Autor: admin

NŽT 4/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Hlavní část nového dvoukolejného mostu se posunula nad Labe   

The Main Part of the new Double Track Bridge was Shifted over Labe

Der Hauptteil der neuen zweigleisigen Brücke ist über die Elbe verlegt

Основная часть нового двухколейного моста переехала через Эльбу

Skončila modernizace 1. koridoru v údolí Tiché Orlice  

Modernization of the 1st Corridor in the Tichá Orlice Valley is Finished

Modernisierung vom 1. Korridor im Tal von Tichá Orlice wurde abgeschlossen

Завершена модернизация 1-го коридора в долине Тиха-Орлице

Hlavní trať podél Cidliny přestane být jednokolejkou   

Doubling of the The Main Line along Cidlina River

Die Hauptstrecke entlang der Cidlina wird keine Einschienenbahn mehr sein

Магистраль Цидлины перестанет быть однорельсовой

Začínají projekční práce  na vysokorychlostní trati  u Ústí nad Labem   

Design Works for the High Speed Line at Ústí nad Labem have Started

Die Planungsarbeiten für die Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Ústí nad Labem beginnen

Начинаются проектные работы на высокоскоростной линии возле Усти-над-Лабем

DRÁŽNÍ VOZIDLA 

Moderní vozidla pro regionální železnice    

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für Regionalbahnen

Современные вагоны для региональных железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Asfaltový beton pro vysokorychlostní tratě v České republice aneb Jaký vlastně mají ve Francii?       

Bituminous Concrete for the High-Speed Railways in Czech Republic or What Kind is Used in France?

Asphaltbeton für Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien oder was gibt es eigentlich in Frankreich?

Асфальтобетон для скоростных магистралей в Чехии или что на самом деле есть во Франции?

Fyzikální princip usměrnění rotačních nevyvážených hmot a jeho využití ke stabilizaci kolejového lože    

Physical Principle of the Rotating Unbalanced Masses Rectification and its Use for Ballast Bed Stabilization

Physikalisches Prinzip der Gleichrichtung rotierender nicht ausgeglichener Massen und seine Nutzung zur Stabilisierung des Gleisbettes

Физический принцип выпрямления вращающихся неуравновешенных масс и его использование для стабилизации полотна пути

OSOBNOSTI 

M Poslední rozloučení  s Ing. Josefem Bělíkem 

ZAJÍMAVOSTI · UDÁLOSTI · KONFERENCE · SEMINÁŘE · INFORMACE

Obhájili své funkce 

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM

Cesta po slunné Itálii

Travelling in the Sunny Italy

Eine Reise ins sonnige Italien

Поездка в солнечную Италию

VIDEO

Seriál filmových dokumentů „Historie a provoz železnic“

O železnici s humorem 

Anotace

HLAVNÍ ČÁST NOVÉHO DVOUKOLEJNÉHO MOSTU SE POSUNULA NAD LABE

THE MAIN PART OF THE NEW DOUBLE TRACK BRIDGE WAS SHIFTED OVER LABE

DER HAUPTTEIL DER NEUEN ZWEIGLEISIGEN BRÜCKE IST ÜBER DIE ELBE VERLEGT

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОВОГО ДВУХКОЛЕЙНОГО МОСТА ПЕРЕЕХАЛА ЧЕРЕЗ ЭЛЬБУ

SKONČILA MODERNIZACE 1. KORIDORU V ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE

MODERNIZATION OF THE 1ST CORRIDOR IN THE TICHÁ ORLICE VALLEY IS FINISHED

MODERNISIERUNG VOM 1. KORRIDOR IM TAL VON TICHÁ ORLICE WURDE ABGESCHLOSSEN

ЗАВЕРШЕНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 1-ГО КОРИДОРА В ДОЛИНЕ ТИХА-ОРЛИЦЕ

STAVEBNÍ SEZONA SPRÁVY ŽELEZNIC SE NAPLNO ROZBĚHLA

RAILWAY ADMINISTRATION´S BUILDING SEASON RUNS AT FULL SPEED

DIE BAUSAISON DER EISENBAHNVERWALTUNG IST IN VOLLEM GANGE

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫТ!

HLAVNÍ TRAŤ PODÉL CIDLINY PŘESTANE BÝT JEDNOKOLEJKOU

DOUBLING OF THE THE MAIN LINE ALONG CIDLINA RIVER

DIE HAUPTSTRECKE ENTLANG DER CIDLINA WIRD KEINE EINSCHIENENBAHN MEHR SEIN

МАГИСТРАЛЬ ЦИДЛИНЫ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ОДНОРЕЛЬСОВОЙ

ZAČÍNAJÍ PROJEKČNÍ PRÁCE NA VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI  U ÚSTÍ NAD LABEM

DESIGN WORKS FOR THE HIGH SPEED LINE AT ÚSTÍ NAD LABEM HAVE STARTED

DIE PLANUNGSARBEITEN FÜR DIE HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKE BEI ÚSTÍ NAD LABEM BEGINNEN

НАЧИНАЮТСЯ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ НА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛИНИИ ВОЗЛЕ УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

MODERNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE  

Článek se zabývá problematikou možného zefektivnění provozu na málo vytížených regionálních železničních tratích pomocí využití lehkých kolejových vozidel za současného dosažení bezemisnosti. Příspěvek uvádí významná fakta týkající se jejich historie, současnosti i možného budoucího vývoje. Shrnuty jsou vzájemné souvislosti aktuálního stavu techniky, norem a legislativy a naplnění očekávaných potřeb zajištění ekonomicky efektivního a přitom bezemisního provozu regionálních tratí.   

MODERN VEHICLES FOR THE REGIONAL RAILWAYS

The paper deals with the possible efficiency increase of the operation on the low capacity regional railway lines using light rail vehicles alongside with achieving of the emission-less operation. The paper presents important facts concerning their history, present technical state and possible future development. It also sums up links between the actual state, standards and legislation and accomplishing of prospective needs for economical and emission-less operation on the regional lines.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В статье рассматривается проблематика рационализации движения на несильно загруженных региональных железнодорожных путях с помощью использования легкорельсовых транспортных средств при соблюдении нулевого уровня выбросов. Статья приводит важные факты, касающиеся их прошлого, настоящего времени  и возможного будущего развития. Обобщены взаимосвязи актуального состояния техники, норм и законодательства и наполнения ожидаемых потребностей  обеспечения экономически эффективного и безвыбросового движения транспорта на региональных путях.

ASFALTOVÝ BETON PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ V ČESKÉ REPUBLICE ANEB JAKÝ VLASTNĚ MAJÍ VE FRANCII?

V České republice se aktuálně pracuje na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí podle principů převzatých z Francie. Konstrukce jejich pražcového podloží má být kromě jiného tvořena také vrstvou z asfaltového betonu. Požadavky na vlastnosti asfaltové směsi však nemohou být z francouzských norem jednoduše převzaty, neboť se v ČR používá jiný postup pro hutnění zkušebních těles, která se používají pro mechanické a funkční zkoušky. Tento příspěvek prezentuje výsledky experimentální studie, která porovnává vliv metod hutnění zkušebních těles používaných v ČR a ve Francii na vybrané vlastnosti asfaltového betonu. V rámci vyhodnocení studie je posouzena vzájemná korelace výsledků mezi jednotlivými metodami hutnění.

BITUMINOUS CONCRETE FOR THE HIGH-SPEED RAILWAYS IN CZECH REPUBLIC OR WHAT KIND IS USED IN FRANCE?

Actually, the preparation of the high-speed railways according to the principles taken over from France is carried out in the Czech Republic. For the track bed should be also used a bituminous concrete layer. However, it is not possible to take over the requirements for the bituminous mixtures from the French standards, since there are used different procedures for testing samples compaction used for mechanic and functional tests in the Czech Republic. The paper presents the results of the experimental study comparing the influence of compaction procedures used in France and Czech Republic on the chosen properties of the bituminous concrete and the mutual correlation between particular compaction procedures.

ASPHALTBETON FÜR HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKEN IN TSCHECHIEN ODER WAS GIBT ES EIGENTLICH IN FRANKREICH?

In der Tschechischen Republik wird es aktuell an der Vorbereitung der Hochgeschwindigkeitsstrecken nach den aus Frankreich übernommenen Prinzipien gearbeitet. Die Konstruktion ihrer Schwellenunterlage soll unter anderem aus einer Asphaltbetonschicht gebildet werden. Allerdings lassen sich die Anforderungen an die Eigenschaften der Asphaltmischung nicht einfach den französischen Normen entnehmen, da in Tschechien für die Verdichtung von Probekörpern, die für mechanische und funktionelle Prüfungen verwendet werden, ein anderes Verfahren angewendet wird. An diesem Artikel werden die Ergebnisse einer experimentellen Studie vorgestellt, die den Einfluss der in der Tschechischen Republik und in Frankreich verwendeten Methoden zur Verdichtung von Probekörpern auf ausgewählte Eigenschaften von Asphaltbeton vergleicht. Im Rahmen der Auswertung der Studie wird die gegenseitige Korrelation der Ergebnisse zwischen einzelnen Verdichtungsverfahren beurteilt.

М АСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ В ЧЕХИИ ИЛИ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ ВО ФРАНЦИИ?

В Чехии в настоящее время ведутся работы по подготовке строительства высокоскоростных линий согласно принципы заимствованы из Франции. Среди прочего, конструкция их шпального основания должна быть выполнена из слоя асфальтобетона. Однако требования к свойствам асфальтобетонной смеси нельзя просто взять из французских стандартов, так как в Чешской Республике используется другой процесс уплотнения испытательных образцов, которые используются для механических и функциональных испытаний. В данной работе представлены результаты экспериментального исследования, в котором сравнивается влияние методов уплотнения опытных образцов, используемых в Чешской Республике и во Франции, на отдельные свойства асфальтобетона. В рамках оценки исследования оценивается взаимная корреляция результатов между отдельными методами уплотнения.

FYZIKÁLNÍ PRINCIP USMĚRNĚNÍ ROTAČNÍCH NEVYVÁŽENÝCH HMOT A JEHO VYUŽITÍ KE STABILIZACI KOLEJOVÉHO LOŽE

V článku je shrnut smysl a důležitost hutnění štěrkového lože dynamickou stabilizací a ukázán fyzikální princip tzv. usměrněných kmitů rotačních nevyvážených hmot, které působí spolu se svislou silou na kolejový rošt. Usměrněním se myslí řízené ovlivnění výsledné trajektorie kmitání vzájemným úhlovým pootočením dvou nevyvážených rotačních hmot. Tím se cíleně dosahuje kružnicové, elipsoidní nebo přímočaré kmitání, vzájemným rušením jednotlivých složek vektorů odstředivých sil. Tento fyzikální princip má využití u dynamických stabilizátorů štěrkového lože. Technologií dynamické stabilizace koleje se simuluje zátěž, která projede po daném úseku a čas konsolidace koleje, kdy se vytváří vysoká homogenita štěrkového lože, se významně zkrátí.

PHYSICAL PRINCIPLE OF THE ROTATING UNBALANCED MASSES RECTIFICATION AND ITS USE FOR BALLAST BED STABILIZATION

The article sums up the purpose and importance of the ballast compaction by the dynamic stabilization and shows the principle of the rectified oscillation of the unbalanced rotating mass acting together with vertical force on the track skeleton. The rectification is a controlled affection of the resulting oscillation trajectory through the relative angular displacement of two unbalanced masses. In this way a circular, elliptical or rectilinear oscillation is obtained due to mutual interference of the particular vector components of the centrifugal forces. This physical principle is used with the ballast dynamic stabilizers. The dynamic track stabilization technology simulates the loading of the particular track section and track consolidation time, when the highest ballast homogeneity is reached, could be significantly shortened.

PHYSIKALISCHES PRINZIP DER GLEICHRICHTUNG ROTIERENDER NICHT AUSGEGLICHENER MASSEN UND SEINE NUTZUNG ZUR STABILISIERUNG DES GLEISBETTES

Der Artikel fasst die Bedeutung und Wichtigkeit der Schotterbettverdichtung durch dynamische Stabilisierung zusammen und zeigt das physikalische Prinzip der sogenannten gleichgerichteten Schwingungen rotierender nicht ausgeglichener Massen, die zusammen mit einer vertikalen Kraft auf das Gleisrost wirken. Unter Gleichrichtung versteht man die kontrollierte Beeinflussung der resultierenden Schwingungsbahn durch die gegenseitige Winkeldrehung zweier unausgeglichener rotierender Massen. Auf diese Weise werden durch gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten der Zentrifugalkraftvektoren gezielt kreisförmige, ellipsoide oder geradlinige Schwingungen erzielt. Dieses physikalische Prinzip wird bei dynamischen Gleisbettstabilisatoren genutzt. Die dynamische Gleisstabilisierungstechnologie simuliert die Last, die durch den gegebenen Abschnitt geht, und die Gleisverfestigungszeit, bei der eine hohe Homogenität des Gleisbetts entsteht, wird erheblich verkürzt.

ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ НЕУРАВНОВЕШЕННЫХ МАСС И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОТНА ПУТИ

В статье обобщается смысл и важность уплотнения гравийной подушки динамической стабилизацией и показывается физический принцип так называемых выпрямленных колебаний вращающихся неуравновешенных масс, действующих вместе с вертикальной силой на рельсовую решетку. Выпрямление относится к контролируемому влиянию результирующей траектории колебаний за счет взаимного углового вращения двух неуравновешенных вращающихся масс. Таким образом целенаправленно достигаются круговые, эллипсоидальные или прямолинейные колебания за счет взаимной интерференции отдельных составляющих векторов центробежной силы. Этот физический принцип используется в динамических стабилизаторах железнодорожного полотна. Технология динамической стабилизации пути имитирует нагрузку, проходящую через данный участок, а время консолидации пути, когда создается высокая однородность гравийной подушки, значительно сокращается.

CESTA PO SLUNNÉ ITÁLII

TRAVELLING IN THE SUNNY ITALY

EINE REISE INS SONNIGE ITALIEN

ПОЕЗДКА В СОЛНЕЧНУЮ ИТАЛИЮ

NŽT 3/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Člen rady vydavatele NŽT Antonín Blažek slaví 60. narozeniny                                

Zdeněk Chrdle, dvacet let generálním ředitelem AŽD      

AKTUALITY

Švestková dráha má svou první MISS!     

The „Plum Railway“ has its first MISS!

„Die Pflaumenbahn“ hat ihre erste MISS!

У „Сливовой дороги“ появилась своя первая МИСС!

Představujeme nové členy rady vydavatele NŽT    

Prosté elektrizace připravit a realizovat umíme!       

We are good at the Preparation and Realization of the Simple Electification!

Wir können eine einfache Elektrifizierung vorbereiten und umsetzen!

Мы способны подготовить и реализовать простую электрификацию! 

Stavební sezona Správy železnic se naplno rozběhla    

Railway Administration´s Building Season Runs at Full Speed

Die Bausaison der Eisenbahnverwaltung ist in vollem Gange

Строительный сезон Управления железных дорог открыт!

xxvi. medzinárodná konferencia „Súčasné problémy v koľajových vozidlách – prorail 2023“

Očekávaná modernizace stanice Brno-Královo Pole se blíží   

Anticipated Modernization of theStation Brno-Královo Pole is Coming Soon

Die erwartete Modernisierung der Bahnstation Brno-Královo Pole rückt näher

Приближается ожидаемая модернизация станции Brno-Královo Pole       

ETCS – výhradní provoz  

Vyšla již osmá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic    

Ministr dopravy Martin Kupka otevřel budovu ministerstva veřejnosti

Minister of Transportation Martin Kupka opened  the Office Building for the Public

Verkehrsminister Martin Kupka eröffnete das Gebäude des Ministeriums für die Öffentlichkeit Министр транспорта Мартин Купка открыл для общественности здание министерства

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Monitoring mělkých tramvajových srdcovek  

Monitoring of The Shallow Crossings for the Tramcar Tracks

Überwachung von flachen Strassenbahnherzstücken 

Мониторинг мелких трамвайных сердечников

Máme strategii na demontáž národních zabezpečovacích systémů?  

DRÁŽNÍ VOZIDLA          

Moderní vozidla pro regionální železnice 

Modern Vehicles for the Regional Railways

Moderne Fahrzeuge für regionale Eisenbahnen

Современные транспортные средства для региональных железных дорог

MODERNÍ ŽELEZNICE

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS 2023 

Trade Show RAIL BUSINESS DAYS 2023

Messe RAIL BUSINESS DAYS 2023

Ярмарка RAIL BUSINESS DAYS 2023

Anotace

ŠVESTKOVÁ DRÁHA MÁ SVOU PRVNÍ MISS!

THE „PLUM RAILWAY“ HAS ITS FIRST MISS!

„DIE PFLAUMENBAHN“ HAT IHRE ERSTE MISS!

У „СЛИВОВОЙ ДОРОГИ“ ПОЯВИЛАСЬ СВОЯ ПЕРВАЯ МИСС!

PROSTÉ ELEKTRIZACE PŘIPRAVIT A REALIZOVAT UMÍME!

WE ARE GOOD AT THE PREPARATION AND REALIZATION OF THE SIMPLE ELECTIFICATION!

WIR KÖNNEN EINE EINFACHE ELEKTRIFIZIERUNG VORBEREITEN UND UMSETZEN!

МЫ СПОСОБНЫ ПОДГОТОВИТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОСТУЮ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ! 

STAVEBNÍ SEZONA SPRÁVY ŽELEZNIC SE NAPLNO ROZBĚHLA

RAILWAY ADMINISTRATION´S BUILDING SEASON RUNS AT FULL SPEED

DIE BAUSAISON DER EISENBAHNVERWALTUNG IST IN VOLLEM GANGE

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОТКРЫТ!

OČEKÁVANÁ MODERNIZACE STANICE BRNO-KRÁLOVO POLE SE BLÍŽÍ

ANTICIPATED MODERNIZATION OF THESTATION BRNO-KRÁLOVO POLE IS COMING SOON

DIE ERWARTETE MODERNISIERUNG DER BAHNSTATION BRNO-KRÁLOVO POLE RÜCKT NÄHER

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОЖИДАЕМАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ BRNO-KRÁLOVO POLE  

MINISTR DOPRAVY MARTIN KUPKA OTEVŘEL BUDOVU MINISTERSTVA VEŘEJNOSTI

MINISTER OF TRANSPORTATION MARTIN KUPKA OPENED  THE OFFICE BUILDING FOR THE PUBLIC

VERKEHRSMINISTER MARTIN KUPKA ERÖFFNETE DAS GEBÄUDE DES MINISTERIUMS FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT

МИНИСТР ТРАНСПОРТА МАРТИН КУПКА ОТКРЫЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА

MONITORING MĚLKÝCH TRAMVAJOVÝCH SRDCOVEK 

V článku jsou prezentovány vybrané výsledky a průběh řešení projektu „Dlouhodobý monitoring kolejových konstrukcí u tramvajových křižovatek se zaměřením na mělké srdcovky za účelem optimalizace jejich údržby a snížení hluku“, který byl v letech 2020–2022 řešen za podpory Technologické agentury České republiky v rámci programu Zéta (reg. č. projektu TJ04000257). Projekt byl řešen se společností Pražská strojírna v kooperaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Cílem projektu bylo optimalizovat údržbu tramvajových tratí se zaměřením na mělké srdcovky v kolejových konstrukcích a s ohledem na hladinu emitovaného hluku v průběhu životního cyklu srdcovek

MONITORING OF THE SHALLOW CROSSINGS FOR THE TRAMCAR TRACKS

The paper presents results of the project „Long-term monitoring of the tramcar track assemblies, especially of the shallow crossings for the purpose of optimization of their maintenance and noise reduction“. The project was realized by the company Pražská strojírna in cooperation with the Prague Transport Authority and supported by the Czech Republic Technological Agency in the framework of the programme Zéta (No. TJ04000257). The goal of the project was the maintenance optimization of tramcar tracks and especially of the shallow crossings with regard to the emitted noise level during the crossing life cycle.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

МОНИТОРИНГ МЕЛКИХ ТРАМВАЙНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ

В статье рассматриваются выбранные результаты и процесс реализации проекта „Долгосрочный мониторинг рельсовых конструкций и трамвайных перекрестков с упором на мелкие сердечники (крестовины) с целью оптимизации их содержания и снижения шума “, который был реализован в 2020 – 2022 гг. при поддержке Технологического агенства Чешской республики в рамках программы Zéta (регистрационный номер проекта TJ04000257). Проект был реализован совместно с компанией Пражский машиностроительный завод при сотрудничестве c Пражской транспортной компанией. Целью проекта была оптимизация содержания трамвайных путей с направленностью на мелкие сердечники в рельсовых конструкциях с учетом уровня излучаемого шума в течении жизненного цикла сердечников.

MODERNÍ VOZIDLA PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE  

Článek se zabývá problematikou možného zefektivnění provozu na málo vytížených regionálních železničních tratích pomocí využití lehkých kolejových vozidel za současného dosažení bezemisnosti. Příspěvek uvádí významná fakta týkající se jejich historie, současnosti i možného budoucího vývoje. Shrnuty jsou vzájemné souvislosti aktuálního stavu techniky, norem a legislativy a naplnění očekávaných potřeb zajištění ekonomicky efektivního a přitom bezemisního provozu regionálních tratí.   

MODERN VEHICLES FOR THE REGIONAL RAILWAYS

The paper deals with the possible efficiency increase of the operation on the low capacity regional railway lines using light rail vehicles alongside with achieving of the emission-less operation. The paper presents important facts concerning their history, present technical state and possible future development. It also sums up links between the actual state, standards and legislation and accomplishing of prospective needs for economical and emission-less operation on the regional lines.

ÜBERWACHUNG VON FLACHEN STRASSENBAHNHERZSTÜCKEN

Der Beitrag stellt ausgewählte Ergebnisse und Fortschritte des Projekts „Langfristige Überwachung von Gleisbauwerken an Straßenbahnkreuzungen mit Schwerpunkt auf flachen Herzstücke zur Optimierung ihrer Instandhaltung und zur Verringerung des Lärms“ vor, das 2020-2022 mit Unterstützung der Technologieagentur der Tschechischen Republik im Rahmen des Programms Zéta (Projekt Nr. TJ04000257) durchgeführt wurde. Das Projekt wurde mit der Firma Pražská strojírna in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben der Hauptstadt Prag durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Instandhaltung von Straßenbahnlinien zu optimieren, wobei der Schwerpunkt auf flachen Herzstücke in Gleiskonstruktionen und auf dem Lärmpegel während des Lebenszyklus der Herzstücke lag.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В статье рассматривается проблематика рационализации движения на несильно загруженных региональных железнодорожных путях с помощью использования легкорельсовых транспортных средств при соблюдении нулевого уровня выбросов. Статья приводит важные факты, касающиеся их прошлого, настоящего времени  и возможного будущего развития. Обобщены взаимосвязи актуального состояния техники, норм и законодательства и наполнения ожидаемых потребностей  обеспечения экономически эффективного и безвыбросового движения транспорта на региональных путях.

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS 2023

TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS 2023

MESSE RAIL BUSINESS DAYS 2023

ЯРМАРКА RAIL BUSINESS DAYS 2023

NŽT 2/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

OSOBNOSTI

Poděkování profesoru Vlastislavu Mojžíšovi

KNIŽNÍ NOVINKY

Pamětní desky jihomoravských železničářů – vzpomínka na ty, kdo položili své životy za svobodu naší vlasti    

AKTUALITY

Jubilejní 20. seminář na děčínské průmyslovce – VOŠ a SPŠ v děčíně  

Jubilee 20th Seminary at the Děčín Technical School – VOŠ and SPŠ in Děčín

20. Jubiläumsseminar in Fachmittelschule Voš und SPŠ in Děčín

20-ый юбилейный семинар в техникуме Voš и SPŠ в Дечине

Fantově budově se díky péči Správy železnic vrací dávný lesk        

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo)–Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Konference Železnice 2023 

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko  

ŽELEZNIČNÍ STROJE              

Divize svařování a broušení bude nově pod Hrochostrojem Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic II. část                          

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool – 2. Part

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung – 2. Teil

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент – 2-ая часть в Управлении железных дорог

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravyv Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

Anotace

JUBILEJNÍ 20. SEMINÁŘ NA DĚČÍNSKÉ PRŮMYSLOVCE – VOŠ A SPŠ V DĚČÍNĚ

JUBILEE 20TH SEMINARY AT THE DĚČÍN TECHNICAL SCHOOL – VOŠ AND SPŠ IN DĚČÍN

20. JUBILÄUMSSEMINAR IN VOŠ UND SPŠ IN DĚČÍN

20-ЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕМИНАР В VOŠ И SPŠ В ДЕЧИНЕ

Rekonstrukce železniční trati Brno–Blansko

Reconstruction of the Railway Line Brno – Blansko

Wiederaufbau der Eisenbahnstrecke Brünn–Blansko

Реконструкция железнодорожной линии Брно–Бланско

Hrochostroj rozšiřuje svůj vozový park

Hrochostroj is Expanding its Rolling Stock

Hrochostroj erweitert seinen Fuhrpark

Hrochostroj расширяет свой автопарк

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.

NŽT 1/2023

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • Únor 2023 • Ročník 31

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Po roce čekání se cestující mezi Brnem a Blanskem v prosinci opět svezli vlakem   

After a One Year Waiting the Passengers between Brno and Blansko Travelled by the Stopping Train in December

Passagiere zwischen Brno und Blansko nahmen im Dezember nach einem Jahr des Wartens einen Personenzug

Пассажиры между Брно и Бланско в декабре сели на пассажирский поезд после года ожидания

Začíná modernizace dalšího úseku trati na letiště, mezi Prahou-Bubny a Výstavištěm   

Start of Modernization of the Next Section of the Airport Line between Praha-Bubny and Exhibition Grounds

Die Modernisierung des nächsten Abschnitts der Strecke zum Flughafen zwischen Prag-Bubny und dem Messegelände beginnt

Начинается модернизация следующего участка пути до аэропорта, между Прагой-Бубны и Выставочным центром

VĚDA A VÝZKUM

Bezpečně – spolehlivě – plynule

Konference železniční dopravní cesta 2022  

Safely – Reliable – Fluently/The Conference Railway Infrastructure 2022

Sicher – zuverlässig – fließend/Konferenz Schienenverkehrsweg 2022

Безопасно – надежно – плавно/Конференция Железнодорожный транспортный маршрут 2022                                                            

ROZHOVOR

Na letošní rok má Správa železnic zajištěné financování a snaží se maximálně urychlit přípravu dalších staveb    

The Railway Administration is Financially Secured in the Present Year and Tries Hard to Speed Up the Preparation of Further Projects

Für dieses Jahr hat die Eisenbahnverwaltung die Finanzierung gesichert und versucht, die Vorbereitung weiterer Gebäude so schnell wie möglich zu beschleunigen

На этот год Управление железных дорог обеспечило финансирование и старается максимально ускорить подготовку дальнейших построек

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Na modernizovanou regionální trať z Olomouce do Šumperka se vrátily vlaky Česko má první trať s výhradním provozem vlaků pod systémem ETCS   

The Trains are Back on the Regional Line from Olomouc to Šumperk. The Czech Republic has the First Line with an Exclusive Train Operation under the ETCS System

Die Züge kehrten auf die modernisierte Regionalbahn von Olomouc nach Šumperk zurück. Tschechien verfügt über die erste Strecke mit ausschließlichem Zugbetrieb auf Basis des ETCS-Systems

Поезда вернулись на модернизированную региональную линию из Оломоуца в Шумперк. В Чехии есть первая линия с эксклюзивным движением поездов по системе ETCS

Rekonstrukci železničního úseku Velim–Poříčany v České republice se našim kolegům ze SWIETELSKY Rail CZ podařilo zkrátit o mimořádných osm měsíců

The Company SWIETELSKY Rail Reduced the Time Limit for the Reconstruction of the Line Section Velim – Poříčany by the Outstanding Eight Months

SWIETELSKY Rail CZ konnte den Umbau der Bahnstrecke Velim–Poříčany um außergewöhnliche acht Monate verkürzen

SWIETELSKY Rail CZ удалось сократ

DRÁŽNÍ TECHNIKA

Veletrh RAIL BUSINESS DAYS

se stěhuje do Ostravy, nový areál nabídne další možnosti rozvoje! 

The Trade Show RAIL BUSINESS DAYS is Moving to Ostrava, the New Site Offers a Further Possibilities of Expansion!

Die Messe RAIL BUSINESS DAYS zieht nach Ostrava um, neues Messegelände bietet weitere Entwicklungsmöglichkeiten!

Выставка RAIL BUSINESS DAYS переезжает в Остраву, новые помещения предложат дополнительные возможности для развития!

ELEKTRIZACE

Elektrizace trati ze Střelic do Zastávky u Brna zahájena!          

Electrification of the Line from Střelice to Zastávka u Brna Starts!

Elektrifizierung der Strecke von Střelice nach Zastávka u Brna eröffnet!

Началась электрификация линии от Стржелице до Заставки у Брна!

HISTORIE A SOUČASNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Proměna role UIC během jednoho století a jeho vliv na rozvoj železniční dopravy v Evropě i ve světě    

UIC Changing Role During One Century and its Influence on the Railway Transport Development in Europe and in the World

Die Veränderung der Rolle der UIC während eines Jahrhunderts und ihr Einfluss auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in Europa und der Welt

Трансформация роли UIC в течение одного века и ее влияние на развитие железнодорожного транспорта в Европе и мире

DRÁŽNÍ STROJE

Měřicí vůz pro železniční svršek MVŽSv2 – nový diagnostický prostředek u Správy železnic

Track Recording Car MVŽSv2 – a new Railway Administration Diagnostic Tool

Messwagen MVŽSv2 für den Eisenbahnoberbau – ein neues Diagnosemittel bei der Eisenbahnverwaltung

Вагон-измеритель МВЖСв2 для верхнего строения пути – новый диагностический инструмент в Управлении железных дорог

Anotace

CESTUJÍCÍ MEZI BRNEM A BLANSKEM SE V PROSINCI SVEZLI PO ROCE ČEKÁNÍ OSOBNÍM VLAKEM

AFTER A ONE YEAR WAITING THE PASSENGERS BETWEEN BRNO AND BLANSKO TRAVELLED BY THE STOPPING TRAIN IN DECEMBER

PASSAGIERE ZWISCHEN BRNO UND BLANSKO NAHMEN IM DEZEMBER NACH EINEM JAHR DES WARTENS EINEN PERSONENZUG

ПАССАЖИРЫ МЕЖДУ БРНО И БЛАНСКО В ДЕКАБРЕ СЕЛИ НА ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД ПОСЛЕ ГОДА ОЖИДАНИЯ

ZAČÍNÁ MODERNIZACE DALŠÍHO ÚSEKU TRATI NA LETIŠTĚ, MEZI PRAHOU-BUBNY A VÝSTAVIŠTĚM  

START OF MODERNIZATION OF THE NEXT SECTION OF THE AIRPORT LINE BETWEEN PRAHA-BUBNY AND EXHIBITION GROUNDS

DIE MODERNISIERUNG DES NÄCHSTEN ABSCHNITTS DER STRECKE ZUM FLUGHAFEN ZWISCHEN PRAG-BUBNY UND DEM MESSEGELÄNDE BEGINNT

НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО УЧАСТКА ПУТИ ДО АЭРОПОРТА, МЕЖДУ ПРАГОЙ-БУБНЫ И ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ

BEZPEČNĚ – SPOLEHLIVĚ – PLYNULE  KONFERENCE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2022 

SAFELY – RELIABLE – FLUENTLY THE CONFERENCE RAILWAY INFRASTRUCTURE 2022

SICHER – ZUVERLÄSSIG – FLIEßEND KONFERENZ SCHIENENVERKEHRSWEG 2022

БЕЗОПАСНО – НАДЕЖНО – ПЛАВНО КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ 2022

NA LETOŠNÍ ROK MÁ SPRÁVA ŽELEZNIC ZAJIŠTĚNÉ FINANCOVÁNÍ A SNAŽÍ SE MAXIMÁLNĚ URYCHLIT PŘÍPRAVU DALŠÍCH STAVEB

THE RAILWAY ADMINISTRATION IS FINANCIALLY SECURED IN THE PRESENT YEAR AND TRIES HARD TO SPEED UP THE PREPARATION OF FURTHER PROJECTS

FÜR DIESES JAHR HAT DIE EISENBAHNVERWALTUNG DIE FINANZIERUNG GESICHERT UND VERSUCHT, DIE VORBEREITUNG WEITERER GEBÄUDE SO SCHNELL WIE MÖGLICH ZU BESCHLEUNIGEN

НА ЭТОТ ГОД УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ОБЕСПЕЧИЛО ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТАРАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ ПОДГОТОВКУ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОСТРОЕК

NA MODERNIZOVANOU REGIONÁLNÍ TRAŤ Z OLOMOUCE DO ŠUMPERKA SE VRÁTILY VLAKY. ČESKO MÁ PRVNÍ TRAŤ S VÝHRADNÍM PROVOZEM VLAKŮ POD SYSTÉMEM ETCS

THE TRAINS ARE BACK ON THE REGIONAL LINE FROM OLOMOUC TO ŠUMPERK. THE CZECH REPUBLIC HAS THE FIRST LINE WITH AN EXCLUSIVE TRAIN OPERATION UNDER THE ETCS SYSTEM

DIE ZÜGE KEHRTEN AUF DIE MODERNISIERTE REGIONALBAHN VON OLOMOUC NACH ŠUMPERK ZURÜCK. TSCHECHIEN VERFÜGT  ÜBER DIE ERSTE STRECKE MIT AUSSCHLIEßLICHEM ZUGBETRIEB AUF BASIS DES ETCS-SYSTEMS

ПОЕЗДА ВЕРНУЛИСЬ НА МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ИЗ ОЛОМОУЦА В ШУМПЕРК. В ЧЕХИИ ЕСТЬ ПЕРВАЯ ЛИНИЯ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ ПО СИСТЕМЕ ETCS

REKONSTRUKCI ŽELEZNIČNÍHO ÚSEKU VELIM–POŘÍČANY V ČESKÉ REPUBLICE SE NAŠIM KOLEGŮM ZE SWIETELSKY RAIL CZ PODAŘILO ZKRÁTIT O MIMOŘÁDNÝCH OSM MĚSÍCŮ

THE COMPANY SWIETELSKY RAIL REDUCED THE TIME LIMIT FOR THE RECONSTRUCTION OF THE LINE SECTION VELIM – POŘÍČANY BY THE OUTSTANDING EIGHT MONTHS

SWIETELSKY RAIL CZ KONNTE DEN UMBAU DER BAHNSTRECKE VELIM–POŘÍČANY UM AUßERGEWÖHNLICHE ACHT MONATE VERKÜRZEN

SWIETELSKY RAIL CZ УДАЛОСЬ СОКРАТИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА ВЕЛИМ – ПОРЖИЧАНЫ НА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

VELETRH RAIL BUSINESS DAYS  SE STĚHUJE DO OSTRAVY, NOVÝ AREÁL NABÍDNE DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE!

THE TRADE SHOW RAIL BUSINESS DAYS IS MOVING TO OSTRAVA, THE NEW SITE OFFERS A FURTHER POSSIBILITIES OF EXPANSION!

DIE MESSE RAIL BUSINESS DAYS ZIEHT NACH OSTRAVA UM, NEUES MESSEGELÄNDE BIETET WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN!

ВЫСТАВКА RAIL BUSINESS DAYS ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ОСТРАВУ, НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ!

VINDOBONA SE VRACÍ MOTOROVÁ JEDNOTKA BÝVALÉ ŘADY VT 18.16 DR ZÍSKALA POVOLENÍ K PROVOZU V ČESKÉ REPUBLICE

VINDOBONA IS BACK MOTOR UNIT EX VT 18.16 DR OBTAINED PERMISSION FOR OPERATION IN THE CZECH REPUBLIC

VINDOBONA KEHRT ZURÜCK DIE MOTOREINHEIT DER EHEMALIGEN BAUREIHE VT 18.16 DR HAT DIE ZULASSUNG ZUM BETRIEB IN TSCHECHIEN ERHALTEN

ВИНДОБОНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ БЫВШЕЙ СЕРИИ VT 18.16 DR ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЧЕХИИ

ELEKTRIZACE TRATI ZE STŘELIC DO ZASTÁVKY U BRNA ZAHÁJENA!

ELECTRIFICATION OF THE LINE FROM STŘELICE TO ZASTÁVKA U BRNA STARTS!

ELEKTRIFIZIERUNG DER STRECKE VON STŘELICE NACH ZASTÁVKA U BRNA ERÖFFNET!

НАЧАЛАСЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ЛИНИИ ОТ СТРЖЕЛИЦЕ ДО ЗАСТАВКИ У БРНА!

VYŠLA JIŽ SEDMÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE SEVENTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC AND TECHNICAL MAGAZINE COMES OUT

DIE SIEBTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЕЛ В СВЕТ СЕДЬМОЙ ВЫПУСК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗВЕСТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PROMĚNA ROLE UIC BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ A JEHO VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

U příležitosti stoletého výročí založení UIC přinášíme ohlédnutí za vývojem evropské a posléze i celosvětové spolupráce v otázkách technické jednotnosti a provozování železniční dopravy od konce 19. století až po současnost, kdy již zahrnuje nejen evropskou, ale i celosvětovou a zároveň inovovanou oblast působnosti železniční dopravy. S ohledem na rozsah problematiky se v článku zaměřujeme jen na klíčové milníky doplněné

 vzpomínkami pamětníka, který byl „v centru dění“ během dvou zásadních období historie UIC.

UIC CHANGING ROLE DURING ONE CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT IN EUROPE AND IN THE WORLD

At the occasion of the centenary of the UIC foundation the article presents retrospect of the European and finally the worldwide cooperation in the field of technical uniformity and railway operation since the end of the 19th century until today, when it covers not only the European but also the worldwide and innovated railway transport sphere of activity. Due to extent of the issues the paper focuses only at the key milestones supplemented by the memories of the living contemporary who has been „in the middle of the events“ during two important periods of the UIC history.

DIE VERÄNDERUNG DER ROLLE DER UIC WÄHREND EINES JAHRHUNDERTS UND IHR EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG DES SCHIENENVERKEHRS IN EUROPA UND DER WELT

Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der UIC werfen wir einen Rückblick auf die Entwicklung der europäischen und dann weltweiten Zusammenarbeit in Fragen der technischen Einheitlichkeit und des Betriebs des Eisenbahnverkehrs vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie umfasst bereits heute nicht nur die europäische, sondern auch den globalen und zugleich innovativen Wirkungsbereich des Schienenverkehrs. In Anbetracht des Umfangs des Problems konzentriert sich der Artikel nur auf die wichtigsten hinzugefügten Meilensteine Erinnerungen an einen Zeitzeugen, der in zwei entscheidenden Phasen der UIC-Geschichte „im Mittelpunkt des Geschehens“ stand.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ UIC В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЕВРОПЕ И МИРЕ

По случаю сотой годовщины UIC мы возвращаем взгляд на развитие европейского, а затем и мирового сотрудничества в вопросах технического единообразия и эксплуатации железнодорожного транспорта с конца XIX века до наших дней, когда она уже включает в себя не только европейскую, но и глобальную и в то же время инновационную сферу железнодорожного транспорта. Учитывая масштаб проблемы, статья фокусируется только на ключевых вехах, добавленных воспоминания очевидца, который был «в центре событий» в течение двух решающих периодов истории UIC.

MĚŘICÍ VŮZ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK MVŽSV2 – NOVÝ DIAGNOSTICKÝ PROSTŘEDEK U SPRÁVY ŽELEZNIC

V pátém čísle letošního ročníku NŽT byl zveřejněn článek Ing. Sychrovského o pořízení nových diagnostických prostředků železniční dopravní cesty. Ve výčtu těchto diagnostických vozidel byl krátce představen i nový měřicí vůz pro železniční svršek (MVŽSv2). Tento článek obsahuje celkovou koncepci tohoto speciálního vozidla a podrobnější popis jeho jednotlivých nainstalovaných diagnostických systémů.

TRACK RECORDING CAR MVŽSV2 – A NEW RAILWAY ADMINISTRATION DIAGNOSTIC TOOL

In the NŽT 5/2022 was published the article from Ing. Sychrovský concerning the acquisition of the new railway infrastructure diagnostic tools, including a short presentation of the new track recording car(MVŽSv2). The actual paper presents the overall concept of this special vehicle and detailed description of its particular diagnostic systems.

MESSWAGEN MVŽSV2 FÜR DEN EISENBAHNOBERBAU – EIN NEUES DIAGNOSEMITTEL BEI DER EISENBAHNVERWALTUNG

In der fünften Ausgabe der diesjährigen NŽT wurde ein Artikel von Dipl.- Ing. Sychrovský bei der Anschaffung neuer Diagnosegeräte für Eisenbahnverkehrswege veröffentlicht. In der Liste dieser Diagnosefahrzeuge wurde kurz ein neuer Messwagen für den Eisenbahnoberbau (MVŽSv2) vorgestellt. Dieser Artikel enthält das Gesamtkonzept dieses besonderen Fahrzeugs und eine genauere Beschreibung seiner einzelnen installierten Diagnosesysteme.

ВАГОН-ИЗМЕРИТЕЛЬ МВЖСВ2 ДЛЯ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ – НОВЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В пятом номере NŽT за этот год опубликована статья ижр. Сихровского о приобретении новых средств диагностики путей железнодорожного транспорта. В список этих диагностических машин кратко ввели новую мерную машину для верхнего строения пути (MVŽSv2). В данной статье содержится общая концепция этого спецавтомобиля и более подробное описание отдельных установленных на нем диагностических систем.

NŽT 6/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • říjen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Vize Alstomu o budoucnosti českých železnic     

Alsthom´s Vision of the Czech Railways Future

Alstoms Vision von der Zukunft der Tschechischen Eisenbahnen

Представление Алстома о будущем Чешских железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Libor Ižvolt, Vladimír Samek, Zbyněk Nečas

Modernizácia traťového úseku Púchov (mimo)–Považská Teplá (vrátane)

Modernization of the Line Section Púchov (beyond) – Považská Teplá (including)

Modernisierung des Streckenabschnitts Púchov (ausgenommen) – Považská Teplá (einschließlich)

Модернизация участка пути Пухов (исключая) – Поважска Тепла (включая)

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo                                                                                                                                   22

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

OSOBNOSTI

Ing. František Palík, CSc. se dožívá 90 let

Jubileum nestora české zabezpečovací techniky – Ing. Vladimír Kellner oslavil 95. narozeniny

DRÁŽNÍ STROJE

Představujeme strojní čističku RM 95 RT

Anotace

VIZE ALSTOMU O BUDOUCNOSTI ČESKÝCH ŽELEZNIC

ALSTHOM´S VISION OF THE CZECH RAILWAYS FUTURE

ALSTOMS VISION VON DER ZUKUNFT DER TSCHECHISCHEN EISENBAHNEN

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛСТОМА О БУДУЩЕМ ЧЕШСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

MODERNIZÁCIA TRAŤOVÉHO ÚSEKU PÚCHOV (MIMO) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (VRÁTANE)

Predkladaný článok sa venuje časti koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Púchov (mimo) – Považská Teplá (vrátane), ktorý bol modernizovaný v rokoch 2017 až 2022 na rýchlosť do 160 km/h. Tento traťový úsek bol technicky, organizačne a investične veľmi náročnou stavbou, ktorá obsahovala modernizáciu železničných staníc Považská Bystrica, Považská Teplá, novostavbu zastávky Nosice a medzistaničných úsekov Púchov – Považská Bystrica a Považská Bystrica – Považská Teplá. Trať sa po modernizácii skrátila z pôvodných 18,742 km na 15,921 km, pričom takmer celý medzistaničný úsek Púchov – Považská Bystrica je vedený v novej trase. V rámci stavby sa vybudovali dva nové tunely (Milochov a Diel) a nové náročné mostné objekty železničného premostenia Váhu, derivačného kanála a vodného diela Nosice (celkom 14 nových železničných mostov), 6 nových cestných mostov a 4 podchody pre cestujúcich.

