Autor: Martin

NŽT 2/2020

Obsah

Aktuality

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Železniční infrastruktura

Jiří Pelc

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova
Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова

Petr Heller, Stanislav Žlebek, Tomáš Krsička

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek
Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка

Věda a výzkum

Miroslav Haltuf

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE
From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming
Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON EUROPE
Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming
Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE

Pavel Drdla

Charakteristika osobních železničních stanic
Characteristic of the Railway Passenger Stations
Die Charakteristik personaler Eisenbahnstationen
Характеристика личных отдельных железнодорожных станций

Železniční zajímavosti – modelářství

Jan Vočka – Můj LEGO příběh


Anotace

Úvodní slovo šéfredaktora
Chief Editor´s Introductory Word
Einleitungsworte des Chefredaktors
Вступительная речь главредактора

Představujeme nové členy redakční rady
We Present new Members of NŽT Editorial Board
Wir stellen neuen die Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor
Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Rozhovor NŽT s ředitelem Drážního úřadu Jiřím Kolářem
Interview with Jiří Kolář, Director of the Rail Office
Das Gespräch NŽT mit dem Direktor von Bahnamt, Jiří Kolář
Интервью НЖТ с директором Железнодорожного управления Йиржи Коларжем

Seminář na děčínské průmyslovce opět úspěšný
Further Successful Seminary at the Děčín Technical School
Das Seminar an der Fachschule in Děčín wieder mal erfolgreich
Семинар в Дечинском техникуме снова прошёл успешно

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa
New Railway Automation Test Center Siemens Mobility for the Worldwide Projects
Das neue Testzentrum der Eisenbahn-Automatisierung Siemens Mobility für die Projekte aus ganzer Welt
Новый испытательный центр железнодорожной автоматизации Siemens Mobility для проектов со всего мира

Premiérové číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic
Opening Issue of the Railway Administration Scientific and Technical Magazine
Premier Ausgabe vom Wissenschaftlich-technischen Sammelwerk der Eisenbahnverwaltung
Первое издание Научно-технического сборника железнодорожного управление

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín–Vlkov u Tišnova

Článek přibližuje projektovou přípravu a stav trati před zahájením stavebních prací, jejich realizaci a uveden je také investiční rozbor a přínos pro cestující veřejnost.

Speed Increase in the Line Section Řikonín – Vlkov u Tišnova
The paper informs about planning, line condition before the start of the construction works and about their realization. The investment analysis and benefits for the passengers are also mentioned.

Die Erhöhung der Bahngeschwindigkeit auf der Strecke von Řikonín – Vlkov bei Tišnov
Der Artikel beschreibt die Projektvorbereitung und den Bahnzustand vor der Eröffnung der Bauarbeiten, ihre Realisierung und es wird hier auch die Investitionsanalyse angeführt sowie der Beitrag für die reisende Öffentlichkeit.

Повышение скорости на отрезке Ржиконин – Влков у Тишнова
Статья описывает проектную подготовку и состояние путей перед началом строительных работ, их реализацию и тут также приведен инвестиционный анализ и описаны преимущества для пассажиров.

Nestandardní úzkorozchodný tramvajový podvozek

Článek popisuje výzkum a vývoj trakčního, otočného podvozku pro nízkopodlažní tramvaj. Ukazuje řešení některých stavebních struktur a problémy, které bylo nutno vyřešit během vývoje.

Non-standard Narrow Gage Tramcar Bogie
The article describes research and development of the traction pivoting bogie for a low-floor tram. It shows the design of some building structures that had to be solved during the development.

Nicht normiertes schmalspuriges Straßenbahnfahrgestell
Der Artikel beschreibt die Forschung und Entwicklung des Traktionsdrehfahrgestelles für die Niederflurstraßenbahn. Es werden hier einige Baustrukturen und ­Probleme gezeigt, die man während der Entwicklung lösen musste.

Нестандартная узкоколейная трамвайная тележка
Статья описывает исследование и развитие тяговой нижней вращающейся тележки для низкопольного трамвая. Предлагаются усовершенствование некоторых строительных конструкций и решение возникших в ходе эксплуатации проблем.

