NŽT 3/2020

Obsah

Aktuality

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR
Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel
Maintenance of Railway Vehicles
Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Уход за железнодорожными транспортными средствами

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.


 

Anotace

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Článek přináší porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím železničních stanic v obou zemích, srovnání souvisejících technických norem a znázornění rozdílů v návrzích fiktivních železničních stanic. Cílem je vyzdvižení kladných stránek obou systémů norem z hlediska návrhu, provozu a z pohledu cestujících.

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
The paper compares the general approach to the design and reconstruction of the railway stations in both countries, especially the design of the passenger platforms. It also compares the connected technical standards and shows the differences in the design of the fictive railway stations. The goal of the papers is to highlight the positive aspects of both normative systems from the point of view of the design, operation and passengers.

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Der Artikel bringt den Vergleich des allgemeinen Zutritts zum Vorschlagen und zu den Rekonstruktionen von Eisenbahnstationen in beiden Ländern, und das vor allem mit dem Schwerpunkt auf die Eisenbahnplattformlösung, weiterhin auf den Vergleich zusammenhängender technischer Normen und auf die Darstellung der Unterschiede in den Vorschlägen von fiktiven Eisenbahnstationen. Es werden Vorteile beider Normensysteme aus der Sicht des Vorschlags, Betriebs und aus der Sicht der Reisenden betont.

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии
В статье сравнивается общий подход к проектированию и реконструкции железнодорожных станций в обеих странах, особенно обращая внимание на решения для платформ, сравнение соответствующих технических норм и на сравнительный анализ проектируемых железнодорожных станций. Акцент ставится на позитивные стороны двух систем с точки зрения проекта, эксплуатации и мнения пассажиров.

Udržování drážních vozidel

Článek je věnován především problematice udržování železničních kolejových vozidel z pohledu historie, terminologie i technologie. Neváže se přitom na žádného konkrétního dopravce ani řady kolejových vozidel. Autor upozorňuje na vazby mezi různými subjekty, které spolupracují během životního cyklu kolejového vozidla. Důsledně se věnuje i vnějším okolnostem, které udržování vozidel ovlivňují. Není opomenuta ani ekonomická či legislativní stránka udržování kolejových vozidel. V závěru se zamýšlí nad dalším směřováním údržby kolejových vozidel v rámci očekávaných změn legislativy na národní i unijní úrovni, včetně přínosu využití diagnostických systémů. Článek není pouhým shrnutím poznatků o udržování kolejových vozidel, ale poukázáním na řadu sporných míst by mohl být vhodným podnětem k širší odborné diskuzi o této problematice.

Maintenance of Railway Vehicles
The paper focuses at the maintenance of the railway vehicles from the point of view of history, terminology and technology. The author gives notice of connections between different subjects cooperating during the railway vehicles´ life cycle. He pursues consistently also external circumstances influencing the vehicle maintenance as well as the economical and legislative aspects of the maintenance. At the end the author mediates about the future trends in railway vehicle maintenance in the framework of the anticipated legislative changes at the national and union level, including the benefits of the diagnostic systems. The paper also points out some problematic items as an impulse to the broader professional discussion.

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Der Artikel widmet sich der Problematik von der Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge von der Sicht der Geschichte, Terminologie und Technologie. Der Autor zeigt die Verhältnisse unter verschiedenen Subjekten, die während des Lebenszyklus eines Eisenbahnfahrzeuges zusammenarbeiten. Er widmet sich tüchtig auch den äußeren Umständen, die die Instandhaltung beeinflussen. Man vergisst weder ökonomische noch legislative Seite der Instandhaltung von den Eisenbahnfahrzeugen. Zum Schluss beschäftigt er sich mit der weiteren Entwicklung der Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen im Rahmen erwarteter legislativen Änderungen auf der National- sowie europäischen Ebene, einschließlich des Beitrages von Benutzung der diagnostischen Systeme.

Уход за железнодорожными транспортными средствами
Статья посвящена проблематике ухода за железнодорожными транспортными средствами с точки зрения истории, терминологии и технологии. Автор обращает внимание на отношения между разными субъектами, которые взаимодействуют на протяжении всего жизненного цикла железнодорожного транспортного средства. Он также тщательно занимается внешними обстоятельствами, которые влияют на уход за этими средствами. Далее также рассматриваются экономические и законодательные аспекты ухода за железнодорожными транспортными средствами. В заключение, он размышляет над дальнейшим развитием этой темы, учитывая ожидающиеся изменения законодательства на национальном и европейском уровнях, а также результат использования диагностических систем. Статья также указывает на некоторые спорные места, которые будут предметом дальнейшей широкой дискуссии.

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника