NŽT 1/2022

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 1 • únor 2022 • Ročník 30

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Jiří Pelc

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele

Po trati zasažené tornádem od prosince 2021 již elektricky!

Electric Operation on the Tornado Destroyed Line Restored Since December 2021!

Auf der vom Tornado betroffenen Strecke seit Dezember 2021 bereits elektrisch!

На участке пути, где прошел торнадо, ездят поезда уже с декабря 2021-ого года на электротяге!

Jiří Dlabaja

Autonomní vlaky společnosti AŽD vyjíždějí na českou železnici 

Autonomous Trains of the Company AŽD Draw Out on the Czech Tracks

Die autonomen Züge von AŽD fahren auf Tschechische Eisenbahn aus

Автономные поезда AŽD отправляются по Чешским железным дорогам

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Zabezpečení vedlejších tratí v Německu a v ČR

Protection of Secondary Lines in Germany in Czech Republic

Sicherung der Nebenstrecken in Deutschland und in Tschechien

Обеспечение второстепенных путей в Германии и в Чехии

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Lukáš Raif, Bohuslav Puda

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

Vladimír Verzich

Řešení vazby elektromechanického traťového zařízení

s elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením u MÁV

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

MODERNÍ ŽELEZNICE

Lukáš Týfa, Ondřej Tomaschko

Pevná jízdní dráha v kolejích vysokorychlostních tratí

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

HISTORIE A SOUČASNOST

Karel Sellner

Vývoj železničního spojení Praha–Drážďany

History of the Rail Connection Praha–Dresden

Ausbau der Eisenbahnverbindung Prag–Dresden

Развитие железнодорожного сообщения Прага–Дрезден

DRÁŽNÍ STROJE

Daniela Černá

Lokomotiva Siemens Vectron jako první v ČR úspěšně absolvovala testy kompatibility s ETCS

Locomotive Siemens Vectron Successfully Went Through ETCS Compatibility Tests as First in Czech Republic

Die Siemens Vectron-Lokomotive war die erste in der Tschechischen Republik, die die ETCS-Kompatibilitätstests

erfolgreich bestanden hat

Локомотив Siemens Vectron первым в Чешской Республике успешно прошел испытания на совместимость с ETCS

Anotace

PO TRATI ZASAŽENÉ TORNÁDEM OD PROSINCE 2021 JIŽ ELEKTRICKY!

ELECTRIC OPERATION ON THE TORNADO DESTROYED LINE RESTORED SINCE DECEMBER 2021!

AUF DER VOM TORNADO BETROFFENEN STRECKE SEIT DEZEMBER 2021 BEREITS ELEKTRISCH!

НА УЧАСТКЕ ПУТИ, ГДЕ ПРОШЕЛ ТОРНАДО, ЕЗДЯТ ПОЕЗДА УЖЕ С ДЕКАБРЯ 2021-ОГО ГОДА НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ!

AUTONOMNÍ VLAKY SPOLEČNOSTI AŽD VYJÍŽDĚJÍ NA ČESKOU ŽELEZNICI

AUTONOMOUS TRAINS OF THE COMPANY AŽD DRAW OUT ON THE CZECH TRACKS

DIE AUTONOMEN ZÜGE VON AŽD FAHREN AUF TSCHECHISCHE EISENBAHN AUS

АВТОНОМНЫЕ ПОЕЗДА AŽD ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО ЧЕШСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

ZABEZPEČENÍ VEDLEJŠÍCH TRATÍ V NĚMECKU A V ČR

PROTECTION OF SECONDARY LINES IN GERMANY IN CZECH REPUBLIC

SICHERUNG DER NEBENSTRECKEN IN DEUTSCHLAND UND IN TSCHECHIEN

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПУТЕЙ В ГЕРМАНИИ И В ЧЕХИИ

Geometrické uspořádání vysokorychlostních výhybek z produkce DT

Článek podrobněji přibližuje geometrie vysokorychlostních výhybek a jejich využití při projektování.

Geometrical Layout of High Speed Switch and Crossings Supplied by DT

The paper brings a detailed information on the geometrical layout of the high-speed switch and crossings and their application in planning.

Geometrische Anordnung von Hochgeschwindigkeitsweichen aus DT-Fertigung

Der Artikel beschreibt detaillierter die Geometrie von Hochgeschwindigkeitsweichen und ihre Verwendung im Design.

Геометрическое расположение сверхскоростных стрелок производства ДТ

В статье более подробно описывается геометрия сверхскоростных стрелок и их использование при проектировании.

ŘEŠENÍ VAZBY ELEKTROMECHANICKÉHO TRAŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ S ELEKTRONICKÝM STANIČNÍM ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍM U MÁV

Na hlavní trati z Budapešti přes železniční stanici (ŽST) Vác do pohraniční přechodové ŽST Szob je provozován automatický blok s kódovanými kolejovými obvody s nosnou frekvencí 75 Hz. V ŽST Vác bylo aktivováno elektronické staniční zabezpečovací zařízení (SZZ). Vedlejší trať odbočující z této stanice do sousední ŽST Vácrátot je vybavena klasickým poloautomatickým blokem s hradlovými závěry. Celý mezistaniční úsek je hradlem Máriaudvar rozdělen na dva prostorové oddíly. Pro danou situaci muselo být vyvinuto individuální zapojení. Článek z časopisu Signal + Draht (č. 3/2016) popisuje část řešení, tj. připojení traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) na elektronické a elektromechanické SZZ. Zabývá se hlavně elektronickými hradlovými závěry a popisuje funkčně-bezpečnostní požadavky, postup vývoje a elektrické vlastnosti a jejich funkce. Vedle nich byl vyvinut také elektronický hradlový induktor. Ten nedisponuje bezpečnostními funkcemi, jelikož generované signály řídí obvody Fail-Safe.

Connection Between Electromechanical Block Signalling System and Electronic Interlocking at MÁV

The article (according the magazine Signal + Draht No 3/2016) describes the connection of the block signalling system to the solid-state and electromechanical interlocking. It focuses mainly on the electronic block lockings and describes functional and safety requirements, development, electrical properties and their functions. Beside them also electronic block apparatus inductor has been developed, which has no safety functions, since the generated signals are controlled by Fail-Safe circuits.

Lösung der Verbindung von elektromechanischer Gleisausrüstung mit elektronischer Stationssicherungsausrüstung bei MÁV

Ein Artikel aus der Zeitschrift Signal + Draht (Nr. 3/2016) beschreibt die Anbindung von streckenseitigen Signalanlagen (TZZ) an elektronische und elektromechanische SZZ. Es befasst sich hauptsächlich mit elektronischen Torschließungen und beschreibt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit, den Entwicklungsprozess und die elektrischen Eigenschaften und deren Funktionen. Darüber hinaus wurde auch eine elektronische Gate-Induktivität entwickelt. Es hat keine Sicherheitsfunktionen, da die erzeugten Signale von Fail-Safe-Schaltungen gesteuert werden.

Решение по соединению электромеханического путевого оборудования с электронной сигнализацией на станциях MÁV

В статье из журнала «Signal + Draht» (№3/2016) описано подключение аппаратуры путевой сигнализации (TZZ) к электронным и электромеханическим SZZ. Она рассматривает в основном электронные блокировки электромеханических систем и описывает требования функциональной безопасности, процесс разработки, электрические свойства и их функции. В дополнение к ним также был разработан дроссель с электронным затвором. Он не имеет функций безопасности, так как генерируемые сигналы контролируются схемами Fail-Safe.

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V KOLEJÍCH VYSOKORYCHLOSTNÍCH TRATÍ

Příspěvek věnuje pozornost pevné jízdní dráze v kolejích vysokorychlostních tratí, uvádí její výhody či případné nevýhody a zmiňuje i další faktory ovlivňující rozhodování o výběru typu konstrukce železniční koleje.

Solid Track-bed in the High Speed Tracks

The paper focuses at the solid track-bed in the high speed tracks, mentions their advantages and drawbacks together with further factors influencing the choice of the particular construction track form.

Festes Gleis in Hochgeschwindigkeitsschienen

Der Artikel geht auf die Feste Fahrbahn in Hochgeschwindigkeitsstrecken ein, listet seine Vor- oder möglichen Nachteile auf und nennt weitere Faktoren, die die Entscheidung über die Art der Eisenbahnstruktur beeinflussen.

Безбалластный путь на высокоскоростных магистралях

В статье уделяется внимание безбалластному пути на высокоскоростных магистралях, перечисляются его преимущества или возможные недостатки, а также упоминаются другие факторы, влияющие на решение о типе железнодорожного полотна.

VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO SPOJENÍ PRAHA–DRÁŽĎANY

HISTORY OF THE RAIL CONNECTION PRAHA–DRESDEN

AUSBAU DER EISENBAHNVERBINDUNG PRAG–DRESDEN

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ПРАГА–ДРЕЗДЕН

LOKOMOTIVA SIEMENS VECTRON JAKO PRVNÍ V ČR ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALA TESTY KOMPATIBILITY S ETCS

LOCOMOTIVE SIEMENS VECTRON SUCCESSFULLY WENT THROUGH ETCS COMPATIBILITY TESTS AS FIRST IN CZECH REPUBLIC

DIE SIEMENS VECTRON-LOKOMOTIVE WAR DIE ERSTE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, DIE DIE ETCS-KOMPATIBILITÄTSTESTS ERFOLGREICH BESTANDEN HAT

ЛОКОМОТИВ SIEMENS VECTRON ПЕРВЫМ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ET

NŽT 6/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 6 • prosinec 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Rychle a bezpečně – Konference sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici

Fast and Safely – Railway Telecommunications and Safety Conference

Schnell und sicher – Konferenz der Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf der Eisenbahn

Быстро и безопасно – Конференция по технологиям связи и безопасности на железной дороге

Connecting Europe Express – jedinečný vlak, unikátní evropský projekt

Connecting Europe Express – an Unique Train, an Unique European Project

Connecting Europe Express – einzigartiger Zug, unikales europäisches Projekt

Connecting Europe Express – единичный поезд, уникальный европейский проект

Česká Třebová hostila konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech 2021

Česká Třebová Hosted the Conference Actual Problems of Rail Vehicles 2021

Česká Třebová veranstaltete die Konferenz „Gegenwärtige Probleme der Schienenfahrzeuge 2021“

В городе Ческа Тршебова прошла конференция «Актуальные проблемы подвижного состава 2021»

Vyšla již pátá edice Vědeckotechnického sborníku Správy železnic  

The Fifth Edition of the Railway Administration´s Scientific Journal Came Out

Die fünfte Ausgabe des Wissenschaftlich-Technischen Sammelwerkes der Eisenbahnverwaltung ist bereits erschienen

Вышло уже пятое издание Научно-технического сборника Управления железных дорог

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Spolek „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) a „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB) 

Associations „Verein Furka Bergstrecke“ (VFBS) and „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Verein Furka Bergstrecke (VFBS) und Dampfbahn Furka Bergstrecke AG (DFB)

Ассоциации „Furka Bergstrecke“ (VFBS) и „Dampfbahn Furka Bergstrecke“ (DFB)

Švýcarské železnice dvakrát jinak

Two Different Looks at the Swiss Railways

Schweizer Bahnen zweimal anders

Schweizer Bahnen zweimal anders

Швейцарские железные дороги дважды по-другому

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Tým firmy STARMON s.r.o

Modernizace trati Havlíčkův Brod–Humpolec      

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Модернизация линии Гавличкув Брод–Гумполец

Martin Mráz

Rekonstrukce železniční stanice Adamov    

Reconstruction of the Railway Station Adamov

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Lenka Linhartová

Přechod na jednotnou napájecí soustavu v ČR        

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

MODERNÍ ŽELEZNICE

Pavel Drdla

Vysokorychlostní železnice v Maroku

High Speed Railway in Morocco

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko Высокоскоростная железная дорога в Марокко

ŽELEZNIČNÍ STAVITELSTVÍ

Petr Šramota

Projekt zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno–Česká Třebová

a výstavba podchodu v zastávce Blansko

Elimination of the Level Crossing P6081 in km 179,826 in the Line Brno–Česká Třebová

and Construction of the Pedestrian Tunnel in the Halt Blansko

Projekt der Aufhebung des Bahnüberganges P6801 bei Km 179.826 der Strecke Brünn–Česká Třebová

und Bau einer Unterführung an der Haltestelle Blansko

Проект отмены прoезда P6801 на 179 826 км линии Брно–Ческа Тршебова

и строительство подземного перехода на станции Бланско

VĚDA A VÝZKUM

VUZ obdržel evropský certifikát ECM   

VUZ Received the European ECM Cerificate

VUZ hat das europäische ECM-Zertifikat erhalten

«VUZ» получил европейский сертификат ECM

DRÁŽNÍ STROJE

Společnost Hrochostroj připravila exkurzi pro studenty

The Company Hrochostroj Organitzed the Tour for Students

Gesellschaft Hrochostroj hat eine Exkursion für Studenten vorbereitet

Общество «Hrochostroj» подготовилo экскурсию для студентов

Anotace

RYCHLE A BEZPEČNĚ – KONFERENCE SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY NA ŽELEZNICI

FAST AND SAFELY – RAILWAY TELECOMMUNICATIONS AND SAFETY CONFERENCE

SCHNELL UND SICHER – KONFERENZ DER KOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSTECHNIK AUF DER EISENBAHN

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО – КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

CONNECTING EUROPE EXPRESS – JEDINEČNÝ VLAK, UNIKÁTNÍ EVROPSKÝ PROJEKT  

CONNECTING EUROPE EXPRESS – AN UNIQUE TRAIN, AN UNIQUE EUROPEAN PROJECT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – EINZIGARTIGER ZUG, UNIKALES EUROPÄISCHES PROJEKT

CONNECTING EUROPE EXPRESS – ЕДИНИЧНЫЙ ПОЕЗД, УНИКАЛЬНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTILA KONFERENCI SOUČASNÉ PROBLÉMY V KOLEJOVÝCH VOZIDLECH 2021 

ČESKÁ TŘEBOVÁ HOSTED THE CONFERENCE ACTUAL PROBLEMS OF RAIL VEHICLES 2021

ČESKÁ TŘEBOVÁ VERANSTALTETE DIE KONFERENZ „GEGENWÄRTIGE PROBLEME DER SCHIENENFAHRZEUGE 2021“

В ГОРОДЕ ЧЕСКА ТРШЕБОВА ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 2021»

VYŠLA JIŽ PÁTÁ EDICE VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

THE FIFTH EDITION OF THE RAILWAY ADMINISTRATION´S SCIENTIFIC JOURNAL CAME OUT

DIE FÜNFTE AUSGABE DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELWERKES DER EISENBAHNVERWALTUNG IST BEREITS ERSCHIENEN

ВЫШЛО УЖЕ ПЯТОЕ ИЗДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СБОРНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

SPOLEK „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) A „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ASSOCIATIONS „VEREIN FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) AND „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

VEREIN FURKA BERGSTRECKE (VFBS) UND DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE AG (DFB)

АССОЦИАЦИИ „FURKA BERGSTRECKE“ (VFBS) И „DAMPFBAHN FURKA BERGSTRECKE“ (DFB)

ŠVÝCARSKÉ ŽELEZNICE DVAKRÁT JINAK

TWO DIFFERENT LOOKS AT THE SWISS RAILWAYS

SCHWEIZER BAHNEN ZWEIMAL ANDERS

ШВЕЙЦАРСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ДВАЖДЫ ПО-ДРУГОМУ

MODERNIZACE TRATI HAVLÍČKŮV BROD–HUMPOLEC

Článek věnuje pozornost zásadní a rozsáhlé opravě zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na trati Havlíčkův Brod-Humpolec, jejíž hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti železničního provozu a změna organizace řízení dopravy dle předpisu Správy železnic, státní organizace, SŽ D1. Součástí stavby je také příprava kabelizace a vybraných prvků pro budoucí výstavbu sítě GSM-R a zabezpečení ETCS.