Od společného podniku Shift2Rail k Partnerství „Transforming Europe´s Rail System“ v rámci programu HORIZON EUROPE

Článek nabízí aktuální pohled na vývoj přípravy nového institucionálního partnerství ve výzkumu a inovacích pro železniční sektor z pohledu možností zapojení železničního sektoru České republiky do procesu jeho obsahové i legislativní přípravy. Příspěvek má za cíl populárnější formou vysvětlit potřeby a nutnost širšího a aktivního zapojení celého českého železničního sektoru do vytvoření železnice nové generace. Stručně je popsán vývoj současného Shift2Rail (PPP programu výzkumu a inovací v železničním sektoru) a výsledky jeho činnosti, především s ohledem na možnosti a míru zapojení českých subjektů v tomto společném podniku. V průběhu zakládání Shift2Rail a následně během činnosti proběhlo několik dílčích hodnocení v oblasti projektů, ale i v oblasti celkového pohledu na jeho činnost (Interim Evaluation). Výsledky lze hodnotit velmi pozitivně z pohledu evropského, ale z pohledu aktivit a činnosti českých subjektů je třeba říci, že bychom mohli vykázat výsledky mnohem lepší. To vede nyní k tomu, že je potřeba se aktivněji, a jinými formami než dosud, zapojit do procesů, které povedou k tomu, že v roce 2021 zahájí činnost partnerství nazvané v programu HORIZON EUROPE „Transforming Europe´s Rail System“ (ale je známo pod označením Shift2Rail2) s významnější účastí ČR. V článku je naznačeno, jakou cestou by bylo vhodné postupovat, aby účast subjektů z ČR byla reprezentativní, přínosná, ale hlavně, aby vedla k tomu, že ČR bude hrát významnou, nikoli druhořadou, roli v řízení a činnosti Partnerství.

From the Joint Venture Shift2Rail to the Partnership “Transforming Europe´s Rail System“ in the Framework of the Program HORIZON ­EUROPE
The paper brings an actual view at the development of the new institutional partnership in research and innovations for the railway sector with regard to the possible involvement of the Czech railway sector in the process of its contentual and legal preparation. The goal of the paper is to explain need of broader and active involvement of the Czech railway sector in the building of the new generation railway.

Vom gemeinsamen Unternehmen Shift2Rail zu der Partnerschaft “Transforming Europe´s Rail System“ im Rahmen des Programms HORIZON EUROPE
Der Artikel bietet eine aktuelle Ansicht an die Vorbereitungsentwicklung der neuen institutionellen Partnerschaft in der Forschung und Innovationen für den Eisenbahnsektor aus der Sicht der Möglichkeiten an, wie man den Eisenbahnsektor der Tschechischen Republik in den Prozess seiner Inhalt- und Legislativvorbereitung einführen kann. Das Ziel dieses Artikels ist es, mit einer mehr populären Form die Notwendigkeit von breiterer und mehr aktiver Einführung des ganzen tschechischen ­Eisenbahnsektors ins Eisenbahnsystem neuer Generation zu erklären.

От предприятия Shift2Rail к партнёрству „Transforming Europe´s Rail System“ в рамках проекта HORIZON EUROPE
Статья предлагает актуальный взгляд на развитие подготовки нового институционального партнёрства в сфере инновационного развития железнодорожного сектора с точки зрения возможности включения железнодорожного сектора Чешской Республики в процесс его содержательного и законодательного оформления. Целью статьи является объяснить в доступной форме необходимость более широкого и ­активного включения всего чешского железнодорожного сектора в процесс создания железных дорог нового поколения.

Charakteristika osobních železničních stanic

Článek je zaměřen na problematiku osobních železničních stanic (OŽS) jako speciálního prvku pro osobní železniční dopravu. Nejen v rámci České republiky, ale především ve světě, se lze velmi často setkat s důležitým prvkem železniční dopravní infrastruktury, využívaným pro přepravu cestujících, kterými jsou osobní železniční stanice. Tento prvek je naprosto zásadní součástí železniční dopravní infrastruktury, a to zejména pro důležité uzly s velkým přepravním potenciálem a tím i velkými přepravními objemy v rámci železniční osobní dopravy. Příspěvek má za cíl popsat OŽS z hlediska různých parametrů a charakteristik. I když je zřejmé, že část uvedených informací je pro jednotlivé čtenáře známá, je úkolem rozšířit znalosti a informace i do dalších oblastí pro komplexní pohled na problematiku.

