Autor: admin

NŽT 5/2020

Obsah

Aktuality

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Železniční infrastruktura

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný


Monitorování výhybek autonomním dataloggerem
Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Мониторинг стрелок автономным даталоггером

Martin Táborský


Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách
Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

Pavel Doubek, Karel Višnovský


Výstražné zařízení pro přechod kolejí
Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
Warneinrichtung für Gleisübergang
Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

Historie a současnost

Jiří Kotrman


150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň
150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

Osobnosti

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Co nevíte o železnici
Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Anotace

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je popsána aplikace takového měřicího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí článku jsou také doporučení a závěry pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
The paper deals with the autonomous monitoring of selected dynamic parameters of the test track sections in the Czech Republic, including the data collection together with suggested instruments and software. Application of such measuring system at comparison of the selected dynamic parameters of two switch and crossing types – standard design and with elastic fastening – has been described. The paper contains also recommendations for the railway infrastructure manufacturers and track managers.

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Der Artikel widmet sich der Problematik der autonomen Monitoring ausgewählter dynamischen Parameter von Probestrecken der Eisenbahnstrecken in den Bedingungen Tschechiens. Der Bestandteil dieses Beitrages ist die Beschreibung der Möglichkeiten von solcher Datensammlung einschließlich der Geräts- und Softwareausrüstung. Zugleich wird die Applikation solches Mess-Systems beim Vergleich  ausgewählter dynamischer Parameter von zwei Typen der Eisenbahnweichen, erster klassischen Konstruktion und zweiter mit  Federbefestigung, beschrieben. Ein Bestandteil des Artikels sind auch Empfehlungen und  Abschlüsse für die Hersteller der Eisenbahninfrastruktur und Verwalter der Eisenbahnstrecken.

Мониторинг стрелок автономным даталоггером
Статья занимается проблематикой автономного мониторинга избранных динамических параметров пробных участков железнодорожных путей в условиях Чешской Республики. Составной частью статьи является описание возможностей такого сбора данных, включая предложенную аппаратуру и софтвер аппаратуры. Одновременно тут описана аппликация такой измерительной системы при сравнении избранных динамических параметров двух типов железнодорожных стрелок, первой классической конструкции и второй с пружинным закреплением. Составной частью статьи являются также рекомендации и заключения для изготовителя железнодорожной инфраструктуры и управителя железнодорожным путем

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

V příspěvku uvedená kvalitativní kritéria pro reprofilaci odráží trend u Správy železnic na železniční síti v České republice.

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
The qualitative criteria for re-profiling reflect the trend settled by the Railway Administration for the railway network in the Czech Republic.

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Im Beitrag angeführte Qualitätskriterien für Reprofilation reflektieren den Trend bei der Eisenbahnverwaltung im Eisenbahnnetz Tschechiens.

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках
В этой статье приведены качественные критерии для репрофиляции, используемые  в железнодорожной сети в Чешской Республике при поддержке Управления железнодорожной дорогой.

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Předmětem článku je popis technického řešení pro zajištění přístupnosti poloostrovních, případně také vnějších nástupišť zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to formou použití Výstražného zařízení pro přechody kolejí (VZPK) včetně popisu jednotlivých úrovní VZPK, jeho součástí a základních funkcí. VZPK naplňuje jak požadavky na interoperabilitu železničního systému, tak i závazné právní předpisy a přitom umožňuje zvýšit maximální povolenou rychlost v oblasti přechodů kolejí a současně vytváří potenciál pro dálkové ovládání stanic s poloostrovními nástupišti při současném zajištění bezpečnosti cestujících v nástupním prostoru.

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
The paper deals with description of the technical solution of the safe access to the half-island and outside platforms especially for the mobility-impaired persons by means of the Pedestrian Level Crossing Warning Equipment, including description of its particular levels, its parts and main functions. The Equipment complies with the railway system interoperability requirements as well as with legal regulations. Moreover it enables to increase the allowable speed in areas of the pedestrian level crossings and makes possible the remote control of the stations with half-island platforms at ensuring passengers´ safety in the loa­ding area.

WARNeinrichtung für Gleisübergang
Das Thema des Artikels ist Beschreibung von der technischen Lösung für die Sicherung der Zugänglichkeit von Halbinsel-, bzw. auch Außenbahnsteigen vor allem für die Personen mit beschränkter Fähigkeit der Bewegung und Orientierung, und das in Form von Benutzung der Warneinrichtung für den Gleisübergang (VZPK) einschließlich Beschreibung einzelner Niveaus VZPK, ihrer Bestandteile und Grundfunktionen. VZPK erfüllt sowohl die Anforderungen an Interoperabilität des Eisenbahnsystems, als auch verbindliche Rechtsvorschriften und dabei ermöglicht maximal erlaubte Geschwindigkeit im Bereich der Gleisübergänge und zugleich bildet das Potential für Fernbedienung von den Stationen mit Halbinsel-Bahnsteigen bei gegenwärtiger Sicherheitssicherung der Reisenden im Einstiegsraum.

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода
Предметом статьи является описание технического решения доступности полуостровных, а также внешних платформ, прежде всего для пассажиров с ограниченной способностью движения и ориентации, и то формой использования сигнального оборудования для железнодорожного перехода (VZPK) включая описания отдельных уровней VZPK их составных частей и основных функций. VZPK исполняет как требования к интероперабильности железнодорожной системы, так и обязательные юридические предписания и при этом позволяет повысить максимальную допустимую скорость в области железнодорожного перехода и одновременно создаёт потенциал для дистанционного управления станциями с полуостровными платформами, при этом обеспечивая безопасность  пассажиров на посадочной платформе.

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

NŽT 4/2020

Obsah

Aktuality

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic
National Implementing Plans ETCS of European Railways
Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů
New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Новые решения против обледенений воздушной контактной сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře
Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách
Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově

Osobnosti

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku

Anotace

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 
Národní implementační plány ETCS evropských železnic

Evropské železnice se rozhodly pro společnou cestu, jejímž cílem je umožnit průjezd vlaků jednotlivými zeměmi bez nutnosti přepřahání hnacích vozidel. To samozřejmě není možné u elektrických a motorových jednotek. V minulosti tomu bránily rozdílné typy vlakových zabezpečovačů a národní signalizace v jednotlivých zemích. Pro sjednocení systému byly určeny zejména mezinárodní železniční koridory, označované jako tratě TEN-T (Trans-European Transport Networks).

National Implementing Plans ETCS of European Railways
European railways lead up to a common approach enabling the trains to travel through the countries without changing of locomotives. In the past this was not possible due to different types of automatic train control and national signalling systems in the particular countries. For the unified system especially international railway corridors has been chosen, so called Trans-European Transport Networks (TEN-T).

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Europäische Eisenbahnen haben sich für gemeinsamen Weg entschieden, dessen Ziel ist es, die Durchfahrt der Züge durch einzelne Länder ohne Notwendigkeit vom Anschließen der Treibfahrzeuge zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben dabei verschiedene Typs von der Zugbeeinflussung und Nationalsignalisierung in einzelnen Ländern gehindert. Für die Einigung über das System waren vor allem internationale Eisenbahnkorridore bestimmt, die als TEN-T (Trans-European Transport Networks) bezeichnet wurden.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог
Европейские железные дороги вместе соединились и решили позволить проезд поездов в отдельных странах, без необходимости подключения транспортных средств. В прошлом этому мешали различные типы автостопов и национальная сигнализация в отдельных странах. В объединении систем помогли, прежде всего, международные железнодорожные коридоры, обозначаемые как пути TEN-T (Trans-European Transport Networks).

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů

Článek popisuje technické řešení vynálezů sběračů proudu pro napájení elektricky poháněného kolejového vozidla a napájení trolejbusu. Patenty byly autorovi článku uděleny pod číslem 307 230 (5. 4. 2018) a č. 307 937 (2. 9. 2019). Stručně jsou zmíněny i současně používané způsoby odstraňování námrazy na trakčním vedení zejména MHD s cílem seznámit odbornou veřejnost s originálním řešením, jak lze eliminovat nepříznivý vliv námrazy, která ve svém důsledku znamená stresové situace v dopravě a značné hospodářské škody.

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
The paper describes a technical concept of inventions concerning current collectors for feeding of electric rail vehicles and trolleybuses. The patents Nos 307 230 (5. 4. 2018) and 307 937 (2. 9. 2019) were granted to the author of the paper. Also currently used methods of rime removal from the overhead contact systems especially in mass urban traffic are mentioned to explain the principle of the original method of elimination of the rime adverse effects which lead to the traffic stress situations and enormous economic losses.

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Der Artikel beschreibt technische Lösung bzw. die Erscheinungen der Stromabnehmervorrichtung für die Speisung des elektrisch angetriebenen Gleisfahrzeuges und für die Speisung eines Trolleybusses. Die Patente wurden dem Autor unter der Nummer 307 230 (5. 4. 2018) und  Nr. 307 937 (2. 9. 2019) erteilt. Es wird hier kurz erneut angewendeter Prozess der Glatteisbeseitigung an der Fahrleitung vor allem im Stadtmassentransport angeführt und zwar mit dem Ziel, die ganze Fachöffentlichkeit  mit origineller Lösung bekannt zu machen, wie man negativen Glatteis Einfluss minimalisieren kann, der die stressigen Situationen sowie deutlichen Wirtschaftsschaden im Transport verursacht.

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов
Статья описывает техническое решение изобретений пантографов для питания электрически приводного рельсового транспортного средства, как и питание троллейбуса. Номера патентов: Nos 307 230 (5. 4. 2018) и 307 937 (2. 9. 2019). В статье также кратко описаны современные способы удаления обледенений контактной сети, прежде всего городского общественного транспорта, с целью ознакомления специалистов в данной области с оригинальным решением, каким способом можно устранить неблагоприятное влияние обледенения, в результате которого в транспорте возникают стрессовые ситуации и значимый экономический ущерб.

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře

Digitalizace průmyslu a stavebnictví jsou oblasti, které v posledních letech nabývají konkrétních rozměrů i na projektech staveb dopravní infrastruktury. Pro rozvoj české železniční sítě, její modernizaci a údržbu je v současné době digitalizace klíčovou výzvou. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je promotérem této změny nesoucí sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách – metody BIM (Building Information Management) vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných na projektech Správy železnic, ŘSD a ŘVC. Z těchto metodik čerpá i celá řada organizací věnujících se stavebním projektům. Článek popisuje současný stav a další plánované kroky SFDI v oblasti digitalizace a řízení informací o dopravních stavbách.

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Industry and construction digitization are areas that have been taking specific dimensions in recent years also in transport infrastructure construction projects. Digitization is currently a key opportunity and at the same time challenge for the development, modernization and maintenance of the Czech railway network. The State Transport Infrastructure Fund has been a promoter for this change, bringing both process and technical innovations since 2017 in the sector. A systematic approach led to promotion of the digital methods and the introduction of Building Information Management – BIM methods and resulted into preparation of pilot methodologies. These methodologies are being tested on projects of the Railway Administration, Road and Motorway Directorate and Waterways Directorate of the Czech Republic. Several other organizations dealing with construction projects are using these methodologies as well. Information on the status and further planned steps of the State Transport Infrastructure Fund in the area of digitization and management of information on traffic structures are provided in this article.

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Digitalisierung der Industrie und des Maschinenbaus sind Bereiche, die in den letzten Jahren in den Bauprojekten der Transportinfrastruktur immer aktueller werden. Für die Entwicklung des tschechischen Eisenbahnnetzes, seine Modernisierung und Instandhaltung ist momentan die Digitalisierung eine Schlüsselanforderung. Staatlicher Fond der Transportinfrastruktur (SFDI) ist der Promoter dieser Änderung, die mit sich viele Prozess- sowie technische Innovationen schon seit dem Jahre 2017 mitbringt. Systematischer Zutritt zur Realisierung  der zur Unterstützung von Anwendung digitaler Methoden und Einführung von Verwaltung der Informationen über die Bauten – Methode BIM (Building Information Management) führenden Schritte hat zur Vorbereitung einer Reihe von Methodiken geführt, die momentan an den Projekten von der Eisenbahnverwaltung (Správa železnic), Straßen- und Autobahn-Direktion (ŘSD) und ŘVC beglaubigt werden. Aus diesen Methodiken schöpft die ganze Reihe von den Organisationen, die sich den Bauprojekten  widmen. Der Artikel beschreibt den momentanen Zustand und weitere geplante Schritte SFDI im Bereich der Digitalisierung und Informationssteuerung über die Transportbauten.

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре
Дигитализация в промышленности и строительстве являются областями, которые все больше проявляются и в конкретных проектах ­построек транспортной инфраструктуры. На сегодня дигитализация является ключевым аспектом для развития чешской ­железнодорожной сети и ее модернизации. Государственный фонд транспортной инфраструктуры (SFDI) является мотором этих изменений, инициируя уже с 2017-ого года процессные и технические инновации. Систематическая поддержка использования цифровых методов и введения ­управления информацией о стройках – методы BIM (Building Information Management) сделала возможным подготовку целого ряда методик, которые апробируются в проектах Управления железнодорожной дорогой (Správa železnic), ŘSD и ŘVC. Эти методики используются также целым рядом организаций, которые занимаются строительными проектами. Статья описывает современное состояние и дальнейшие запланированные шаги SFDI в области оцифровки и управления информацией о транспортном строительстве.

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách

Článek se zabývá problematikou rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách. V první části je charakterizován rozvoj intermodální přepravy a rozvoj terminálů intermodální přepravy v České republice. Druhá část článku se zaměřuje na terminál intermodální přepravy Nemanice, který v minulosti sloužil jako terminál pro oblast jižních Čech. Článek obsahuje krátkou historii a popis terminálu, jakož i návrh možného řešení modernizace terminálu Nemanice.

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
The first part of the paper describes the development of intermodal transport in the Czech Republic and the development of intermodal transport terminals in the Czech Republic. The second part of the paper focuses on the intermodal transport terminal Nemanice, which in the past has served as a terminal for South Bohemia. The paper contains a brief history and description of the terminal as well as a proposal of a possible solution for the modernization of the terminal Nemanice.

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Im ersten Teil des Artikels wird die Entwicklung von intermodalem Transport in Tschechien sowie die Entwicklung der Terminale von intermodalem Transport in Tschechien charakterisiert. Zweiter Teil des Artikels konzentriert sich aufs Terminal von intermodalem Transport Nemanice, das in der Vergangenheit al ein Terminal für das Gebiet Südböhmen gedient hat. Der Artikel beinhaltet eine kurze Geschichte und Beschreibung des Terminals sowie den Vorschlag der möglichen Lösung von der Modernisierung des Terminals  Nemanice.

NŽT 3/2020

Obsah

Aktuality

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Juraj Bazár, Martin Jacura

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR
Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии

Drážní vozidla

Jiří Kloutvor

Udržování drážních vozidel
Maintenance of Railway Vehicles
Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Уход за железнодорожными транспортными средствами

Historie a současnost

Kateřina Nohavová

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника

Osobnosti

Ohlédnutí za životem a prací doc. Ing. Antonína Peltráma, CSc.


 

Anotace

Instalace unikátních výhybek ve stanici Prosenice
Laying of Unique Switch and Crossings in the Station Prosenice
Installierung der unikalen Weichen in der Station Prosenice
Инсталляция уникальных стрелок в станции Просенице

Zahájení provozu brněnských tramvají EVO 2 „Drak“
Start of Operation of the Brno Tramcars EVO 2 „Drak“
Inbetriebnahme von den Brünner Straßenbahnen EVO 2 „Drak“
Пуск в эксплуатацию брненских трамваев EVO 2 „Drak“

Cestující z brněnské Líšně se do centra města dostanou pohodlněji a bez přestupů
More Comfortable Travel without Changing from Líšeň to the Center of Brno
Reisende aus dem Brünner Stadtviertel Líšeň kommen bequemer und ohne Umsteigen ins Stadtzentrum
Пассажиры из городской части Лишень доедут в центр города удобнее и без пересадки

Na investice, opravy a řízení provozu na železnici půjde letos téměř 47 miliard korun
More than 47 Billions Crowns for the Railway Investment Projects, Maintenance and Trafffic Control in this Year
An Investitionen, Reparaturen und Betriebssteuerung auf der Eisenbahn gehen dieses Jahr fast 47 Milliarden Kronen
В этом году потратят на железной дороге почти 47 миллиардов крон на инвестиции, ремонт и управление транспортом

České dráhy objednaly lokomotivu Siemens Vectron pro zkušební okruh ve Velimi
Czech Railways Ordered Siemens Vectron Locomotive for the Test Track in Velim
Tschechische Bahnen haben die Lokomotive Siemens Vectron für den Eisenbahnversuchsring in Velim bestellt
Чешские дороги заказали локомотив Siemens Vectron для экспериментального кольца в городе Велим

Cena ETCS a integrita bezpečnosti
Price of ETCS and the Safety Integrity
Die Preise von ETCS und die Sicherheitsintegrität
Цена ETCS и комплекс мер по безопасности

Normativní podmínky uspořádání nástupišť v ČR a SR

Článek přináší porovnání obecného přístupu k navrhování a rekonstrukcím železničních stanic v obou zemích, srovnání souvisejících technických norem a znázornění rozdílů v návrzích fiktivních železničních stanic. Cílem je vyzdvižení kladných stránek obou systémů norem z hlediska návrhu, provozu a z pohledu cestujících.

Normative Conditions of the Platform Layout in Czech and Slovak Republics
The paper compares the general approach to the design and reconstruction of the railway stations in both countries, especially the design of the passenger platforms. It also compares the connected technical standards and shows the differences in the design of the fictive railway stations. The goal of the papers is to highlight the positive aspects of both normative systems from the point of view of the design, operation and passengers.