Modernization of the Line Havlíčkův Brod–Humpolec

The paper focuses at the essential and extensive repair of the safety and telecommunication installations on the line Havlíčkův Brod – Humpolec. The main goal of the project is an increase of railway operation safety and change in the traffic control according to the Railway Administration Regulation SŽ D1. A part of the project is also preparation of the cabling and some elements for building of the GSM-R network and safety system ETCS in the future.

Modernisierung der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec

Der Artikel befasst sich mit der grundlegenden und umfassenden Reparatur von dem Sicherungs- und Kommunikationssystem auf der Strecke Havlíčkův Brod–Humpolec, deren Hauptziel die Erhöhung von der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes und Änderung der Organisierung von der Transportsteuerung gemäß der Vorschrift der Eisenbahnverwaltung, Staatsorganisation SŽ D1, ist. Der Bau beinhaltet auch die Vorbereitung der Verkabelung und ausgewählter Elemente für den zukünftigen Bau GSM-R-Netze und ETCS-Sicherheit.

Модернизация линии Гавличкув БродГумполец

В статье уделяется внимание масштабному и капитальному ремонту охранных устройств и средств связи на линии Гавличкув-Брод–Гумполец, основной целью которого является повышение безопасности железнодорожного движения и изменение организации управления движением в соответствии с предписаниями Управления железной дорогой, государственной организации, SŽ D1. Строительство также включает в себя подготовку кабельной разводки и выбранных элементов для будущего строительства сети GSM-R и обеспечения ETCS.

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE ADAMOV

Příspěvek informuje o nyní probíhající rekonstrukci železniční stanice Adamov, která je významnou součástí celostátní železniční sítě, 1. tranzitního koridoru v rámci České republiky a IV. Panevropského koridoru.

Reconstruction of the Railway Station Adamov

The paper informs about the current reconstruction of the railway station Adamov situated on the important railway line, 1st transit corridor in the framework of the Czech Republic and 4th Paneuropean corridor.

Rekonstruktion der Eisenbahnstation Adamov

Der Artikel informiert über die laufende Rekonstruktion des Bahnhofs Adamov, der ein wichtiger Bestandteil des nationalen Eisenbahnnetzes ist, des 1. Transitkorridors in der Tschechischen Republik und des IV. Paneuropäischen Korridors.

Реконструкция железнодорожной станции Адамов

Статья информирует о текущей реконструкции железнодорожной станции Адамов, которая является важной частью общегосударственной железнодорожной сети, 1-ого транзитного коридора на территории Чешской Республики и IV-ого панъевропейского коридора.

PŘECHOD NA JEDNOTNOU NAPÁJECÍ SOUSTAVU V ČR

Přechod na jednotnou napájecí soustavu je jednou z prioritních oblastí, kterými se zabývá Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“, dalšími prioritními oblastmi jsou „Podpora urychlení výstavby tratí rychlých spojení a přípravy jejich provozování v ČR“, „Realizace systému ERTMS na tratích v ČR“ a „Management železniční infrastruktury“. Všechny tyto prioritní oblasti jsou důležité pro správné, bezpečné a konkurenceschopné fungování železničního systému.

Transition to the Unified Traction Power Supply System in the Czech Republic

Transition to the unified power supply system is one of priority sections followed by the Technological Platform „Railway Infrastructure Interoperability“. Further sections are „Support of Speed-up of Building High Speed Railway Tracks and Preparation for their Operation in the Czech Republic“, „Realization of ERTMS on the railway lines in the Czech Republic“ and „Railway Infrastructure Management“. All these priority sections are important for the correct, safe and competitive rail system functioning.

Übergang zu einem einheitlichen Stromversorgungssystem in Tschechien

Der Übergang zu einem einheitlichen Versorgungssystem ist einer der Schwerpunkte der Technologieplattform „Interoperabilität der Eisenbahninfrastruktur“, weitere Schwerpunkte sind „Unterstützung bei der Beschleunigung des Baus von Hochgeschwindigkeitsstrecken und Vorbereitung ihres Betriebs in der Tschechischen Republik“, „Einführung von ERTMS auf Strecken in der Tschechischen Republik“ und „Eisenbahninfrastrukturmanagement“. Alle diese vorrangigen Bereiche sind wichtig für das ordnungsgemäße, sichere und wettbewerbsfähige Funktionieren des Eisenbahnsystems.

Переход на единую систему электроснабжения в Чехии

Переход к единой системе электроснабжения является одним из приоритетных направлений, решаемых Технологической платформой «Интероперабельность железнодорожной инфраструктуры», другими приоритетными направлениями являются «Поддержка ускоренного строительства высокоскоростных линий и подготовка к их эксплуатации в Чешской Республике», «Внедрение ERTMS на линиях в Чешской Республике» и «Управление железнодорожной инфраструктурой». Все эти приоритетные направления важны для надлежащего безопасного и конкурентоспособного функционирования железнодорожной системы.

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE V MAROKU

Příspěvek přináší základní informace o nedávno zprovozněné první vysokorychlostní železniční trati v Maroku, současně i první takové trati v Africe.

High Speed Railway in Morocco

The paper brings the basic information on the recently opened first high speed railway line in Morocco, being also the first of this kind in Africa.

Hochgeschwindigkeitsbahn in Marokko

Der Artikel bringt grundlegende Informationen über die vor kurzem in Betrieb genommene erste Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke in Marokko sowie die erste derartige Strecke in Afrika.

Высокоскоростная железная дорога в Марокко

В документе представлена основная информация о недавно запущенной первой высокоскоростной железнодорожной линии в Марокко, которая является одновременно и первой такой линией в Африке.

PROJEKT ZRUŠENÍ PŘEJEZDU P6801 V KM 179,826 TRATI BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ

A VÝSTAVBA PODCHODU V ZASTÁVCE BLANSKO

ELIMINATION OF THE LEVEL CROSSING P6081 IN KM 179,826 IN THE LINE BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ AND CONSTRUCTION OF THE PEDESTRIAN TUNNEL IN THE HALT BLANSKO

PROJEKT DER AUFHEBUNG DES BAHNÜBERGANGES P6801 BEI KM 179.826 DER STRECKE BRÜNN–ČESKÁ TŘEBOVÁ UND BAU EINER UNTERFÜHRUNG AN DER HALTESTELLE BLANSKO

ПРОЕКТ ОТМЕНЫ ПРOЕЗДА P6801 НА 179 826 КМ ЛИНИИ БРНО–ЧЕСКА ТРШЕБОВА И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА НА СТАНЦИИ БЛАНСКО

VUZ OBDRŽEL EVROPSKÝ CERTIFIKÁT ECM

VUZ RECEIVED THE EUROPEAN ECM CERIFICATE

VUZ HAT DAS EUROPÄISCHE ECM-ZERTIFIKAT ERHALTEN

«VUZ» ПОЛУЧИЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕРТИФИКАТ ECM

SPOLEČNOST HROCHOSTROJ PŘIPRAVILA EXKURZI PRO STUDENTY     

THE COMPANY HROCHOSTROJ ORGANITZED THE TOUR FOR STUDENTS

GESELLSCHAFT HROCHOSTROJ HAT EINE EXKURSION FÜR STUDENTEN VORBEREITET

ОБЩЕСТВО «HROCHOSTROJ» ПОДГОТОВИЛO ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1

NŽT 5/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 5 • říjen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Pavel Tesař

Cestujícím v metropoli slouží nová stanice i prodloužený podchod  

Passengers Can Use a New Station and Lenghtened Pedestrian Tunnel in the Capital

Den Reisenden in der Metropole dient eine neue Station sowie eine verlängerte Unterführung

Пассажирам в столице служат новая станция и удлиненный подход

Tomáš Johánek

Správa železnic rozšiřuje park speciálních vozidel pro diagnostiku  

Railway Administration Expands the Fleet of Special Diagnostic Vehicles

Eisenbahnverwaltung erweitert ihren Wagenpark der speziellen Fahrzeuge für die Diagnostik

«Управление железной дорогой» расширяет парк подвижного состава специальных транспортных средств

для диагностики

Mojmír Nejezchleb:

»Nikdy jsme nebyli tak daleko!« 

„We Have Never Been so Far!“

„Noch nie waren wir so weit!“

«Мы никогда не были так далеко!»

Libor Poláček

Evropou projížděl Connecting Europe Express  

Connecting Europe Express Ran through Europe

Durch Europa ist der Connecting Europe Express durchgefahren

Европой проехал соединяющий Европейский Экспресс

Proběhl evropský průzkum bezpečnosti železnic  

European Survey of the Railway Safety

Europäische Erforschung der Eisenbahnsicherheit ist durchgelaufen

Произошло европейское исследование безопасности на железной дороге

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Jiří Dlabaja

Slovenská strela opět jezdí vlastní silou   

Slovenská Strela Runs By Own Power Again

„Der slowakische Pfeil“ läuft wieder aus eigener Kraft

«Словацкая стрела» снова ездит своим ходом

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Martin Mráz

Rekonstrukce traťových kolejí v úsecích Maloměřice st. 6–Adamov

a Adamov–Blansko 

Reconstruction of Line Tracks in the Sections Maloměřice St. 6 – Adamov and Adamov–Blansko

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov–Blansko

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице cт. 6 – Адамов и Адамов–Бланско

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

–  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

– анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

Lukáš Raif, Miloslav Klement, Michal Vyhlídal

Odvratná výhybka z produkce DT Prostějov        

Trap Points Manufactured by DT Prostějov

Schutzweiche hergestellt von DT Prostějov

Oхранная cтрелка производства DT Prostějov

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Daniela Černá

Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Transportation dodá ČD 180 expresních vozů                                                                        

Consortium Siemens Mobility – Škoda Transportation Supplies ČD with 180 Express Cars

Konsortium Siemens Mobility – Škoda Transportation beliefert die ČD mit 180 Express-Wägen

Консорциум Siemens Mobility – Škoda Transportation доставит ČD 180 экспрессных вагонов

Anotace

CESTUJÍCÍM V METROPOLI SLOUŽÍ NOVÁ STANICE I PRODLOUŽENÝ PODCHOD

PASSENGERS CAN USE A NEW STATION AND LENGHTENED PEDESTRIAN TUNNEL IN THE CAPITAL

DEN REISENDEN IN DER METROPOLE DIENT EINE NEUE STATION SOWIE EINE VERLÄNGERTE UNTERFÜHRUNG

ПАССАЖИРАМ В СТОЛИЦЕ СЛУЖАТ НОВАЯ СТАНЦИЯ И УДЛИНЕННЫЙ ПОДХОД

SPRÁVA ŽELEZNIC ROZŠIŘUJE PARK SPECIÁLNÍCH VOZIDEL PRO DIAGNOSTIKU          

RAILWAY ADMINISTRATION EXPANDS THE FLEET OF SPECIAL DIAGNOSTIC VEHICLES

EISENBAHNVERWALTUNG ERWEITERT IHREN WAGENPARK DER SPEZIELLEN FAHRZEUGE FÜR DIE DIAGNOSTIK

«УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ» РАСШИРЯЕТ ПАРК ПОДВИЖНОГО СОСТАВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Mojmír Nejezchleb:

»NIKDY JSME NEBYLI TAK DALEKO!«

„WE HAVE NEVER BEEN SO FAR!“

„NOCH NIE WAREN WIR SO WEIT!“.

«МЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАК ДАЛЕКО!»

EVROPOU PROJÍŽDĚL CONNECTING EUROPE EXPRESS

CONNECTING EUROPE EXPRESS RAN THROUGH EUROPE

DURCH EUROPA IST DER CONNECTING EUROPE EXPRESS DURCHGEFAHREN

ЕВРОПОЙ ПРОЕХАЛ СОЕДИНЯЮЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС

PROBĚHL EVROPSKÝ PRŮZKUM BEZPEČNOSTI ŽELEZNIC

EUROPEAN SURVEY OF THE RAILWAY SAFETY

EUROPÄISCHE ERFORSCHUNG DER EISENBAHNSICHERHEIT IST DURCHGELAUFEN

ПРОИЗОШЛО ЕВРОПЕЙСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

SLOVENSKÁ STRELA OPĚT JEZDÍ VLASTNÍ SILOU

SLOVENSKÁ STRELA RUNS BY OWN POWER AGAIN

„DER SLOWAKISCHE PFEIL“ LÄUFT WIEDER AUS EIGENER KRAFT

«СЛОВАЦКАЯ СТРЕЛА» СНОВА ЕЗДИТ СВОИМ ХОДОМ

REKONSTRUKCE TRAŤOVÝCH KOLEJÍ V ÚSECÍCH MALOMĚŘICE ST. 6 – ADAMOV A ADAMOV–BLANSKO

Článek věnuje pozornost připravované zásadní rekonstrukci dvou traťových úseků na železniční trati Brno-Maloměřice–Adamov–Blansko. V úvodu je zmíněna i dosavadní historie staveb na této trati vybudované v nesnadném terénu.

