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek

Článek popisuje výzkum a vývoj trakčního, otočného podvozku pro nízkopodlažní tramvaj. Ukazuje řešení některých stavebních struktur a problémy, které bylo nutno vyřešit během vývoje.

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
The article describes research and development of the traction pivoting bogie for a low-floor tram. It shows the design of some building structures that had to be solved during the development.

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Der Artikel beschreibt die Forschung und Entwicklung des Traktionsdrehfahrgestelles für die Niederflurstraßenbahn. Es werden hier einige Baustrukturen und ­Probleme gezeigt, die man während der Entwicklung lösen musste.

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка
Статья описывает исследование и развитие тяговой нижней вращающейся тележки для низкопольного трамвая. Предлагаются усовершенствование некоторых строительных конструкций и решение возникших в ходе эксплуатации проблем.

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE

Článek nabízí aktuální pohled na vývoj přípravy nového institucionálního partnerství ve výzkumu a inovacích pro železniční sektor z pohledu možností zapojení železničního sektoru České republiky do procesu jeho obsahové i legislativní přípravy. Příspěvek má za cíl populárnější formou vysvětlit potřeby a nutnost širšího a aktivního zapojení celého českého železničního sektoru do vytvoření železnice nové generace. Stručně je popsán vývoj současného Shift2Rail (PPP programu výzkumu a inovací v železničním sektoru) a výsledky jeho činnosti, především s ohledem na možnosti a míru zapojení českých subjektů v tomto společném podniku. V průběhu zakládání Shift2Rail a následně během činnosti proběhlo několik dílčích hodnocení v oblasti projektů, ale i v oblasti celkového pohledu na jeho činnost (Interim Evaluation). Výsledky lze hodnotit velmi pozitivně z pohledu evropského, ale z pohledu aktivit a činnosti českých subjektů je třeba říci, že bychom mohli vykázat výsledky mnohem lepší. To vede nyní k tomu, že je potřeba se aktivněji, a jinými formami než dosud, zapojit do procesů, které povedou k tomu, že v roce 2021 zahájí činnost partnerství nazvané v programu HORIZON EUROPE „Transforming Europe´s Rail System“ (ale je známo pod označením Shift2Rail2) s významnější účastí ČR. V článku je naznačeno, jakou cestou by bylo vhodné postupovat, aby účast subjektů z ČR byla reprezentativní, přínosná, ale hlavně, aby vedla k tomu, že ČR bude hrát významnou, nikoli druhořadou, roli v řízení a činnosti Partnerství.

From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON ­EUROPE
The paper brings an actual view at the development of the new institutional partnership in research and innovations for the railway sector with regard to the possible involvement of the Czech railway sector in the process of its contentual and legal preparation. The goal of the paper is to explain need of broader and active involvement of the Czech railway sector in the building of the new generation railway.

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
Der Artikel bietet eine aktuelle Ansicht an die Vorbereitungsentwicklung der neuen institutionellen Partnerschaft in der Forschung und Innovationen für den Eisenbahnsektor aus der Sicht der Möglichkeiten an, wie man den Eisenbahnsektor der Tschechischen Republik in den Prozess seiner Inhalt- und Legislativvorbereitung einführen kann. Das Ziel dieses Artikels ist es, mit einer mehr populären Form die Notwendigkeit von breiterer und mehr aktiver Einführung des ganzen tschechischen ­Eisenbahnsektors ins Eisenbahnsystem neuer Generation zu erklären.

От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE
Статья предлагает актуальный взгляд на развитие подготовки нового институционального партнёрства в сфере инновационного развития железнодорожного сектора с точки зрения возможности включения железнодорожного сектора Чешской Республики в процесс его содержательного и законодательного оформления. Целью статьи является объяснить в доступной форме необходимость более широкого и ­активного включения всего чешского железнодорожного сектора в процесс создания железных дорог нового поколения.

Charakteristika osobních železničních stanic

Článek je zaměřen na problematiku osobních železničních stanic (OŽS) jako speciálního prvku pro osobní železniční dopravu. Nejen v rámci České republiky, ale především ve světě, se lze velmi často setkat s důležitým prvkem železniční dopravní infrastruktury, využívaným pro přepravu cestujících, kterými jsou osobní železniční stanice. Tento prvek je naprosto zásadní součástí železniční dopravní infrastruktury, a to zejména pro důležité uzly s velkým přepravním potenciálem a tím i velkými přepravními objemy v rámci železniční osobní dopravy. Příspěvek má za cíl popsat OŽS z hlediska různých parametrů a charakteristik. I když je zřejmé, že část uvedených informací je pro jednotlivé čtenáře známá, je úkolem rozšířit znalosti a informace i do dalších oblastí pro komplexní pohled na problematiku.

Characteristic of the Railway Passenger Stations
The paper focuses at the problems concerning railway passenger stations as a special element of the rail passenger transport. The description of the stations has been carried out with regard to the different parameters and characteristics.

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstatione
Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der personalen Eisenbahnstationen als mit dem speziellen Element für personalen Eisenbahntransport. Das Ziel ist es, ihn aus der Sicht verschiedener Parameter und Charakteristiken zu beschreiben.

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций
Статья рассматривает проблематику личных отдельных железнодорожных станций (OŽS) являющихся особым элементом личного железнодорожного транспорта. Целью является описание OŽS с точки зрения разнообразных параметров и характеристик.