Characteristic of the Railway Passenger Stations
The paper focuses at the problems concerning railway passenger stations as a special element of the rail passenger transport. The description of the stations has been carried out with regard to the different parameters and characteristics.

Die Charakteristik personaler Eisenbahnstatione
Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik der personalen Eisenbahnstationen als mit dem speziellen Element für personalen Eisenbahntransport. Das Ziel ist es, ihn aus der Sicht verschiedener Parameter und Charakteristiken zu beschreiben.

Характеристика личных отдельных железнодорожных станций
Статья рассматривает проблематику личных отдельных железнодорожных станций (OŽS) являющихся особым элементом личного железнодорожного транспорта. Целью является описание OŽS с точки зрения разнообразных параметров и характеристик.

NŽT 1/2020

Obsah

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra „A“ v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

Daniela Černá

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4
Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS
anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Локомотивы Vectron получили одобрение с автостопом ETCS по основной спецификации Baseline 3.4

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS
Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Рельсовые цепи и счётники осей в условиях ETCS

Jan Matouš, Martin Bojko

Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích
Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
Problematik des Messens des Gleichstromrückwegs auf den elektrifizierten Strecken
Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях

Ivo Laníček

Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy
Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог

Vzpomínka na Ing. Karla Pivoňku, CSc.

Sdělovací zařízení ve vazbě na ETCS


Anotace

Úspěšné zkoušky na rychlost 200 km/h i systému ETCS při této rychlosti
Successful Tests at the Speed 200 km/h and the System ETCS at this Speed
Erfolgreiche Geschwindigkeitsteste bei 200 km/h sowie ETCS-Teste bei dieser Geschwindigkeit
Успешные тесты скорости на 200 км/час и тесты системы ETCS на эту скорость

Univerzální automatická strojní podbíječka Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Universal Automatic Tamping and Levelling Machine Unimat 08-275/3S – „Evča“
Universale automatische Stopfmaschine Unimat 08-275/3S – „EVČA“
Универсальная автоматическая машинная подбойка Unimat 08-275/3S – „EVČA“

Soutěž pro studenty vysokých škol
Competition for university students
Der Wettbewerb für die Universitätsstudentеn
Соревнования для студентов университета

Pozvánka na III. mezinárodní odbornou konferenci NŽT
Invitation to III. international professional conference NŽT
Einladung für III. Internationale Fachkonferenz NŽT
Приглашение на III. Международную спецконференцию НЖТ

Siemens Mobility a Tisséo zdvojnásobily kapacitu trasy metra „A“ v Toulouse
Siemens Mobility and Tisséo Doubled Capacity of the Toulouse Metro Line „A“
Siemens Mobility und Tisséo verdoppelten die Kapazität der Metrolinie „A“ in Toulouse
Siemens Mobility и Tisséo удвоили ёмкость линии метро „A“ в Tулусе

Celkem 200 moderních regionálních elektrických jednotek Siemens pro ÖBB, nyní i v akumulátorové verzi
Austrian Railways Receive 200 Modern Regional Electric Multiple Units Siemens, now also in Accumulator Version
Insgesamt 200 moderne regionale elektrische Einheiten Siemens für ÖBB, jetzt in der Akku-Version
Вообще 200 современных региональных электрических единиц Siemens для ÖBB, теперь в аккумуляторной версии

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4

Německý federální úřad pro železnici (EBA) schválil lokomotivu Vectron pro provoz v Německu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace 3.4 (Baseline 3.4). Schválení pro Švédsko je již také k dispozici. Schválení provozu s ETCS základní specifikace 3.4 je důležitým milníkem pro obor lokomotiv.

Locomotives Vectron Received Approval for Automatic Train Control ETCS According to the Baseline 3.4
The German Federal Railway Authority (EBA) approved the locomotive Vectron for operation in Germany with the European automatic train control ETCS according to the Baseline 3.4. The approval for Sweden is also at disposal. Operation approval with ETCS Baseline 3.4 is an important milestone for the locomotive branch.

Lokomotive Vectron haben die Genehmigung mit der Zugbeeinflussung ETCS anhand der Grundspezifikation (Baseline) 3.4 gewonnen
Deutsches föderatives Amt für die Eisenbahn (EBA) hat in Deutschland die Lokomotive Vectron mit europäischer Zugbeeinflussung ETCS anhand der Grundspezifikation 3.4 (Baseline 3.4) in den Betrieb genehmigt. Es gibt auch die Genehmigung für Schweden. Die Betriebsgenehmigung mit ETCS Grundspezifikation 3.4 ist ein wichtiger Moment für die ganze Lokomotivebranche.

Локомотивы Vectron получили одобрение с локомотивным устройством безопасности ETCS по основной спецификации Baseline 3.4
Немецкий федеральный орган для железной дороги (EBA) принял по основной спецификации Baseline 3.4 в эксплуатацию в Германии локомотив Vectron с европейским локомотивным устройством безопасности ETCS. Одобрение для Швеции уже также есть. Одобрение эксплуатации с ETCS Baseline 3.4 является очень важным моментом для всех локомотивов.

Kolejové obvody a počítače náprav v podmínkách ETCS

Příspěvek hodnotí prostředky pro zjišťování volnosti a obsazenosti kolejových úseků v podmínkách ETCS. V současné době podle Národního implementačního plánu ETCS převažuje rozhodnutí ve větší míře využívat počítače náprav namísto kolejových obvodů. Kolejové obvody oproti počítačům náprav poskytují více provozních funkcí.

Track Circuits and Axle Counters at ETCS Conditions
The paper evaluates the means for detection of track sections occupation at ETCS conditions. At present, according to the National ETCS Implementing Plan it has been decided to use the axle counters instead of track circuits to a greater degree. The track circuits, however, feature more operational functions.

Gleisstromkreise und Achsenzähleinrichtung in den Bedingungen ETCS
Der Artikel bewertet die Maßnahmen für die Versicherung der Freiheit und Belegungsdichte von den Gleisabschnitten in den Bedingungen ETCS. In der Gegenwart ist man zur Entscheidung gekommen, dass man nach dem Nationalen Implementationsplan ETCS im großen Masse die Achsenzähleinrichtungen anstatt der Gleisstromkreise benützen sollte. Die Gleisstromkreise gewährleisten jedoch den Achsenzähleinrichtungen gegenüber mehrere Betriebsfunktionen.

Рельсовые цепи и устройства счёта колёсных пар в условиях ETCS
Статья оценивает средства для определения освобождения и занятости рельсовых участков в условиях ETCS. В современности на основе Народного имплементирующего плана ETCS пришли к выводу в большей мере использовать устройства счёта колёсных пар вместо рельсовых цепей. Однако рельсовые цепи по сравнению с устройствами счёта колёсных пар предоставляют более производственных функций.

Problematika měření zpětné trakční cesty na elektrizovaných tratích

Článek seznamuje se zkušenostmi specializovaného diagnostického střediska korozních vlivu TÚDC z oblasti korozního průzkumu a měření elektrických parametrů zpětné trakční cesty. V příspěvku jsou uvedena konkrétní měření na stejnosměrně i střídavě elektrizovaných tratích, včetně některých aktuálních závad.

Measuring of the Overhead Return Circuits on Electrified Lines
The paper informs about experience gained by the TÚDC special corrosion effects diagnostic centre in corrosion investigation and measurement of the electric parameters of the overhead return circuits. The measurement carried out on DC and AC electrified lines is described including some very actual failures.

Problematik des Messens des Gleichstromrückweges auf den elektrifizierten Strecken
Der Artikel macht uns mit den Erfahrungen des spezialisierten diagnostischen Zentrums der Korrosionseinflüsse TÚDC bekannt, und zwar aus dem Bereich der Korrosionsforschung und des Messens von elektrischen Parametern des Gleichstromrückweges. Im Artikel sind konkrete Messungen auf den gleichmäßigen und wechselnden elektrifizierten Strecken angeführt, einschließlich einiger aktueller Mängel.

Проблематика измерения обратного тягового тока на электрифицированных путях
Статья знакомит нас с опытом специализированного диагностического центра коррозионных влияний TÚDC из области коррозионного исследования и измерений электрических параметров обратного тягового тока. В статье приведены конкретные измерения на равномерно и попеременно электрифицированных путях, включая некоторые актуальные дефекты.