RECONSTRUCTION OF LINE TRACKS IN THE SECTIONS MALOMĚŘICE ST. 6 –

ADAMOV AND ADAMOV–BLANSKO

The paper focuses at the reconstruction of two important sections of the railway line Brno-Maloměřice–Adamov–Blansko being in preparation. The opening part mentions also the history of the construction works carried out on this track, built in complicated ground conditions.

Rekonstruktion der Gleise in den Abschnitten Maloměřice St. 6 – Adamov und Adamov-Blansko

Der Artikel befasst sich mit der geplanten grundlegenden Rekonstruktion von zwei Streckenabschnitten der Bahnstrecke Brno-Maloměřice– Adamov–Blansko. Die Einleitung erwähnt auch die aktuelle Geschichte der Gebäude dieser Linie, die in schwierigem Gelände gebaut wurden.

Реконструкция железнодорожных путей на участках Маломержице cт. 6 – Адамов и Адамов – Бланско

В статье обращено внимание на планируемую коренную реконструкцию двух линейных участков железнодорожной линии Брно-Маломержице-Адамов-Бланско. Во введении также упоминается текущая история строительства на этой линии, построенной в труднопроходимой местности.

MODERNIZOVANÝ ÚSEK ŽELEZNIČNEJ TRATE POVAŽSKÁ TEPLÁ (MIMO)‒ŽILINA (MIMO) –  ANALÝZA REALIZOVANEJ KVALITY GEOTECHNICKÝCH PRÁC (STATICKÝCH ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK)

Predkladaný článok sa venuje časti úseku modernizovaného koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo), na ktorom bola realizovaná diagnostika kvality vykonaných prác na konštrukčných vrstvách telesa železničného spodku a jeho podložia. V nadväznosti na to bola vykonaná analýza získaných hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku (zemnej pláne, pláne telesa železničného spodku), nových násypových telies, konsolidačnej vrstvy a prechodových oblastí, a to z dôvodu poskytnutia komplexného prehľadu o kvalite vykonaných prác na predmetnom modernizovanom traťovom úseku a súčasne aj preukázania a posúdenia relevantnosti návrhových hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných častí telesa železničného spodku stanovenými legislatívnymi dokumentami ŽSR.

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except) – Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

In the line section Povážská Teplá–Žilina, which is a part of the modernized railway corridor Va, the quality diagnostics of the works on sub-ballast layers and supporting soil were carried out. Obtained deformation resistance values of particular sub-ballast layers (subgrade, formation), new embankments, consolidation layer and transition areas were analysed to get a complex overview of the quality of the works carried out and also to prove the validity of the deformation resistance design values of the particular sub-ballast layers according to the ŽSR legislation documents.

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Vorgelegter Artikel widmet sich einem Teil von der modernisierten Strecke des Korridors Nr. Va, konkret der Bahnstrecke Povážská Teplá–Žilina, auf dem die Qualitätsdiagnostik der Arbeiten an den Tragschichten des Untergrundes durchgeführt wurde. Anschließend wurde eine Analyse der erhaltenen Werte des Verformungswiderstandes einzelner Strukturschichten des Eisenbahnunterwagens durchgeführt (des Erdplanums und Unterbauplanums), neuer Böschungskörper, Konsoli-dierungsschicht und Übergangsbereiche, um einen umfassenden Überblick über die Qualität der Arbeiten am modernisierten Gleisabschnitt zu geben und gleichzeitig die Relevanz der Bemessungswerte des Deformationswiderstandes einzelner  Konstruktionsteile des Unterteilbahnkörpers nachzuweisen und zu bewerten, die durch ŽSR-Gesetzgebungsdokumente festgelegt wurde.

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо) – Жилина (мимо) анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

В представленной статье рассматривается часть участка модернизированного коридора N Ва, конкретно участка Поважска Тепла (снаружи)–Жилина (снаружи), на котором проводилась диагностика качества выполняемых работ на конструкционных слоях корпуса нижних частей железнодорожного подвижного состава и его основании. После этого был проведен анализ полученных значений деформационной устойчивости отдельных структурных слоев корпуса основания (план грунта, план корпуса железнодорожного основания), новых корпусов насыпи, слоя консолидации и переходных участков, что именно связано с предоставлением комплексного обзора качества выполняемых работ на модернизированном участке пуTи и одновременно с демонстрацией и оценкой актуальности проектных значений деформационной устойчивости отдельных конструктивных элементов корпуса основания железнодорожного пути, установленных нормативными законодательными документами ŽSR.

ODVRATNÁ VÝHYBKA Z PRODUKCE DT PROSTĚJOV

Na základě požadavku Správy železnic, státní organizace (SŽ) probíhal v letech 2016 až 2019 ve společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. vývoj speciální výhybkové konstrukce v soustavě železničního svršku S49 2. generace, která byla později označena jako odvratná výhybka s upravenou srdcovkovou částí. Jedná se o nový výrobek, jehož použití předpokládá SŽ v nově rekonstruovaných železničních stanicích v rozvětveních do odvratných kolejí, které budou plnit pouze funkci odvratu, tzn. že nebudou sloužit žádným jiným dalším účelům.

TRAP POINTS MANUFACTURED BY DT PROSTĚJOV

In the years 2016-2019 the company DT – Výhybkárna a strojírna, a. s. developed on the demand of the Railway Administration a special switch and crossing work of the trackform S49 2nd generation, later designated as trap points with modified crossing panel. The new product should be used in track developments of the newly reconstructed railway stations for the safety tracks serving solely as a flank protection.

SCHUTZWEICHE HERGESTELLT VON DT PROSTĚJOV

Auf Antrag der Eisenbahnverwaltung, einer staatlichen Organisation (SŽ), verlief in den Jahren 2016 bis 2019 in der Gesellschaft DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. die Entwicklung einer speziellen Weichenkonstruktion im System des Eisenbahnoberbaus S49 der 2. Generation, die später als Schutzweiche mit modifiziertem Herzstückteil bezeichnet wurde. Es handelt sich um ein neues Produkt, dessen Verwendung von SŽ in neu umgebauten Bahnhöfen in Abzweigungen in Schutzgleise vorgesehen ist, die nur die Funktion des Flankeschutzes erfüllen, d.h. dass sie keinem anderen Zweck dienen.

OХРАННАЯ CТРЕЛКА ПРОИЗВОДСТВА DT PROSTĚJOV

По запросу государственной организации Управление железной дорогой (SŽ), в период с 2016 по 2019 год в компании DT – «Výhybkárna a strojírna, a.s.» проходила  разработка специальной конструкции стрелочного перевода в системе верхнего строения пути S49 2-го поколения, которая впоследствии была обозначена как oхранная cтрелка с измененной cрeбной частью. Это новый продукт, использование которого предполагается SŽ на недавно отреконструированных железнодорожных станциях в ответвлениях на отводные пути, который будет выполнять только функцию бокoвoй зaщиты, т.е. не будeт служить никаким другим целям.

KONSORCIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION DODÁ ČD 180 EXPRESNÍCH VOZŮ   

CONSORTIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION SUPPLIES ČD WITH 180 EXPRESS CARS

KONSORTIUM SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION BELIEFERT DIE ČD MIT 180 EXPRESS-WÄGEN

КОНСОРЦИУМ SIEMENS MOBILITY – ŠKODA TRANSPORTATION ДОСТАВИТ ČD 180 ЭКСПРЕССНЫХ ВАГОНОВ

NŽT 4/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 4 • srpen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Žádná tragédie nám není lhostejná – pomoc pro tornádem zasažené oblasti

a zprovoznění železnice je prvořadým úkolem

We are Indifferent to no Tragedy – Helping the Region Destroyed by Tornado and Restoration of Railway Operation Is a Priority

Keine Tragödie ist uns gleichgültig – die Hilfe für die mit Tornado betroffenen Gebiete und Inbetriebnahme der Eisenbahn hat die Priorität

Мы неравнодушны к любой трагедии – помощь областям затронутым торнадо и запуск железной дороги являются приоритетной задачей

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Josef Schrötter

Jak zlepšit bezpečnost na železničních přejezdech

How to Improve the Safety on Level Crossings

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

Vojtěch Dybala

Vliv elektromagnetického momentu trakčního motoru na buzení torzních kmitů

mechanické soustavy pohonu dvojkolí kolejových vozidel

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation

of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung

von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний

механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Josef Schrötter

K problematice zabezpečení jízd vlaků v dlouhém tunelu

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

Libor Ižvolt, Peter Dobeš

Modernizovaný úsek železničnej trate Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo)

–  analýza realizovanej kvality geotechnických prác (statických zaťažovacích skúšok)

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except)–Analysis

of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität

von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо)–Жилина (мимо)

– анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pavel Drdla

Docklandská lehká železnice

Docklands Light Railway

Docklands leichte Eisenbahn

Доклендский трамвай

Anotace

ŽÁDNÁ TRAGÉDIE NÁM NENÍ LHOSTEJNÁ – POMOC PRO TORNÁDEM ZASAŽENÉ OBLASTI A ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNICE JE PRVOŘADÝM ÚKOLEM

WE ARE INDIFFERENT TO NO TRAGEDY – HELPING THE REGION DESTROYED BY TORNADO AND RESTORATION OF RAILWAY OPERATION IS A PRIORITY

KEINE TRAGÖDIE IST UNS GLEICHGÜLTIG – DIE HILFE FÜR DIE MIT TORNADO BETROFFENEN GEBIETE UND INBETRIEBNAHME DER EISENBAHN HAT DIE PRIORITÄT

МЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ЛЮБОЙ ТРАГЕДИИ – ПОМОЩЬ ОБЛАСТЯМ ЗАТРОНУТЫМ ТОРНАДО И ЗАПУСК ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ

SOUTĚŽ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL POKRAČUJE   

UNIVERSITY STUDENTS´ COMPETITION GOES ON

DER WETTBEWERB DER НОCHSCHULSTUDENTEN GEHT WEITER

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

JAK ZLEPŠIT BEZPEČNOST NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

Článek popisuje současné možnosti zabezpečení železničních přejezdů a přináší i konkrétní návrhy dalších doplňujících prvků, jež mohou přispět k lepšímu a ještě účinnějšímu upozornění řidičů na hrozící nebezpečí.

How to Improve the Safety on Level Crossings

The paper describes the present possibilities of the level crossing protection and suggests new  complementary elements which could improve the warning of the drivers.

Wie kann man die Sicherheit an Bahnübergängen verbessern

Der Artikel beschreibt die aktuellen Möglichkeiten der Sicherung von Bahnübergängen und bringt konkrete Vorschläge für weitere Zusatzelemente, die zu einer besseren und noch effektiveren Warnung der Fahrer vor drohender Gefahr beitragen können.

Как повысить безопасность на железнодорожных переездах

В статье описываются текущие возможности обеспечения безопасности железнодорожных переездов, а также приводятся конкретные предложения по другим дополнительным элементам, которые могут способствовать лучшему и даже более эффективному предупреждению водителей о неминуемой опасности.

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO MOMENTU TRAKČNÍHO MOTORU NA BUZENÍ TORZNÍCH KMITŮ MECHANICKÉ SOUSTAVY POHONU DVOJKOLÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Článek se věnuje kvalifikaci problému buzení torzních vibrací v pohonu kolejového vozidla od harmonických složek elektromagnetického momentu trakčního motoru. K identifikaci tohoto problému jsou využívány výpočetní a simulační modely kolejového vozidla a jeho elektromechanické soustavy trakčního pohonu.

Influence of the Traction Motor Electromagnetic Torque on the Excitation of Torsion Oscillation of the Rail Vehicle Wheelset Drive Mechanical System

The article deals with a qualification of a problem of a torsion vibrations excitation in the drive of a railway vehicle. These are caused by harmonic components of an electromagnetic torque, which is produced by the traction motor. To identify this problem the calculation and simulation models of the railway vehicle and its electromechanical drive system are used.

Der Einfluss des elektromagnetischen Drehmomentes des Traktionsmotors auf die Anregung von Torsionsschwingungen des mechanischen Systems von Antriebsradsätzen für Schienenfahrzeuge

Der Beitrag befasst sich mit der Qualifizierung des Problems der Anregung von Drehschwingungen im Antrieb eines Schienenfahrzeugs aus den harmonischen Anteilen des elektromagnetischen Moments eines Fahrmotors. Um dieses Problem zu identifizieren, werden Rechen- und Simulationsmodelle des Rollmaterials und seines elektromechanischen Fahrantriebssystems verwendet.

Влияние электромагнитного момента тягового двигателя на возбуждение крутильных колебаний механической системы полного привода рельсовых транспортных средств

Статья рассматривает проблему возбуждения крутильных колебаний в приводе рельсового транспортного средства с учетом гармонических составляющих электромагнитного момента тягового двигателя. К идентификации этой проблемы применяются вычислительные модели и симуляционные модели рельсового транспортного средства и его электромеханические системы тягового привода.

K PROBLEMATICE ZABEZPEČENÍ JÍZD VLAKŮ V DLOUHÉM TUNELU

V souvislosti s výstavbou nových dlouhých železničních tunelů v České republice příspěvek informuje o zkušenostech s technickým zabezpečením těchto tunelů ve Švýcarsku a o možnostech jejich využití i na naší železniční síti.

Safety of Train Operation in a Long Tunnel

With regard to the building of new long railway tunnels in Czech Republic the paper informs about experience with technical safety measures in such tunnels in Switzerland and their possible use on our railway network.

Zur Frage der Sicherung von Zugfahrten in einem langen Tunnel

Im Zusammenhang mit dem Bau neuer langer Eisenbahntunnel in Tschechien informiert der Beitrag über die Erfahrungen mit der technischen Absicherung dieser Tunnel in der Schweiz und über die Einsatzmöglichkeiten auf unserem Bahnnetz.

К вопросу об обеспечении проезда поездов в длинном туннеле

В связи со строительством новых длинных железнодорожных туннелей в Чешской Республике сTаTья информирует об опыте технической безопасности этих туннелей в Швейцарии и о возможностях их использования на нашей железнодорожной сети.

MODERNIZOVANÝ ÚSEK ŽELEZNIČNEJ TRATE POVAŽSKÁ TEPLÁ (MIMO)‒ŽILINA (MIMO) –  ANALÝZA REALIZOVANEJ KVALITY GEOTECHNICKÝCH PRÁC (STATICKÝCH ZAŤAŽOVACÍCH SKÚŠOK)

Predkladaný článok sa venuje časti úseku modernizovaného koridoru č. Va, konkrétne traťovému úseku Považská Teplá (mimo)–Žilina (mimo), na ktorom bola realizovaná diagnostika kvality vykonaných prác na konštrukčných vrstvách telesa železničného spodku a jeho podložia. V nadväznosti na to bola vykonaná analýza získaných hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku (zemnej pláne, pláne telesa železničného spodku), nových násypových telies, konsolidačnej vrstvy a prechodových oblastí, a to z dôvodu poskytnutia komplexného prehľadu o kvalite vykonaných prác na predmetnom modernizovanom traťovom úseku a súčasne aj preukázania a posúdenia relevantnosti návrhových hodnôt deformačnej odolnosti jednotlivých konštrukčných častí telesa železničného spodku stanovenými legislatívnymi dokumentami ŽSR.

Modernized Railway Line Section Považská Teplá (except)–Žilina (except) – Analysis of the Realized Ground Engineering Works Quality (Static Plate-Loading Tests)

In the line section Povážská Teplá–Žilina, which is a part of the modernized railway corridor Va, the quality diagnostics of the works on sub-ballast layers and supporting soil were carried out. Obtained deformation resistance values of particular sub-ballast layers (subgrade, formation), new embankments, consolidation layer and transition areas were analysed to get a complex overview of the quality of the works carried out and also to prove the validity of the deformation resistance design values of the particular sub-ballast layers according to the ŽSR legislation documents.

Modernisierte Eisenbahnstrecke Považská Teplá (außer)–Žilina (außer) – die Analyse der realisierten Qualität von geotechnischen Arbeiten (statischer Belastungsproben)

Vorgelegter Artikel widmet sich einem Teil von der modernisierten Strecke des Korridors Nr. Va, konkret der Bahnstrecke Povážská Teplá–Žilina, auf dem die Qualitätsdiagnostik der Arbeiten an den Tragschichten des Untergrundes durchgeführt wurde. Anschließend wurde eine Analyse der erhaltenen Werte des Verformungswiderstandes einzelner Strukturschichten des Eisenbahnunterwagens durchgeführt (des Erdplanums und Unterbauplanums), neuer Böschungskörper, Konsoli-dierungsschicht und Übergangsbereiche, um einen umfassenden Überblick über die Qualität der Arbeiten am modernisierten Gleisabschnitt zu geben und gleichzeitig die Relevanz der Bemessungswerte des Deformationswiderstandes einzelner  Konstruktionsteile des Unterteilbahnkörpers nachzuweisen und zu bewerten, die durch ŽSR-Gesetzgebungsdokumente festgelegt wurde.

Модернизированный железнодорожный маршрут Поважска Тепла (мимо) – Жилина (мимо) анализ качества выполненных геотехнических работ (испытания при статической нагрузке)

В представленной статье рассматривается часть участка модернизированного коридора N Ва, конкретно участка Поважска Тепла (снаружи)–Жилина (снаружи), на котором проводилась диагностика качества выполняемых работ на конструкционных слоях корпуса нижних частей железнодорожного подвижного состава и его основании. После этого был проведен анализ полученных значений деформационной устойчивости отдельных структурных слоев корпуса основания (план грунта, план корпуса железнодорожного основания), новых корпусов насыпи, слоя консолидации и переходных участков, что именно связано с предоставлением комплексного обзора качества выполняемых работ на модернизированном участке пуTи и одновременно с демонстрацией и оценкой актуальности проектных значений деформационной устойчивости отдельных конструктивных элементов корпуса основания железнодорожного пути, установленных нормативными законодательными документами ŽSR.

DOCKLANDSKÁ LEHKÁ ŽELEZNICE

Docklands Light Railway v Londýně patří mezi nejúspěšnější systémy provozované na světě v oblasti automatických lehkých železnic. Článek informuje o jejích počátcích a blíže charakterizuje provoz na DLR.

Docklands Light Railway

The Docklands Light Railway (DLR) in London belongs to the most successful automated light rail systems in the world. The paper focuses at the origin of these railways and at the DLR operation.

Docklands leichte Eisenbahn

Die Docklands leichte Eisenbahn in London ist eines der weltweit erfolgreichsten Systeme im Bereich der automatischen Stadtbahnen. Der Artikel informiert über seine Anfänge und charakterisiert näher den Betrieb an dieser Eisenbahn.

Доклендский трамвай

Docklands Light Railway в Лондоне – одна из самых успешных в мире систем автоматического скоростного трамвая. В статье рассказывается о его истоках и более подробно описывается эксплуатация этого трамвая.

NŽT 3/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 3 • červen 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

obsah

AKTUALITY

Na hlavním nádraží v Praze se otevře pro veřejnost také historická budova

The historic building of the Prague main station to be open to the public

Auf dem Hauptbahnhof in Prag wird ein historisches Gebaude der Offentlichkeit zuganglich gemacht

На главном железнодорожном вокзале в Праге откроется историческое здание также для публики

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

Společnost enteria je důvěryhodným partnerem i dobrým zaměstnavatelem

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

The Company ENTERIA is Reliable Partner and Good Employer

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

Die Gesellschaft ENTERIA ist ein vertrauenswurdiger Partner und guter Arbeitsgeber

Разговор, посвященный строительному холдингу

Kомпания ENTE RIA является надёжным партнёром и хорошим работодателем

Vyšlo čtvrté číslo Vědeckotechnického sborníku Správy železnic 

Scientific and Technical Journal Nr. 4 of the Railway Administration Came Out

Nr. 4 des Wissenschaftlich-technischen Sammelbandes von der Tschechischen Eisenbahnverwaltung wurde herausgegeben

Выпуск №4 Научно-технического сборника ≪Управления железной дорогой≫

Soutěž studentů vysokých škol pokračuje

University students´ competition goes on

Der Wettbewerb der Ноchschulstudenten geht weiter

Соревнование студентов университета продолжается

VĚDA A VÝZKUM

Daniel Haspra

Dopad pandemie covid-19 na železniční sektor

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном секторе

 OSOBNOSTI

Odešel Ing. Ladislav Kopsa – perfekcionista ve svém oboru

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Moglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Pavel Drdla

Příklad moderního systému kolejové dopravy

Example of a Modern Rail Transport System

Beispiel des modernen Systems vom Schienenverkehr

Пример современной системы рельсового транспорта

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Vladimír Vašinek, Tomáš Krenželok, Vítězslav Stýskala, Jan Nedoma

Optické a vláknově optické senzory v železničních aplikacích

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

Petr Šohajek

Plánování a řízení provozu seřaďovacích stanic v rámci projektu OptiYard

Marshalling Yard Operation Planning and Control in the Framework of the Project OptiYard

Betriebsplanung und Steuerung der Rangierstationen im Rahmen des Projektes OptiYard

Планирование и управление эксплуатацией сортировочных станций в рамках проекта OptiYard

Anotace

NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ V PRAZE SE OTEVŘE PRO VEŘEJNOST TAKÉ HISTORICKÁ BUDOVA

THE HISTORIC BUILDING OF THE PRAGUE MAIN STATION TO BE OPEN TO THE PUBLIC

AUF DEM HAUPTBAHNHOF IN PRAG WIRD EIN HISTORISCHES GEBÄUDE DER ÖFFENTLICHKEIT ZUGÄNGLICH GEMACHT

НА ГЛАВНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ В ПРАГЕ ОТКРОЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ТАКЖЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ

Rozhovor věnovaný holdingu zaměřenému na různé oblasti stavební činnosti

SPOLEČNOST ENTERIA JE DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM I DOBRÝM ZAMĚSTNAVATELEM

Interview Dedicated to the Holding Concentrated on Various Construction Activities

THE COMPANY ENTERIA IS RELIABLE PARTNER AND GOOD EMPLOYER

Holding-Interview gerichtet auf verschiedene Gebiete der Bautätigkeit

DIE GESELLSCHAFT ENTERIA IST EIN VERTRAUENSWÜRDIGER PARTNER UND GUTER ARBEITSGEBER

Разговор, посвященный строительному холдингу

KОМПАНИЯ ENTERIA ЯВЛЯЕТСЯ НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ И ХОРОШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

VYŠLO ČTVRTÉ ČÍSLO VĚDECKOTECHNICKÉHO SBORNÍKU SPRÁVY ŽELEZNIC

SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL NR. 4 OF THE RAILWAY ADMINISTRATION CAME OUT

NR. 4 DES WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN SAMMELBANDES VON DER TSCHECHISCHEN EISENBAHNVERWALTUNG WURDE HERAUSGEGEBEN

ВЫПУСК №4 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СБОРНИКА «УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ»

SOUTĚŽ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL POKRAČUJE 

UNIVERSITY STUDENTS´ COMPETITION GOES ON

DER WETTBEWERB DER НОCHSCHULSTUDENTEN GEHT WEITER

СОРЕВНОВАНИЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

DOPAD PANDEMIE COVID-19 NA ŽELEZNIČNÍ SEKTOR

Příspěvek se zabývá problematikou dopadu pandemické krize covid-19 na železniční odvětví v ČR a EU. Vysoce infekční onemocnění covid-19 způsobilo krizi v oblasti veřejného zdraví, která začala postupně postihovat všechna odvětví národního hospodářství, včetně sektoru železniční dopravy. Tato krize vyvolaná mimořádnými okolnostmi nadále představuje bezprecedentní výzvu pro členské státy EU a klade mimořádnou zátěž na orgány státní správy a hospodářské subjekty. Ty pak musí zavádět vhodná opatření, která by minimalizovala dopady a škody této vleklé krize, která i nadále pokračuje.

Impact of Pandemic Covid-19 on the Rail Sector

The paper deals with problems concerning impact of pandemic crisis covid-19 on the railway branch in the Czech Republic and EU countries. High infective disease covid-19 gave rise to crisis in the field of public health which afflicted all branches of the national economy including the railway transport. This crisis caused by extraordinary circumstances still presents unprecedented challenge for the EU members and lays an extraordinary burden on the state administration and economic subjects. They must thus introduce appropriate measures minimizing effects and losses caused by the lengthy crisis.

Die Folgen der Covid-19 Pandemie im Eisenbahnsektor

Der Artikel befasst sich mit der Problematik der Folgen von der pandemischen Krise Covid 19 im Eisenbahnbereich in Tschechien und in der EU. Höchstansteckende Erkrankung Covid-19 verursachte die Krise im Bereich von öffentlicher Gesundheit, die allmählich alle Bereiche der nationalen Wirtschaft betraf, einschließlich des Eisenbahntransportes. Diese durch außerordentliche Umstände verursachte Krise stellt präzedenzlose Aufforderung für die Mitgliedsstaaten der EU dar und belastet außerordentlich die Staatsverwaltungsorgane und wirtschaftliche Subjekte. Diese müssen dann geeignete Maßnahmen einführen, die die Folgen und Schäden dieser langfristigen Krise minimalisierten, die auch weiterhin fortsetzt.

Последствия пандемии covid-19 в железнодорожном сектореВ

статье рассматриваются последствия пандемического кризиса covid-19 в области железнодорожной дороги в ЧР и ЕС. Инфекционное заболевание covid-19 привело к кризису в области общественного здоровья, который постепенно затронул все отрасли экономики, включая область железнодорожного транспорта. Этот кризис, вызванный чрезвычайными обстоятельствами, и далее представляет собой беспрецедентный вызов для всех членов ЕС и находится в центре внимания органов и субъектов государственного управления. Эти субъекты должны принять необходимые меры, чтобы минимизировать последствия и ущерб от этого длительного кризиса, который всё ещё продолжается.

ALTERNATIVNÍ POHONY V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ A MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE V ČR

Článek shrnuje dosavadní poznání v oblasti možností využití alternativních pohonů v osobní železniční dopravě. Toto téma je na počátku dvacátých let nanejvýš aktuální, pakliže se má železnice přibližně v polovině století stát plně bezemisním dopravním módem. Příspěvek kromě vlastního shrnutí popisuje okrajové podmínky jednotlivých alternativ, neopomíná jejich srovnání s možností „konvenční“ elektrizace a předkládá i některá klíčová doporučení do budoucna.

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republic

The paper sums up the present knowledge of usage of the alternative powering in the rail passenger transport. At the start of 2020s´ it is a highly actual theme with regard to the requirement of the railway as a fully emissionfree transport mode towards the half of the century. The paper also describes random conditions of the particular alternatives including their comparison with „conventional“ electrification and presents also some key recommendations for the future development.

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

In dem Artikel werden bisherige Kenntnisse im Bereich der Benutzung von Möglichkeiten der alternativen Antriebe im Personen-eisenbahnverkehr zusammengefasst. Dieses Thema ist am Anfang von den zwanziger Jahren höchst aktuell, wenn die Eisenbahn ca. in der Hälfte des Jahrhunderts völlig emissionsfrei werden soll. Der Beitrag beschreibt außer eigener Zusammenfassung die Randbedingungen einzelner Alternativen, vergisst nicht den Vergleich mit der Möglichkeit der „konventionellen“ Elektrifizierung und zukünftig rechnet auch mit einigen Schlüsselempfehlungen.

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Статья обобщает уже существующие знания в области возможностей применения альтернативных приводов в пассажирском железнодорожном транспорте. В начале двадцатых годов эта тема является в высшей степени актуальной, так как железная дорога в середине нынешнего столетия должна будет функционировать полностью без выбросов. Статья кроме собственного обобщения описывает дополнительные условия отдельных возможностей, не пропуская их сравнения с возможностью „конвенционной“ электрификации и дает также некоторые ключевые рекомендации на будущее.

PŘÍKLAD MODERNÍHO SYSTÉMU KOLEJOVÉ DOPRAVY

Příspěvek se zabývá problematikou zavádění a významu moderního systému kolejové dopravy v italském městě Perugia. Subsystém, vycházející z principu pozemní lanové dráhy, aplikuje progresivní variantu dopravního provozu a reaguje tak jak na potřebu efektivního způsobu přepravy cestujících, tak i na zefektivnění zabezpečení provozních požadavků.

Example of a Modern Rail Transport System

The paper deals with problems concerning the introduction and importance of a modern rail transport system in the Italian city of Peruggia. The subsystem, based on the principle of the funicular railway, applies a progressive mode of the transport operation and responds to the needs of effective passenger transport as well as to the more effective provision of the operational requirements.

DAS Beispiel des modernen Systems vom SCHIENENBAHNVERKEHR

Der Artikel widmet sich der Problematik von der Einführung und Bedeutung des modernen Systems vom Schienenbahnverkehr in der italienischen Stadt Perugia. Das Subsystem, das von dem Prinzip der Bodenseilbahn ausgeht, appliziert die progressive Variante des Verkehrsbetriebes und reagiert sowie auf das Bedürfnis der effektiven Passagierbeförderung, als auch auf die Effektivität von der Sicherung der Betriebsforderungen.

Пример современной системы рельсового транспорта

В статье рассматривается проблематикa создания современной системы рельсового транспорта в итальянском городе Перуджа и ее значение. Подсистема по принципу наземной канатной дороги применяет прогрессивный вариант общественного транспорта, удовлетворяет потребность в эффективном способе перевозки пассажиров и оптимизирует обеспечение эксплуатационных требований.

OPTICKÉ A VLÁKNOVĚ OPTICKÉ SENZORY V ŽELEZNIČNÍCH APLIKACÍCH

Článek se zabývá problematikou využití různých typů optických snímačů v železniční zabezpečovací technice, jako možná náhrada nebo doplněk kolejových obvodů a induktivních snímačů počítačů náprav. Srovnává jejich výhody a nevýhody. Všímá si také dalších možných aplikací v železničním stavitelství.

Optical and Optic Fibre Sensors in Railway Applications

The paper deals with use of various types of optical sensors in railway safety installations as a possible replacement for or supplement of the track circuits and inductive axle counter sensors and compares their advantages and drawbacks. Other possible applications in the railway civil engineering are also mentioned.

Optische und Faseroptische Sensoren in den Eisenbahnapplikationen

Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von Nutzung verschiedener Typen der optischen Sensoren in der Eisenbahnsicherungstechnik, als mit möglichem Einsatz oder möglicher Ergänzung der Gleisstromkreise und Induktionssensoren von Achsenzähleinrichtungen. Es werden hier ihre Vor- und Nachteile verglichen. Der Artikel widmet sich auch weiteren möglichen Applikationen im Eisenbahnbau.

Оптические сенсоры и волоконно-оптические сенсоры в железнодорожных аппликациях

Статья рассматривает проблематику использования разных типов оптических датчиков в железнодорожной аварийной технике, как замену или дополнение рельсовых цепей и индуктивных датчиков счетчиками осей. Она сравнивает их преимущества и невыгоды и рассматривает дальнейшие возможные аппликации в железнодорожном строительстве.

NŽT 2/2021

Nová železniční technika

Recenzovaný neimpaktovaný časopis

Číslo 2 • duben 2021 • Ročník 29

NEW RAILWAY TECHNIQUE

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ TECHNIKA

NEUE EISENBAHNTECHNIK

НОВAЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНAЯ ТЕХНИКА

OBSAH

ZAJÍMAVOSTI UDÁLOSTI KONFERENCE SEMINÁŘE INFORMACE

Pozvánka na XXV. konferenci Současné problémy v kolejových vozidlech

Invitation to the XXVth Conference Actual Problems in Rail Vehicles

Einladung zur XXV. Konferenz Gegenwärtige Probleme der Gleisfahrzeuge

Приглашение на XXV конференцию Современные проблемы рельсовых транспортных средств

AKTUALITY

Představujeme nové členy redakční rady

We Present new Members of NŽT Editorial Board

Wir stellen die neuen Mitglieder des Redaktionsrates NŽT vor

Представляем новых членов редактионного совета НЖТ

Obnovovací vlak SMD 80 – tři v jednom s českou příchutí 

Track Renewal Train SMD 80 – Three in One with a Czech Taste

Erneuerungszug SMD 80 – drei in einem mit dem tschechischen Beigeschmack

Обновленный поезд SMD 80 – три в одном с чешским привкусом

VĚDA A VÝZKUM

Otto Plášek, Jakub Vágner, Lukáš Týfa, Tomáš Michálek, Martin Lidmila

Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy 

Education in the Field of the High Speed Railway Focused on the Universities

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mit der Orientierung auf die Hochschulen

Образование в области сверхскоростной железной дороги с ориентацией на вузы

Emanuel Mergl

Aerodynamika v železniční aplikaci na rozhraní vozidel a infrastruktury 

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS             

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехии не обойдутся без ETCS

Josef Schrötter

Digitalizace české železnice v oblasti řízení a zabezpečení  

Digitalization of the Czech Railway in the Field of Control and Security

Digitalisierung tschechischer Eisenbahn im Bereich der Steuerung und Sicherung

Дигитализация чешской железной дороги в области управления и обеспечения

DRÁŽNÍ VOZIDLA

Lukáš Týfa, Martin Jacura, Tomáš Javořík

Alternativní pohony v osobní železniční dopravě a možnosti jejich aplikace v ČR

Alternative Powering in the Rail Passenger Transport and its Possible Application in the Czech Republicy

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehr und Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Daniela Černá

Siemens Mobility získává zakázky na rozšíření a modernizaci železniční sítě v Sydney

Siemens Mobility Gains New Contracts for Sydney Rail Network Extension and Modernization

Siemens Mobility gewinnt Aufträge für die Erweiterung und Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Sydney

Siemens Mobility получает заказы на расширение и модернизацию железнодорожной сети в Сидней

Anotace

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE SE ZAMĚŘENÍM NA VYSOKÉ ŠKOLY

Nedostatek kvalifikovaných odborníků na všech stupních je nepřehlédnutelným problémem železnice a s přibližujícím se termínem zahájení výstavby prvních úseků vysokorychlostních tratí na území České republiky se bude stávat čím dál palčivějším s mnoha negativními důsledky pro samotné budování systému vysokorychlostní železnice v ČR. Informace obsažené v článku kvalifikovaně a výstižně popisují stav v této oblastí, cílí na největší problémy a ukazují možné cesty zlepšení tohoto stavu i s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem z této oblasti.

Education in the Field of the High Speed Railway Focusedon the Universities

Shortage of qualified professionals at all levels becomes a serious problem of the railway. Oncoming start of the construction of the first high speed railway sections in the Czech republic will make this shortage more pressing with many negative consequences for the Czech high-speed railway system project. The article describes the present situation in this field, focuses at the largest problems and shows the possible ways of improvement, also with regard to the foreign experience.

Ausbildung im Bereich der Hochgeschwindigkeitseisenbahnmit der Orientierung auf die Hochschulen

Der Mangel an qualifizierten Fachleuten auf allen Niveaus ist ein unübersehbares Problem der Eisenbahn. Mit dem nahenden Termin der Eröffnung von dem Ausbau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken auf dem Territorium der Tschechischen Republik wird dieses Problem immer aktueller und hat viele negative Auswirkungen auf eigene Bildung des Systems von der Hochgeschwindigkeitseisenbahn in Tschechien. Informationen, die in diesem Artikel beinhaltet sind, beschreiben qualifiziert und pünktlich die Situation in diesem Bereich, sind an größte Probleme gezielt und zeigen mögliche Wege zur Verbesserung dieser Situation mit Bezug auf ausländische Erfahrungen in diesem Bereich.

Образование в области сверхскоростной железной дорогис ориентацией на вузы

Недостаток квалифицированных специалистов на всех уровнях является очевидной проблемой железной дороги. С приближающимся сроком начала строительства первых участков сверхскоростных путей на территории Чешской Республики проблема становится все более острой и оказывает негативные последствия на само строительство системы сверхскоростной железной дороги в ЧР. Информация, содержащаяся в статье, квалифицированно и точно описывает положение в этой области, обращает внимание на наибольшие проблемы и показывает возможные пути их решения с учетом зарубежного опыта в этой области

AERODYNAMIKA V ŽELEZNIČNÍ APLIKACI NA ROZHRANÍ VOZIDEL A INFRASTRUKTURY

Článek stručně představuje aerodynamické efekty, které vznikají při vzájemné interakci vozidel a infrastruktury a které se postupně stávají běžnou součástí analýz při jejich návrhu. Text vychází ze zkušeností akciové společnosti VÚKV, která se dlouhodobě věnuje oblasti aerodynamiky v železniční aplikaci a realizuje v té souvislosti činnosti od úvodních studií až po měření ve skutečném měřítku.

Aerodynamics in Railway Application on the Vehicle/Infrastructure Interface

The paper presents aerodynamic effects arising at the vehicle/infrastructure interface which become a standard part of their design analyses. The text is based upon knowledge of the VÚKV company which has been pursuing the railway applications of aerodynamics for a long time. The scope of activities comprises preparatory studies as well as real scale measurements.

Aerodynamik in der Eisenbahn – Applikation auf der Grenze zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur

Der Artikel beschreibt aerodynamische Effekte, die bei der gegenseitigen Interaktion der Fahrzeuge und Infrastruktur entstehen, und die allmählich zu einem üblichen Bestandteil der vorgeschlagen Analysen werden. Der Text geht von der Erfahrung der Aktiengesellschaft VÚKV aus, die sich längere Zeit der Aerodynamik in der Eisenbahnapplikation widmet, und die in diesem Zusammenhang die Tätigkeiten von Einleitungsstudien bis zum Messen im realen Maßstab realisiert.

Аэродинамика в области железных дорог на границе транспортных средств и инфраструктуры

В статье рассматриваются аэродинамические эффекты, которые возникают при взаимодействии транспортных средств и инфраструктуры и которые постепенно становятся обычной составной частью анализа при его предложении. Текст написан на основе практического опыта акционерного общества VÚKV, которое длительное время занимается аэродинамикой в области железных дорог и реализует, в связи с этим работы от первоначальных проектов до измерений в реальном масштабе.

AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE ŽELEZNICE V ČR SE NEOBEJDE BEZ ETCS

Výstavba ERTMS (GSM-R i ETCS) na železniční síti v České republice byla v minulosti vyvolána zejména jako plnění povinností vůči EU, zakotvených ve směrnici o interoperabilitě a dalších souvisejících právních předpisech, k čemuž se ČR vstupem do EU zavázala. Dnes už se vnímání ERTMS posunulo do jiné roviny a je zřejmé, že zavedením ETCS získává ČR novou generaci vlakového zabezpečovacího systému, kvalitativně a funkčně a hlavně bezpečnostně zcela odlišnou od původního národního systému třídy B, zavedením GSM-R pak digitální rádiový komunikační systém pro potřeby železnice.

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR

Implementation of ERTMS (GSM-R and ETCS) on the Czech railway network has been mainly in the consequence of fulfilment of the obligations toward the EU according to the Directive for the Interoperability and other related regulations, which became obligatory for the Czech Republic as an EU member. Today, however, the ERTMS is considered at the other level, while due to ETCS introduction the Czech Republic gains a new ATC generation. It´s quality, functions and especially safety is fully different from the original national system B, due to GSM-R on the other hand the Czech republic becomes the digital radio communication system for the railway usage.

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechienkann nicht auf ETCS verzichten

Der ERTMS-Ausbau (GSM-R und ETCS) im Eisenbahnnetz in der Tschechischen Republik wurde in der Vergangenheit vor allem durch die Erfüllung der Pflichten gegenüber der EU initiiert, die in den Richtlinien über die Interoperabilität und über weitere zusammenhängende Rechtsvorschriften festgesetzt sind, wozu sich Tschechien mit dem Eintritt in die EU verpflichtet hat. Heute versteht man ERTMS von anderer Sicht und es ist ganz deutlich, dass Tschechien durch die Einführung von ETCS eine neue Generation von dem Zugsicherungssystem gewinnt, qualitativ und funktionell, welches vor allem völlig unterschiedlich vom ursprünglichen System Klasse B ist; weiterhin gewinnt es durch die Einführung von GSM-R digitales Radiokommunikationssystem für Bedürfnisse der Eisenbahn.

Автоматизация и дигитализация железной дороги в Чехиине обойдутся без ETCS

Строительство ERTMS (GSM-R и ETCS) на железнодорожной сети Чешской Республики в прошлом было вызвано главным образом необходимостью исполнения обязанностей по отношению к Евросоюзу, закрепленных в указании о интероперабельности и дальнейших связанных с этим правовых предписаниях, обязательства об исполнении которых Чешская республика взяла на себя перед вступлением в Евросоюз. Сегодня ERTMS воспринимается уже с другой точки зрения и вполне очевидно, что с введением ETCS Чешская Республика приобретает новое поколение системы обеспечения безопасности движения поездов, которое качественно и функционально, но прежде всего по своей безопасности полностью отличается от первоначальной национальной системы класса B; c введением GSM-R она также приобретает цифровую радио-коммуникационную систему для нужд железной дороги.

ALTERNATIVNÍ POHONY V OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ A MOŽNOSTI JEJICH APLIKACE V ČR

Článek shrnuje dosavadní poznání v oblasti možností využití alternativních pohonů v osobní železniční dopravě. Toto téma je na počátku dvacátých let nanejvýš aktuální, pakliže se má železnice přibližně v polovině století stát plně bezemisním dopravním módem. Příspěvek kromě vlastního shrnutí popisuje okrajové podmínky jednotlivých alternativ, neopomíná jejich srovnání s možností „konvenční“ elektrizace a předkládá i některá klíčová doporučení do budoucna.

Alternative Powering in the Rail Passenger Transportand its Possible Application in the Czech Republic

The paper sums up the present knowledge of usage of the alternative powering in the rail passenger transport. At the start of 2020s´ it is a highly actual theme with regard to the requirement of the railway as a fully emissionfree transport mode towards the half of the century. The paper also describes random conditions of the particular alternatives including their comparison with „conventional“ electrification and presents also some key recommendations for the future development

Alternative Antriebe im Personeneisenbahnverkehrund Möglichkeiten ihrer Anwendung in Tschechien

In dem Artikel werden bisherige Kenntnisse im Bereich der Benutzung von Möglichkeiten der alternativen Antriebe im Personeneisenbahnverkehr zusammengefasst. Dieses Thema ist am Anfang von den zwanziger Jahren höchst aktuell, wenn die Eisenbahn ca. in der Hälfte des Jahrhunderts völlig emissionsfrei werden soll. Der Beitrag beschreibt außer eigener Zusammenfassung die Randbedingungen einzelner Alternativen, vergisst nicht den Vergleich mit der Möglichkeit der „konventionellen“ Elektrifizierung und zukünftig rechnet auch mit einigen Schlüsselempfehlungen.

Альтернативные приводы в пассажирском железнодорожном транспорте и возможности их применения в ЧР

Статья обобщает уже существующие знания в области возможностей применения альтернативных приводов в пассажирском железнодорожном транспорте. В начале двадцатых годов эта тема является в высшей степени актуальной, так как железная дорога в середине нынешнего столетия должна будет функционировать полностью без выбросов. Статья кроме собственного обобщения описывает дополнительные условия отдельных возможностей, не пропуская их сравнения с возможностью „конвенционной“ электрификации и дает также некоторые ключевые рекомендации на будущее.

NŽT 1/2021

Obsah

Aktuality

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele
Introduction of the Editor´s Board Chairman
Vorwort des Vorsitzenden vom Herausgeberrat
Вводное слово председателя издательского совета

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem
Liberalizaci a modernizaci naší železnice je třeba vnímat komplexně
a neobejde se bez týmové součinnosti

Interview with AŽD Praha General Manager Zdeněk Chrdle
Liberalization and Modernization of our Railway must be Considered Comprehensively
and will Need a Team Colaboration
Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Prag Zdeněk Chrdle
Liberalisierung und Modernisierung unserer Eisenbahn muss man komplett wahrnehmen,
wobei man auf Teamarbeit nicht verzichten kann
Разговор с генеральным директором AŽD Прага Зденьком Хрдлом
Либерализацию и модернизацию нашей железной дороги необходимо воспринимать комплексно;
не обойдется и без командного взаимодействия

Mezi Hustopečemi a Šakvicemi vyjely elektrické vlaky
Electric Trains Started the Operation between Hustopeče and Šakvice
Zwischen Hustopeče und Šakvice sind elektrische Züge losgefahren
Между станциями Густопече и Шаквиче начали ездить электропоезда

Společnost OHL ŽS získala ocenění v soutěži Železniční stavba roku
The Company OHL ŽS was Awarded in the Competition Railway Structure of the Year
Gesellschaft OHL ŽS gewann den Preis im Wettbewerb Eisenbahnbau des Jahres
Общество OHL ŽS получило награду в соревновании Железнодорожное сооружение года

Železniční infrastruktura

Jiří Pelc

Stavba elektrizace Brno–Střelice u Brna se přehoupla do druhé poloviny
Electrification of the Line Brno – Střelice Skipped to the Second Half
Der Bau von der Elektrifizierung auf der Strecke Brno – Střelice u Brna ist in die zweite Hälfte übergegangen
Проведение электрификации на участке Брно – Стржелице у Брно перешло во вторую половину

Vladimír Tomandl, Ivan Vukušič, Václav Souček

Nové trendy v oblasti interoperability železničního systému v Evropské unii
New Trends in the Railway System Interoperability in the European Union
Neue Trends im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischer Union
Новые тренды в области интероперабельности железнодорожной системы в Евросоюзе

Věda a výzkum

Vojtěch Dybala, Tomáš Fridrichovský, Petr Bauer

Využití tenzometrie pro měření součinitele adheze na kladkovém stavu ČVUT
Estimation of the Adhesion Coefficient by Utilization of the Strain Gauge Force Measuring on the ČVUT Roller Rig
Benützung der Tenzometrie zum Messen des Adhäsion Koeffizienten im Rollenstand ČVUT
Использование тензометрии для измерения коэффициента адгезии в блочном состоянии ČVUT

Tomáš Konopáč

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS
ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR
Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten
Автоматизация и дигитализация железной дороги не обойдутся без ETCS

Osobnosti

Opustil nás Ing. Jiří Hrabaň
Odešel odborník, kolega a kamarád Ing. Ivo Laníček

Anotace

Úvodní slovo předsedy rady vydavatele
Introduction of the Editor´s Board Chairman
Vorwort des Vorsitzenden vom Herausgeberrat
Вводное слово председателя издательского совета

Rozhovor s generálním ředitelem AŽD Praha Zdeňkem Chrdlem
Liberalizaci a modernizaci naší železnice je třeba vnímat komplexně
a neobejde se bez týmové součinnosti
Interview with AŽD Praha General Manager Zdeněk Chrdle
Liberalization and Modernization of our Railway must be Considered Comprehensivelyand will Need a Team Colaboration
Gespräch mit dem Generaldirektor von AŽD Prag Zdeněk Chrdle
Liberalisierung und Modernisierung unserer Eisenbahn muss man komplett wahrnehmen, wobei man auf Teamarbeit nicht verzichten kann
Разговор с генеральным директором AŽD Прага Зденьком Хрдлом
Либерализацию и модернизацию нашей железной дороги необходимо воспринимать комплексно; не обойдется и без командного взаимодействия

Mezi Hustopečemi a Šakvicemi vyjely elektrické vlaky
Electric Trains Started the Operation between Hustopeče and Šakvice
Zwischen Hustopeče und Šakvice sind elektrische Züge losgefahren
Между станциями Густопече и Шаквиче начали ездить электропоезда

Společnost OHL ŽS získala ocenění v soutěži Železniční stavba roku
The Company OHL ŽS was Awarded in the Competition Railway Structure of the Year
Gesellschaft OHL ŽS gewann den Preis im Wettbewerb Eisenbahnbau des Jahres
Общество OHL ŽS получило награду в соревновании Железнодорожное сооружение года

Stavba elektrizace Brno–Střelice u Brna se přehoupla do druhé poloviny
Electrification of the Line Brno – Střelice Skipped to the Second Half
Der Bau von der Elektrifizierung auf der Strecke Brno – Střelice u Brna ist in die zweite Hälfte übergegangen
Проведение электрификации на участке Брно – Стржелице у Брно перешло во вторую половину

Nové trendy v oblasti interoperability železničního systému v Evropské unii
Článek kolektivu autorů z akciové společnosti Výzkumný Ústav Železniční připomíná oblasti v subsystému infrastruktura, které jsou z hlediska nedostatečně definovaných požadavků problematické, případně jsou opomíjeny navzdory jejich vysoké přidané hodnotě pro uživatele, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V příspěvku jsou dále uvedeny novinky z legislativy a technických dokumentů, které mají dopad na projektování dopravních staveb. Problematika je členěna dle oblasti působnosti jednotlivých technických specifikací pro interoperabilitu.

New Trends in the Railway System Interoperability in the European Union
The authors from the Railway Research Institute pursue the parts of the subsystem infrastructure which may be considered as problematic due to insufficiently defined requirements, or which are ignored despite their high added value for their users including mobility-impaired persons. The paper also informs about new release in legislation and technical documents with impact upon the design and planning of the transport structures. The issue is segmented according the scope of activity of the individual technical specifications for the interoperability.

Neue Trends im Bereich der Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischer Union
Der Artikel von der Autorengruppe der Aktiengesellschaft „Eisenbahnforschungsinstitut“ erinnert hier an die Gebiete in dem Subsystem Infrastruktur, die aus der Sicht der ungenügend definierten Ansprüche problematisch sind, bzw. die wenig trotz ihres hohen Mehrwerts für Benutzer beachtet werden, und zwar einschließlich der Personen mit beschränkter Bewegungs- und Orientierungsfähigkeit. Im Beitrag werden weiter die Neuigkeiten aus der Legislative und technischen Dokumenten angeführt, die eine Auswirkung auf die Projektierung der Verkehrsbauten haben. Die Problematik wird nach dem Zuständigkeitsbereich einzelner technischer Spezifikationen für die Interoperabilität aufgegliedert.

Новые тренды в области интероперабельности железнодорожной системы в Евросоюзе
татья коллектива авторов акционерного общества «Исследовательский институт железной дороги» обращает свое внимание на подсистемы железнодорожной инфраструктуры, которые являются проблематичными с точки зрения недостаточно выработанных требований к ним или которым уделяется недостаточно внимания вопреки их высокой добавленной стоимости для пользователей, включая пассажиров с ограниченной способностью движения и ориентации. В статье также приведены новости законодательства и технической документации, влияющие на проектирование транспортных строительных проектов. Произведено деление технических спецификаций по их видам и значению для интероперабельности.

Využití tenzometrie pro měření součinitele adheze na kladkovém stavu ČVUT
Příspěvek popisuje využití tenzometrických siloměrných táhel a nosníků určených k měření tečných sil a svislých kolových sil v kontaktu kolo-kladka na zkušebním stavu v laboratořích ČVUT na Julisce v Praze.

Estimation of the Adhesion Coefficient by Utilization of the Strain Gauge Force Measuring on the ČVUT Roller Rig
The contribution describes the utilization of strain gauge force-measuring rods and beams intended to measure tangential forces and vertical wheel-forces in the contact of a wheel and a roller on the roller rig in laboratories of Czech Technical University at Juliska in Prague.

Benützung der Tenzometrie zum Messen des Adhäsion Koeffizienten im Rollenstand ČVUT
Der Artikel beschreibt die Benützung der tenzometrischen kraftmessenden Zugstangen und der Träger, die zum Messen von tangentialen und vertikalen Radkräften im Kontakt Rad-Rolle im Prüfstand in den Labors ČVUT in Juliska in Prag bestimmt werden.

Использование тензометрии для измерения коэффициента адгезии в блочном состоянии ČVUT
Статья описывает использование тензометрических силоизмерительных тяг и балок, определённых к измерению касательных и вертикальных колесных сил в контакте колесо-блок на основе испытаний в лабораториях ČVUT на Юлиске в Праге.

Automatizace a digitalizace železnice v ČR se neobejde bez ETCS
Výstavba ERTMS (GSM-R i ETCS) na železniční síti v České republice byla v minulosti vyvolána zejména jako plnění povinností vůči EU, zakotvených ve směrnici o interoperabilitě a dalších souvisejících právních předpisech, k čemuž se ČR vstupem do EU zavázala. Dnes už se vnímání ERTMS posunulo do jiné roviny a je zřejmé, že zavedením ETCS získává ČR novou generaci vlakového zabezpečovacího systému, kvalitativně a funkčně a hlavně bezpečnostně zcela odlišnou od původního národního systému třídy B, zavedením GSM-R pak digitální rádiový komunikační systém pro potřeby železnice.

ETCS is Inevitable for Railway Automation and Digitalization in ČR
Implementation of ERTMS (GSM-R and ETCS) on the Czech railway network has been mainly in the consequence of fulfilment of the obligations toward the EU according to the Directive for the Interoperability and other related regulations, which became obligatory for the Czech Republic as an EU member. Today, however, the ERTMS is considered at the other level, while due to ETCS introduction the Czech Republic gains a new ATC generation. It´s quality, functions and especially safety is fully different from the original national system B, due to GSM-R on the other hand the Czech republic becomes the digital radio communication system for the railway usage.

Automatisierung und Digitalisierung der Eisenbahn in Tschechien kann nicht auf ETCS verzichten
Der ERTMS-Ausbau (GSM-R und ETCS) im Eisenbahnnetz in der Tschechischen Republik wurde in der Vergangenheit vor allem durch die Erfüllung der Pflichten gegenüber der EU initiiert, die in den Richtlinien über die Interoperabilität und über weitere zusammenhängende Rechtsvorschriften festgesetzt sind, wozu sich Tschechien mit dem Eintritt in EU verpflichtet hat. Heute versteht man ERTMS von anderer Sicht und es ist ganz deutlich, dass Tschechien durch die Einführung von ETCS eine neue Generation von dem Zugsicherungssystem gewinnt, qualitativ und funktionell, welches vor allem völlig unterschiedlich vom ursprünglichen System Klasse B ist; weiterhin gewinnt es durch die Einführung von GSM-R digitales Radiokommunikationssystem für Bedürfnisse der Eisenbahn.

Автоматизация и дигитализация железной дороги не обойдутся без ETCS
Строительство ERTMS (GSM-R и ETCS) на железнодорожной сети Чешской Республики в прошлом было вызвано главным образом необходимостью исполнения обязанностей по отношению к Евросоюзу, закрепленных в указании о интероперабельности и дальнейших связанных с этим правовых предписаниях, обязательства об исполнении которых Чешская Pеспублика взяла на себя перед вступлением в Евросоюз. ­Сегодня ERTMS воспринимается уже с другой точки зрения и вполне очевидно, что с введением ETCS Чешская Республика приобретает новое поколение системы обеспечения безопасности движения поездов, которое качественно и функционально, но прежде всего по своей безопасности полностью отличается от первоначальной национальной системы класса B; c введением GSM-R она также приобретает цифровую радио-коммуникационную систему для нужд железной дороги.