Normative Bedingungen der Anordnung von Eisenbahnplattformen in Tschechien und in der Slowakei
Der Artikel bringt den Vergleich des allgemeinen Zutritts zum Vorschlagen und zu den Rekonstruktionen von Eisenbahnstationen in beiden Ländern, und das vor allem mit dem Schwerpunkt auf die Eisenbahnplattformlösung, weiterhin auf den Vergleich zusammenhängender technischer Normen und auf die Darstellung der Unterschiede in den Vorschlägen von fiktiven Eisenbahnstationen. Es werden Vorteile beider Normensysteme aus der Sicht des Vorschlags, Betriebs und aus der Sicht der Reisenden betont.

Нормативные условия размещения платформ в Чехии и Словакии
В статье сравнивается общий подход к проектированию и реконструкции железнодорожных станций в обеих странах, особенно обращая внимание на решения для платформ, сравнение соответствующих технических норм и на сравнительный анализ проектируемых железнодорожных станций. Акцент ставится на позитивные стороны двух систем с точки зрения проекта, эксплуатации и мнения пассажиров.

Udržování drážních vozidel

Článek je věnován především problematice udržování železničních kolejových vozidel z pohledu historie, terminologie i technologie. Neváže se přitom na žádného konkrétního dopravce ani řady kolejových vozidel. Autor upozorňuje na vazby mezi různými subjekty, které spolupracují během životního cyklu kolejového vozidla. Důsledně se věnuje i vnějším okolnostem, které udržování vozidel ovlivňují. Není opomenuta ani ekonomická či legislativní stránka udržování kolejových vozidel. V závěru se zamýšlí nad dalším směřováním údržby kolejových vozidel v rámci očekávaných změn legislativy na národní i unijní úrovni, včetně přínosu využití diagnostických systémů. Článek není pouhým shrnutím poznatků o udržování kolejových vozidel, ale poukázáním na řadu sporných míst by mohl být vhodným podnětem k širší odborné diskuzi o této problematice.

Maintenance of Railway Vehicles
The paper focuses at the maintenance of the railway vehicles from the point of view of history, terminology and technology. The author gives notice of connections between different subjects cooperating during the railway vehicles´ life cycle. He pursues consistently also external circumstances influencing the vehicle maintenance as well as the economical and legislative aspects of the maintenance. At the end the author mediates about the future trends in railway vehicle maintenance in the framework of the anticipated legislative changes at the national and union level, including the benefits of the diagnostic systems. The paper also points out some problematic items as an impulse to the broader professional discussion.

Die Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge
Der Artikel widmet sich der Problematik von der Instandhaltung der Eisenbahnfahrzeuge von der Sicht der Geschichte, Terminologie und Technologie. Der Autor zeigt die Verhältnisse unter verschiedenen Subjekten, die während des Lebenszyklus eines Eisenbahnfahrzeuges zusammenarbeiten. Er widmet sich tüchtig auch den äußeren Umständen, die die Instandhaltung beeinflussen. Man vergisst weder ökonomische noch legislative Seite der Instandhaltung von den Eisenbahnfahrzeugen. Zum Schluss beschäftigt er sich mit der weiteren Entwicklung der Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen im Rahmen erwarteter legislativen Änderungen auf der National- sowie europäischen Ebene, einschließlich des Beitrages von Benutzung der diagnostischen Systeme.

Уход за железнодорожными транспортными средствами
Статья посвящена проблематике ухода за железнодорожными транспортными средствами с точки зрения истории, терминологии и технологии. Автор обращает внимание на отношения между разными субъектами, которые взаимодействуют на протяжении всего жизненного цикла железнодорожного транспортного средства. Он также тщательно занимается внешними обстоятельствами, которые влияют на уход за этими средствами. Далее также рассматриваются экономические и законодательные аспекты ухода за железнодорожными транспортными средствами. В заключение, он размышляет над дальнейшим развитием этой темы, учитывая ожидающиеся изменения законодательства на национальном и европейском уровнях, а также результат использования диагностических систем. Статья также указывает на некоторые спорные места, которые будут предметом дальнейшей широкой дискуссии.

Společnost Jana Pernera pečuje o odkaz slavného železničáře
Jan Perner Society takes Care of the Famous Railwayman´s Heritage
Die Jan-Perner-Gesellschaft kümmert sich um den Nachlass des berühmten Eisenbahners
Общество Яна Пернера ухаживает за наследием известного железнодорожника