MODERNIZATION OF THE LINE SECTION PÚCHOV (BEYOND) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (INCLUDING)

The paper deals with a part of the railway corridor Va, namely with a line section Púchov – Považská Teplá, which was modernized for the speed 160 km/h between 2017-2022. The modernization presented a very demanding project from the technical, organizational and investment point of view and it included the modernization of the railway stations Považská Bystrica and Považská Tepla, new construction of the halt Nosice and the track sections between the stations Púchov – Považská Bystrica and Považská Bystrica – Považská Teplá. The original length of the line 18,742 km was shortened to 15,921 km, while almost the whole section Púchov – Považská Bystrica follows a new track route. The part of the project was a construction of two new tunnels (Milochov and Diel) and bridges over the river Váh, derivation canal and the dam Nosice (14 new bridges), 6 new road bridges and 4 pedestrian underpasses.

MODERNISIERUNG DES STRECKENABSCHNITTS PÚCHOV (AUSGENOMMEN) – POVAŽSKÁ TEPLÁ (EINSCHLIEßLICH)

Der vorgestellte Artikel widmet sich den Teil des Korridors Nr. Va, genauer gesagt dem Streckenabschnitt Púchov (außen) – Považská Teplá (einschließlich), der zwischen den Jahren 2017 und 2022 auf die Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h modernisiert wurde. Dieser Streckenabschnitt war ein technisch, organisatorisch und investitionsintensiver Bau, der die Modernisierung der Bahnhöfe Považská Bystrica, Považská Teplá, den Neubau der Haltestelle Nosice und die Zwischenbahnhofsabschnitte Púchov – Považská Bystrica und Považská Bystrica – Považská Teplá umfasste. Nach der Modernisierung wurde die Strecke von ursprünglich 18.742 km auf 15.921 km verkürzt, während fast der gesamte Interstationsabschnitt Púchov – Považská Bystrica auf der neuen Strecke gefahren wird. Im Rahmen des Baus wurden zwei neue Tunnel (Milochov und Diel) und neue anspruchsvolle Brückenkonstruktionen der Eisenbahnbrücke Váh, des Ableitungskanals und des Wasserwerks Nosice gebaut (insgesamt 14 neue Eisenbahnbrücken), 6 neue Straßenbrücken und 4 Personenunterführungen.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧАСТКА ПУТИ ПУХОВ (ИСКЛЮЧАЯ) – ПОВАЖСКА ТЕПЛА (ВКЛЮЧАЯ)

Представленная статья посвящена части коридора №. Ва, в частности, участок пути Пухов (снаружи) – Поважска Тепла (в том числе), который был модернизирован в период с 2017 по 2022 год до скорости до 160 км/ч. Этот участок пути представлял собой технически, организационно и капиталоемкое строительство, которое включало модернизацию железнодорожных станций Поважска Быстрица, Поважска Тепла, новое строительство остановки Ношице и промежуточных участков Пухов – Поважска Быстрица и Поважска Быстрица – Поважска Тепла. После модернизации путь был сокращен с первоначальных 18 742 км до 15 921 км, а почти весь межстанционный участок Пухов – Поважска Быстрица проходит по новому маршруту. В рамках строительства были построены два новых туннеля (Милохов и Диель) и новые сложные мостовые конструкции железнодорожного моста Ваг, деривационный канал и гидротехнические сооружения Ношице (всего 14 новых железнодорожных мостов), 6 новых автодорожных мостов и 4 пассажирские подземные переходы.

JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZEK PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO

Článek věnuje pozornost problematice nekonvenčního řešení jednonápravového podvozku, respektive jeho funkčního vzorku, potenciálně vhodného pro využití na železničních vozidlech pro regionální tratě.

SINGLE-AXLE BOGIE FOR THE REGIONAL RAILWAY VEHICLE

The paper focuses at the problems connected with an unconventional design of the single-axle bogie or its functional model respectively which may be suitable with the railway vehicles for the regional lines.

EINACHSIGES DREHGESTELL FÜR EIN REGIONALBAHNFAHRZEUG

Der Artikel befasst sich mit der Frage der unkonventionellen Lösung eines einachsigen Drehgestells oder seines Funktionsmusters, das möglicherweise für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Regionallinien geeignet ist.

ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В статье уделено внимание вопросу нетрадиционного решения одноосной тележки или ее функционального образца, потенциально пригодного для использования на железнодорожных транспортных средствах региональных линий.

NŽT 5/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Stavba, která mění trakční soustavu na střídavé napětí v traťovém úseku Nedakonice–Říkovice

A Project Changing the Traction System for AC Traction on the Section Nedakonice–Říkovice

Der Bau, der das Traktionssystem auf Wechselspannung auf der Strecke Nedakonice–Říkovice umstellt

Стройка, переводящая систему тяги на переменное напряжение на участке линии Недаконице–Ржиковице

Postupující modernizace 4. koridoru umožní od prosince zkrátit cestování do jižních Čech 

Proceeding Modernization of the 4th Railway Corridor Enables Shorter Travel Time to South Bohemia since December

Weitgehende Modernisierung des 4. Korridors ermöglicht ab Dezember Verkürzung des Reisens nach Südböhmen

Поэтапная модернизация 4-го коридора позволит с декабря сократить путешествие в Южную Богемию

Milan Sedlák, foto Daniela Houdková

Sedmdesáté výročí vzniku Železničního stavitelství Brno OHLA ŽS, a.s., společnost s bohatou minulostí i perspektivní budoucností

The 70th Anniversary of the Company Železniční stavitelství Brno. – OHLA ŽS, a. s., a Company with Rich History and Perspective Future

70.-Jahrestag der Gründung von Železniční stavitelství Brno – OHLA ŽS, a.s., eine Gesellschaft mit reicher Vergangenheit und perspektiver Zukunft

Семидесятилетие основания общества «Železniční stavitelství Brno» – OHLA ŽS, a.s., общество с богатым прошлым и многообещающим будущим

Miroslav Zikmund, foto Daniela Houdková

Blanenské tunely a jejich rekonstrukce  

Reconstruction of Tunnels Blansko

Die Tunnels in Blansko und ihre Rekonstruktion

Бланенские тоннели и их реконструкция

Po více než 70 letech vzniká v Praze nová vozovna pro tramvaje DPP ji začal stavět v Hloubětíně 

A new Car Shed Comes into Existence in Prague after more than 70 Years

The Prague Transport Authority Has Started to Build a Tramcar Shed in Hloubětín

Nach über 70 Jahren entsteht in Prag ein neues – Depot für Straßenbahnen DPP begann mit dem Bau in Hloubětín

Спустя более 70 лет в Праге строится новое трамвайное депо – DPP начал строительство в Глоубетине

Daniela Houdková

Žilinská univerzita slaví 70 let od svého založení                         

70th Anniversary of the University in Žilina

Die Universität Žilina feiert ihr 70-jähriges Bestehen

Жилинский университет отмечает 70-летие со дня основания

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Petr Sychrovský

Nové diagnostické prostředky železniční dopravní cesty

New Railway Infrastructure Diagnostic Tools

Neue Diagnosemittel für Schienenverkehrswege

Новые средства диагностики путей железнодорожного транспорта

VIDEO

Filmové dokumenty – videopořady ze seriálu Historie a provoz železnic

Film Documents – Video Programmes from the Series Railway History and Operation

Filmdokumente – Videoprogramme aus der Reihe Geschichte und Betrieb der Eisenbahnen

Документальные фильмы – видеопрограммы из цикла История и эксплуатация железных дорог

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vít Lojda

Pražce z polymerů – charakteristika, typy a výhody  z jejich aplikace

Polymer Sleepers – Characteristics, Types and Benefits

Polymerschwellen – Eigenschaften, Typen und Vorteile ihrer Anwendung

Полимерные шпалы – характеристики, виды и преимущества от их применения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Petr Heller, Jakub Seidl, Jan Beno, Jozef Bartko

Jednonápravový podvozek pro regionální železniční vozidlo                  

Single-axle Bogie for the Regional Railway Vehicle

Einachsiges Drehgestell für ein Regionalbahnfahrzeug

Одноосная тележка регионального железнодорожного подвижного состава

OSOBNOSTI

Významné životní jubileum docenta Jaroslava Müllera

KNIŽNÍ NOVINKY

Putování po pražských nádražích – napojování Prahy do železniční sítě

A Walk Among the Prague Railway Stations – Connecting Prague to the Rail Network 

Besichtigung der Prager Bahnhöfe – Anschluss an das Eisenbahnnetz von Prag

Прогулка по железнодорожным вокзалам Праги – подключение Праги к железнодорожной сети

Česká nádraží – Architektura a stavební vývoj; V. díl, první část           

Czech Railway Stations – Architecture and Development; Volume V First Part

Tschechische Bahnhöfe – Architektur und Baugeschichte; Band V erster Teil

Чешские вокзалы – архитектура и строительство; Часть V, первая часть

Anotace

STAVBA, KTERÁ MĚNÍ TRAKČNÍ SOUSTAVU NA STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ V TRAŤOVÉM ÚSEKU NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

A PROJECT CHANGING THE TRACTION SYSTEM FOR AC TRACTION ON THE SECTION NEDAKONICE–ŘÍKOVICE

DER BAU, DER DAS TRAKTIONSSYSTEM AUF WECHSELSPANNUNG AUF DER STRECKE NEDAKONICE–ŘÍKOVICE UMSTELLT

СТРОЙКА, ПЕРЕВОДЯЩАЯ СИСТЕМУ ТЯГИ НА ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА УЧАСТКЕ ЛИНИИ НЕДАКОНИЦЕ–РЖИКОВИЦЕ

POSTUPUJÍCÍ MODERNIZACE 4. KORIDORU UMOŽNÍ OD PROSINCE ZKRÁTIT CESTOVÁNÍ DO JIŽNÍCH ČECH

PROCEEDING MODERNIZATION OF THE 4TH RAILWAY CORRIDOR ENABLES SHORTER TRAVEL TIME TO SOUTH BOHEMIA SINCE DECEMBER

WEITGEHENDE MODERNISIERUNG DES 4. KORRIDORS ERMÖGLICHT AB DEZEMBER VERKÜRZUNG DES REISENS NACH SÜDBÖHMEN

ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 4-ГО КОРИДОРА ПОЗВОЛИТ С ДЕКАБРЯ СОКРАТИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮЖНУЮ БОГЕМИЮ

SEDMDESÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ BRNO OHLA ŽS, A.S., SPOLEČNOST S BOHATOU MINULOSTÍ I PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOSTÍ

THE 70TH ANNIVERSARY OF THE COMPANY ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO. – OHLA ŽS, A. S., A COMPANY WITH RICH HISTORY AND PERSPECTIVE FUTURE

70.-JAHRESTAG DER GRÜNDUNG VON ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO – OHLA ŽS, A.S., EINE GESELLSCHAFT MIT REICHER VERGANGENHEIT UND PERSPEKTIVER ZUKUNFT

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ BRNO» – OHLA ŽS, A.S.,

BLANENSKÉ TUNELY A JEJICH REKONSTRUKCE

RECONSTRUCTION OF TUNNELS BLANSKO

DIE TUNNELS IN BLANSKO UND IHRE REKONSTRUKTION

БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

PO VÍCE NEŽ 70 LETECH VZNIKÁ V PRAZE NOVÁ VOZOVNA PRO TRAMVAJE DPP JI ZAČAL STAVĚT V HLOUBĚTÍNĚ

A NEW CAR SHED COMES INTO EXISTENCE IN PRAGUE AFTER MORE THAN 70 YEARS THE PRAGUE TRANSPORT AUTHORITY HAS STARTED TO BUILD A TRAMCAR SHED IN HLOUBĚTÍN

NACH ÜBER 70 JAHREN ENTSTEHT IN PRAG EIN NEUES – DEPOT FÜR STRAßENBAHNEN DPP BEGANN MIT DEM BAU IN HLOUBĚTÍN

СПУСТЯ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ В ПРАГЕ СТРОИТСЯ НОВОЕ ТРАМВАЙНОЕ ДЕПО – DPP НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГЛОУБЕТИНЕ БЛАНЕНСКИЕ ТОННЕЛИ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ŽILINSKÁ UNIVERZITA SLAVÍ 70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

70TH ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY IN ŽILINA

DIE UNIVERSITÄT ŽILINA FEIERT IHR 70-JÄHRIGES BESTEHEN

ЖИЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ СО

NOVÉ DIAGNOSTICKÉ PROSTŘEDKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY

Správa železnic v současné době rozšiřuje svoji flotilu speciálních vozidel pro diagnostiku železniční dopravní cesty o nová diagnostická vozidla a nové typy měřicích systémů. Systém diagnostiky železniční dopravní cesty je tak nadále posilován s cílem zajištění bezpečnosti, provozuschopnosti, plynulosti drážní dopravy a efektivního hospodaření s finančními prostředky, určenými na tuto činnost.

NEW RAILWAY INFRASTRUCTURE DIAGNOSTIC TOOLS

At present, the Railway Administration expands its fleet of special vehicles for the diagnostics of the railway infrastructure by the new diagnostic cars and new types of the measuring systems. Thus the railway infrastructure diagnostic system will be able to provide more safety, serviceability, railway operation regularity and efficiency of management of the financial means designated for this activity.

NEUE DIAGNOSEMITTEL FÜR SCHIENENVERKEHRSWEGE

Die Eisenbahnverwaltung erweitert derzeit ihren Fuhrpark an Spezialfahrzeugen für die Eisenbahndiagnostik um neue Diagnosefahrzeuge und neuartige Messsysteme. Das Diagnosesystem der Eisenbahnverkehrsstrecke wird somit weiter gestärkt mit dem Ziel, die Sicherheit, Betriebsfähigkeit, Betriebskontinuität des Eisenbahnverkehrs und eine effektive Wirtschaftsführung der für diese Tätigkeit vorgesehenen Finanzmittel zu gewährleisten.

НОВЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

В настоящее время Správa železnic (Администрация железных дорог) расширяет свой парк спецтехники для диагностики железных дорог новыми диагностическими машинами и новыми типами измерительных систем. Таким образом, система диагностики железнодорожного транспорта продолжает укрепляться с целью обеспечения безопасности, работоспособности, непрерывности железнодорожного транспорта и эффективного управления финансовыми ресурсами, предназначенными для этой деятельности.

FILMOVÉ DOKUMENTY – VIDEOPOŘADY ZE SERIÁLU HISTORIE A PROVOZ ŽELEZNIC

FILM DOCUMENTS – VIDEO PROGRAMMES FROM THE SERIES RAILWAY HISTORY AND OPERATION

FILMDOKUMENTE – VIDEOPROGRAMME AUS DER REIHE GESCHICHTE UND BETRIEB DER EISENBAHNEN

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ – ВИДЕОПРОГРАММЫ ИЗ ЦИКЛА ИСТОРИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PRAŽCE Z POLYMERŮ – CHARAKTERISTIKA, TYPY A VÝHODY Z JEJICH APLIKACE

Na základě získaných poznatků je při vývoji pražců vhodné použít materiál, který je trvanlivý jako beton a pružný jako dřevo. Proto se jako vhodné jeví syntetické polymery. Polymery a kompozity s polymerní matricí představují ve vývoji pražců nejnovější stupeň stavu techniky a jejich integrace do železniční infrastruktury v EU je ve fázi provozního ověřování v koleji. Požadavky na jejich vlastnosti a design vedly k vývoji rozmanitých typů dle konstrukce, tvaru, materiálu a způsobu vyztužení.

POLYMER SLEEPERS – CHARACTERISTICS, TYPES AND BENEFITS

According to the experience gained at sleeper development the sleepers have to be made of a material durable as concrete and elastic as wood, such as synthetic polymers. Polymers and composite materials with a polymer matrix present the highest level in the sleeper development. Their integration in the railway infrastructure in EU is in the stage of trial operation. Requirements for their properties and design lead to the development of various types according to their construction, shape, material and reinforcement.

POLYMERSCHWELLEN – EIGENSCHAFTEN, TYPEN UND VORTEILE IHRER ANWENDUNG

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist es ratsam, bei der Entwicklung von Schwellen ein Material zu verwenden, das haltbar wie Beton und flexibel wie Holz ist. Daher scheinen synthetische Polymere geeignet. Polymere und Verbundwerkstoffe mit Polymermatrix stellen den neuesten Stand der Technik in der Entwicklung von Schwellen dar und ihre Integration in die Bahninfrastruktur in der EU befindet sich in der Phase der Betriebserprobung im Gleis. Die Anforderungen an ihre Eigenschaften und Gestaltung führten zur Entwicklung verschiedener Typen nach Konstruktion, Form, Material und Bewehrungsart.

ПОЛИМЕРНЫЕ ШПАЛЫ – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ На основе полученных знаний, при разработке шпал целесообразно использовать материал прочный, как бетон, и гибкий, как дерево. Поэтому синтетические полимеры кажутся подходящими. Полимеры и композиты с полимерной матрицей представляют собой последнее достижение в области разработки шпал, и их интеграция в железнодорожную инфраструктуру в ЕС находится на стадии эксплуатационной проверки на пути. Требования к их свойствам и конструкции привели к разработке различных типов по конструкции, форме, материалу и способу армирования.

JEDNONÁPRAVOVÝ PODVOZEK PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLO

Článek věnuje pozornost problematice nekonvenčního řešení jednonápravového podvozku, respektive jeho funkčního vzorku, potenciálně vhodného pro využití na železničních vozidlech pro regionální tratě.

SINGLE-AXLE BOGIE FOR THE REGIONAL RAILWAY VEHICLE

The paper focuses at the problems connected with an unconventional design of the single-axle bogie or its functional model respectively which may be suitable with the railway vehicles for the regional lines.

EINACHSIGES DREHGESTELL FÜR EIN REGIONALBAHNFAHRZEUG

Der Artikel befasst sich mit der Frage der unkonventionellen Lösung eines einachsigen Drehgestells oder seines Funktionsmusters, das möglicherweise für den Einsatz auf Schienenfahrzeugen für Regionallinien geeignet ist.

ОДНООСНАЯ ТЕЛЕЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В статье уделено внимание вопросу нетрадиционного решения одноосной тележки или ее функционального образца, потенциально пригодного для использования на железнодорожных транспортных средствах региональных линий.

PUTOVÁNÍ PO PRAŽSKÝCH NÁDRAŽÍCH – NAPOJOVÁNÍ PRAHY DO ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ

A WALK AMONG THE PRAGUE RAILWAY STATIONS – CONNECTING PRAGUE TO THE RAIL NETWORK 

BESICHTIGUNG DER PRAGER BAHNHÖFE – ANSCHLUSS AN DAS EISENBAHNNETZ VON PRAG

ПРОГУЛКА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ВОКЗАЛАМ ПРАГИ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРАГИ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ

ČESKÁ NÁDRAŽÍ – ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ VÝVOJ; V. DÍL, PRVNÍ ČÁST

CZECH RAILWAY STATIONS – ARCHITECTURE AND DEVELOPMENT; VOLUME V FIRST PART

TSCHECHISCHE BAHNHÖFE – ARCHITEKTUR UND BAUGESCHICHTE; BAND V ERSTER TEIL

ЧЕШСКИЕ ВОКЗАЛЫ – АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО; ЧАСТЬ V, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

NŽT 4/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Technický den cechu trakčního vedení Plná elektrizace, plná elektrizace, plná elektrizace

Medzinárodná odborná konferencia Fórum koľajovej dopravy, Bratislava 10.–11. máj 2022

International Expert Conference Rail Transport Forum, Bratislava, May 10–11, 2022

Internationale Fachkonferenz Schienenverkehrsforum, Bratislava 10.–11. Mai 2022

Международная специальная конференция Железнодорожный транспортный форум, Братислава 10–11-ое мая 2022 г

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Pavel Šprdlík

Zkušenosti se zaváděním rychlosti 200 km/h na stávajících tratích  

Experience in Introduction of 200 km/h Speed on Existing Lines

Erfahrungen mit der Einführung der Geschwindigkeit von 200 km/h auf bestehenden Strecken

Опыт введения скорости 200 км/ч на существующих линиях

Karel Višnovský, Lubomír Macháček, Pavel Doubek

Staniční zabezpečovací zařízení typu StationSWing ESA 55/51                  

Station Interlocking Plant Mk StationSWing ESA 55/51

Sicherheitsvorrichtung vom Typ StationSWing ESA 55/51

Станционное устройство типа StationSWing ESA 55/51

Martin Dostál, Jiří Pelc

Specifika návrhu trakčního vedení ozubnicové železnice Štrba–Štrbské Pleso

Specifics of the design of the contact system of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel

Besonderheiten des Entwurfs der Oberleitung der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso

Особенности проектирования тяговой линии зубчатой железной дороги Штрба–Штрбске Плесо

ZAJÍMAVOSTI  – UDÁLOSTI  – KONFERENCE  –  SEMINÁŘE  – INFORMACE

19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2022

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Kolář, Jan Vrba

Možnosti aplikace aktivních prvků v kolejových vozidlech

Possibilities of Application of Active Elements in Rolling Stock

Überwachung von flachen Straßenbahnherzstücken

Мониторинг мелких трамвайных крестовин

OSOBNOSTI

K životnímu jubileu doc. Ing. Petra Hellera, CSc.

Vzpomínka na Ing. Bohumila Fořta

Anotace

MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY, BRATISLAVA 10.–11. MÁJ 2022

INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE RAIL TRANSPORT FORUM, BRATISLAVA, MAY 10–11, 2022

INTERNATIONALE FACHKONFERENZ SCHIENENVERKEHRSFORUM, BRATISLAVA 10.–11. MAI 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ, БРАТИСЛАВА 10–11-ОЕ МАЯ 2022 Г

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM RYCHLOSTI 200 KM/H NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

EXPERIENCE IN INTRODUCTION OF 200 KM/H SPEED ON EXISTING LINES

ERFAHRUNGEN MIT DER EINFÜHRUNG DER GESCHWINDIGKEIT VON 200 KM/H AUF BESTEHENDEN STRECKEN

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ СКОРОСТИ 200 КМ/Ч НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИНИЯХ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TYPU STATIONSWING ESA 55/51

STATION INTERLOCKING PLANT MK STATIONSWING ESA 55/51

SICHERHEITSVORRICHTUNG VOM TYP STATIONSWING ESA 55/51

СТАНЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ТИПА STATIONSWING ESA 55/51

SPECIFIKA NÁVRHU TRAKČNÍHO VEDENÍ OZUBNICOVÉ ŽELEZNICE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO 

V rámci komplexní rekonstrukce ozubnicové železnice (zubačky) Štrba–Štrbské Pleso, která se projekčně připravovala v letech 2017 a 2018, bylo nutné provést návrh nového trakčního vedení, které bude splňovat krom normových parametrů také odolnost proti náročným klimatickým podmínkám tatranské přírody.

SPECIFICS OF THE DESIGN OF THE CONTACT SYSTEM OF THE ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO COGWHEEL

As part of the comprehensive reconstruction of the Štrba–Štrbské Pleso cogwheel, which was being designed in year 2017 and 2018, it was necessary to design a new contact system that will meet standard parameters, but also resistance to the harsh climatic conditions of Tatra nature.

BESONDERHEITEN DES ENTWURFS DER OBERLEITUNG DER ZAHNRADBAHN ŠTRBA–ŠTRBSKÉ PLESO

Im Rahmen der umfassenden Rekonstruktion der Zahnradbahn Štrba–Štrbské Pleso, die in den Jahren 2017 und 2018 geplant wurde, war es notwendig, eine neue Traktionslinie zu entwerfen, die neben den Standardparametern auch resistent gegen anspruchsvolle klimatische Bedingungen der Tatra-Natur ist.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЯГОВОЙ ЛИНИИ ЗУБЧАТОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШТРБА–ШТРБСКЕ ПЛЕСО

В рамках комплексной реконструкции зубчатой железной дороги Штрба – Штрбске Плесо, запланированной в 2017-2018-ых годах, необходимо было спроектировать новую тяговую линию, которая, помимо стандартных параметров, была бы также устойчива к сложным климатическим условиям татранской природы.

MOŽNOSTI APLIKACE AKTIVNÍCH PRVKŮ V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH

Článek představuje příklady použití aktivních prvků v pojezdu kolejových vozidel a výsledky výzkumu prezentované v minulých letech v této oblasti. Uvedeny jsou jednotlivé způsoby zlepšení chodových vlastností kolejových vozidel pomocí aktivně řízených prvků. Autoři se dále zamýšlejí nad budoucím rozvojem aktivních prvků v pojezdech kolejových vozidel v souvislosti se současnými trendy v železničním průmyslu.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF ACTIVE ELEMENTS IN ROLLING STOCK

This article presents examples of the use of active elements in the rolling stock and research results about this topic presented in recent years. The contribution outlines different ways to improve running characteristics of rail vehicles by application actively controlled elements. The authors also reflect on the future development of active elements in rolling stock running gear in connection with current trends in the railway industry.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN AKTIVER ELEMENTE IN SCHIENENFAHRZEUGEN

Der Artikel stellt Beispiele für den Einsatz aktiver Elemente in Schienenfahrzeugen und Forschungsergebnisse der letzten Jahre auf diesem Gebiet vor. Es werden einzelne Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahreigenschaften von Schienenfahrzeugen durch aktiv geregelte Elemente vorgestellt. Die Autoren reflektieren auch die zukünftige Entwicklung aktiver Elemente in Fahrgestellen der Schienenfahrzeuge im Zusammenhang mit aktuellen Trends in der Bahnindustrie.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕЛЬСОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

В статье представлены примеры использования активных элементов в ходовой части рельсовых транспортных средств и результаты исследований последних лет в этой области. Показаны отдельные способы улучшения ходовых качеств рельсовых транспортных средств с помощью активно управляемых элементов. Авторы также размышляют о дальнейшем развитии активных элементов в ходовой части подвижного состава в связи с современными тенденциями в железнодорожной отрасли.

NŽT 3/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jednala rada vydavatele a redakční rada Nové železniční techniky                                                                                                                        

Diagnostika ložísk – inteligentný pomocník                                    

Jan Nevola

Moderní terminály jako symbol vysokorychlostní železnice v Česku

Jan Nevola

Projekční práce na vysokorychlostních tratích jsou v plném proudu                                                                                                                             

Francouzský rychlovlak TGV projel centrem Brna  

Více než veletrh, více než konference                                              

Na veletrhu Rail Business Days v Brně vystavovala také společnost Enteria                                                                        

Konference Rail Business Days (RBD 2022)                                   

Mezinárodní železniční veletrh RAIL BUSINESS DAYS přilákal za tři dny téměř 11 000 návštěvníků

Nová železniční technika byla mediálním partnerem a mezi návštěvníky bylo možno zahlédnout členy jejích odborných rad

Ve dnech 17.–25. května 2022 se konala Coradia iLint Railshow  

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Josef Schrötter

Bateriové nebo vodíkové vlaky? 

Battery or Hydrogen Driven Trains?

Batterie- oder Wasserstoffzüge?

Батарейные или водородные поезда?

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave                                                            20

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

DRÁŽNÍ STROJE

Lukáš Vostrý

Nasazení unikátních strojů SWIETELSKY Rail CZ na úseku
Velim–Poříčany

INTEROPERABILITA

Danuše Marusičová

Železniční interoperabilita a zákon o dráhách 

Railway Interoperability and the Railway Act

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Anotace

BATERIOVÉ NEBO VODÍKOVÉ VLAKY?

BATTERY OR HYDROGEN DRIVEN TRAINS?

BATTERIE- ODER WASSERSTOFFZÜGE?

БАТАРЕЙНЫЕ ИЛИ ВОДОРОДНЫЕ ПОЕЗДА?

VPLYV VOZŇOVEJ RIADIACEJ JEDNOTKY NA PREPRAVNÉ PROCESY V MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

Doprava je neoddeliteľným prvkom každej spoločnosti. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na využívanie ekologických druhov dopravy. Železničná doprava, okrem toho že patrí medzi ekologickejšie druhy dopravy, vie prepraviť veľké množstvá rozličných tovarov na dlhé vzdialenosti. Aby železničná doprava mohla byť konkurentom voči iným druhom dopravy, je dôležité, aby prvky priemyslu 4.0. Boli aplikované do technologických postupov v železničných staniciach. Cieľom tohto článku je technologicky porovnať zavedenie prvku priemyslu 4.0 vozňovej riadiacej jednotky do prepravného procesu v železničnej doprave. Predpoklad výskumnej úlohy vychádza zo skúsenosti implementácie inteligentných snímačov v železničnej doprave v niektorých krajinách európskej únie. Na základe analýzy využívania informačných a komunikačných technológii v železničnej doprave je v článku vykonané technologické zhodnotenie využitia vozňovej riadiacej jednotky v prepravnom procese.

INFLUENCE OF THE CAR CONTROL UNIT UPON THE CARRIAGE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORT

An ability of the railway transport to compete with other transport modes requires the application of the elements of priemysel 4.0 into the technological procedures in the railway stations. The goal of the article is a technological comparison of implementation of the car control unit element priemysel 4.0 into the carriage process of railway transport. Assumption of the research project has been based upon experience with implementation of the intelligent sensors in railway transport gained in some eu countries. Based on the analysis of information and communication technologies in railway transport the evaluation of employment of the car control unit in the carriage process has been carried out.

EINFLUSS DER WAGENSTEUEREINHEIT AUF DIE TRANSPORTPROZESSE IM INTERNATIONALEN SCHIENENVERKEHR

Damit der Schienenverkehr im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern stehen kann, ist es wichtig, dass die Elemente der Industrie 4.0. auf technologische Prozesse in Bahnhöfen angewendet werden. Das Ziel dieses Artikels ist es, die Einführung der Industrie 4.0-Elements des Waggonsteuergerätes in den Transportprozess im Schienenverkehr technologisch zu vergleichen. Die Übernahme der Forschungsaufgabe basiert auf den Erfahrungen des Einsatzes intelligenter Sensoren im Schienenverkehr in einigen Ländern der Europäischen Union. Basierend auf der Analyse des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien im Schienenverkehr liefert der Artikel eine technologische Bewertung des Einsatzes der Wagensteuereinheit im Transportprozess.

ВЛИЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Для того чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с другими видами транспорта, важно, чтобы элементы Индустрии 4.0. применялись в технологических процессах на железнодорожных станциях. Целью данной статьи является технологическое сравнение внедрения элемента Индустрии 4.0 блока управления поездами в транспортный процесс на железнодорожном транспорте. Постановка исследовательской задачи основана на опыте внедрения интеллектуальных датчиков на железнодорожном транспорте в некоторых странах Евросоюза. На основе анализа использования информационно-коммуникационных технологий на железнодорожном транспорте в статье дается технологическая оценка использования блока управления поездами в перевозочном процессе.

ŽELEZNIČNÍ INTEROPERABILITA A ZÁKON O DRÁHÁCH

Železniční doprava v České republice se v poslední době opět dostává do popředí systému dopravy. Cílem Evropské unie je optimalizace výkonnosti dopravního systému a sladění intermodální dopravy. Významnou úlohu bude mít železniční doprava, která nejlépe může naplnit požadavky na dostupnou dopravu pro přesun cestujících i zboží při požadovaném nároku na plnění klimatických cílů. V článku je tento výhled popsán se zaměřením na předpokládané míře zapojení České republiky do evropského železničního systému. 

Railway Interoperability and the Railway Act

Railway transport becomes an important part of the transport system in the Czech Republic again. The goal of the European Union is the performance optimization of the transport system and harmonization of the intermodal transport. An important role should play the railway transport which is able in the best way to fulfil the requirements for the accessible transport of passengers and goods regarding the climatic goals. The paper shows the anticipated integration of the Czech Republic in the European railway system.

Eisenbahninteroperabilität und das Eisenbahngesetz

Der Schienenverkehr in der Tschechischen Republik ist in letzter Zeit an die Spitze des Verkehrssystems getreten. Ziel der Europäischen Union ist es, die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems zu optimieren und den intermodalen Verkehr zu harmonisieren. Der Schienenverkehr wird eine wichtige Rolle spielen, um die Anforderungen an verfügbare Verkehrsmittel für den Personen- und Güterverkehr bestmöglich zu erfüllen und gleichzeitig die geforderten Klimaziele zu erreichen. Der Artikel beschreibt diese Perspektive mit Fokus auf das erwartete Maß an Beteiligung der Tschechischen Republik am europäischen Eisenbahnsystem.

Интероперабельность на железных дорогах и Закон о железных дорогах

Железнодорожный транспорт в Чешской Республике недавно вышел на передний план транспортной системы. Европейский Союз стремится оптимизировать работу транспортной системы и гармонизировать интермодальные перевозки. Железнодорожный транспорт будет играть важную роль в обеспечении наилучшего удовлетворения потребностей в имеющемся транспорте для перевозки пассажиров и грузов при одновременном выполнении необходимых климатических задач. В статье описывается этот прогноз с акцентом на ожидаемый уровень вовлечения Чешской Республики в европейскую железнодорожную систему.

MOSTAŘI DIVIZE ŽELEZNICE SPOLEČNOSTI OHLA ŽS PROVÁDĚJÍ PŘESTAVBU MOSTU PŘES ŘEKU SVITAVU U ADAMOVA

RECONSTRUCTION OF THE BRIDGE OVER SVITAVA RIVER AT ADAMOV CARRIED OUT BY THE BRIDGE DIVISION OF THE COMPANY OHLA ŽS

DIE EISENBAHNABTEILUNG VON OHLA ŽS BAUT DIE BRÜCKE ÜBER DEN FLUSS SVITAVA BEI ADAMOV WIEDER AUF

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ OHLA ŽS ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИТАВА ВОЗЛЕ АДАМОВА

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE VSETÍN

COMPLEX RECONSTRUCTION OF THE RAILWAY STATION VSETÍN

Vollständige Rekonstruktion des Bahnhofs Vsetín

Полная реконструкция железнодорожного вокзала Всетин

NŽT 2/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Životní jubileum Ing. Mojmíra Krejčiříka

O Nové železniční technice 

Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař–Praha hl. n.,

II. část – Praha-Hostivař–Praha hl. n.                    

Modernizace koridoru mezi Brnem a Blanskem běží na plné obrátky.   

Railway Corridor Modernization between Brno and Blansko is in Full Swing

Die Modernisierung des Korridors zwischen Brünn und Blansko ist in vollem Gange

Модернизация коридора между Брно и Бланско идет полным ходом

Jiří Kalla

Probíhající práce společnosti OHLA ŽS v tunelu č. 8/2 na trati mezi Brnem a Blanskem 

Před nádražím v Soběslavi vznikne přestupní terminál 

A New Interchange Terminal at the Station in Soběslav

Vor dem Bahnhof in Soběslav wird ein Umsteigeterminal gebaut

Перед вокзалом в Собеславе будет построен пересадочный терминал

Připravovaná stavba mezi Otrokovicemi a Zlínem získala platné územní rozhodnutí

The Planned Construction between Otrokovice and Zlín Obtained a Planning Permission

Der geplante Bau zwischen Otrokovice und Zlín erhielt einen gültigen Gebietsentscheid

Запланированное строительство между Отроковицами и Злином получило действующее разрешение на перепланировку

Úspěšný seminář na VOŠ a SPŠ Děčín

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Roman Dostálek

Nová zkušebna elektricky hnaných vozidel a rozšíření průmyslové kolejové dráhy v Plzni

New Testing Shop for Electric Powered Vehicles and Extension of Industrial Railway in Plzeň

Neuer Prüfraum für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Erweiterung der Industriebahn in Pilsen

Новая лаборатория для транспортных средств с электроприводом и расширение промышленной железной дороги

Tomáš Oppolzer

Příspěvek firmy Stadler k obnově kolejových vozidel ve střední Evropě

Contribution Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

Zdeněk Malkovský

Pevnost nákladních vozů v minulosti a v současnosti

The Strength of Freight Cars in The Past and Present

Güterwagenfestigkeit in Vergangenheit und Gegenwart

Прочность грузовиков товарных поездов в прошлом и настоящем

Zuzana Židová

Vplyv vozňovej riadiacej jednotky na prepravné procesy v medzinárodnej železničnej doprave

Influence of the Car Control Unit upon the Carriage Processes in the International Railway Transport

Einfluss der Wagensteuereinheit auf die Transportprozesse im internationalen Schienenverkehr

Влияние блока управления поездом на транспортные процессы в международном железнодорожном транспорте

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany 

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden Развитие

железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

Anotace

MODERNIZACE KORIDORU MEZI BRNEM A BLANSKEM BĚŽÍ NA PLNÉ OBRÁTKY

RAILWAY CORRIDOR MODERNIZATION BETWEEN BRNO AND BLANSKO IS IN FULL SWING

DIE MODERNISIERUNG DES KORRIDORS ZWISCHEN BRÜNN UND BLANSKO IST IN VOLLEM GANGE

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРИДОРА МЕЖДУ БРНО И БЛАНСКО ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

PŘED NÁDRAŽÍM V SOBĚSLAVI VZNIKNE PŘESTUPNÍ TERMINÁL

A NEW INTERCHANGE TERMINAL AT THE STATION IN SOBĚSLAV

VOR DEM BAHNHOF IN SOBĚSLAV WIRD EIN UMSTEIGETERMINAL GEBAUT

ПЕРЕД ВОКЗАЛОМ В СОБЕСЛАВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ

PŘIPRAVOVANÁ STAVBA MEZI OTROKOVICEMI A ZLÍNEM ZÍSKALA PLATNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

THE PLANNED CONSTRUCTION BETWEEN OTROKOVICE AND ZLÍN OBTAINED A PLANNING PERMISSION

DER GEPLANTE BAU ZWISCHEN OTROKOVICE UND ZLÍN ERHIELT EINEN GÜLTIGEN GEBIETSENTSCHEID

ЗАПЛАНИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУ ОТРОКОВИЦАМИ И ЗЛИНОМ ПОЛУЧИЛО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

NOVÁ ZKUŠEBNA ELEKTRICKY HNANÝCH VOZIDEL A ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ KOLEJOVÉ DRÁHY V PLZNI

NEW TESTING SHOP FOR ELECTRIC POWERED VEHICLES AND EXTENSION OF INDUSTRIAL RAILWAY IN PLZEŇ

NEUER PRÜFRAUM FÜR ELEKTRISCH BETRIEBENE FAHRZEUGE UND ERWEITERUNG DER INDUSTRIEBAHN IN PILSEN

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РАСШИРЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В ПЛЬЗЕНЕ

PŘÍSPĚVEK FIRMY STADLER K OBNOVĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Článek představuje firmu Stadler Rail, zařazení konstrukční kanceláře Stadler Praha v rámci skupiny Stadler Rail a přináší informace o realizovaných projektech v zemích střední Evropy. Uvedeny jsou jednotlivé realizované projekty nových kolejových vozidel, včetně zajímavostí či specifik jednotlivých projektů, které byly kompletně či alespoň částečně zpracovávány ve Sta-dler Praha.

Contribution of the Company Stadler to Regeneration of Rail Vehicles in Central Europe

Presentation of the Stadler Rail company, activities of the Stadler Prague engineering office within the Stadler Rail group and information about implemented projects in Central European countries. A more detailed presentation of individual implemented projects of new rolling stock, information on interesting facts or specific individual projects, which were completely or at least partially processed by Stadler Prague.

Stadlers Beitrag zur Erneuerung der Schienenfahrzeuge in Mitteleuropa

Der Artikel stellt das Unternehmen Stadler Rail, die Eingliederung des Konstruktionsbüros Stadler Prag in die Stadler Rail Gruppe vor und informiert über realisierte Projekte in mitteleuropäischen Ländern.  Aufgelistet sind die einzelnen umgesetzten Projekte von neuen Schienenfahrzeugen, inklusive interessanter Fakten oder Besonderheiten einzelner Projekte, die ganz oder zumindest teilweise in Stadler Prag abgewickelt wurden.

Вклад фирмы Stadler в обновление подвижного состава в Центральной Европе

Статья знакомит с компанией Stadler Rail, включением конструкторского бюро Stadler Prague в состав группы Stadler Rail, а также предоставляет информацию о реализованных проектах в странах Центральной Европы. Перечислены отдельные реализованные проекты нового подвижного состава, включая интересные факты или особенности отдельных проектов, которые были полностью или хотя бы частично переработаны в Stadler Prague.

PEVNOST NÁKLADNÍCH VOZŮ V MINULOSTI A V SOUČASNOSTI

Příspěvek se zabývá problematikou dimenzování skříní železničních nákladních vozů. Je analyzován současný stav předpisů a jejich reálná aplikace. Požadavky v předpisech jsou konfrontovány s poznatky získanými při zkouškách a posuzování provozních pevnostních po-ruch nákladních vozů. Jsou uvedeny náměty na změnu stávajících norem.

The Strength of Freight Wagon in The Past and Present

The paper deals with the issue of dimensioning of railway freight wagon car bodies. The current state of regulations and their real application is analysed. The requirements in the regulations are confronted with the knowledge gained during tests and assessment of a op-erational strength failures of freight wagon. Suggestions for changing of existing standards are given.

Die Stärke des Güterwagens in Vergangenheit und Gegenwart

Der Artikel geht auf die Feste Der Artikel befasst sich mit der Frage der Dimensionierung der Kästen von Eisenbahngüterwagen. Analysiert wird der aktuelle Stand der Regulierung und deren reale Anwendung. Den Anforderungen im Regelwerk stehen die Erkenntnisse aus Prüfungen und Beurteilungen von Betriebsfestigkeitsausfällen von Güterwagen gegenüber. Es werden Vorschläge zur Änderung bestehender Standards gemacht.

Прочность товарных поездов в прошлом и настоящем

В статье рассмотрен вопрос определения размеров боксов грузовых железнодорожных вагонов. Анализируется современное состояние нормативных актов и их реальное применение. Нормативные требования противоречат результатам, полученным при испытаниях и оценке производственных  прочностных дефектов  грузовых железнодорожных вагонов. Даны предложения по изменению существующих стандартов.

VPLYV VOZŇOVEJ RIADIACEJ JEDNOTKY NA PREPRAVNÉ PROCESY V MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE26

INFLUENCE OF THE CAR CONTROL UNIT UPON THE CARRIAGE PROCESSES IN THE INTERNATIONAL RAILWAY TRANSPORT

EINFLUSS DER WAGENSTEUEREINHEIT AUF DIE TRANSPORTPROZESSE IM INTERNATIONALEN SCHIENENVERKEHR

ВЛИЯНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДОМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ PRAHA–DRÁŽĎANY

Článek seznamuje se významnými milníky historie i současnosti železničního provozu mezi Prahou a Drážďany.

History of the Rail Connection Praha–Dresden

The article informs about important milestones in history and present state of the railway operation between Prague and Dresden.

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Der Artikel stellt wichtige Meilensteine der Geschichte und Gegenwart des Eisenbahnverkehrs zwischen Prag und Dresden vor.

Развитие железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

Статья знакомит с важными вехами в истории и настоящем железнодорожного сообщения между Прагой и Дрезденом.