NŽT 4/2020

Obsah

Aktuality

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic
National Implementing Plans ETCS of European Railways
Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů
New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Новые решения против обледенений воздушной контактной сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře
Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách
Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově

Osobnosti

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku

Anotace

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 
Národní implementační plány ETCS evropských železnic

Evropské železnice se rozhodly pro společnou cestu, jejímž cílem je umožnit průjezd vlaků jednotlivými zeměmi bez nutnosti přepřahání hnacích vozidel. To samozřejmě není možné u elektrických a motorových jednotek. V minulosti tomu bránily rozdílné typy vlakových zabezpečovačů a národní signalizace v jednotlivých zemích. Pro sjednocení systému byly určeny zejména mezinárodní železniční koridory, označované jako tratě TEN-T (Trans-European Transport Networks).

National Implementing Plans ETCS of European Railways
European railways lead up to a common approach enabling the trains to travel through the countries without changing of locomotives. In the past this was not possible due to different types of automatic train control and national signalling systems in the particular countries. For the unified system especially international railway corridors has been chosen, so called Trans-European Transport Networks (TEN-T).

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Europäische Eisenbahnen haben sich für gemeinsamen Weg entschieden, dessen Ziel ist es, die Durchfahrt der Züge durch einzelne Länder ohne Notwendigkeit vom Anschließen der Treibfahrzeuge zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben dabei verschiedene Typs von der Zugbeeinflussung und Nationalsignalisierung in einzelnen Ländern gehindert. Für die Einigung über das System waren vor allem internationale Eisenbahnkorridore bestimmt, die als TEN-T (Trans-European Transport Networks) bezeichnet wurden.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог
Европейские железные дороги вместе соединились и решили позволить проезд поездов в отдельных странах, без необходимости подключения транспортных средств. В прошлом этому мешали различные типы автостопов и национальная сигнализация в отдельных странах. В объединении систем помогли, прежде всего, международные железнодорожные коридоры, обозначаемые как пути TEN-T (Trans-European Transport Networks).

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů

Článek popisuje technické řešení vynálezů sběračů proudu pro napájení elektricky poháněného kolejového vozidla a napájení trolejbusu. Patenty byly autorovi článku uděleny pod číslem 307 230 (5. 4. 2018) a č. 307 937 (2. 9. 2019). Stručně jsou zmíněny i současně používané způsoby odstraňování námrazy na trakčním vedení zejména MHD s cílem seznámit odbornou veřejnost s originálním řešením, jak lze eliminovat nepříznivý vliv námrazy, která ve svém důsledku znamená stresové situace v dopravě a značné hospodářské škody.

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
The paper describes a technical concept of inventions concerning current collectors for feeding of electric rail vehicles and trolleybuses. The patents Nos 307 230 (5. 4. 2018) and 307 937 (2. 9. 2019) were granted to the author of the paper. Also currently used methods of rime removal from the overhead contact systems especially in mass urban traffic are mentioned to explain the principle of the original method of elimination of the rime adverse effects which lead to the traffic stress situations and enormous economic losses.

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Der Artikel beschreibt technische Lösung bzw. die Erscheinungen der Stromabnehmervorrichtung für die Speisung des elektrisch angetriebenen Gleisfahrzeuges und für die Speisung eines Trolleybusses. Die Patente wurden dem Autor unter der Nummer 307 230 (5. 4. 2018) und  Nr. 307 937 (2. 9. 2019) erteilt. Es wird hier kurz erneut angewendeter Prozess der Glatteisbeseitigung an der Fahrleitung vor allem im Stadtmassentransport angeführt und zwar mit dem Ziel, die ganze Fachöffentlichkeit  mit origineller Lösung bekannt zu machen, wie man negativen Glatteis Einfluss minimalisieren kann, der die stressigen Situationen sowie deutlichen Wirtschaftsschaden im Transport verursacht.

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов
Статья описывает техническое решение изобретений пантографов для питания электрически приводного рельсового транспортного средства, как и питание троллейбуса. Номера патентов: Nos 307 230 (5. 4. 2018) и 307 937 (2. 9. 2019). В статье также кратко описаны современные способы удаления обледенений контактной сети, прежде всего городского общественного транспорта, с целью ознакомления специалистов в данной области с оригинальным решением, каким способом можно устранить неблагоприятное влияние обледенения, в результате которого в транспорте возникают стрессовые ситуации и значимый экономический ущерб.