Elektronické stavědlo typu ESA 11 pro České dráhy

V České republice koncem minulého století začíná provozní využití elektronických systémů staničních zabezpečovacích zařízení. Komentář popisuje další vývoj těchto zařízení až po typ ESA 44.

Solid-state Interlocking ESA 11 for the Czech Railways
At the end of the last century the solid-state interlocking systems have been put in operation in the Czech Republic. The article describes a further development of these systems up to the ESA 44.

Elektronisches Stellwerk ESA 11 für die Tschechischen Bahnen
In der Tschechischen Republik hat Ende des letzten Jahrhunderts Betriebsausnützung der elektronischen Systeme von den Stationssicherheitseinrichtungen begonnen. Der Kommentar widmet sich der weiteren Entwicklung dieser Einrichtungen bis zum Typ ESA 44.

Электронный стрелочный пост типа ESA 11 для Чешских дорог
В Чешской Республике в конце прошлого века эксплуатационное началось применение электронных систем на станционных аварийных устройствах. Комментарий описывает дальнейшее развитие этого оборудования до типа ESA 44.

NŽT 6/2019

Obsah

Aktuality

Představujeme nové členy redakční rady – Ing. Danuše Marusičová a Ing. Tomáš Javořík, Ph.D.
We Introduce the New Members of the Editor´s Board
Wir stellen neue Mitglieder des Redaktionsrates vor
Мы представляем новых членов редакционного совета

Dny nové techniky EŽP 2019
New Technology Days of EŽP 2019
Tage neuer Technik EŽP 2019
Дни новой техники EŽP 2019

65 let Elektrizace železnic Praha
65the Anniversary of the Company Elektrizace železnic
65 Jahre von Elektrizace železnic Praha
65 лет общества Электризация железных дорог Прага

Legiovlak
Legiotrain
Legiozug
Легиопоезд

Národní technické muzeum – Technika v diktaturách
National Technical Museum – Technology in Dictatorships
Nationaltechnisches Museum – Technik in den Diktaturen
Национальный технический музей – Техника в диктатурах

Železniční infrastruktura

Jiří Molák

Švýcarské vysokohorské železnice – technický skvost
Swiss Mountain Railways – a Technical Jewel
Schweizerische Hochgebirge-Eisenbahnen – technischer Schmuck
Швейцарская высокогорная железная дорога – чудо техники

Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Jaromír Zelenka, Martin Kohout, Lukáš Raif, Tomáš Marek, Ivan Vukušič, Daniela Vukušičová

Nová generace výhybek a výhybkových konstrukcí – evropský projekt S-CODE
New Switch and Crossing Generation – European Project S-CODE
Neue Generation der Weichen und Weichenkonstruktionen – europäisches Projekt S-CODE
Новое поколение стрелок и стрелочных конструкций – европейский проект S-CODE

Věda a výzkum

Jan Froněk, Vojtěch Kudláč, Vojtěch Porwisz, Daniel Vymětal

Nabídka přepravních služeb na lince dálkové železniční dopravy –
náklady, tržby, kompenzace

Offer of Carriage Services on the Long Distance Railway Transport Line – Costs, Sales, Compensations
Angebot der Transportdienstleistungen auf der Linie vom Ferneisenbahntransport – Aufwände, Einnahmen , Kompensation
Предложение транспортных услуг на линии дальнего железнодорожного транспорта – расходы, выручка, компенсация

Stanislav Srb

Detekce, případně kompenzace konduktivních proudů,
které generují hnací vozidla elektrické trakce

Detection or Compensation of the Conductive Currents Generated by the Electric Traction Vehicles
Detektion, bzw. Kompensation der konduktiven Ströme, die die Triebfahrzeugwerke der elektrischen Traktion generieren
Детектирование или компенсация кондуктивных токов, которые генерируют транспортные средства электротяги

Osobnosti

Památce prof. Ing. Petra Tyce, DrSc.

