Autor: admin

NŽT 5/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Stavba, která mění trakční soustavu na střídavé napětí v traťovém úseku Nedakonice–Říkovice

A Project Changing the Traction System for AC Traction on the Section Nedakonice–Říkovice

Der Bau, der das Traktionssystem auf Wechselspannung auf der Strecke Nedakonice–Říkovice umstellt

Стройка, переводящая систему тяги на переменное напряжение на участке линии Недаконице–Ржиковице

Postupující modernizace 4. koridoru umožní od prosince zkrátit cestování do jižních Čech 

Proceeding Modernization of the 4th Railway Corridor Enables Shorter Travel Time to South Bohemia since December

Weitgehende Modernisierung des 4. Korridors ermöglicht ab Dezember Verkürzung des Reisens nach Südböhmen

Поэтапная модернизация 4-го коридора позволит с декабря сократить путешествие в Южную Богемию

Milan Sedlák, foto Daniela Houdková

Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno OHLA ŽS, a.s., společnost s bohatou minulostí i perspektivní budoucností

The 70th Anniversary of the Company Železniční stavitelství Brno. – OHLA ŽS, a. s., a Company with Rich History and Perspective Future

70.-Jahrestag der Gründung von Železniční stavitelství Brno – OHLA ŽS, a.s., eine Gesellschaft mit reicher Vergangenheit und perspektiver Zukunft

Семидесятилетие основания общества «Železniční stavitelství Brno» – OHLA ŽS, a.s., общество с богатым прошлым и многообещающим будущим

Miroslav Zikmund, foto Daniela Houdková

Blanenské tunely a jejich rekonstrukce  

Reconstruction of Tunnels Blansko

Die Tunnels in Blansko und ihre Rekonstruktion

Бланенские тоннели и их реконструкция

Po více než 70 letech vzniká v Praze nová vozovna pro tramvaje DPP ji začal stavět v Hloubětíně 

A new Car Shed Comes into Existence in Prague after more than 70 Years

The Prague Transport Authority Has Started to Build a Tramcar Shed in Hloubětín

Nach über 70 Jahren entsteht in Prag ein neues – Depot für Straßenbahnen DPP begann mit dem Bau in Hloubětín

Спустя более 70 лет в Праге строится новое трамвайное депо – DPP начал строительство в Глоубетине

Daniela Houdková

Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení                         

70th Anniversary of the University in Žilina

Die Universität Žilina feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Жилинский университет отмечает 70-летие со дня основания

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Petr Sychrovský

Nové diagnostické prostředky železniční dopravní cesty

New Railway Infrastructure Diagnostic Tools

Neue Diagnosemittel für Schienenverkehrswege

Новые средства диагностики путей железнодорожного транспорта

VIDEO

Filmové dokumenty – videopořady ze seriálu Historie a provoz železnic

Film Documents – Video Programmes from the Series Railway History and Operation

Filmdokumente – Videoprogramme aus der Reihe Geschichte und Betrieb der Eisenbahnen

Документальные фильмы – видеопрограммы из цикла История и эксплуатация железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vít Lojda

Pražce z polymerů – charakteristika, typy a výhody  z jejich aplikace

Polymer Sleepers – Characteristics, Types and Benefits

Polymerschwellen – Eigenschaften, Typen und Vorteile ihrer Anwendung

Полимерные шпалы – характеристики, виды и преимущества от их применения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo                  

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

OSOBNOSTI

Významné životní jubileum docenta Jaroslava Müllera

KNIŽNÍ NOVINKY

Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě

A Walk Among the Prague Railway Stations – Connecting Prague to the Rail Network 

Besichtigung der Prager Bahnhöfe – Anschluss an das Eisenbahnnetz von Prag

Прогулка по железнодорожным вокзалам Праги – подключение Праги к железнодорожной сети

Česká nádraží – Architektura a stavební vývoj; V. díl, první část           

Czech Railway Stations – Architecture and Development; Volume V First Part

Tschechische Bahnhöfe – Architektur und Baugeschichte; Band V erster Teil

Чешские вокзалы – архитектура и строительство; Часть V, первая часть

Anotace

STAVBA, KTERÁ MĚNÍ TRAKČNÍ SOUSTAVU NA STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ V TRAŤOVÉM ÚSEKU NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

A PROJECT CHANGING THE TRACTION SYSTEM FOR AC TRACTION ON THE SECTION NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

DER BAU, DER DAS TRAKTIONSSYSTEM AUF WECHSELSPANNUNG AUF DER STRECKE NEDAKONICE–ŘÍKOVICE UMSTELLT

СТРОЙКА, ПЕРЕВОДЯЩАЯ СИСТЕМУ ТЯГИ НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ ЛИНИИ НЕДАКОНИЦЕ–РЖИКОВИЦЕ

POSTUPUJÍCÍ MODERNIZACE 4. KORIDORU UMOŽNÍ OD PROSINCE ZKRÁTIT CESTOVÁNÍ DO JIŽNÍCH ČECH

PROCEEDING MODERNIZATION OF THE 4TH RAILWAY CORRIDOR ENABLES SHORTER TRAVEL TIME TO SOUTH BOHEMIA SINCE DECEMBER

WEITGEHENDE MODERNISIERUNG DES 4. KORRIDORS ERMÖGLICHT AB DEZEMBER VERKÜRZUNG DES REISENS NACH SÜDBÖHMEN

ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 4-ГО КОРИДОРА ПОЗВОЛИТ С ДЕКАБРЯ СОКРАТИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ БОГЕМИЮ

SEDMDESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ BRNO OHLA ŽS, A.S., SPOLEČNOST S BOHATOU MINULOSTÍ I PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOSTÍ

THE 70TH ANNIVERSARY OF THE COMPANY ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO. – OHLA ŽS, A. S., A COMPANY WITH RICH HISTORY AND PERSPECTIVE FUTURE

70.-JAHRESTAG DER GRÜNDUNG VON ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO – OHLA ŽS, A.S., EINE GESELLSCHAFT MIT REICHER VERGANGENHEIT UND PERSPEKTIVER ZUKUNFT

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO» – OHLA ŽS, A.S.,

BLANENSKÉ TUNELY A JEJICH REKONSTRUKCE

RECONSTRUCTION OF TUNNELS BLANSKO

DIE TUNNELS IN BLANSKO UND IHRE REKONSTRUKTION

БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

PO VÍCE NEŽ 70 LETECH VZNIKÁ V PRAZE NOVÁ VOZOVNA PRO TRAMVAJE DPP JI ZAČAL STAVĚT V HLOUBĚTÍNĚ

A NEW CAR SHED COMES INTO EXISTENCE IN PRAGUE AFTER MORE THAN 70 YEARS THE PRAGUE TRANSPORT AUTHORITY HAS STARTED TO BUILD A TRAMCAR SHED IN HLOUBĚTÍN

NACH ÜBER 70 JAHREN ENTSTEHT IN PRAG EIN NEUES – DEPOT FÜR STRAßENBAHNEN DPP BEGANN MIT DEM BAU IN HLOUBĚTÍN

СПУСТЯ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ В ПРАГЕ СТРОИТСЯ НОВОЕ ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО – DPP НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГЛОУБЕТИНЕ БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ŽILINSKÁ UNIVERZITA SLAVÍ 70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

70TH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY IN ŽILINA

DIE UNIVERSITÄT ŽILINA FEIERT IHR 70-JÄHRIGES BESTEHEN

ЖИЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ СО

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Správa železnic v současné době rozšiřuje svoji flotilu speciálních vozidel pro diagnostiku železniční dopravní cesty o nová diagnostická vozidla a nové typy měřicích systémů. Systém diagnostiky železniční dopravní cesty je tak nadále posilován s cílem zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, plynulosti drážní dopravy a efektivního hospodaření s finančními prostředky, určenými na tuto činnost.

NEW RAILWAY INFRASTRUCTURE DIAGNOSTIC TOOLS

At present, the Railway Administration expands its fleet of special vehicles for the diagnostics of the railway infrastructure by the new diagnostic cars and new types of the measuring systems. Thus the railway infrastructure diagnostic system will be able to provide more safety, serviceability, railway operation regularity and efficiency of management of the financial means designated for this activity.

NEUE DIAGNOSEMITTEL FÜR SCHIENENVERKEHRSWEGE

Die Eisenbahnverwaltung erweitert derzeit ihren Fuhrpark an Spezialfahrzeugen für die Eisenbahndiagnostik um neue Diagnosefahrzeuge und neuartige Messsysteme. Das Diagnosesystem der Eisenbahnverkehrsstrecke wird somit weiter gestärkt mit dem Ziel, die Sicherheit, Betriebsfähigkeit, Betriebskontinuität des Eisenbahnverkehrs und eine effektive Wirtschaftsführung der für diese Tätigkeit vorgesehenen Finanzmittel zu gewährleisten.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В настоящее время Správa železnic (Администрация железных дорог) расширяет свой парк спецтехники для диагностики железных дорог новыми диагностическими машинами и новыми типами измерительных систем. Таким образом, система диагностики железнодорожного транспорта продолжает укрепляться с целью обеспечения безопасности, работоспособности, непрерывности железнодорожного транспорта и эффективного управления финансовыми ресурсами, предназначенными для этой деятельности.

FILMOVÉ DOKUMENTY – VIDEOPOŘADY ZE SERIÁLU HISTORIE A PROVOZ ŽELEZNIC

FILM DOCUMENTS – VIDEO PROGRAMMES FROM THE SERIES RAILWAY HISTORY AND OPERATION

FILMDOKUMENTE – VIDEOPROGRAMME AUS DER REIHE GESCHICHTE UND BETRIEB DER EISENBAHNEN

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ – ВИДЕОПРОГРАММЫ ИЗ ЦИКЛА ИСТОРИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PRAŽCE Z POLYMERŮ – CHARAKTERISTIKA, TYPY A VÝHODY Z JEJICH APLIKACE

Na základě získaných poznatků je při vývoji pražců vhodné použít materiál, který je trvanlivý jako beton a pružný jako dřevo. Proto se jako vhodné jeví syntetické polymery. Polymery a kompozity s polymerní matricí představují ve vývoji pražců nejnovější stupeň stavu techniky a jejich integrace do železniční infrastruktury v EU je ve fázi provozního ověřování v koleji. Požadavky na jejich vlastnosti a design vedly k vývoji rozmanitých typů dle konstrukce, tvaru, materiálu a způsobu vyztužení.

POLYMER SLEEPERS – CHARACTERISTICS, TYPES AND BENEFITS

According to the experience gained at sleeper development the sleepers have to be made of a material durable as concrete and elastic as wood, such as synthetic polymers. Polymers and composite materials with a polymer matrix present the highest level in the sleeper development. Their integration in the railway infrastructure in EU is in the stage of trial operation. Requirements for their properties and design lead to the development of various types according to their construction, shape, material and reinforcement.

POLYMERSCHWELLEN – EIGENSCHAFTEN, TYPEN UND VORTEILE IHRER ANWENDUNG

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist es ratsam, bei der Entwicklung von Schwellen ein Material zu verwenden, das haltbar wie Beton und flexibel wie Holz ist. Daher scheinen synthetische Polymere geeignet. Polymere und Verbundwerkstoffe mit Polymermatrix stellen den neuesten Stand der Technik in der Entwicklung von Schwellen dar und ihre Integration in die Bahninfrastruktur in der EU befindet sich in der Phase der Betriebserprobung im Gleis. Die Anforderungen an ihre Eigenschaften und Gestaltung führten zur Entwicklung verschiedener Typen nach Konstruktion, Form, Material und Bewehrungsart.

ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ На основе полученных знаний, при разработке шпал целесообразно использовать материал прочный, как бетон, и гибкий, как дерево. Поэтому синтетические полимеры кажутся подходящими. Полимеры и композиты с полимерной матрицей представляют собой последнее достижение в области разработки шпал, и их интеграция в железнодорожную инфраструктуру в ЕС находится на стадии эксплуатационной проверки на пути. Требования к их свойствам и конструкции привели к разработке различных типов по конструкции, форме, материалу и способу армирования.

JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZEK PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO

Článek věnuje pozornost problematice nekonvenčního řešení jednonápravového podvozku, respektive jeho funkčního vzorku, potenciálně vhodného pro využití na železničních vozidlech pro regionální tratě.

SINGLE-AXLE BOGIE FOR THE REGIONAL RAILWAY VEHICLE

The paper focuses at the problems connected with an unconventional design of the single-axle bogie or its functional model respectively which may be suitable with the railway vehicles for the regional lines.