NŽT 6/2020

Obsah

Aktuality

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного пакета

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Železniční infrastruktura

Stanislav Srb, Vladimíra Kuprová

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Jan Kovanda, Zdeněk Malkovský, Vojtěch Rulc

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта

Ivan Vukušič, Vladimír Tomandl, Václav Souček

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM

Ondřej Göpfert

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора

Osobnosti

Odešel Ing. Josef Němec

To byl Ing. Ivo Malina, CSc., gentleman se šibalským úsměvem

Za panem prof. Ing. Janem Daňkem, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Společnost Siemens Mobility instaluje systém CBTC na linku metra Jurong v Singapuru

Anotace

Světová premiéra jízdy nákladního vlaku pod dohledem českého systému ATO a dozorem ETCS
World Premiere of the Freight Train Run Under the Control of the Czech System ATO and ETCS Supervision
Die Premiere von der Fahrt des Lastkraftzuges unter der Aufsicht des tschechischen Systems ATO und ETCS
Мировая премьера движения грузового поезда под надзором чешской системы ATO и ETCS

Seminář Drážního úřadu poskytl odpovědi na otázky spojené se zavedením 4. železničního balíčku
Railway Authority´s Seminary Gave Answers to the Questions Related to the Implementation of the 4th Railway Package
Das Eisenbahnamt-Seminar gewährleistete Antworten auf die mit der Einführung des 4. Eisenbahnpakets verbundenten Fragen
Семинар железнодорожной администрации дал ответы на вопросы, связанные с введением 4-ого железнодорожного

Vlaky v Česku zrychlí do pěti let na 200 km/h
The Train Speed will be Increased up to 200 km/h in Czechia within Five Years
Die Züge in Tschechien erhöhen bis 5 Jahre ihre Geschwindigkeit auf 200 km/h
Поезда в Чехии на протяжении 5 лет повысят скорость на 200 км/ч

Zvýší ETCS kapacitu dráhy?
Could be the Railway Capacity Increased by Means of ETCS?
Wird durch ETCS die Eisenbahnkapazität erhöht?
Повысит ли ETCS пропускную способность железной дороги?

Studentská vědecká konference IRICoN 2020 „Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice“
Student´s Scientific Conference IRICoN2020 „High Speed Lines – the Future of the Czech Railway“
Die Studenten-Fachkonferenz IRICoN 2020 „Hochgeschwindigkeitsstrecken – Zukunft der tschechischen Eisenbahn“
Студенческая научная конференция IRICoN2020 «Сверхскоростные пути – будущее чешской железной дороги»

Hodnocení bezpečnosti zabezpečovacích zařízení ve společnosti Eurosignal
Safety Evaluation of Signalling and Control Systems in the Company Eurosignal
Die Bewertung der Sicherheit von den Sicherheitseinrichtungen in der Gesellschaft Eurosignal
Оценка безопасности аварийных устройств в обществе Евросигнал

Možnosti zajištění aktivní bezpečnosti u kolejových vozidel městské hromadné dopravy
Článek se zabývá současným trendem zvyšování aktivní a pasivní bezpečnosti dopravy a je zaměřen do oblasti kolejových vozidel, konkrétně tramvají. Příspěvek vychází z výsledků projektu zaměřeného na vývoj bezpečného čela tramvaje v rámci programu TRIO.

Possibilities of Securing of the Active Safety for the Urban Rail Transport Vehicles
The paper deals with the present trend of increasing of the active and passive traffic safety, especially for the electric tramcars. The paper is based upon the results of the project focused on the development of the safe tramcar front part within the programme TRIO.

Die Möglichkeiten der Sicherung von aktiver Sicherheit bei den Gleisfahrzeugen des Stadtmassentransportes
Der Artikel widmet sich dem heutigen Trend der Erhöhung von aktiver und passiver Transportsicherheit und ist an das Gebiet der Gleisfahrzeuge, konkret der Straßenbahnen, gerichtet. Der Beitrag geht von den Resultaten des Projektes aus, das an die Entwicklung der sicheren Straßenbahnstirn im Rahmen des Projektes TRIO gerichtet ist.

Возможности обеспечения активной безопасности на рельсовых транспортных средствах городского общественного транспорта
Статья занимается современным трендом повышения активной и пассивной безопасности транспорта, и она нацелена на область рельсовых транспортных средств, конкретно трамваев. Статья содержит результаты проекта, нацеленного на развитие безопасной лобовой части трамвая в рамках проекта TRIO.

Problematika centrálních přechodů z hlediska požadavků TSI PRM
V článku je řešena problematika centrálních přechodů. U některých malých stanic jsou centrální přechody jedinou možností, jak lze zajistit přístup na nástupiště, protože nadchody, nebo podchody jsou investičně příliš náročné a někdy ani není možné je využít (není dostatečný prostor pro změnu uspořádání kolejiště). Článek je zaměřen na požadavky technických specifikací interoperability i vnitrostátní legislativy. Detailněji jsou řešeny centrální přechody bez zabezpečovacího zařízení a bez možnosti střežení zaměstnancem Správy železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“). Je rozebrán příklad centrálního přechodu, kde je bezpečnost cestujících zajištěna provozními pravidly stanovenými vnitřní legislativou provozovatele dráhy.

The Central Level Track Crossings from the Point of View of the TSI PRM Requirements
The paper is focused on level track crossings. In some small stations, level track crossings are the only one possible way how to provide access to the platform, because subway or overpass is too expensive and sometimes it is impossible to use them due to the spatial limitations (no additional space around the station to change track configuration). The paper describes requirements from the technical specifications for interoperability and requirements from national rules. The level track crossings without control command and signalling system and level track crossings without the supervision by the infrastructure manager (Správa železnic) employee are addressed in detail. The example of the level track crossing which is operated as safe (according internal rules of the infrastructure manager) is discussed in the article as well.

Die Problematik der einzelnen Übergänge aus der Sicht der Ansprüche TSI PRM
Im Artikel löst man die Problematik der zentralen Übergänge. In einigen kleinen Stationen sind zentrale Übergänge die einzige Möglichkeit, wie man den Zutritt zum Bahnsteig sichern kann, weil die Über- und Unterführungen finanziell zu aufwendig sind und manchmal ist es sogar nicht möglich, sie auszunutzen (es gibt ungenügenden Raum für die Änderung von der Platzierung der Gleisanlage). Der Artikel ist an die Ansprüche technischer Spezifikation der Interoperabilität und innerstaatlichen Legislative gerichtet. Mehr detailliert sind die zentralen Übergänge der Sicherungsanlage gelöst und zwar ohne die Möglichkeit der Überwachung von einem Mitarbeiter der Eisenbahnverwaltung, der staatlichen Organisation. Im Artikel wird das Beispiel des zentralen Überganges analysiert, wo die Sicherheit der Reisenden durch die mit der inneren Legislative des Bahnbetreibers festgelegten Betriebsregeln gesichert wird.

Проблематика центральных переходов с точки зрения требований TSI PRM
В статье рассматривается проблематика центральных переходов. На некоторых маленьких станциях центральные переходы являются единственной возможностью обеспечения подхода к платформе, так как надземные и подземные переходы являются слишком дорогими и иногда их даже нельзя использовать (не хватает пространства для изменения размещения рельсов). В статье рассматриваются требования интероперабельности и национального законодательства к техническим спецификациям. Более детально представлены центральные переходы без аварийного устройства и без возможности надзора железнодорожным работником. На примере центрального перехода в статье приводится случай, когда безопасность пассажиров обеспечена при помощи внутренних эксплуатационных правил и нормативов оператора железной дороги.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu z pohledu investora
Negrelliho viadukt nebyl po dobu své existence nikdy komplexně rekonstruován. Co bylo cílem jeho rekonstrukce, s jakými úskalími se musel tým investora, zhotovitele a projektanta vypořádat a jestli se vše nakonec podařilo, to vše se dočtete v následujících řádcích.

Reconstruction of the Negrelli Viaduct from the Investor´s Point of View
During its existence the Negrelli Viaduct has never underwent a complex overhaul. The paper informs about the goal of present reconstruction, the problems solved by the team of investor, contractor and designer and about the result of the complicated investment project.

Rekonstruktion des Negrelli-Viaduktes aus der Sicht des Investors
Negrelli-Viadukt wurde im Laufe seiner Existenz nie komplett rekonstruiert. Was war das Ziel seiner Rekonstruktion, mit welchen Schwierigkeiten musste das Team vom Investor, Hersteller und Projektanten zurechtkommen und ob alles zum Schluss geliehen ist, das alles erfahren Sie in diesem Artikel.

Реконструкция виадука Негрелли с точки зрения инвестора
Полная реконструкция виадука Негрелли не проводилась на протяжении всего его существования. В этой статье вы узнаете, что было целью реконструкции, с какими затруднениями должны были справиться инвестор, изготовитель и проектант этой постройки и насколько всё это, наконец, удалось.

NŽT 5/2020

Obsah

Aktuality

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Železniční infrastruktura

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Dušan Janoštík, Viktor Nohál, Jaroslav Smutný


Monitorování výhybek autonomním dataloggerem
Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Мониторинг стрелок автономным даталоггером

Martin Táborský


Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách
Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках

Pavel Doubek, Karel Višnovský


Výstražné zařízení pro přechod kolejí
Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
Warneinrichtung für Gleisübergang
Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода

Historie a současnost

Jiří Kotrman


150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň
150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

Osobnosti

Zemřel Ing. Ivo Malina, CSc.

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Co nevíte o železnici
Švestková dráha a testování bezúdržbového provozu

Anotace

Správa železnic intenzivně postupuje v přípravě vysokorychlostních tratí
Railway Administration Prepares Intensely the High Speed Lines
Die Eisenbahnverwaltung geht intensiv in Vorbereitung von den Hochgeschwindigkeitsstrecken vor
Управление железной дорогой интенсивно поступает в подготовке сверхскоростных путей

Ve Zkušebním centru Velim se testují lokomotivy nově vybavované systémem ETCS
Testing of ECTS Equipped Locos at the Velim Test Center
Im Eisenbahnversuchsring Velim werden Lokomotive neu mit ETCS-System getestet
В испытательном центре Велим тестируют локомотивы по-новому оборудованные системой ETCS

Tunel Mezno je proražen
Driving of Mezno Tunnel Finished
Tunnel Mezno durchgeschlagen
Туннель Мезно пробит

Nová odborná publikace a slavnostní setkání v Národním technickém muzeu
New Technical Publication and Festive Meeting in the National Technical Museum
Neue Fachpublikation und festliches Zusammentreffen im Technischen Nationalmuseum
Новая специальная публикация и торжественная встреча в Национальном техническом музее

Rekonstrukce infrastruktury, včetně zabezpečovacího zařízení, v železniční stanici Brno hl.n.
Reconstruction of Infrastruture including Safety Installation in the Railway Station Brno hl. n.
Rekonstruktion der Infrastruktur, einschließlich der Sicherheitseinrichtung, im Eisenbahnstation Brno-Hauptbahnhof
Реконструкция инфраструктуры включая аварийное устройство в железнодорожной станции Брно главный вокзал

Monitorování výhybek autonomním dataloggerem

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je popsána aplikace takového měřicího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí článku jsou také doporučení a závěry pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Monitoring of Switch and Crossings with an Autonomous Datalogger
The paper deals with the autonomous monitoring of selected dynamic parameters of the test track sections in the Czech Republic, including the data collection together with suggested instruments and software. Application of such measuring system at comparison of the selected dynamic parameters of two switch and crossing types – standard design and with elastic fastening – has been described. The paper contains also recommendations for the railway infrastructure manufacturers and track managers.

Monitoring der Weichen mit Hilfe von Data Logger
Der Artikel widmet sich der Problematik der autonomen Monitoring ausgewählter dynamischen Parameter von Probestrecken der Eisenbahnstrecken in den Bedingungen Tschechiens. Der Bestandteil dieses Beitrages ist die Beschreibung der Möglichkeiten von solcher Datensammlung einschließlich der Geräts- und Softwareausrüstung. Zugleich wird die Applikation solches Mess-Systems beim Vergleich  ausgewählter dynamischer Parameter von zwei Typen der Eisenbahnweichen, erster klassischen Konstruktion und zweiter mit  Federbefestigung, beschrieben. Ein Bestandteil des Artikels sind auch Empfehlungen und  Abschlüsse für die Hersteller der Eisenbahninfrastruktur und Verwalter der Eisenbahnstrecken.

Мониторинг стрелок автономным даталоггером
Статья занимается проблематикой автономного мониторинга избранных динамических параметров пробных участков железнодорожных путей в условиях Чешской Республики. Составной частью статьи является описание возможностей такого сбора данных, включая предложенную аппаратуру и софтвер аппаратуры. Одновременно тут описана аппликация такой измерительной системы при сравнении избранных динамических параметров двух типов железнодорожных стрелок, первой классической конструкции и второй с пружинным закреплением. Составной частью статьи являются также рекомендации и заключения для изготовителя железнодорожной инфраструктуры и управителя железнодорожным путем

Strojní a ruční broušení kolejnic v koleji a ve výhybkách

V příspěvku uvedená kvalitativní kritéria pro reprofilaci odráží trend u Správy železnic na železniční síti v České republice.

Machine and Manual Rail Grinding in Tracks and Switch and Crossings
The qualitative criteria for re-profiling reflect the trend settled by the Railway Administration for the railway network in the Czech Republic.

Maschinen- und Handschleifen der Schienen im Gleis und in den Weichen
Im Beitrag angeführte Qualitätskriterien für Reprofilation reflektieren den Trend bei der Eisenbahnverwaltung im Eisenbahnnetz Tschechiens.

Машинное и ручное шлифование рельсов в стрелках
В этой статье приведены качественные критерии для репрофиляции, используемые  в железнодорожной сети в Чешской Республике при поддержке Управления железнодорожной дорогой.

Výstražné zařízení pro přechod kolejí

Předmětem článku je popis technického řešení pro zajištění přístupnosti poloostrovních, případně také vnějších nástupišť zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to formou použití Výstražného zařízení pro přechody kolejí (VZPK) včetně popisu jednotlivých úrovní VZPK, jeho součástí a základních funkcí. VZPK naplňuje jak požadavky na interoperabilitu železničního systému, tak i závazné právní předpisy a přitom umožňuje zvýšit maximální povolenou rychlost v oblasti přechodů kolejí a současně vytváří potenciál pro dálkové ovládání stanic s poloostrovními nástupišti při současném zajištění bezpečnosti cestujících v nástupním prostoru.