Zajímavosti, události, konference, semináře, informace

STRAHOS 2020 23
Nové lokomotivy TRAXX pro ČD Cargo 33


Anotace

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ČLENY REDAKČNÍ RADY – ING. DANUŠE MARUSIČOVÁ A ING. TOMÁŠ JAVOŘÍK, PH.D.
WE INTRODUCE THE NEW MEMBERS OF THE EDITOR´S BOARD
WIR STELLEN NEUE MITGLIEDER DES REDAKTIONSRATES VOR
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

DNY NOVÉ TECHNIKY EŽP 2019
NEW TECHNOLOGY DAYS OF EŽP 2019
TAGE NEUER TECHNIK EŽP 2019
ДНИ НОВОЙ ТЕХНИКИ EŽP 2019

65 LET ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65THE ANNIVERSARY OF THE COMPANY ELEKTRIZACE ŽELEZNIC
65 JAHRE VON ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA
65 ЛЕТ ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРАГА

LEGIOVLAK
LEGIOTRAIN
LEGIOZUG
ЛЕГИОПОЕЗД

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM – TECHNIKA V DIKTATURÁCH
NATIONAL TECHNICAL MUSEUM – TECHNOLOGY IN DICTATORSHIPS
NATIONALTECHNISCHES MUSEUM – TECHNIK IN DEN DIKTATUREN
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – ТЕХНИКА В ДИКТАТУРАХ

ŠVÝCARSKÉ VYSOKOHORSKÉ ŽELEZNICE – TECHNICKÝ SKVOST
SWISS MOUNTAIN RAILWAYS – A TECHNICAL JEWEL
SCHWEIZERISCHE HOCHGEBIRGE-EISENBAHNEN – TECHNISCHER SCHMUCK
ШВЕЙЦАРСКАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЧУДО ТЕХНИКИ

NOVÁ GENERACE VÝHYBEK A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ EVROPSKÝ PROJEKT S-CODE
V článku je prezentováno řešení projektu „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Optimální návrh a hodnocení výhybek a výhybkových konstrukcí, S-CODE), s finanční podporou společného podniku Shift2Rail. Výzkum je zaměřen na radikálně nové způsoby, jakými vlaky přecházejí z koleje na kolej, a jeho cílem je přispět k vývoji výhybky a výhybkových konstrukcí nové generace. Řešení projektu S-CODE je zaměřeno na technologické vize použitelné v budoucí konstrukci výhybek a výhybkových konstrukcí, a to jak s ohledem na celkovou architekturu konstrukce výhybek, tak na zařízení v oblasti diagnostiky, ovládání a zabezpečení, samotné konstrukce kolejové jízdní dráhy i souvisejících technologických postupů. Výsledky řešení projektu významně přispějí k naplňování MAAP (Víceletého plánu činnosti) společného podniku Shift2Rail.

NEW SWITCH AND CROSSING GENERATION – EUROPEAN PROJECT S-CODE
The paper presents the project Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation, with the financial support of the common enterprise Shift2Rail. The research searches the radically new ways of train transfer from one track to another. Its goal is to help to design the new switch and crossing generation with regard to the overall architecture of the structure as well as to the diagnostic equipment, control and protection, the proper roadway construction and connected technological procedures. The results of the project will help to fill up the MAAP of the common enterprise Shift2Rail.