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře

Digitalizace průmyslu a stavebnictví jsou oblasti, které v posledních letech nabývají konkrétních rozměrů i na projektech staveb dopravní infrastruktury. Pro rozvoj české železniční sítě, její modernizaci a údržbu je v současné době digitalizace klíčovou výzvou. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je promotérem této změny nesoucí sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách – metody BIM (Building Information Management) vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných na projektech Správy železnic, ŘSD a ŘVC. Z těchto metodik čerpá i celá řada organizací věnujících se stavebním projektům. Článek popisuje současný stav a další plánované kroky SFDI v oblasti digitalizace a řízení informací o dopravních stavbách.

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Industry and construction digitization are areas that have been taking specific dimensions in recent years also in transport infrastructure construction projects. Digitization is currently a key opportunity and at the same time challenge for the development, modernization and maintenance of the Czech railway network. The State Transport Infrastructure Fund has been a promoter for this change, bringing both process and technical innovations since 2017 in the sector. A systematic approach led to promotion of the digital methods and the introduction of Building Information Management – BIM methods and resulted into preparation of pilot methodologies. These methodologies are being tested on projects of the Railway Administration, Road and Motorway Directorate and Waterways Directorate of the Czech Republic. Several other organizations dealing with construction projects are using these methodologies as well. Information on the status and further planned steps of the State Transport Infrastructure Fund in the area of digitization and management of information on traffic structures are provided in this article.

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Digitalisierung der Industrie und des Maschinenbaus sind Bereiche, die in den letzten Jahren in den Bauprojekten der Transportinfrastruktur immer aktueller werden. Für die Entwicklung des tschechischen Eisenbahnnetzes, seine Modernisierung und Instandhaltung ist momentan die Digitalisierung eine Schlüsselanforderung. Staatlicher Fond der Transportinfrastruktur (SFDI) ist der Promoter dieser Änderung, die mit sich viele Prozess- sowie technische Innovationen schon seit dem Jahre 2017 mitbringt. Systematischer Zutritt zur Realisierung  der zur Unterstützung von Anwendung digitaler Methoden und Einführung von Verwaltung der Informationen über die Bauten – Methode BIM (Building Information Management) führenden Schritte hat zur Vorbereitung einer Reihe von Methodiken geführt, die momentan an den Projekten von der Eisenbahnverwaltung (Správa železnic), Straßen- und Autobahn-Direktion (ŘSD) und ŘVC beglaubigt werden. Aus diesen Methodiken schöpft die ganze Reihe von den Organisationen, die sich den Bauprojekten  widmen. Der Artikel beschreibt den momentanen Zustand und weitere geplante Schritte SFDI im Bereich der Digitalisierung und Informationssteuerung über die Transportbauten.

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре
Дигитализация в промышленности и строительстве являются областями, которые все больше проявляются и в конкретных проектах ­построек транспортной инфраструктуры. На сегодня дигитализация является ключевым аспектом для развития чешской ­железнодорожной сети и ее модернизации. Государственный фонд транспортной инфраструктуры (SFDI) является мотором этих изменений, инициируя уже с 2017-ого года процессные и технические инновации. Систематическая поддержка использования цифровых методов и введения ­управления информацией о стройках – методы BIM (Building Information Management) сделала возможным подготовку целого ряда методик, которые апробируются в проектах Управления железнодорожной дорогой (Správa železnic), ŘSD и ŘVC. Эти методики используются также целым рядом организаций, которые занимаются строительными проектами. Статья описывает современное состояние и дальнейшие запланированные шаги SFDI в области оцифровки и управления информацией о транспортном строительстве.

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách

Článek se zabývá problematikou rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách. V první části je charakterizován rozvoj intermodální přepravy a rozvoj terminálů intermodální přepravy v České republice. Druhá část článku se zaměřuje na terminál intermodální přepravy Nemanice, který v minulosti sloužil jako terminál pro oblast jižních Čech. Článek obsahuje krátkou historii a popis terminálu, jakož i návrh možného řešení modernizace terminálu Nemanice.

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
The first part of the paper describes the development of intermodal transport in the Czech Republic and the development of intermodal transport terminals in the Czech Republic. The second part of the paper focuses on the intermodal transport terminal Nemanice, which in the past has served as a terminal for South Bohemia. The paper contains a brief history and description of the terminal as well as a proposal of a possible solution for the modernization of the terminal Nemanice.

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Im ersten Teil des Artikels wird die Entwicklung von intermodalem Transport in Tschechien sowie die Entwicklung der Terminale von intermodalem Transport in Tschechien charakterisiert. Zweiter Teil des Artikels konzentriert sich aufs Terminal von intermodalem Transport Nemanice, das in der Vergangenheit al ein Terminal für das Gebiet Südböhmen gedient hat. Der Artikel beinhaltet eine kurze Geschichte und Beschreibung des Terminals sowie den Vorschlag der möglichen Lösung von der Modernisierung des Terminals  Nemanice.