EINACHSIGES DREHGESTELL FÜR EIN REGIONALBAHNFAHRZEUG

Der Artikel befasst sich mit der Frage der unkonventionellen Lösung eines einachsigen Drehgestells oder seines Funktionsmusters, das möglicherweise für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Regionallinien geeignet ist.

ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В статье уделено внимание вопросу нетрадиционного решения одноосной тележки или ее функционального образца, потенциально пригодного для использования на железнодорожных транспортных средствах региональных линий.

PUTOVÁNÍ PO PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍCH – NAPOJOVÁNÍ PRAHY DO ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ

A WALK AMONG THE PRAGUE RAILWAY STATIONS – CONNECTING PRAGUE TO THE RAIL NETWORK 

BESICHTIGUNG DER PRAGER BAHNHÖFE – ANSCHLUSS AN DAS EISENBAHNNETZ VON PRAG

ПРОГУЛКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВОКЗАЛАМ ПРАГИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРАГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ

ČESKÁ NÁDRAŽÍ – ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ VÝVOJ; V. DÍL, PRVNÍ ČÁST

CZECH RAILWAY STATIONS – ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT; VOLUME V FIRST PART

TSCHECHISCHE BAHNHÖFE – ARCHITEKTUR UND BAUGESCHICHTE; BAND V ERSTER TEIL

ЧЕШСКИЕ ВОКЗАЛЫ – АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО; ЧАСТЬ V, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

NŽT 4/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Technický den cechu trakčního vedení Plná elektrizace, plná elektrizace, plná elektrizace

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy, Bratislava 10.–11. máj 2022

International Expert Conference Rail Transport Forum, Bratislava, May 10–11, 2022

Internationale Fachkonferenz Schienenverkehrsforum, Bratislava 10.–11. Mai 2022

Международная специальная конференция Железнодорожный транспортный форум, Братислава 10–11-ое мая 2022 г

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Pavel Šprdlík

Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích  

Experience in Introduction of 200 km/h Speed on Existing Lines

Erfahrungen mit der Einführung der Geschwindigkeit von 200 km/h auf bestehenden Strecken

Опыт введения скорости 200 км/ч на существующих линиях

Karel Višnovský, Lubomír Macháček, Pavel Doubek

Staniční zabezpečovací zařízení typu StationSWing ESA 55/51                  

Station Interlocking Plant Mk StationSWing ESA 55/51

Sicherheitsvorrichtung vom Typ StationSWing ESA 55/51

Станционное устройство типа StationSWing ESA 55/51

Martin Dostál, Jiří Pelc

Specifika návrhu trakčního vedení ozubnicové železnice Štrba–Štrbské Pleso

Specifics of the design of the contact system of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel

Besonderheiten des Entwurfs der Oberleitung der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso

Особенности проектирования тяговой линии зубчатой железной дороги Штрба–Штрбске Плесо

ZAJÍMAVOSTI  – UDÁLOSTI  – KONFERENCE  –  SEMINÁŘE  – INFORMACE

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Kolář, Jan Vrba

Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech

Possibilities of Application of Active Elements in Rolling Stock

Überwachung von flachen Straßenbahnherzstücken

Мониторинг мелких трамвайных крестовин

OSOBNOSTI

K životnímu jubileu doc. Ing. Petra Hellera, CSc.

Vzpomínka na Ing. Bohumila Fořta

Anotace

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY, BRATISLAVA 10.–11. MÁJ 2022

INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE RAIL TRANSPORT FORUM, BRATISLAVA, MAY 10–11, 2022

INTERNATIONALE FACHKONFERENZ SCHIENENVERKEHRSFORUM, BRATISLAVA 10.–11. MAI 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, БРАТИСЛАВА 10–11-ОЕ МАЯ 2022 Г

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM RYCHLOSTI 200 KM/H NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF 200 KM/H SPEED ON EXISTING LINES

ERFAHRUNGEN MIT DER EINFÜHRUNG DER GESCHWINDIGKEIT VON 200 KM/H AUF BESTEHENDEN STRECKEN

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ СКОРОСТИ 200 КМ/Ч НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНИЯХ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TYPU STATIONSWING ESA 55/51

STATION INTERLOCKING PLANT MK STATIONSWING ESA 55/51

SICHERHEITSVORRICHTUNG VOM TYP STATIONSWING ESA 55/51

СТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА STATIONSWING ESA 55/51

SPECIFIKA NÁVRHU TRAKČNÍHO VEDENÍ OZUBNICOVÉ ŽELEZNICE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO 

V rámci komplexní rekonstrukce ozubnicové železnice (zubačky) Štrba–Štrbské Pleso, která se projekčně připravovala v letech 2017 a 2018, bylo nutné provést návrh nového trakčního vedení, které bude splňovat krom normových parametrů také odolnost proti náročným klimatickým podmínkám tatranské přírody.

SPECIFICS OF THE DESIGN OF THE CONTACT SYSTEM OF THE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO COGWHEEL

As part of the comprehensive reconstruction of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel, which was being designed in year 2017 and 2018, it was necessary to design a new contact system that will meet standard parameters, but also resistance to the harsh climatic conditions of Tatra nature.

BESONDERHEITEN DES ENTWURFS DER OBERLEITUNG DER ZAHNRADBAHN ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO

Im Rahmen der umfassenden Rekonstruktion der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso, die in den Jahren 2017 und 2018 geplant wurde, war es notwendig, eine neue Traktionslinie zu entwerfen, die neben den Standardparametern auch resistent gegen anspruchsvolle klimatische Bedingungen der Tatra-Natur ist.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВОЙ ЛИНИИ ЗУБЧАТОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШТРБА–ШТРБСКЕ ПЛЕСО

В рамках комплексной реконструкции зубчатой железной дороги Штрба – Штрбске Плесо, запланированной в 2017-2018-ых годах, необходимо было спроектировать новую тяговую линию, которая, помимо стандартных параметров, была бы также устойчива к сложным климатическим условиям татранской природы.

MOŽNOSTI APLIKACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH

Článek představuje příklady použití aktivních prvků v pojezdu kolejových vozidel a výsledky výzkumu prezentované v minulých letech v této oblasti. Uvedeny jsou jednotlivé způsoby zlepšení chodových vlastností kolejových vozidel pomocí aktivně řízených prvků. Autoři se dále zamýšlejí nad budoucím rozvojem aktivních prvků v pojezdech kolejových vozidel v souvislosti se současnými trendy v železničním průmyslu.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF ACTIVE ELEMENTS IN ROLLING STOCK

This article presents examples of the use of active elements in the rolling stock and research results about this topic presented in recent years. The contribution outlines different ways to improve running characteristics of rail vehicles by application actively controlled elements. The authors also reflect on the future development of active elements in rolling stock running gear in connection with current trends in the railway industry.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN AKTIVER ELEMENTE IN SCHIENENFAHRZEUGEN

Der Artikel stellt Beispiele für den Einsatz aktiver Elemente in Schienenfahrzeugen und Forschungsergebnisse der letzten Jahre auf diesem Gebiet vor. Es werden einzelne Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahreigenschaften von Schienenfahrzeugen durch aktiv geregelte Elemente vorgestellt. Die Autoren reflektieren auch die zukünftige Entwicklung aktiver Elemente in Fahrgestellen der Schienenfahrzeuge im Zusammenhang mit aktuellen Trends in der Bahnindustrie.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

В статье представлены примеры использования активных элементов в ходовой части рельсовых транспортных средств и результаты исследований последних лет в этой области. Показаны отдельные способы улучшения ходовых качеств рельсовых транспортных средств с помощью активно управляемых элементов. Авторы также размышляют о дальнейшем развитии активных элементов в ходовой части подвижного состава в связи с современными тенденциями в железнодорожной отрасли.

NŽT 3/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jednala rada vydavatele a redakční rada Nové železniční techniky                                                                                                                        

Diagnostika ložísk – inteligentný pomocník                                    

Jan Nevola

Moderní terminály jako symbol vysokorychlostní železnice v Česku

Jan Nevola

Projekční práce na vysokorychlostních tratích jsou v plném proudu                                                                                                                             

Francouzský rychlovlak TGV projel centrem Brna  

Více než veletrh, více než konference                                              

Na veletrhu Rail Business Days v Brně vystavovala také společnost Enteria                                                                        

Konference Rail Business Days (RBD 2022)                                   

Mezinárodní železniční veletrh RAIL BUSINESS DAYS přilákal za tři dny téměř 11 000 návštěvníků

Nová železniční technika byla mediálním partnerem a mezi návštěvníky bylo možno zahlédnout členy jejích odborných rad

Ve dnech 17.–25. května 2022 se konala Coradia iLint Railshow  

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Schrötter

Bateriové nebo vodíkové vlaky? 

Battery or Hydrogen Driven Trains?

Batterie- oder Wasserstoffzüge?

Батарейные или водородные поезда?

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave                                                            20

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

DRÁŽNÍ STROJE

Lukáš Vostrý

Nasazení unikátních strojů SWIETELSKY Rail CZ na úseku
Velim–Poříčany

INTEROPERABILITA

Danuše Marusičová

Železniční interoperabilita a zákon o dráhách 

Railway Interoperability and the Railway Act

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Anotace

BATERIOVÉ NEBO VODÍKOVÉ VLAKY?

BATTERY OR HYDROGEN DRIVEN TRAINS?

BATTERIE- ODER WASSERSTOFFZÜGE?

БАТАРЕЙНЫЕ ИЛИ ВОДОРОДНЫЕ ПОЕЗДА?

VPLYV VOZŇOVEJ RIADIACEJ JEDNOTKY NA PREPRAVNÉ PROCESY V MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

Doprava je neoddeliteľným prvkom každej spoločnosti. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na využívanie ekologických druhov dopravy. Železničná doprava, okrem toho že patrí medzi ekologickejšie druhy dopravy, vie prepraviť veľké množstvá rozličných tovarov na dlhé vzdialenosti. Aby železničná doprava mohla byť konkurentom voči iným druhom dopravy, je dôležité, aby prvky priemyslu 4.0. Boli aplikované do technologických postupov v železničných staniciach. Cieľom tohto článku je technologicky porovnať zavedenie prvku priemyslu 4.0 vozňovej riadiacej jednotky do prepravného procesu v železničnej doprave. Predpoklad výskumnej úlohy vychádza zo skúsenosti implementácie inteligentných snímačov v železničnej doprave v niektorých krajinách európskej únie. Na základe analýzy využívania informačných a komunikačných technológii v železničnej doprave je v článku vykonané technologické zhodnotenie využitia vozňovej riadiacej jednotky v prepravnom procese.

INFLUENCE OF THE CAR CONTROL UNIT UPON THE CARRIAGE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORT

An ability of the railway transport to compete with other transport modes requires the application of the elements of priemysel 4.0 into the technological procedures in the railway stations. The goal of the article is a technological comparison of implementation of the car control unit element priemysel 4.0 into the carriage process of railway transport. Assumption of the research project has been based upon experience with implementation of the intelligent sensors in railway transport gained in some eu countries. Based on the analysis of information and communication technologies in railway transport the evaluation of employment of the car control unit in the carriage process has been carried out.

EINFLUSS DER WAGENSTEUEREINHEIT AUF DIE TRANSPORTPROZESSE IM INTERNATIONALEN SCHIENENVERKEHR

Damit der Schienenverkehr im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern stehen kann, ist es wichtig, dass die Elemente der Industrie 4.0. auf technologische Prozesse in Bahnhöfen angewendet werden. Das Ziel dieses Artikels ist es, die Einführung der Industrie 4.0-Elements des Waggonsteuergerätes in den Transportprozess im Schienenverkehr technologisch zu vergleichen. Die Übernahme der Forschungsaufgabe basiert auf den Erfahrungen des Einsatzes intelligenter Sensoren im Schienenverkehr in einigen Ländern der Europäischen Union. Basierend auf der Analyse des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien im Schienenverkehr liefert der Artikel eine technologische Bewertung des Einsatzes der Wagensteuereinheit im Transportprozess.

ВЛИЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Для того чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с другими видами транспорта, важно, чтобы элементы Индустрии 4.0. применялись в технологических процессах на железнодорожных станциях. Целью данной статьи является технологическое сравнение внедрения элемента Индустрии 4.0 блока управления поездами в транспортный процесс на железнодорожном транспорте. Постановка исследовательской задачи основана на опыте внедрения интеллектуальных датчиков на железнодорожном транспорте в некоторых странах Евросоюза. На основе анализа использования информационно-коммуникационных технологий на железнодорожном транспорте в статье дается технологическая оценка использования блока управления поездами в перевозочном процессе.

ŽELEZNIČNÍ INTEROPERABILITA A ZÁKON O DRÁHÁCH

Železniční doprava v České republice se v poslední době opět dostává do popředí systému dopravy. Cílem Evropské unie je optimalizace výkonnosti dopravního systému a sladění intermodální dopravy. Významnou úlohu bude mít železniční doprava, která nejlépe může naplnit požadavky na dostupnou dopravu pro přesun cestujících i zboží při požadovaném nároku na plnění klimatických cílů. V článku je tento výhled popsán se zaměřením na předpokládané míře zapojení České republiky do evropského železničního systému. 

Railway Interoperability and the Railway Act

Railway transport becomes an important part of the transport system in the Czech Republic again. The goal of the European Union is the performance optimization of the transport system and harmonization of the intermodal transport. An important role should play the railway transport which is able in the best way to fulfil the requirements for the accessible transport of passengers and goods regarding the climatic goals. The paper shows the anticipated integration of the Czech Republic in the European railway system.

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Der Schienenverkehr in der Tschechischen Republik ist in letzter Zeit an die Spitze des Verkehrssystems getreten. Ziel der Europäischen Union ist es, die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems zu optimieren und den intermodalen Verkehr zu harmonisieren. Der Schienenverkehr wird eine wichtige Rolle spielen, um die Anforderungen an verfügbare Verkehrsmittel für den Personen- und Güterverkehr bestmöglich zu erfüllen und gleichzeitig die geforderten Klimaziele zu erreichen. Der Artikel beschreibt diese Perspektive mit Fokus auf das erwartete Maß an Beteiligung der Tschechischen Republik am europäischen Eisenbahnsystem.

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Железнодорожный транспорт в Чешской Республике недавно вышел на передний план транспортной системы. Европейский Союз стремится оптимизировать работу транспортной системы и гармонизировать интермодальные перевозки. Железнодорожный транспорт будет играть важную роль в обеспечении наилучшего удовлетворения потребностей в имеющемся транспорте для перевозки пассажиров и грузов при одновременном выполнении необходимых климатических задач. В статье описывается этот прогноз с акцентом на ожидаемый уровень вовлечения Чешской Республики в европейскую железнодорожную систему.

MOSTAŘI DIVIZE ŽELEZNICE SPOLEČNOSTI OHLA ŽS PROVÁDĚJÍ PŘESTAVBU MOSTU PŘES ŘEKU SVITAVU U ADAMOVA

RECONSTRUCTION OF THE BRIDGE OVER SVITAVA RIVER AT ADAMOV CARRIED OUT BY THE BRIDGE DIVISION OF THE COMPANY OHLA ŽS

DIE EISENBAHNABTEILUNG VON OHLA ŽS BAUT DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS SVITAVA BEI ADAMOV WIEDER AUF

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ OHLA ŽS ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИТАВА ВОЗЛЕ АДАМОВА

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE VSETÍN

COMPLEX RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION VSETÍN

Vollständige Rekonstruktion des Bahnhofs Vsetín

Полная реконструкция железнодорожного вокзала Всетин

NŽT 2/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Životní jubileum Ing. Mojmíra Krejčiříka

O Nové železniční technice 

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař–Praha hl. n.,

II. část – Praha-Hostivař–Praha hl. n.                    

Modernizace koridoru mezi Brnem a Blanskem běží na plné obrátky.   

Railway Corridor Modernization between Brno and Blansko is in Full Swing

Die Modernisierung des Korridors zwischen Brünn und Blansko ist in vollem Gange

Модернизация коридора между Брно и Бланско идет полным ходом

Jiří Kalla

Probíhající práce společnosti OHLA ŽS v tunelu č. 8/2 na trati mezi Brnem a Blanskem 

Před nádražím v Soběslavi vznikne přestupní terminál 

A New Interchange Terminal at the Station in Soběslav

Vor dem Bahnhof in Soběslav wird ein Umsteigeterminal gebaut

Перед вокзалом в Собеславе будет построен пересадочный терминал

Připravovaná stavba mezi Otrokovicemi a Zlínem získala platné územní rozhodnutí

The Planned Construction between Otrokovice and Zlín Obtained a Planning Permission

Der geplante Bau zwischen Otrokovice und Zlín erhielt einen gültigen Gebietsentscheid

Запланированное строительство между Отроковицами и Злином получило действующее разрешение на перепланировку

Úspěšný seminář na VOŠ a SPŠ Děčín

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Roman Dostálek

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel a rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni

New Testing Shop for Electric Powered Vehicles and Extension of Industrial Railway in Plzeň

Neuer Prüfraum für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Erweiterung der Industriebahn in Pilsen

Новая лаборатория для транспортных средств с электроприводом и расширение промышленной железной дороги

Tomáš Oppolzer

Příspěvek firmy Stadler k obnově kolejových vozidel ve střední Evropě

Contribution Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

Zdeněk Malkovský

Pevnost nákladních vozů v minulosti a v současnosti

The Strength of Freight Cars in The Past and Present

Güterwagenfestigkeit in Vergangenheit und Gegenwart

Прочность грузовиков товарных поездов в прошлом и настоящем

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany 

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden Развитие

железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

Anotace

MODERNIZACE KORIDORU MEZI BRNEM A BLANSKEM BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY

RAILWAY CORRIDOR MODERNIZATION BETWEEN BRNO AND BLANSKO IS IN FULL SWING

DIE MODERNISIERUNG DES KORRIDORS ZWISCHEN BRÜNN UND BLANSKO IST IN VOLLEM GANGE

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРИДОРА МЕЖДУ БРНО И БЛАНСКО ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

PŘED NÁDRAŽÍM V SOBĚSLAVI VZNIKNE PŘESTUPNÍ TERMINÁL

A NEW INTERCHANGE TERMINAL AT THE STATION IN SOBĚSLAV

VOR DEM BAHNHOF IN SOBĚSLAV WIRD EIN UMSTEIGETERMINAL GEBAUT

ПЕРЕД ВОКЗАЛОМ В СОБЕСЛАВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

PŘIPRAVOVANÁ STAVBA MEZI OTROKOVICEMI A ZLÍNEM ZÍSKALA PLATNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

THE PLANNED CONSTRUCTION BETWEEN OTROKOVICE AND ZLÍN OBTAINED A PLANNING PERMISSION

DER GEPLANTE BAU ZWISCHEN OTROKOVICE UND ZLÍN ERHIELT EINEN GÜLTIGEN GEBIETSENTSCHEID

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ОТРОКОВИЦАМИ И ЗЛИНОМ ПОЛУЧИЛО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

NOVÁ ZKUŠEBNA ELEKTRICKY HNANÝCH VOZIDEL A ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ KOLEJOVÉ DRÁHY V PLZNI

NEW TESTING SHOP FOR ELECTRIC POWERED VEHICLES AND EXTENSION OF INDUSTRIAL RAILWAY IN PLZEŇ

NEUER PRÜFRAUM FÜR ELEKTRISCH BETRIEBENE FAHRZEUGE UND ERWEITERUNG DER INDUSTRIEBAHN IN PILSEN

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РАСШИРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ПЛЬЗЕНЕ

PŘÍSPĚVEK FIRMY STADLER K OBNOVĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Článek představuje firmu Stadler Rail, zařazení konstrukční kanceláře Stadler Praha v rámci skupiny Stadler Rail a přináší informace o realizovaných projektech v zemích střední Evropy. Uvedeny jsou jednotlivé realizované projekty nových kolejových vozidel, včetně zajímavostí či specifik jednotlivých projektů, které byly kompletně či alespoň částečně zpracovávány ve Sta-dler Praha.

Contribution of the Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Presentation of the Stadler Rail company, activities of the Stadler Prague engineering office within the Stadler Rail group and information about implemented projects in Central European countries. A more detailed presentation of individual implemented projects of new rolling stock, information on interesting facts or specific individual projects, which were completely or at least partially processed by Stadler Prague.

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Der Artikel stellt das Unternehmen Stadler Rail, die Eingliederung des Konstruktionsbüros Stadler Prag in die Stadler Rail Gruppe vor und informiert über realisierte Projekte in mitteleuropäischen Ländern.  Aufgelistet sind die einzelnen umgesetzten Projekte von neuen Schienenfahrzeugen, inklusive interessanter Fakten oder Besonderheiten einzelner Projekte, die ganz oder zumindest teilweise in Stadler Prag abgewickelt wurden.

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

Статья знакомит с компанией Stadler Rail, включением конструкторского бюро Stadler Prague в состав группы Stadler Rail, а также предоставляет информацию о реализованных проектах в странах Центральной Европы. Перечислены отдельные реализованные проекты нового подвижного состава, включая интересные факты или особенности отдельных проектов, которые были полностью или хотя бы частично переработаны в Stadler Prague.

PEVNOST NÁKLADNÍCH VOZŮ V MINULOSTI A V SOUČASNOSTI

Příspěvek se zabývá problematikou dimenzování skříní železničních nákladních vozů. Je analyzován současný stav předpisů a jejich reálná aplikace. Požadavky v předpisech jsou konfrontovány s poznatky získanými při zkouškách a posuzování provozních pevnostních po-ruch nákladních vozů. Jsou uvedeny náměty na změnu stávajících norem.

The Strength of Freight Wagon in The Past and Present

The paper deals with the issue of dimensioning of railway freight wagon car bodies. The current state of regulations and their real application is analysed. The requirements in the regulations are confronted with the knowledge gained during tests and assessment of a op-erational strength failures of freight wagon. Suggestions for changing of existing standards are given.

Die Stärke des Güterwagens in Vergangenheit und Gegenwart

Der Artikel geht auf die Feste Der Artikel befasst sich mit der Frage der Dimensionierung der Kästen von Eisenbahngüterwagen. Analysiert wird der aktuelle Stand der Regulierung und deren reale Anwendung. Den Anforderungen im Regelwerk stehen die Erkenntnisse aus Prüfungen und Beurteilungen von Betriebsfestigkeitsausfällen von Güterwagen gegenüber. Es werden Vorschläge zur Änderung bestehender Standards gemacht.

Прочность товарных поездов в прошлом и настоящем

В статье рассмотрен вопрос определения размеров боксов грузовых железнодорожных вагонов. Анализируется современное состояние нормативных актов и их реальное применение. Нормативные требования противоречат результатам, полученным при испытаниях и оценке производственных  прочностных дефектов  грузовых железнодорожных вагонов. Даны предложения по изменению существующих стандартов.

VPLYV VOZŇOVEJ RIADIACEJ JEDNOTKY NA PREPRAVNÉ PROCESY V MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE26

INFLUENCE OF THE CAR CONTROL UNIT UPON THE CARRIAGE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORT

EINFLUSS DER WAGENSTEUEREINHEIT AUF DIE TRANSPORTPROZESSE IM INTERNATIONALEN SCHIENENVERKEHR

ВЛИЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ PRAHA–DRÁŽĎANY

Článek seznamuje se významnými milníky historie i současnosti železničního provozu mezi Prahou a Drážďany.

History of the Rail Connection Praha–Dresden

The article informs about important milestones in history and present state of the railway operation between Prague and Dresden.

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Der Artikel stellt wichtige Meilensteine der Geschichte und Gegenwart des Eisenbahnverkehrs zwischen Prag und Dresden vor.

Развитие железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

Статья знакомит с важными вехами в истории и настоящем железнодорожного сообщения между Прагой и Дрезденом.

NŽT 1/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • únor 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele

Po trati zasažené tornádem od prosince 2021 již elektricky!

Electric Operation on the Tornado Destroyed Line Restored Since December 2021!

Auf der vom Tornado betroffenen Strecke seit Dezember 2021 bereits elektrisch!

На участке пути, где прошел торнадо, ездят поезда уже с декабря 2021-ого года на электротяге!

Jiří Dlabaja

Autonomní vlaky společnosti AŽD vyjíždějí na českou železnici 

Autonomous Trains of the Company AŽD Draw Out on the Czech Tracks

Die autonomen Züge von AŽD fahren auf Tschechische Eisenbahn aus

Автономные поезда AŽD отправляются по Чешским железным дорогам

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Zabezpečení vedlejších tratí v Německu a v ČR

Protection of Secondary Lines in Germany in Czech Republic

Sicherung der Nebenstrecken in Deutschland und in Tschechien

Обеспечение второстепенных путей в Германии и в Чехии

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Lukáš Raif, Bohuslav Puda

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

Vladimír Verzich

Řešení vazby elektromechanického traťového zařízení

s elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením u MÁV

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

MODERNÍ ŽELEZNICE

Lukáš Týfa, Ondřej Tomaschko

Pevná jízdní dráha v kolejích vysokorychlostních tratí

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Развитие железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

DRÁŽNÍ STROJE

Daniela Černá

Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS

Locomotive Siemens Vectron Successfully Went Through ETCS Compatibility Tests as First in Czech Republic

Die Siemens Vectron-Lokomotive war die erste in der Tschechischen Republik, die die ETCS-Kompatibilitätstests

erfolgreich bestanden hat

Локомотив Siemens Vectron первым в Чешской Республике успешно прошел испытания на совместимость с ETCS

Anotace

PO TRATI ZASAŽENÉ TORNÁDEM OD PROSINCE 2021 JIŽ ELEKTRICKY!

ELECTRIC OPERATION ON THE TORNADO DESTROYED LINE RESTORED SINCE DECEMBER 2021!

AUF DER VOM TORNADO BETROFFENEN STRECKE SEIT DEZEMBER 2021 BEREITS ELEKTRISCH!

НА УЧАСТКЕ ПУТИ, ГДЕ ПРОШЕЛ ТОРНАДО, ЕЗДЯТ ПОЕЗДА УЖЕ С ДЕКАБРЯ 2021-ОГО ГОДА НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ!

AUTONOMNÍ VLAKY SPOLEČNOSTI AŽD VYJÍŽDĚJÍ NA ČESKOU ŽELEZNICI

AUTONOMOUS TRAINS OF THE COMPANY AŽD DRAW OUT ON THE CZECH TRACKS

DIE AUTONOMEN ZÜGE VON AŽD FAHREN AUF TSCHECHISCHE EISENBAHN AUS

АВТОНОМНЫЕ ПОЕЗДА AŽD ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО ЧЕШСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

ZABEZPEČENÍ VEDLEJŠÍCH TRATÍ V NĚMECKU A V ČR

PROTECTION OF SECONDARY LINES IN GERMANY IN CZECH REPUBLIC

SICHERUNG DER NEBENSTRECKEN IN DEUTSCHLAND UND IN TSCHECHIEN

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПУТЕЙ В ГЕРМАНИИ И В ЧЕХИИ

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Článek podrobněji přibližuje geometrie vysokorychlostních výhybek a jejich využití při projektování.

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

The paper brings a detailed information on the geometrical layout of the high-speed switch and crossings and their application in planning.

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Der Artikel beschreibt detaillierter die Geometrie von Hochgeschwindigkeitsweichen und ihre Verwendung im Design.

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

В статье более подробно описывается геометрия сверхскоростных стрелок и их использование при проектировании.

ŘEŠENÍ VAZBY ELEKTROMECHANICKÉHO TRAŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKÝM STANIČNÍM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM U MÁV

Na hlavní trati z Budapešti přes železniční stanici (ŽST) Vác do pohraniční přechodové ŽST Szob je provozován automatický blok s kódovanými kolejovými obvody s nosnou frekvencí 75 Hz. V ŽST Vác bylo aktivováno elektronické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ). Vedlejší trať odbočující z této stanice do sousední ŽST Vácrátot je vybavena klasickým poloautomatickým blokem s hradlovými závěry. Celý mezistaniční úsek je hradlem Máriaudvar rozdělen na dva prostorové oddíly. Pro danou situaci muselo být vyvinuto individuální zapojení. Článek z časopisu Signal + Draht (č. 3/2016) popisuje část řešení, tj. připojení traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) na elektronické a elektromechanické SZZ. Zabývá se hlavně elektronickými hradlovými závěry a popisuje funkčně-bezpečnostní požadavky, postup vývoje a elektrické vlastnosti a jejich funkce. Vedle nich byl vyvinut také elektronický hradlový induktor. Ten nedisponuje bezpečnostními funkcemi, jelikož generované signály řídí obvody Fail-Safe.

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

The article (according the magazine Signal + Draht No 3/2016) describes the connection of the block signalling system to the solid-state and electromechanical interlocking. It focuses mainly on the electronic block lockings and describes functional and safety requirements, development, electrical properties and their functions. Beside them also electronic block apparatus inductor has been developed, which has no safety functions, since the generated signals are controlled by Fail-Safe circuits.

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Ein Artikel aus der Zeitschrift Signal + Draht (Nr. 3/2016) beschreibt die Anbindung von streckenseitigen Signalanlagen (TZZ) an elektronische und elektromechanische SZZ. Es befasst sich hauptsächlich mit elektronischen Torschließungen und beschreibt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit, den Entwicklungsprozess und die elektrischen Eigenschaften und deren Funktionen. Darüber hinaus wurde auch eine elektronische Gate-Induktivität entwickelt. Es hat keine Sicherheitsfunktionen, da die erzeugten Signale von Fail-Safe-Schaltungen gesteuert werden.

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

В статье из журнала «Signal + Draht» (№3/2016) описано подключение аппаратуры путевой сигнализации (TZZ) к электронным и электромеханическим SZZ. Она рассматривает в основном электронные блокировки электромеханических систем и описывает требования функциональной безопасности, процесс разработки, электрические свойства и их функции. В дополнение к ним также был разработан дроссель с электронным затвором. Он не имеет функций безопасности, так как генерируемые сигналы контролируются схемами Fail-Safe.

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V KOLEJÍCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

Příspěvek věnuje pozornost pevné jízdní dráze v kolejích vysokorychlostních tratí, uvádí její výhody či případné nevýhody a zmiňuje i další faktory ovlivňující rozhodování o výběru typu konstrukce železniční koleje.

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

The paper focuses at the solid track-bed in the high speed tracks, mentions their advantages and drawbacks together with further factors influencing the choice of the particular construction track form.

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Der Artikel geht auf die Feste Fahrbahn in Hochgeschwindigkeitsstrecken ein, listet seine Vor- oder möglichen Nachteile auf und nennt weitere Faktoren, die die Entscheidung über die Art der Eisenbahnstruktur beeinflussen.

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

В статье уделяется внимание безбалластному пути на высокоскоростных магистралях, перечисляются его преимущества или возможные недостатки, а также упоминаются другие факторы, влияющие на решение о типе железнодорожного полотна.

VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ PRAHA–DRÁŽĎANY

HISTORY OF THE RAIL CONNECTION PRAHA–DRESDEN

AUSBAU DER EISENBAHNVERBINDUNG PRAG–DRESDEN

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ПРАГА–ДРЕЗДЕН

LOKOMOTIVA SIEMENS VECTRON JAKO PRVNÍ V ČR ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALA TESTY KOMPATIBILITY S ETCS

LOCOMOTIVE SIEMENS VECTRON SUCCESSFULLY WENT THROUGH ETCS COMPATIBILITY TESTS AS FIRST IN CZECH REPUBLIC

DIE SIEMENS VECTRON-LOKOMOTIVE WAR DIE ERSTE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, DIE DIE ETCS-KOMPATIBILITÄTSTESTS ERFOLGREICH BESTANDEN HAT

ЛОКОМОТИВ SIEMENS VECTRON ПЕРВЫМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ET

NŽT 6/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • prosinec 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Rychle a bezpečně – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

Fast and Safely – Railway Telecommunications and Safety Conference

Schnell und sicher – Konferenz der Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf der Eisenbahn

Быстро и безопасно – Конференция по технологиям связи и безопасности на железной дороге

Connecting Europe Express – jedinečný vlak, unikátní evropský projekt

Connecting Europe Express – an Unique Train, an Unique European Project

Connecting Europe Express – einzigartiger Zug, unikales europäisches Projekt

Connecting Europe Express – единичный поезд, уникальный европейский проект

Česká Třebová hostila konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2021

Česká Třebová Hosted the Conference Actual Problems of Rail Vehicles 2021

Česká Třebová veranstaltete die Konferenz „Gegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2021“

В городе Ческа Тршебова прошла конференция «Актуальные проблемы подвижного состава 2021»

Vyšla již pátá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic  

The Fifth Edition of the Railway Administration´s Scientific Journal Came Out

Die fünfte Ausgabe des Wissenschaftlich-Technischen Sammelwerkes der Eisenbahnverwaltung ist bereits erschienen

Вышло уже пятое издание Научно-технического сборника Управления железных дорог

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Spolek „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) a „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB) 

Associations „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) and „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Verein Furka Bergstrecke (VFBS) und Dampfbahn Furka Bergstrecke AG (DFB)

Ассоциации „Furka Bergstrecke“ (VFBS) и „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Švýcarské železnice dvakrát jinak

Two Different Looks at the Swiss Railways

Schweizer Bahnen zweimal anders

Schweizer Bahnen zweimal anders

Швейцарские железные дороги дважды по-другому

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Tým firmy STARMON s.r.o

Modernizace trati Havlíčkův Brod–Humpolec      

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Модернизация линии Гавличкув Брод–Гумполец

Martin Mráz

Rekonstrukce železniční stanice Adamov    

Reconstruction of the Railway Station Adamov

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Lenka Linhartová

Přechod na jednotnou napájecí soustavu v ČR        

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

MODERNÍ ŽELEZNICE

Pavel Drdla

Vysokorychlostní železnice v Maroku

High Speed Railway in Morocco

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko Высокоскоростная железная дорога в Марокко

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Petr Šramota

Projekt zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno–Česká Třebová

a výstavba podchodu v zastávce Blansko

Elimination of the Level Crossing P6081 in km 179,826 in the Line Brno–Česká Třebová

and Construction of the Pedestrian Tunnel in the Halt Blansko

Projekt der Aufhebung des Bahnüberganges P6801 bei Km 179.826 der Strecke Brünn–Česká Třebová

und Bau einer Unterführung an der Haltestelle Blansko

Проект отмены прoезда P6801 на 179 826 км линии Брно–Ческа Тршебова

и строительство подземного перехода на станции Бланско

VĚDA A VÝZKUM

VUZ obdržel evropský certifikát ECM   

VUZ Received the European ECM Cerificate

VUZ hat das europäische ECM-Zertifikat erhalten

«VUZ» получил европейский сертификат ECM

DRÁŽNÍ STROJE

Společnost Hrochostroj připravila exkurzi pro studenty

The Company Hrochostroj Organitzed the Tour for Students

Gesellschaft Hrochostroj hat eine Exkursion für Studenten vorbereitet

Общество «Hrochostroj» подготовилo экскурсию для студентов

Anotace

RYCHLE A BEZPEČNĚ – KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI

FAST AND SAFELY – RAILWAY TELECOMMUNICATIONS AND SAFETY CONFERENCE

SCHNELL UND SICHER – KONFERENZ DER KOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSTECHNIK AUF DER EISENBAHN

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО – КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

CONNECTING EUROPE EXPRESS – JEDINEČNÝ VLAK, UNIKÁTNÍ EVROPSKÝ PROJEKT  

CONNECTING EUROPE EXPRESS – AN UNIQUE TRAIN, AN UNIQUE EUROPEAN PROJECT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – EINZIGARTIGER ZUG, UNIKALES EUROPÄISCHES PROJEKT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – ЕДИНИЧНЫЙ ПОЕЗД, УНИКАЛЬНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTILA KONFERENCI SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021 

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTED THE CONFERENCE ACTUAL PROBLEMS OF RAIL VEHICLES 2021

ČESKÁ TŘEBOVÁ VERANSTALTETE DIE KONFERENZ „GEGENWÄRTIGE PROBLEME DER SCHIENENFAHRZEUGE 2021“

В ГОРОДЕ ЧЕСКА ТРШЕБОВА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 2021»

VYŠLA JIŽ PÁTÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE FIFTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC JOURNAL CAME OUT

DIE FÜNFTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЛО УЖЕ ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СБОРНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

SPOLEK „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) A „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ASSOCIATIONS „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) AND „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

VEREIN FURKA BERGSTRECKE (VFBS) UND DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE AG (DFB)

АССОЦИАЦИИ „FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) И „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNICE DVAKRÁT JINAK

TWO DIFFERENT LOOKS AT THE SWISS RAILWAYS

SCHWEIZER BAHNEN ZWEIMAL ANDERS

ШВЕЙЦАРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДВАЖДЫ ПО-ДРУГОМУ

MODERNIZACE TRATI HAVLÍČKŮV BROD–HUMPOLEC

Článek věnuje pozornost zásadní a rozsáhlé opravě zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Havlíčkův Brod-Humpolec, jejíž hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a změna organizace řízení dopravy dle předpisu Správy železnic, státní organizace, SŽ D1. Součástí stavby je také příprava kabelizace a vybraných prvků pro budoucí výstavbu sítě GSM-R a zabezpečení ETCS.

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

The paper focuses at the essential and extensive repair of the safety and telecommunication installations on the line Havlíčkův Brod – Humpolec. The main goal of the project is an increase of railway operation safety and change in the traffic control according to the Railway Administration Regulation SŽ D1. A part of the project is also preparation of the cabling and some elements for building of the GSM-R network and safety system ETCS in the future.

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Der Artikel befasst sich mit der grundlegenden und umfassenden Reparatur von dem Sicherungs- und Kommunikationssystem auf der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec, deren Hauptziel die Erhöhung von der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und Änderung der Organisierung von der Transportsteuerung gemäß der Vorschrift der Eisenbahnverwaltung, Staatsorganisation SŽ D1, ist. Der Bau beinhaltet auch die Vorbereitung der Verkabelung und ausgewählter Elemente für den zukünftigen Bau GSM-R-Netze und ETCS-Sicherheit.

Модернизация линии Гавличкув БродГумполец

В статье уделяется внимание масштабному и капитальному ремонту охранных устройств и средств связи на линии Гавличкув-Брод–Гумполец, основной целью которого является повышение безопасности железнодорожного движения и изменение организации управления движением в соответствии с предписаниями Управления железной дорогой, государственной организации, SŽ D1. Строительство также включает в себя подготовку кабельной разводки и выбранных элементов для будущего строительства сети GSM-R и обеспечения ETCS.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE ADAMOV

Příspěvek informuje o nyní probíhající rekonstrukci železniční stanice Adamov, která je významnou součástí celostátní železniční sítě, 1. tranzitního koridoru v rámci České republiky a IV. Panevropského koridoru.

Reconstruction of the Railway Station Adamov

The paper informs about the current reconstruction of the railway station Adamov situated on the important railway line, 1st transit corridor in the framework of the Czech Republic and 4th Paneuropean corridor.

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Der Artikel informiert über die laufende Rekonstruktion des Bahnhofs Adamov, der ein wichtiger Bestandteil des nationalen Eisenbahnnetzes ist, des 1. Transitkorridors in der Tschechischen Republik und des IV. Paneuropäischen Korridors.

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Статья информирует о текущей реконструкции железнодорожной станции Адамов, которая является важной частью общегосударственной железнодорожной сети, 1-ого транзитного коридора на территории Чешской Республики и IV-ого панъевропейского коридора.

PŘECHOD NA JEDNOTNOU NAPÁJECÍ SOUSTAVU V ČR

Přechod na jednotnou napájecí soustavu je jednou z prioritních oblastí, kterými se zabývá Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“, dalšími prioritními oblastmi jsou „Podpora urychlení výstavby tratí rychlých spojení a přípravy jejich provozování v ČR“, „Realizace systému ERTMS na tratích v ČR“ a „Management železniční infrastruktury“. Všechny tyto prioritní oblasti jsou důležité pro správné, bezpečné a konkurenceschopné fungování železničního systému.

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Transition to the unified power supply system is one of priority sections followed by the Technological Platform „Railway Infrastructure Interoperability“. Further sections are „Support of Speed-up of Building High Speed Railway Tracks and Preparation for their Operation in the Czech Republic“, „Realization of ERTMS on the railway lines in the Czech Republic“ and „Railway Infrastructure Management“. All these priority sections are important for the correct, safe and competitive rail system functioning.

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Der Übergang zu einem einheitlichen Versorgungssystem ist einer der Schwerpunkte der Technologieplattform „Interoperabilität der Eisenbahninfrastruktur“, weitere Schwerpunkte sind „Unterstützung bei der Beschleunigung des Baus von Hochgeschwindigkeitsstrecken und Vorbereitung ihres Betriebs in der Tschechischen Republik“, „Einführung von ERTMS auf Strecken in der Tschechischen Republik“ und „Eisenbahninfrastrukturmanagement“. Alle diese vorrangigen Bereiche sind wichtig für das ordnungsgemäße, sichere und wettbewerbsfähige Funktionieren des Eisenbahnsystems.

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

Переход к единой системе электроснабжения является одним из приоритетных направлений, решаемых Технологической платформой «Интероперабельность железнодорожной инфраструктуры», другими приоритетными направлениями являются «Поддержка ускоренного строительства высокоскоростных линий и подготовка к их эксплуатации в Чешской Республике», «Внедрение ERTMS на линиях в Чешской Республике» и «Управление железнодорожной инфраструктурой». Все эти приоритетные направления важны для надлежащего безопасного и конкурентоспособного функционирования железнодорожной системы.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V MAROKU

Příspěvek přináší základní informace o nedávno zprovozněné první vysokorychlostní železniční trati v Maroku, současně i první takové trati v Africe.

High Speed Railway in Morocco

The paper brings the basic information on the recently opened first high speed railway line in Morocco, being also the first of this kind in Africa.

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko

Der Artikel bringt grundlegende Informationen über die vor kurzem in Betrieb genommene erste Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Marokko sowie die erste derartige Strecke in Afrika.

Высокоскоростная железная дорога в Марокко

В документе представлена основная информация о недавно запущенной первой высокоскоростной железнодорожной линии в Марокко, которая является одновременно и первой такой линией в Африке.

PROJEKT ZRUŠENÍ PŘEJEZDU P6801 V KM 179,826 TRATI BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ

A VÝSTAVBA PODCHODU V ZASTÁVCE BLANSKO

ELIMINATION OF THE LEVEL CROSSING P6081 IN KM 179,826 IN THE LINE BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ AND CONSTRUCTION OF THE PEDESTRIAN TUNNEL IN THE HALT BLANSKO

PROJEKT DER AUFHEBUNG DES BAHNÜBERGANGES P6801 BEI KM 179.826 DER STRECKE BRÜNN–ČESKÁ TŘEBOVÁ UND BAU EINER UNTERFÜHRUNG AN DER HALTESTELLE BLANSKO

ПРОЕКТ ОТМЕНЫ ПРOЕЗДА P6801 НА 179 826 КМ ЛИНИИ БРНО–ЧЕСКА ТРШЕБОВА И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА НА СТАНЦИИ БЛАНСКО

VUZ OBDRŽEL EVROPSKÝ CERTIFIKÁT ECM

VUZ RECEIVED THE EUROPEAN ECM CERIFICATE

VUZ HAT DAS EUROPÄISCHE ECM-ZERTIFIKAT ERHALTEN

«VUZ» ПОЛУЧИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ECM

SPOLEČNOST HROCHOSTROJ PŘIPRAVILA EXKURZI PRO STUDENTY     

THE COMPANY HROCHOSTROJ ORGANITZED THE TOUR FOR STUDENTS

GESELLSCHAFT HROCHOSTROJ HAT EINE EXKURSION FÜR STUDENTEN VORBEREITET

ОБЩЕСТВО «HROCHOSTROJ» ПОДГОТОВИЛO ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1

NŽT 5/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Pavel Tesař

Cestujícím v metropoli slouží nová stanice i prodloužený podchod  

Passengers Can Use a New Station and Lenghtened Pedestrian Tunnel in the Capital

Den Reisenden in der Metropole dient eine neue Station sowie eine verlängerte Unterführung

Пассажирам в столице служат новая станция и удлиненный подход

Tomáš Johánek

Správa železnic rozšiřuje park speciálních vozidel pro diagnostiku  

Railway Administration Expands the Fleet of Special Diagnostic Vehicles

Eisenbahnverwaltung erweitert ihren Wagenpark der speziellen Fahrzeuge für die Diagnostik

«Управление железной дорогой» расширяет парк подвижного состава специальных транспортных средств

для диагностики

Mojmír Nejezchleb:

»Nikdy jsme nebyli tak daleko!« 

„We Have Never Been so Far!“

„Noch nie waren wir so weit!“

«Мы никогда не были так далеко!»

Libor Poláček

Evropou projížděl Connecting Europe Express  

Connecting Europe Express Ran through Europe

Durch Europa ist der Connecting Europe Express durchgefahren

Европой проехал соединяющий Европейский Экспресс

Proběhl evropský průzkum bezpečnosti železnic  

European Survey of the Railway Safety

Europäische Erforschung der Eisenbahnsicherheit ist durchgelaufen

Произошло европейское исследование безопасности на железной дороге

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Jiří Dlabaja

Slovenská strela opět jezdí vlastní silou   

Slovenská Strela Runs By Own Power Again

„Der slowakische Pfeil“ läuft wieder aus eigener Kraft

«Словацкая стрела» снова ездит своим ходом

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Martin Mráz

Rekonstrukce traťových kolejí v úsecích Maloměřice st. 6–Adamov

a Adamov–Blansko 

Reconstruction of Line Tracks in the Sections Maloměřice St. 6 – Adamov and Adamov–Blansko

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov–Blansko

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице cт. 6 – Адамов и Адамов–Бланско

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

–  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

– анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

Lukáš Raif, Miloslav Klement, Michal Vyhlídal

Odvratná výhybka z produkce DT Prostějov        

Trap Points Manufactured by DT Prostějov

Schutzweiche hergestellt von DT Prostějov

Oхранная cтрелка производства DT Prostějov

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Daniela Černá

Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Transportation dodá ČD 180 expresních vozů                                                                        

Consortium Siemens Mobility – Škoda Transportation Supplies ČD with 180 Express Cars

Konsortium Siemens Mobility – Škoda Transportation beliefert die ČD mit 180 Express-Wägen

Консорциум Siemens Mobility – Škoda Transportation доставит ČD 180 экспрессных вагонов

Anotace

CESTUJÍCÍM V METROPOLI SLOUŽÍ NOVÁ STANICE I PRODLOUŽENÝ PODCHOD

PASSENGERS CAN USE A NEW STATION AND LENGHTENED PEDESTRIAN TUNNEL IN THE CAPITAL

DEN REISENDEN IN DER METROPOLE DIENT EINE NEUE STATION SOWIE EINE VERLÄNGERTE UNTERFÜHRUNG

ПАССАЖИРАМ В СТОЛИЦЕ СЛУЖАТ НОВАЯ СТАНЦИЯ И УДЛИНЕННЫЙ ПОДХОД

SPRÁVA ŽELEZNIC ROZŠIŘUJE PARK SPECIÁLNÍCH VOZIDEL PRO DIAGNOSTIKU          

RAILWAY ADMINISTRATION EXPANDS THE FLEET OF SPECIAL DIAGNOSTIC VEHICLES

EISENBAHNVERWALTUNG ERWEITERT IHREN WAGENPARK DER SPEZIELLEN FAHRZEUGE FÜR DIE DIAGNOSTIK

«УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ» РАСШИРЯЕТ ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Mojmír Nejezchleb:

»NIKDY JSME NEBYLI TAK DALEKO!«

„WE HAVE NEVER BEEN SO FAR!“

„NOCH NIE WAREN WIR SO WEIT!“.

«МЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАК ДАЛЕКО!»

EVROPOU PROJÍŽDĚL CONNECTING EUROPE EXPRESS

CONNECTING EUROPE EXPRESS RAN THROUGH EUROPE

DURCH EUROPA IST DER CONNECTING EUROPE EXPRESS DURCHGEFAHREN

ЕВРОПОЙ ПРОЕХАЛ СОЕДИНЯЮЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС

PROBĚHL EVROPSKÝ PRŮZKUM BEZPEČNOSTI ŽELEZNIC

EUROPEAN SURVEY OF THE RAILWAY SAFETY

EUROPÄISCHE ERFORSCHUNG DER EISENBAHNSICHERHEIT IST DURCHGELAUFEN

ПРОИЗОШЛО ЕВРОПЕЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

SLOVENSKÁ STRELA OPĚT JEZDÍ VLASTNÍ SILOU

SLOVENSKÁ STRELA RUNS BY OWN POWER AGAIN

„DER SLOWAKISCHE PFEIL“ LÄUFT WIEDER AUS EIGENER KRAFT

«СЛОВАЦКАЯ СТРЕЛА» СНОВА ЕЗДИТ СВОИМ ХОДОМ

REKONSTRUKCE TRAŤOVÝCH KOLEJÍ V ÚSECÍCH MALOMĚŘICE ST. 6 – ADAMOV A ADAMOV–BLANSKO

Článek věnuje pozornost připravované zásadní rekonstrukci dvou traťových úseků na železniční trati Brno-Maloměřice–Adamov–Blansko. V úvodu je zmíněna i dosavadní historie staveb na této trati vybudované v nesnadném terénu.

RECONSTRUCTION OF LINE TRACKS IN THE SECTIONS MALOMĚŘICE ST. 6 –

ADAMOV AND ADAMOV–BLANSKO

The paper focuses at the reconstruction of two important sections of the railway line Brno-Maloměřice–Adamov–Blansko being in preparation. The opening part mentions also the history of the construction works carried out on this track, built in complicated ground conditions.

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov-Blansko

Der Artikel befasst sich mit der geplanten grundlegenden Rekonstruktion von zwei Streckenabschnitten der Bahnstrecke Brno-Maloměřice– Adamov–Blansko. Die Einleitung erwähnt auch die aktuelle Geschichte der Gebäude dieser Linie, die in schwierigem Gelände gebaut wurden.

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице cт. 6 – Адамов и Адамов – Бланско

В статье обращено внимание на планируемую коренную реконструкцию двух линейных участков железнодорожной линии Брно-Маломержице-Адамов-Бланско. Во введении также упоминается текущая история строительства на этой линии, построенной в труднопроходимой местности.

MODERNIZOVANÝ ÚSEK ŽELEZNIČNEJ TRATE POVAŽSKÁ TEPLÁ (MIMO)‒ŽILINA (MIMO) –  ANALÝZA REALIZOVANEJ KVALITY GEOTECHNICKÝCH PRÁC (STATICKÝCH ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK)

Predkladaný článok sa venuje časti úseku modernizovaného koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo), na ktorom bola realizovaná diagnostika kvality vykonaných prác na konštrukčných vrstvách telesa železničného spodku a jeho podložia. V nadväznosti na to bola vykonaná analýza získaných hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku (zemnej pláne, pláne telesa železničného spodku), nových násypových telies, konsolidačnej vrstvy a prechodových oblastí, a to z dôvodu poskytnutia komplexného prehľadu o kvalite vykonaných prác na predmetnom modernizovanom traťovom úseku a súčasne aj preukázania a posúdenia relevantnosti návrhových hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných častí telesa železničného spodku stanovenými legislatívnymi dokumentami ŽSR.

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except) – Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

In the line section Povážská Teplá–Žilina, which is a part of the modernized railway corridor Va, the quality diagnostics of the works on sub-ballast layers and supporting soil were carried out. Obtained deformation resistance values of particular sub-ballast layers (subgrade, formation), new embankments, consolidation layer and transition areas were analysed to get a complex overview of the quality of the works carried out and also to prove the validity of the deformation resistance design values of the particular sub-ballast layers according to the ŽSR legislation documents.

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Vorgelegter Artikel widmet sich einem Teil von der modernisierten Strecke des Korridors Nr. Va, konkret der Bahnstrecke Povážská Teplá–Žilina, auf dem die Qualitätsdiagnostik der Arbeiten an den Tragschichten des Untergrundes durchgeführt wurde. Anschließend wurde eine Analyse der erhaltenen Werte des Verformungswiderstandes einzelner Strukturschichten des Eisenbahnunterwagens durchgeführt (des Erdplanums und Unterbauplanums), neuer Böschungskörper, Konsoli-dierungsschicht und Übergangsbereiche, um einen umfassenden Überblick über die Qualität der Arbeiten am modernisierten Gleisabschnitt zu geben und gleichzeitig die Relevanz der Bemessungswerte des Deformationswiderstandes einzelner  Konstruktionsteile des Unterteilbahnkörpers nachzuweisen und zu bewerten, die durch ŽSR-Gesetzgebungsdokumente festgelegt wurde.

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо) – Жилина (мимо) анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

В представленной статье рассматривается часть участка модернизированного коридора N Ва, конкретно участка Поважска Тепла (снаружи)–Жилина (снаружи), на котором проводилась диагностика качества выполняемых работ на конструкционных слоях корпуса нижних частей железнодорожного подвижного состава и его основании. После этого был проведен анализ полученных значений деформационной устойчивости отдельных структурных слоев корпуса основания (план грунта, план корпуса железнодорожного основания), новых корпусов насыпи, слоя консолидации и переходных участков, что именно связано с предоставлением комплексного обзора качества выполняемых работ на модернизированном участке пуTи и одновременно с демонстрацией и оценкой актуальности проектных значений деформационной устойчивости отдельных конструктивных элементов корпуса основания железнодорожного пути, установленных нормативными законодательными документами ŽSR.

ODVRATNÁ VÝHYBKA Z PRODUKCE DT PROSTĚJOV

Na základě požadavku Správy železnic, státní organizace (SŽ) probíhal v letech 2016 až 2019 ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. vývoj speciální výhybkové konstrukce v soustavě železničního svršku S49 2. generace, která byla později označena jako odvratná výhybka s upravenou srdcovkovou částí. Jedná se o nový výrobek, jehož použití předpokládá SŽ v nově rekonstruovaných železničních stanicích v rozvětveních do odvratných kolejí, které budou plnit pouze funkci odvratu, tzn. že nebudou sloužit žádným jiným dalším účelům.

TRAP POINTS MANUFACTURED BY DT PROSTĚJOV

In the years 2016-2019 the company DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. developed on the demand of the Railway Administration a special switch and crossing work of the trackform S49 2nd generation, later designated as trap points with modified crossing panel. The new product should be used in track developments of the newly reconstructed railway stations for the safety tracks serving solely as a flank protection.

SCHUTZWEICHE HERGESTELLT VON DT PROSTĚJOV

Auf Antrag der Eisenbahnverwaltung, einer staatlichen Organisation (SŽ), verlief in den Jahren 2016 bis 2019 in der Gesellschaft DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. die Entwicklung einer speziellen Weichenkonstruktion im System des Eisenbahnoberbaus S49 der 2. Generation, die später als Schutzweiche mit modifiziertem Herzstückteil bezeichnet wurde. Es handelt sich um ein neues Produkt, dessen Verwendung von SŽ in neu umgebauten Bahnhöfen in Abzweigungen in Schutzgleise vorgesehen ist, die nur die Funktion des Flankeschutzes erfüllen, d.h. dass sie keinem anderen Zweck dienen.

OХРАННАЯ CТРЕЛКА ПРОИЗВОДСТВА DT PROSTĚJOV

По запросу государственной организации Управление железной дорогой (SŽ), в период с 2016 по 2019 год в компании DT – «Výhybkárna a strojírna, a.s.» проходила  разработка специальной конструкции стрелочного перевода в системе верхнего строения пути S49 2-го поколения, которая впоследствии была обозначена как oхранная cтрелка с измененной cрeбной частью. Это новый продукт, использование которого предполагается SŽ на недавно отреконструированных железнодорожных станциях в ответвлениях на отводные пути, который будет выполнять только функцию бокoвoй зaщиты, т.е. не будeт служить никаким другим целям.

KONSORCIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION DODÁ ČD 180 EXPRESNÍCH VOZŮ   

CONSORTIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION SUPPLIES ČD WITH 180 EXPRESS CARS

KONSORTIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION BELIEFERT DIE ČD MIT 180 EXPRESS-WÄGEN

КОНСОРЦИУМ SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION ДОСТАВИТ ČD 180 ЭКСПРЕССНЫХ ВАГОНОВ

NŽT 4/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Žádná tragédie nám není lhostejná – pomoc pro tornádem zasažené oblasti

a zprovoznění železnice je prvořadým úkolem

We are Indifferent to no Tragedy – Helping the Region Destroyed by Tornado and Restoration of Railway Operation Is a Priority

Keine Tragödie ist uns gleichgültig – die Hilfe für die mit Tornado betroffenen Gebiete und Inbetriebnahme der Eisenbahn hat die Priorität

Мы неравнодушны к любой трагедии – помощь областям затронутым торнадо и запуск железной дороги являются приоритетной задачей

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Jak zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech

How to Improve the Safety on Level Crossings

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

Vojtěch Dybala

Vliv elektromagnetického momentu trakčního motoru na buzení torzních kmitů

mechanické soustavy pohonu dvojkolí kolejových vozidel

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation

of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung

von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний

механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter

K problematice zabezpečení jízd vlaků v dlouhém tunelu

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

–  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

– анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pavel Drdla

Docklandská lehká železnice

Docklands Light Railway

Docklands leichte Eisenbahn

Доклендский трамвай

Anotace

ŽÁDNÁ TRAGÉDIE NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ – POMOC PRO TORNÁDEM ZASAŽENÉ OBLASTI A ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNICE JE PRVOŘADÝM ÚKOLEM

WE ARE INDIFFERENT TO NO TRAGEDY – HELPING THE REGION DESTROYED BY TORNADO AND RESTORATION OF RAILWAY OPERATION IS A PRIORITY

KEINE TRAGÖDIE IST UNS GLEICHGÜLTIG – DIE HILFE FÜR DIE MIT TORNADO BETROFFENEN GEBIETE UND INBETRIEBNAHME DER EISENBAHN HAT DIE PRIORITÄT

МЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ЛЮБОЙ ТРАГЕДИИ – ПОМОЩЬ ОБЛАСТЯМ ЗАТРОНУТЫМ ТОРНАДО И ЗАПУСК ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

SOUTĚŽ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL POKRAČUJE   

UNIVERSITY STUDENTS´ COMPETITION GOES ON

DER WETTBEWERB DER НОCHSCHULSTUDENTEN GEHT WEITER

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

Článek popisuje současné možnosti zabezpečení železničních přejezdů a přináší i konkrétní návrhy dalších doplňujících prvků, jež mohou přispět k lepšímu a ještě účinnějšímu upozornění řidičů na hrozící nebezpečí.

How to Improve the Safety on Level Crossings

The paper describes the present possibilities of the level crossing protection and suggests new  complementary elements which could improve the warning of the drivers.

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Der Artikel beschreibt die aktuellen Möglichkeiten der Sicherung von Bahnübergängen und bringt konkrete Vorschläge für weitere Zusatzelemente, die zu einer besseren und noch effektiveren Warnung der Fahrer vor drohender Gefahr beitragen können.

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

В статье описываются текущие возможности обеспечения безопасности железнодорожных переездов, а также приводятся конкретные предложения по другим дополнительным элементам, которые могут способствовать лучшему и даже более эффективному предупреждению водителей о неминуемой опасности.

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Článek se věnuje kvalifikaci problému buzení torzních vibrací v pohonu kolejového vozidla od harmonických složek elektromagnetického momentu trakčního motoru. K identifikaci tohoto problému jsou využívány výpočetní a simulační modely kolejového vozidla a jeho elektromechanické soustavy trakčního pohonu.

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

The article deals with a qualification of a problem of a torsion vibrations excitation in the drive of a railway vehicle. These are caused by harmonic components of an electromagnetic torque, which is produced by the traction motor. To identify this problem the calculation and simulation models of the railway vehicle and its electromechanical drive system are used.

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Der Beitrag befasst sich mit der Qualifizierung des Problems der Anregung von Drehschwingungen im Antrieb eines Schienenfahrzeugs aus den harmonischen Anteilen des elektromagnetischen Moments eines Fahrmotors. Um dieses Problem zu identifizieren, werden Rechen- und Simulationsmodelle des Rollmaterials und seines elektromechanischen Fahrantriebssystems verwendet.

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

Статья рассматривает проблему возбуждения крутильных колебаний в приводе рельсового транспортного средства с учетом гармонических составляющих электромагнитного момента тягового двигателя. К идентификации этой проблемы применяются вычислительные модели и симуляционные модели рельсового транспортного средства и его электромеханические системы тягового привода.

K PROBLEMATICE ZABEZPEČENÍ JÍZD VLAKŮ V DLOUHÉM TUNELU

V souvislosti s výstavbou nových dlouhých železničních tunelů v České republice příspěvek informuje o zkušenostech s technickým zabezpečením těchto tunelů ve Švýcarsku a o možnostech jejich využití i na naší železniční síti.

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

With regard to the building of new long railway tunnels in Czech Republic the paper informs about experience with technical safety measures in such tunnels in Switzerland and their possible use on our railway network.

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

Im Zusammenhang mit dem Bau neuer langer Eisenbahntunnel in Tschechien informiert der Beitrag über die Erfahrungen mit der technischen Absicherung dieser Tunnel in der Schweiz und über die Einsatzmöglichkeiten auf unserem Bahnnetz.

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

В связи со строительством новых длинных железнодорожных туннелей в Чешской Республике сTаTья информирует об опыте технической безопасности этих туннелей в Швейцарии и о возможностях их использования на нашей железнодорожной сети.

MODERNIZOVANÝ ÚSEK ŽELEZNIČNEJ TRATE POVAŽSKÁ TEPLÁ (MIMO)‒ŽILINA (MIMO) –  ANALÝZA REALIZOVANEJ KVALITY GEOTECHNICKÝCH PRÁC (STATICKÝCH ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK)

Predkladaný článok sa venuje časti úseku modernizovaného koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo), na ktorom bola realizovaná diagnostika kvality vykonaných prác na konštrukčných vrstvách telesa železničného spodku a jeho podložia. V nadväznosti na to bola vykonaná analýza získaných hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku (zemnej pláne, pláne telesa železničného spodku), nových násypových telies, konsolidačnej vrstvy a prechodových oblastí, a to z dôvodu poskytnutia komplexného prehľadu o kvalite vykonaných prác na predmetnom modernizovanom traťovom úseku a súčasne aj preukázania a posúdenia relevantnosti návrhových hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných častí telesa železničného spodku stanovenými legislatívnymi dokumentami ŽSR.

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except) – Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

In the line section Povážská Teplá–Žilina, which is a part of the modernized railway corridor Va, the quality diagnostics of the works on sub-ballast layers and supporting soil were carried out. Obtained deformation resistance values of particular sub-ballast layers (subgrade, formation), new embankments, consolidation layer and transition areas were analysed to get a complex overview of the quality of the works carried out and also to prove the validity of the deformation resistance design values of the particular sub-ballast layers according to the ŽSR legislation documents.

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Vorgelegter Artikel widmet sich einem Teil von der modernisierten Strecke des Korridors Nr. Va, konkret der Bahnstrecke Povážská Teplá–Žilina, auf dem die Qualitätsdiagnostik der Arbeiten an den Tragschichten des Untergrundes durchgeführt wurde. Anschließend wurde eine Analyse der erhaltenen Werte des Verformungswiderstandes einzelner Strukturschichten des Eisenbahnunterwagens durchgeführt (des Erdplanums und Unterbauplanums), neuer Böschungskörper, Konsoli-dierungsschicht und Übergangsbereiche, um einen umfassenden Überblick über die Qualität der Arbeiten am modernisierten Gleisabschnitt zu geben und gleichzeitig die Relevanz der Bemessungswerte des Deformationswiderstandes einzelner  Konstruktionsteile des Unterteilbahnkörpers nachzuweisen und zu bewerten, die durch ŽSR-Gesetzgebungsdokumente festgelegt wurde.

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо) – Жилина (мимо) анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

В представленной статье рассматривается часть участка модернизированного коридора N Ва, конкретно участка Поважска Тепла (снаружи)–Жилина (снаружи), на котором проводилась диагностика качества выполняемых работ на конструкционных слоях корпуса нижних частей железнодорожного подвижного состава и его основании. После этого был проведен анализ полученных значений деформационной устойчивости отдельных структурных слоев корпуса основания (план грунта, план корпуса железнодорожного основания), новых корпусов насыпи, слоя консолидации и переходных участков, что именно связано с предоставлением комплексного обзора качества выполняемых работ на модернизированном участке пуTи и одновременно с демонстрацией и оценкой актуальности проектных значений деформационной устойчивости отдельных конструктивных элементов корпуса основания железнодорожного пути, установленных нормативными законодательными документами ŽSR.

DOCKLANDSKÁ LEHKÁ ŽELEZNICE

Docklands Light Railway v Londýně patří mezi nejúspěšnější systémy provozované na světě v oblasti automatických lehkých železnic. Článek informuje o jejích počátcích a blíže charakterizuje provoz na DLR.

Docklands Light Railway

The Docklands Light Railway (DLR) in London belongs to the most successful automated light rail systems in the world. The paper focuses at the origin of these railways and at the DLR operation.

Docklands leichte Eisenbahn

Die Docklands leichte Eisenbahn in London ist eines der weltweit erfolgreichsten Systeme im Bereich der automatischen Stadtbahnen. Der Artikel informiert über seine Anfänge und charakterisiert näher den Betrieb an dieser Eisenbahn.

Доклендский трамвай

Docklands Light Railway в Лондоне – одна из самых успешных в мире систем автоматического скоростного трамвая. В статье рассказывается о его истоках и более подробно описывается эксплуатация этого трамвая.

NŽT 3/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Na hlavním nádraží v Praze se otevře pro veřejnost také historická budova

The historic building of the Prague main station to be open to the public

Auf dem Hauptbahnhof in Prag wird ein historisches Gebaude der Offentlichkeit zuganglich gemacht

На главном железнодорожном вокзале в Праге откроется историческое здание также для публики

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

Společnost enteria je důvěryhodným partnerem i dobrým zaměstnavatelem

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

The Company ENTERIA is Reliable Partner and Good Employer

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

Die Gesellschaft ENTERIA ist ein vertrauenswurdiger Partner und guter Arbeitsgeber

Разговор, посвященный строительному холдингу

Kомпания ENTE RIA является надёжным партнёром и хорошим работодателем

Vyšlo čtvrté číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic 

Scientific and Technical Journal Nr. 4 of the Railway Administration Came Out

Nr. 4 des Wissenschaftlich-technischen Sammelbandes von der Tschechischen Eisenbahnverwaltung wurde herausgegeben

Выпуск №4 Научно-технического сборника ≪Управления железной дорогой≫

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Daniel Haspra

Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном секторе

 OSOBNOSTI

Odešel Ing. Ladislav Kopsa – perfekcionista ve svém oboru

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Moglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Pavel Drdla

Příklad moderního systému kolejové dopravy

Example of a Modern Rail Transport System

Beispiel des modernen Systems vom Schienenverkehr

Пример современной системы рельсового транспорта

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vladimír Vašinek, Tomáš Krenželok, Vítězslav Stýskala, Jan Nedoma

Optické a vláknově optické senzory v železničních aplikacích

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

Petr Šohajek

Plánování a řízení provozu seřaďovacích stanic v rámci projektu OptiYard

Marshalling Yard Operation Planning and Control in the Framework of the Project OptiYard

Betriebsplanung und Steuerung der Rangierstationen im Rahmen des Projektes OptiYard

Планирование и управление эксплуатацией сортировочных станций в рамках проекта OptiYard

Anotace

NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V PRAZE SE OTEVŘE PRO VEŘEJNOST TAKÉ HISTORICKÁ BUDOVA

THE HISTORIC BUILDING OF THE PRAGUE MAIN STATION TO BE OPEN TO THE PUBLIC

AUF DEM HAUPTBAHNHOF IN PRAG WIRD EIN HISTORISCHES GEBÄUDE DER ÖFFENTLICHKEIT ZUGÄNGLICH GEMACHT

НА ГЛАВНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ В ПРАГЕ ОТКРОЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ТАКЖЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

SPOLEČNOST ENTERIA JE DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM I DOBRÝM ZAMĚSTNAVATELEM

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

THE COMPANY ENTERIA IS RELIABLE PARTNER AND GOOD EMPLOYER

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

DIE GESELLSCHAFT ENTERIA IST EIN VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER UND GUTER ARBEITSGEBER

Разговор, посвященный строительному холдингу

KОМПАНИЯ ENTERIA ЯВЛЯЕТСЯ НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ И ХОРОШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

VYŠLO ČTVRTÉ ČÍSLO VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL NR. 4 OF THE RAILWAY ADMINISTRATION CAME OUT

NR. 4 DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELBANDES VON DER TSCHECHISCHEN EISENBAHNVERWALTUNG WURDE HERAUSGEGEBEN

ВЫПУСК №4 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СБОРНИКА «УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ»

SOUTĚŽ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL POKRAČUJE 

UNIVERSITY STUDENTS´ COMPETITION GOES ON

DER WETTBEWERB DER НОCHSCHULSTUDENTEN GEHT WEITER

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

DOPAD PANDEMIE COVID-19 NA ŽELEZNIČNÍ SEKTOR

Příspěvek se zabývá problematikou dopadu pandemické krize covid-19 na železniční odvětví v ČR a EU. Vysoce infekční onemocnění covid-19 způsobilo krizi v oblasti veřejného zdraví, která začala postupně postihovat všechna odvětví národního hospodářství, včetně sektoru železniční dopravy. Tato krize vyvolaná mimořádnými okolnostmi nadále představuje bezprecedentní výzvu pro členské státy EU a klade mimořádnou zátěž na orgány státní správy a hospodářské subjekty. Ty pak musí zavádět vhodná opatření, která by minimalizovala dopady a škody této vleklé krize, která i nadále pokračuje.

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

The paper deals with problems concerning impact of pandemic crisis covid-19 on the railway branch in the Czech Republic and EU countries. High infective disease covid-19 gave rise to crisis in the field of public health which afflicted all branches of the national economy including the railway transport. This crisis caused by extraordinary circumstances still presents unprecedented challenge for the EU members and lays an extraordinary burden on the state administration and economic subjects. They must thus introduce appropriate measures minimizing effects and losses caused by the lengthy crisis.

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Der Artikel befasst sich mit der Problematik der Folgen von der pandemischen Krise Covid 19 im Eisenbahnbereich in Tschechien und in der EU. Höchstansteckende Erkrankung Covid-19 verursachte die Krise im Bereich von öffentlicher Gesundheit, die allmählich alle Bereiche der nationalen Wirtschaft betraf, einschließlich des Eisenbahntransportes. Diese durch außerordentliche Umstände verursachte Krise stellt präzedenzlose Aufforderung für die Mitgliedsstaaten der EU dar und belastet außerordentlich die Staatsverwaltungsorgane und wirtschaftliche Subjekte. Diese müssen dann geeignete Maßnahmen einführen, die die Folgen und Schäden dieser langfristigen Krise minimalisierten, die auch weiterhin fortsetzt.

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном сектореВ

статье рассматриваются последствия пандемического кризиса covid-19 в области железнодорожной дороги в ЧР и ЕС. Инфекционное заболевание covid-19 привело к кризису в области общественного здоровья, который постепенно затронул все отрасли экономики, включая область железнодорожного транспорта. Этот кризис, вызванный чрезвычайными обстоятельствами, и далее представляет собой беспрецедентный вызов для всех членов ЕС и находится в центре внимания органов и субъектов государственного управления. Эти субъекты должны принять необходимые меры, чтобы минимизировать последствия и ущерб от этого длительного кризиса, который всё ещё продолжается.

ALTERNATIVNÍ POHONY V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ A MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE V ČR

Článek shrnuje dosavadní poznání v oblasti možností využití alternativních pohonů v osobní železniční dopravě. Toto téma je na počátku dvacátých let nanejvýš aktuální, pakliže se má železnice přibližně v polovině století stát plně bezemisním dopravním módem. Příspěvek kromě vlastního shrnutí popisuje okrajové podmínky jednotlivých alternativ, neopomíná jejich srovnání s možností „konvenční“ elektrizace a předkládá i některá klíčová doporučení do budoucna.

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

The paper sums up the present knowledge of usage of the alternative powering in the rail passenger transport. At the start of 2020s´ it is a highly actual theme with regard to the requirement of the railway as a fully emissionfree transport mode towards the half of the century. The paper also describes random conditions of the particular alternatives including their comparison with „conventional“ electrification and presents also some key recommendations for the future development.

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

In dem Artikel werden bisherige Kenntnisse im Bereich der Benutzung von Möglichkeiten der alternativen Antriebe im Personen-eisenbahnverkehr zusammengefasst. Dieses Thema ist am Anfang von den zwanziger Jahren höchst aktuell, wenn die Eisenbahn ca. in der Hälfte des Jahrhunderts völlig emissionsfrei werden soll. Der Beitrag beschreibt außer eigener Zusammenfassung die Randbedingungen einzelner Alternativen, vergisst nicht den Vergleich mit der Möglichkeit der „konventionellen“ Elektrifizierung und zukünftig rechnet auch mit einigen Schlüsselempfehlungen.

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Статья обобщает уже существующие знания в области возможностей применения альтернативных приводов в пассажирском железнодорожном транспорте. В начале двадцатых годов эта тема является в высшей степени актуальной, так как железная дорога в середине нынешнего столетия должна будет функционировать полностью без выбросов. Статья кроме собственного обобщения описывает дополнительные условия отдельных возможностей, не пропуская их сравнения с возможностью „конвенционной“ электрификации и дает также некоторые ключевые рекомендации на будущее.

PŘÍKLAD MODERNÍHO SYSTÉMU KOLEJOVÉ DOPRAVY

Příspěvek se zabývá problematikou zavádění a významu moderního systému kolejové dopravy v italském městě Perugia. Subsystém, vycházející z principu pozemní lanové dráhy, aplikuje progresivní variantu dopravního provozu a reaguje tak jak na potřebu efektivního způsobu přepravy cestujících, tak i na zefektivnění zabezpečení provozních požadavků.

Example of a Modern Rail Transport System

The paper deals with problems concerning the introduction and importance of a modern rail transport system in the Italian city of Peruggia. The subsystem, based on the principle of the funicular railway, applies a progressive mode of the transport operation and responds to the needs of effective passenger transport as well as to the more effective provision of the operational requirements.

DAS Beispiel des modernen Systems vom SCHIENENBAHNVERKEHR

Der Artikel widmet sich der Problematik von der Einführung und Bedeutung des modernen Systems vom Schienenbahnverkehr in der italienischen Stadt Perugia. Das Subsystem, das von dem Prinzip der Bodenseilbahn ausgeht, appliziert die progressive Variante des Verkehrsbetriebes und reagiert sowie auf das Bedürfnis der effektiven Passagierbeförderung, als auch auf die Effektivität von der Sicherung der Betriebsforderungen.

Пример современной системы рельсового транспорта

В статье рассматривается проблематикa создания современной системы рельсового транспорта в итальянском городе Перуджа и ее значение. Подсистема по принципу наземной канатной дороги применяет прогрессивный вариант общественного транспорта, удовлетворяет потребность в эффективном способе перевозки пассажиров и оптимизирует обеспечение эксплуатационных требований.

OPTICKÉ A VLÁKNOVĚ OPTICKÉ SENZORY V ŽELEZNIČNÍCH APLIKACÍCH

Článek se zabývá problematikou využití různých typů optických snímačů v železniční zabezpečovací technice, jako možná náhrada nebo doplněk kolejových obvodů a induktivních snímačů počítačů náprav. Srovnává jejich výhody a nevýhody. Všímá si také dalších možných aplikací v železničním stavitelství.

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

The paper deals with use of various types of optical sensors in railway safety installations as a possible replacement for or supplement of the track circuits and inductive axle counter sensors and compares their advantages and drawbacks. Other possible applications in the railway civil engineering are also mentioned.

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von Nutzung verschiedener Typen der optischen Sensoren in der Eisenbahnsicherungstechnik, als mit möglichem Einsatz oder möglicher Ergänzung der Gleisstromkreise und Induktionssensoren von Achsenzähleinrichtungen. Es werden hier ihre Vor- und Nachteile verglichen. Der Artikel widmet sich auch weiteren möglichen Applikationen im Eisenbahnbau.

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

Статья рассматривает проблематику использования разных типов оптических датчиков в железнодорожной аварийной технике, как замену или дополнение рельсовых цепей и индуктивных датчиков счетчиками осей. Она сравнивает их преимущества и невыгоды и рассматривает дальнейшие возможные аппликации в железнодорожном строительстве.

NŽT 2/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

OBSAH

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge

Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí 

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy 

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury 

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS             

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení  

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

Anotace

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE SE ZAMĚŘENÍM NA VYSOKÉ ŠKOLY

Nedostatek kvalifikovaných odborníků na všech stupních je nepřehlédnutelným problémem železnice a s přibližujícím se termínem zahájení výstavby prvních úseků vysokorychlostních tratí na území České republiky se bude stávat čím dál palčivějším s mnoha negativními důsledky pro samotné budování systému vysokorychlostní železnice v ČR. Informace obsažené v článku kvalifikovaně a výstižně popisují stav v této oblastí, cílí na největší problémy a ukazují možné cesty zlepšení tohoto stavu i s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem z této oblasti.

Education in the Field of the High Speed Railway Focusedon the Universities

Shortage of qualified professionals at all levels becomes a serious problem of the railway. Oncoming start of the construction of the first high speed railway sections in the Czech republic will make this shortage more pressing with many negative consequences for the Czech high-speed railway system project. The article describes the present situation in this field, focuses at the largest problems and shows the possible ways of improvement, also with regard to the foreign experience.

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahnmit der Orientierung auf die Hochschulen

Der Mangel an qualifizierten Fachleuten auf allen Niveaus ist ein unübersehbares Problem der Eisenbahn. Mit dem nahenden Termin der Eröffnung von dem Ausbau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken auf dem Territorium der Tschechischen Republik wird dieses Problem immer aktueller und hat viele negative Auswirkungen auf eigene Bildung des Systems von der Hochgeschwindigkeitseisenbahn in Tschechien. Informationen, die in diesem Artikel beinhaltet sind, beschreiben qualifiziert und pünktlich die Situation in diesem Bereich, sind an größte Probleme gezielt und zeigen mögliche Wege zur Verbesserung dieser Situation mit Bezug auf ausländische Erfahrungen in diesem Bereich.

Образование в области сверхскоростной железной дорогис ориентацией на вузы

Недостаток квалифицированных специалистов на всех уровнях является очевидной проблемой железной дороги. С приближающимся сроком начала строительства первых участков сверхскоростных путей на территории Чешской Республики проблема становится все более острой и оказывает негативные последствия на само строительство системы сверхскоростной железной дороги в ЧР. Информация, содержащаяся в статье, квалифицированно и точно описывает положение в этой области, обращает внимание на наибольшие проблемы и показывает возможные пути их решения с учетом зарубежного опыта в этой области

AERODYNAMIKA V ŽELEZNIČNÍ APLIKACI NA ROZHRANÍ VOZIDEL A INFRASTRUKTURY

Článek stručně představuje aerodynamické efekty, které vznikají při vzájemné interakci vozidel a infrastruktury a které se postupně stávají běžnou součástí analýz při jejich návrhu. Text vychází ze zkušeností akciové společnosti VÚKV, která se dlouhodobě věnuje oblasti aerodynamiky v železniční aplikaci a realizuje v té souvislosti činnosti od úvodních studií až po měření ve skutečném měřítku.

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

The paper presents aerodynamic effects arising at the vehicle/infrastructure interface which become a standard part of their design analyses. The text is based upon knowledge of the VÚKV company which has been pursuing the railway applications of aerodynamics for a long time. The scope of activities comprises preparatory studies as well as real scale measurements.

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Der Artikel beschreibt aerodynamische Effekte, die bei der gegenseitigen Interaktion der Fahrzeuge und Infrastruktur entstehen, und die allmählich zu einem üblichen Bestandteil der vorgeschlagen Analysen werden. Der Text geht von der Erfahrung der Aktiengesellschaft VÚKV aus, die sich längere Zeit der Aerodynamik in der Eisenbahnapplikation widmet, und die in diesem Zusammenhang die Tätigkeiten von Einleitungsstudien bis zum Messen im realen Maßstab realisiert.

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

В статье рассматриваются аэродинамические эффекты, которые возникают при взаимодействии транспортных средств и инфраструктуры и которые постепенно становятся обычной составной частью анализа при его предложении. Текст написан на основе практического опыта акционерного общества VÚKV, которое длительное время занимается аэродинамикой в области железных дорог и реализует, в связи с этим работы от первоначальных проектов до измерений в реальном масштабе.

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE ŽELEZNICE V ČR SE NEOBEJDE BEZ ETCS

Výstavba ERTMS (GSM-R i ETCS) na železniční síti v České republice byla v minulosti vyvolána zejména jako plnění povinností vůči EU, zakotvených ve směrnici o interoperabilitě a dalších souvisejících právních předpisech, k čemuž se ČR vstupem do EU zavázala. Dnes už se vnímání ERTMS posunulo do jiné roviny a je zřejmé, že zavedením ETCS získává ČR novou generaci vlakového zabezpečovacího systému, kvalitativně a funkčně a hlavně bezpečnostně zcela odlišnou od původního národního systému třídy B, zavedením GSM-R pak digitální rádiový komunikační systém pro potřeby železnice.

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Implementation of ERTMS (GSM-R and ETCS) on the Czech railway network has been mainly in the consequence of fulfilment of the obligations toward the EU according to the Directive for the Interoperability and other related regulations, which became obligatory for the Czech Republic as an EU member. Today, however, the ERTMS is considered at the other level, while due to ETCS introduction the Czech Republic gains a new ATC generation. It´s quality, functions and especially safety is fully different from the original national system B, due to GSM-R on the other hand the Czech republic becomes the digital radio communication system for the railway usage.

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechienkann nicht auf ETCS verzichten

Der ERTMS-Ausbau (GSM-R und ETCS) im Eisenbahnnetz in der Tschechischen Republik wurde in der Vergangenheit vor allem durch die Erfüllung der Pflichten gegenüber der EU initiiert, die in den Richtlinien über die Interoperabilität und über weitere zusammenhängende Rechtsvorschriften festgesetzt sind, wozu sich Tschechien mit dem Eintritt in die EU verpflichtet hat. Heute versteht man ERTMS von anderer Sicht und es ist ganz deutlich, dass Tschechien durch die Einführung von ETCS eine neue Generation von dem Zugsicherungssystem gewinnt, qualitativ und funktionell, welches vor allem völlig unterschiedlich vom ursprünglichen System Klasse B ist; weiterhin gewinnt es durch die Einführung von GSM-R digitales Radiokommunikationssystem für Bedürfnisse der Eisenbahn.

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехиине обойдутся без ETCS

Строительство ERTMS (GSM-R и ETCS) на железнодорожной сети Чешской Республики в прошлом было вызвано главным образом необходимостью исполнения обязанностей по отношению к Евросоюзу, закрепленных в указании о интероперабельности и дальнейших связанных с этим правовых предписаниях, обязательства об исполнении которых Чешская республика взяла на себя перед вступлением в Евросоюз. Сегодня ERTMS воспринимается уже с другой точки зрения и вполне очевидно, что с введением ETCS Чешская Республика приобретает новое поколение системы обеспечения безопасности движения поездов, которое качественно и функционально, но прежде всего по своей безопасности полностью отличается от первоначальной национальной системы класса B; c введением GSM-R она также приобретает цифровую радио-коммуникационную систему для нужд железной дороги.

ALTERNATIVNÍ POHONY V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ A MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE V ČR

Článek shrnuje dosavadní poznání v oblasti možností využití alternativních pohonů v osobní železniční dopravě. Toto téma je na počátku dvacátých let nanejvýš aktuální, pakliže se má železnice přibližně v polovině století stát plně bezemisním dopravním módem. Příspěvek kromě vlastního shrnutí popisuje okrajové podmínky jednotlivých alternativ, neopomíná jejich srovnání s možností „konvenční“ elektrizace a předkládá i některá klíčová doporučení do budoucna.

Alternative Powering in the Rail Passenger Transportand its Possible Application in the Czech Republic

The paper sums up the present knowledge of usage of the alternative powering in the rail passenger transport. At the start of 2020s´ it is a highly actual theme with regard to the requirement of the railway as a fully emissionfree transport mode towards the half of the century. The paper also describes random conditions of the particular alternatives including their comparison with „conventional“ electrification and presents also some key recommendations for the future development

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehrund Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

In dem Artikel werden bisherige Kenntnisse im Bereich der Benutzung von Möglichkeiten der alternativen Antriebe im Personeneisenbahnverkehr zusammengefasst. Dieses Thema ist am Anfang von den zwanziger Jahren höchst aktuell, wenn die Eisenbahn ca. in der Hälfte des Jahrhunderts völlig emissionsfrei werden soll. Der Beitrag beschreibt außer eigener Zusammenfassung die Randbedingungen einzelner Alternativen, vergisst nicht den Vergleich mit der Möglichkeit der „konventionellen“ Elektrifizierung und zukünftig rechnet auch mit einigen Schlüsselempfehlungen.

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Статья обобщает уже существующие знания в области возможностей применения альтернативных приводов в пассажирском железнодорожном транспорте. В начале двадцатых годов эта тема является в высшей степени актуальной, так как железная дорога в середине нынешнего столетия должна будет функционировать полностью без выбросов. Статья кроме собственного обобщения описывает дополнительные условия отдельных возможностей, не пропуская их сравнения с возможностью „конвенционной“ электрификации и дает также некоторые ключевые рекомендации на будущее.