NEUE GENERATION DER WEICHEN UND WEICHENKONSTRUKTIONEN – EUROPÄISCHES PROJEKT S-CODE
Im Artikel wird neue Lösung des Projektes “Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation” (Optimaler Vorschlag und Bewertung der Weichen und Weichenkonstruktionen, S-CODE), mit der finanziellen Unterstützung des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail präsentiert. Die Forschung ist an die radikal neuen Methoden gerichtet, mit denen die Züge von einem auf ein anderes Gleis übergehen, und derer Ziel ist es vor allem, zur Entwicklung der Weichen und Weichenkonstruktionen neuer Generation beizutragen. Die Lösung des Projektes S-CODE ist auf technologische Visionen gerichtet, die in zukünftiger Weichenkonstruktion benutzt werden und zwar mit dem Bezug auf gesamte Architektur der Weichenkonstruktion sowie auch mit Bezug auf die Anlage im Bereich der Diagnostik, Bedienung und Sicherung, eigene Konstruktion der Gleisfahrbahn und zusammenhängende technologische Verfahren. Die Resultate der Projektlösung tragen deutlich zur Erfüllung von MAAP (mehrjähriger Tätigkeitsplan) des gemeinsamen Unternehmens Shift2Rail bei.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТРЕЛОК И СТРЕЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ S-CODE
В статье представлено решение проекта „Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation“ (Оптимальное предложение и оценка стрелок и стрелочных конструкций, S-CODE), реализованного с финансовой поддержкой совместного предприятия Shift2Rail. Исследование нацелено на разработку радикально новых способов, благодаря которым поезда переходят с одной колеи на другую, и его целью является поддержка развития стрелок и стрелочных конструкций нового поколения. Проект S-CODE разрабатывает инновативные решения для конструкции стрелок и стрелочных конструкций, при этом учитывая с одной стороны общую архитектуру конструкции стрелок и использование необходимого оборудования для диагностики, управления и обеспечения, а с другой стороны собственно конструкцию рельсового проездного пути и связанные технологические процессы. Результаты решения проекта вносят большой вклад в исполнение MAAP (многолетний план деятельности) совместного предприятия Shift2Rail.

NABÍDKA PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB NA LINCE DÁLKOVÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY – NÁKLADY, TRŽBY, KOMPENZACE
Článek navazuje na text v předchozím vydání NŽT, kde byla řešena problematika výběru soupravy, její kapacity, oběhů souprav a také návrhy na obsazení pokladen ve stanicích. Pro druhou část byly studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice zpracovány náklady, tržby a kompenzace pro projekt modelové linky Plzeň–České Budějovice.

OFFER OF CARRIAGE SERVICES ON THE LONG DISTANCE RAILWAY TRANSPORT LINE – COSTS, SALES, COMPENSATIONS
The paper is a continuation of the text in the previous NŽT issue concerning the choice of a trainset, its capacity, trainset running and also proposition of a station ticket office staffing. For the second part the students of Jan Perner Transport Faculty of Pardubice University processed the costs, sales and compensations for the model line Plzeň – České Budějovice.

ANGEBOT DER TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN AUF DER LINIE VOM FERNEISENBAHNTRANSPORT – AUFWÄNDE, EINNAHMEN , KOMPENSATION
Der Artikel knüpft an den Text in der letzten Ausgabe NŽT an, wo die Problematik der Auswahl der Zuggarnitur, ihre Kapazität, Umlaufpläne der Zuggarnituren und auch die Vorschläge auf Besetzung der Kassen in den Stationen gelöst wurde. In dem zweiten Teil wurden von den Studenten der Jan Perner-Transportfakultät der Universität Pardubice Aufwände, Einnahmen und Kompensation für das Projekt auf Modellinie Pilsen-Budweis bearbeitet.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ЛИНИИ ДАЛЬНЕГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – РАСХОДЫ, ВЫРУЧКА, КОМПЕНСАЦИЯ
Статья навязывает на текст, предыдущего выпуска NŽT, где мы занимались проблематикой выбора подвижного состава, его ёмкости, оборотов подвижных составов и также предложениями по работе касс на станциях. Во второй части студенты Транспортного факультета Яна Пернера в Университете Пардубице разработали расходы, выручку и компенсацию для проекта модельной линии Пльзень – Ческе-Будеёвице.

DETEKCE, PŘÍPADNĚ KOMPENZACE KONDUKTIVNÍCH PROUDŮ, KTERÉ GENERUJÍ HNACÍ VOZIDLA ELEKTRICKÉ TRAKCE
V rámci projektu TAČR – CKDV/WP09 byl navržen „Detektor konduktivních proudů hnacích vozidel elektrické trakce“ (DKP), který bezpečně detekuje stanovenou nebezpečnou mez jejich asymetrie, vyhodnocuje a poskytuje bezpečnostně relevantní informaci pro bezpečné vedení vlaku při jízdě na kolejových úsecích s dvoupásovými kolejovými obvody. Návrh DKP je proveden v několika variantách s využitím dvou původních řešení. Návrhu DKP předcházelo měření mezní asymetrie konduktivních proudů na zkušební koleji Eurosignal, přičemž byly stanoveny trendy a meze asymetrie konduktivních proudů, kdy u obsazeného kolejového obvodu dochází k falešnému vybuzení kolejového přijímače. Navíc byla soustředěna pozornost i na návrh koncového stupně DKP s využitím toroidního transformátoru materiálu PY50H, jehož jádro má pravoúhlou hysterezní křivku. V kombinaci se dvěma relé 2. třídy bezpečnosti lze tento návrh využít i při vývoji jiných zařízení v oboru železničních elektronických zabezpečovacích zařízení.