Warning Equipment for Pedestrian Level Crossings
The paper deals with description of the technical solution of the safe access to the half-island and outside platforms especially for the mobility-impaired persons by means of the Pedestrian Level Crossing Warning Equipment, including description of its particular levels, its parts and main functions. The Equipment complies with the railway system interoperability requirements as well as with legal regulations. Moreover it enables to increase the allowable speed in areas of the pedestrian level crossings and makes possible the remote control of the stations with half-island platforms at ensuring passengers´ safety in the loa­ding area.

WARNeinrichtung für Gleisübergang
Das Thema des Artikels ist Beschreibung von der technischen Lösung für die Sicherung der Zugänglichkeit von Halbinsel-, bzw. auch Außenbahnsteigen vor allem für die Personen mit beschränkter Fähigkeit der Bewegung und Orientierung, und das in Form von Benutzung der Warneinrichtung für den Gleisübergang (VZPK) einschließlich Beschreibung einzelner Niveaus VZPK, ihrer Bestandteile und Grundfunktionen. VZPK erfüllt sowohl die Anforderungen an Interoperabilität des Eisenbahnsystems, als auch verbindliche Rechtsvorschriften und dabei ermöglicht maximal erlaubte Geschwindigkeit im Bereich der Gleisübergänge und zugleich bildet das Potential für Fernbedienung von den Stationen mit Halbinsel-Bahnsteigen bei gegenwärtiger Sicherheitssicherung der Reisenden im Einstiegsraum.

Сигнальное оборудование для железнодорожного перехода
Предметом статьи является описание технического решения доступности полуостровных, а также внешних платформ, прежде всего для пассажиров с ограниченной способностью движения и ориентации, и то формой использования сигнального оборудования для железнодорожного перехода (VZPK) включая описания отдельных уровней VZPK их составных частей и основных функций. VZPK исполняет как требования к интероперабильности железнодорожной системы, так и обязательные юридические предписания и при этом позволяет повысить максимальную допустимую скорость в области железнодорожного перехода и одновременно создаёт потенциал для дистанционного управления станциями с полуостровными платформами, при этом обеспечивая безопасность  пассажиров на посадочной платформе.

150 let druhého železničního spojení Brno–Vídeň

150 Years´ Anniversary of the Second Rail Connection Brno – Vienna
150 Jahre der zweiten Eisenbahnverbindung Brno – Wien
150 лет второй железнодорожной линии Брно – Вена

NŽT 4/2020

Obsah

Aktuality

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

Železniční infrastruktura

Josef Schrötter, Pavel Anselmi

Národní implementační plány ETCS evropských železnic
National Implementing Plans ETCS of European Railways
Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Национальные имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог

Jaroslav Vašíček

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů
New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Новые решения против обледенений воздушной контактной сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов

Zbyněk Hořelica, Olga Mertlová, Ivo Vykydal, Josef Žák

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře
Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре

Ján Ližbetin, Václav Cempírek

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách
Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Перспектива развития интермодального транспорта в южной Чехии

Historie a současnost

Zahradní železnice v Drásově

Osobnosti

Josef Čechák oslavil významné životní jubileum 90 let

Zajímavosti • události • konference • semináře • informace

Modernizace a elektrizace tratí na jihu Moravy

Dlouho očekávaná odborná kniha – Technologie prací na železničním svršku

Anotace

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna zahájena!
Electrification of the Line Brno – Zastávka on the Start!
Elektrifizierung der Bahnstrecke Brno – Zastávka u Brna eröffnet!
Электрификация пути Брно – Заставка-у-Брнo началась!

Nový a konstrukčně zajímavý most v Hradci Králové
New Bridge in Hradec Králové Featuring Interesting Construction
Neue Brücke mit interessanter Konstruktion in Hradec Králové
Новый конструктивно интересный мост в городе Градец-Кралове

Postup přípravy vysokorychlostních tratí v ČR
Progress in Preparation of High Speed Lines in the Czech Republic
Vorbereitungsverfahren der Hochgeschwindigkeitsstrecken in Tschechien
Процесс подготовки сверхскоростных дорог в Чехии

Základní principy zabezpečení železniční dopravy
Main Principles of Railway Signalling
Die Grundprinzipien der Sicherung vom Eisenbahntransport
Основные принципы обеспечения железнодорожного транспорта

 
Národní implementační plány ETCS evropských železnic

Evropské železnice se rozhodly pro společnou cestu, jejímž cílem je umožnit průjezd vlaků jednotlivými zeměmi bez nutnosti přepřahání hnacích vozidel. To samozřejmě není možné u elektrických a motorových jednotek. V minulosti tomu bránily rozdílné typy vlakových zabezpečovačů a národní signalizace v jednotlivých zemích. Pro sjednocení systému byly určeny zejména mezinárodní železniční koridory, označované jako tratě TEN-T (Trans-European Transport Networks).

National Implementing Plans ETCS of European Railways
European railways lead up to a common approach enabling the trains to travel through the countries without changing of locomotives. In the past this was not possible due to different types of automatic train control and national signalling systems in the particular countries. For the unified system especially international railway corridors has been chosen, so called Trans-European Transport Networks (TEN-T).

Nationale Implementationspläne ETCS Europäischer Eisenbahnen
Europäische Eisenbahnen haben sich für gemeinsamen Weg entschieden, dessen Ziel ist es, die Durchfahrt der Züge durch einzelne Länder ohne Notwendigkeit vom Anschließen der Treibfahrzeuge zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben dabei verschiedene Typs von der Zugbeeinflussung und Nationalsignalisierung in einzelnen Ländern gehindert. Für die Einigung über das System waren vor allem internationale Eisenbahnkorridore bestimmt, die als TEN-T (Trans-European Transport Networks) bezeichnet wurden.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ имплементационные планы ETCS Европейских железных дорог
Европейские железные дороги вместе соединились и решили позволить проезд поездов в отдельных странах, без необходимости подключения транспортных средств. В прошлом этому мешали различные типы автостопов и национальная сигнализация в отдельных странах. В объединении систем помогли, прежде всего, международные железнодорожные коридоры, обозначаемые как пути TEN-T (Trans-European Transport Networks).

Nová řešení proti námrazám elektrického trakčního vedení kolejových vozidel a trolejbusů

Článek popisuje technické řešení vynálezů sběračů proudu pro napájení elektricky poháněného kolejového vozidla a napájení trolejbusu. Patenty byly autorovi článku uděleny pod číslem 307 230 (5. 4. 2018) a č. 307 937 (2. 9. 2019). Stručně jsou zmíněny i současně používané způsoby odstraňování námrazy na trakčním vedení zejména MHD s cílem seznámit odbornou veřejnost s originálním řešením, jak lze eliminovat nepříznivý vliv námrazy, která ve svém důsledku znamená stresové situace v dopravě a značné hospodářské škody.

New Measures against Rime of the Contact Line System of Rail Vehicles and Trolleybuses
The paper describes a technical concept of inventions concerning current collectors for feeding of electric rail vehicles and trolleybuses. The patents Nos 307 230 (5. 4. 2018) and 307 937 (2. 9. 2019) were granted to the author of the paper. Also currently used methods of rime removal from the overhead contact systems especially in mass urban traffic are mentioned to explain the principle of the original method of elimination of the rime adverse effects which lead to the traffic stress situations and enormous economic losses.

Neue Lösungen gegen Glatteis an elektrischer Fahrleitung bei den Gleisfahrzeugen und Trolleybussen
Der Artikel beschreibt technische Lösung bzw. die Erscheinungen der Stromabnehmervorrichtung für die Speisung des elektrisch angetriebenen Gleisfahrzeuges und für die Speisung eines Trolleybusses. Die Patente wurden dem Autor unter der Nummer 307 230 (5. 4. 2018) und  Nr. 307 937 (2. 9. 2019) erteilt. Es wird hier kurz erneut angewendeter Prozess der Glatteisbeseitigung an der Fahrleitung vor allem im Stadtmassentransport angeführt und zwar mit dem Ziel, die ganze Fachöffentlichkeit  mit origineller Lösung bekannt zu machen, wie man negativen Glatteis Einfluss minimalisieren kann, der die stressigen Situationen sowie deutlichen Wirtschaftsschaden im Transport verursacht.

Новые решения против обледенений воздушной контактной  сети рельсовых транспортных средств и троллейбусов
Статья описывает техническое решение изобретений пантографов для питания электрически приводного рельсового транспортного средства, как и питание троллейбуса. Номера патентов: Nos 307 230 (5. 4. 2018) и 307 937 (2. 9. 2019). В статье также кратко описаны современные способы удаления обледенений контактной сети, прежде всего городского общественного транспорта, с целью ознакомления специалистов в данной области с оригинальным решением, каким способом можно устранить неблагоприятное влияние обледенения, в результате которого в транспорте возникают стрессовые ситуации и значимый экономический ущерб.

Využití digitálních metod v dopravní infrastruktuře

Digitalizace průmyslu a stavebnictví jsou oblasti, které v posledních letech nabývají konkrétních rozměrů i na projektech staveb dopravní infrastruktury. Pro rozvoj české železniční sítě, její modernizaci a údržbu je v současné době digitalizace klíčovou výzvou. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je promotérem této změny nesoucí sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách – metody BIM (Building Information Management) vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných na projektech Správy železnic, ŘSD a ŘVC. Z těchto metodik čerpá i celá řada organizací věnujících se stavebním projektům. Článek popisuje současný stav a další plánované kroky SFDI v oblasti digitalizace a řízení informací o dopravních stavbách.

Use of Digitization Methods in Transport Infrastructure
Industry and construction digitization are areas that have been taking specific dimensions in recent years also in transport infrastructure construction projects. Digitization is currently a key opportunity and at the same time challenge for the development, modernization and maintenance of the Czech railway network. The State Transport Infrastructure Fund has been a promoter for this change, bringing both process and technical innovations since 2017 in the sector. A systematic approach led to promotion of the digital methods and the introduction of Building Information Management – BIM methods and resulted into preparation of pilot methodologies. These methodologies are being tested on projects of the Railway Administration, Road and Motorway Directorate and Waterways Directorate of the Czech Republic. Several other organizations dealing with construction projects are using these methodologies as well. Information on the status and further planned steps of the State Transport Infrastructure Fund in the area of digitization and management of information on traffic structures are provided in this article.

Verwendung digitaler Methoden in der Transportinfrastruktur
Digitalisierung der Industrie und des Maschinenbaus sind Bereiche, die in den letzten Jahren in den Bauprojekten der Transportinfrastruktur immer aktueller werden. Für die Entwicklung des tschechischen Eisenbahnnetzes, seine Modernisierung und Instandhaltung ist momentan die Digitalisierung eine Schlüsselanforderung. Staatlicher Fond der Transportinfrastruktur (SFDI) ist der Promoter dieser Änderung, die mit sich viele Prozess- sowie technische Innovationen schon seit dem Jahre 2017 mitbringt. Systematischer Zutritt zur Realisierung  der zur Unterstützung von Anwendung digitaler Methoden und Einführung von Verwaltung der Informationen über die Bauten – Methode BIM (Building Information Management) führenden Schritte hat zur Vorbereitung einer Reihe von Methodiken geführt, die momentan an den Projekten von der Eisenbahnverwaltung (Správa železnic), Straßen- und Autobahn-Direktion (ŘSD) und ŘVC beglaubigt werden. Aus diesen Methodiken schöpft die ganze Reihe von den Organisationen, die sich den Bauprojekten  widmen. Der Artikel beschreibt den momentanen Zustand und weitere geplante Schritte SFDI im Bereich der Digitalisierung und Informationssteuerung über die Transportbauten.

Использование цифровых методов в транспортной инфраструктуре
Дигитализация в промышленности и строительстве являются областями, которые все больше проявляются и в конкретных проектах ­построек транспортной инфраструктуры. На сегодня дигитализация является ключевым аспектом для развития чешской ­железнодорожной сети и ее модернизации. Государственный фонд транспортной инфраструктуры (SFDI) является мотором этих изменений, инициируя уже с 2017-ого года процессные и технические инновации. Систематическая поддержка использования цифровых методов и введения ­управления информацией о стройках – методы BIM (Building Information Management) сделала возможным подготовку целого ряда методик, которые апробируются в проектах Управления железнодорожной дорогой (Správa železnic), ŘSD и ŘVC. Эти методики используются также целым рядом организаций, которые занимаются строительными проектами. Статья описывает современное состояние и дальнейшие запланированные шаги SFDI в области оцифровки и управления информацией о транспортном строительстве.

Perspektivy rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách

Článek se zabývá problematikou rozvoje intermodální přepravy v jižních Čechách. V první části je charakterizován rozvoj intermodální přepravy a rozvoj terminálů intermodální přepravy v České republice. Druhá část článku se zaměřuje na terminál intermodální přepravy Nemanice, který v minulosti sloužil jako terminál pro oblast jižních Čech. Článek obsahuje krátkou historii a popis terminálu, jakož i návrh možného řešení modernizace terminálu Nemanice.

Perspective Intermodal Transport Development in Southern Bohemia
The first part of the paper describes the development of intermodal transport in the Czech Republic and the development of intermodal transport terminals in the Czech Republic. The second part of the paper focuses on the intermodal transport terminal Nemanice, which in the past has served as a terminal for South Bohemia. The paper contains a brief history and description of the terminal as well as a proposal of a possible solution for the modernization of the terminal Nemanice.

Perspektiven der Entwicklung von intermodalem Transport in Südböhmen
Im ersten Teil des Artikels wird die Entwicklung von intermodalem Transport in Tschechien sowie die Entwicklung der Terminale von intermodalem Transport in Tschechien charakterisiert. Zweiter Teil des Artikels konzentriert sich aufs Terminal von intermodalem Transport Nemanice, das in der Vergangenheit al ein Terminal für das Gebiet Südböhmen gedient hat. Der Artikel beinhaltet eine kurze Geschichte und Beschreibung des Terminals sowie den Vorschlag der möglichen Lösung von der Modernisierung des Terminals  Nemanice.