DETECTION OR COMPENSATION OF THE CONDUCTIVE CURRENTS GENERATED BY THE ELECTRIC TRACTION VEHICLES
„The Conductive Current Detector forTraction Vehicles of the Electric Traction “ (DKP) has been proposed within the project TACR – CKDV/WP09, which provides safety evaluation of danger current asymmetry of a track circuit and provides safety relevant information for train control system when operated on a track equipped with the double rail track circuits. Design of DKP has been carried out in several versions applying two patents (original solutions) and was based upon measurements of the limit asymmetry of conductive currents on the test track of the company Eurosignal, a. s. The trends and limits of the conductive current asymmetry have been stated in a situation when the track circuit receiver is falsely actuated at the occupied status of the track circuit. In addition, attention was also paid to the design of the DKP output stage using a PY50H toroidal transformer whose core has a rectangular hysteresis curve. In combination with two safety class 2 relays, this design can also be used in the development of other railway electronic signalling equipment.

DETEKTION, BZW. KOMPENSATION DER KONDUKTIVEN STRÖME, DIE DIE TRIEBFAHRZEUGWERKE DER ELEKTRISCHEN TRAKTION GENERIEREN
Im Rahmen des Projektes TAČR – CKDV/WP09 wurde “Detektor der konduktiven Ströme von Triebfahrzeugwerken elektrischer Traktion“ (DKP) vorgeschlagen, der sicherlich festgelegte gefährliche Grenze ihrer Asymmetrie detektiert und sicher-relevante Information für die sichere Leitung des Zuges während der Fahrt auf den Gleisstrecken mit den Zweiband- Gleisstromkreisen auswertet und gewährleistet. Der Vorschlag von DKP ist in mehreren Varianten mit Benutzung der ursprünglichen Lösungen durchgeführt. Dem Vorschlag ist die Messung von der Grenzasymmetrie der konduktiven Ströme auf dem Probegleis Eurosignal, a. s. vorangegangen, wobei die Trends und Grenzen der Asymmetrie von konduktiven Strömen festgestellt wurden, wann es beim besetzten Gleisstromkreis zur falschen Aussteuerung des Gleisempfängers kommt. Dabei wurde auch die Aufmerksamkeit dem Vorschlag der Endstufe DKP mit Benutzung des Toroid-Transformatormaterials PY50H gewidmet, dessen Kern eine rechtwinkelige Hysteresekurve hat. In der Kombination mit zwei Relais zweiter Sicherheitsklasse kann man diesen Vorschlag auch bei der Entwicklung anderer Einrichtungen im Bereich von elektronischen Sicherheitsanlagen benutzen.

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ КОНДУКТИВНЫХ ТОКОВ, КОТОРЫЕ ГЕНЕРИРУЮТ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОТЯГИ
В рамках проекта TAČR – CKDV/WP09 был предложен „Детектор кондуктивных токов транспортных средств электротяги“ (DKP), который безопасно детектирует определённый безопасный предел их асимметрии, оценивает и предоставляет безопасно релевантную информацию для безопасного управления поездом во время езды на рельсовых участках с двух поясными рельсовыми цепями. Предложение DKP проведено в нескольких вариантах с применением двух исходных решений. Перед предложением DKP произошло измерение крайней ассиметрии кондуктивных токов на тестирующей колеи Eurosignal, a.s., причём были установлены тренды и пределы асимметрии кондуктивных токов, когда у занятой рельсовой цепи приходит к лжевозбуждению рельсового приёмника. Внимание было нацелено на концевую степень DKP с применением тороидального трансформатора материала PY50H, у сердечника которого прямоугольный гистерезисный цикл. В комбинации с двумя реле 2-ого класса безопасности можно это предложение использовать также в развитии других оборудований в области железнодорожных электрических аварийных устройств.